EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0855

Komission asetus (EY) N:o 855/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUVL L 123, 17.5.2003, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/855/oj

32003R0855

Komission asetus (EY) N:o 855/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

Virallinen lehti nro L 123 , 17/05/2003 s. 0013 - 0013


Komission asetus (EY) N:o 855/2003,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2003,

tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 411/2002(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksella (EY) N:o 1897/2002(3) avataan riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2) Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1948/2002(5), 5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat.

(3) Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa tarkoitettu määrä.

(4) Vientituella vietyjen määrien tasapainoisemman hallinnon varmistamiseksi olisi vahvistettava jakokerroin, jota sovelletaan enimmäistuen suuruisiin tarjouksiin.

(5) Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 12.-15. toukokuuta 2003 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella 153,00 EUR/t.

2 artikla

Enimmäistuen suuruisiin tarjouksiin sovellettavaksi jakokertoimeksi vahvistetaan 75 prosenttia.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27.

(3) EYVL L 287, 25.10.2002, s. 8.

(4) EYVL L 61, 7.3.1975, s. 25.

(5) EYVL L 299, 1.11.2002, s. 18.

Top