EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0425

Komission asetus (EY) N:o 425/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 60/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

OJ L 64, 7.3.2003, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/425/oj

32003R0425

Komission asetus (EY) N:o 425/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 60/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

Virallinen lehti nro L 064 , 07/03/2003 s. 0026 - 0026


Komission asetus (EY) N:o 425/2003,

annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003,

maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 60/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2), ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksella (EY) N:o 60/2003(3) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitulliin.

(2) Komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 5 artiklan mukaisesti(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2235/2000(5), komissio voi asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä, jonka tarjous on tuontitullin enimmäisalennuksen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3) Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkiseen markkinatilanteeseen seuraa, että tuontitullin enimmäisalennukseksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu määrä.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 60/2003 tarkoittaman tarjouskilpailun rajoissa 28. helmikuuta - 6. maaliskuuta 2003 välisenä aikana jätettyjen tarjousten osalta maissin tuontitullin enimmäisalennukseksi vahvistetaan 34,69 EUR/t 21738 t kokonaismäärään asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä maaliskuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EYVL L 11, 16.1.2003, s. 11.

(4) EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4.

(5) EYVL L 256, 10.10.2000, s. 13.

Top