EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0663

Komission asetus (EY) N:o 663/2003, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 70. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta

OJ L 96, 12.4.2003, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/663/oj

32003R0663

Komission asetus (EY) N:o 663/2003, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 70. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 096 , 12/04/2003 s. 0005 - 0005


Komission asetus (EY) N:o 663/2003,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003,

asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 70. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maidon ja maitotuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 509/2002(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 359/2003(4), 13 artiklassa säädetään, että kussakin tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava sovellettavan interventiohinnan mukaisesti enimmäisostohinta, tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta.

(2) Saatujen tarjousten vuoksi olisi vahvistettava enimmäisostohinta jäljempänä tarkoitetulle tasolle.

(3) Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 mukaisessa 70. tarjouskilpailussa, jonka tarjousten esittämiselle annettu määräaika päättyi 25 päivänä huhtikuuta 2003, enimmäisostohinnaksi vahvistetaan 295,38 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä huhtikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EYVL L 79, 22.3.2002, s. 15.

(3) EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11.

(4) EUVL L 53, 28.2.2003, s. 17.

Top