EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_063_R_0027_01

2003/106/EY: Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta

OJ L 63, 6.3.2003, p. 27–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0106

2003/106/EY: Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta

Virallinen lehti nro L 063 , 06/03/2003 s. 0027 - 0028


Neuvoston päätös,

tehty 19 päivänä joulukuuta 2002,

kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta

(2003/106/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio on osallistunut yhteisön puolesta kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehtyä Rotterdamin yleissopimusta koskeviin neuvotteluihin neuvoston antamien neuvotteluvaltuuksien mukaisesti.

(2) Yleissopimus allekirjoitettiin neuvottelujen päätteeksi yhteisön puolesta Rotterdamissa 11 päivänä syyskuuta 1998.

(3) Yleissopimus on tärkeä edistysaskel kehitettäessä tiettyjen vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden kansainvälisen kaupan sääntelyä, jonka avulla voidaan suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä mahdollisilta haitoilta sekä edistää näiden aineiden ympäristönäkökohtien kannalta järkevää käyttöä.

(4) Yleissopimus on avoin valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille ratifiointia tai hyväksymistä varten.

(5) Yleissopimuksen mukaisesti alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön on ilmoitettava yleissopimuksen ratifiointia, hyväksymistä tai siihen liittymistä koskevassa asiakirjassaan toimivaltansa laajuus yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 304/2003 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista(3) hyväksyttiin 28 päivänä tammikuuta 2003.

(7) Sen vuoksi yhteisö voi hyväksyä yleissopimuksen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta 11 päivänä syyskuuta 1998 allekirjoitettu Rotterdamin yleissopimus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevasta ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä.

Yleissopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteessä A.

2 artikla

1. Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet antaa hyväksymisasiakirja talletettavaksi yhteisön puolesta Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille yleissopimuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2. Henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet antaa hyväksymisasiakirja talletettavaksi, antavat samaan aikaan talletettavaksi yleissopimuksen 25 artiklan 3 kohdassa edellytetyn toimivaltaa koskevan julistuksen, joka on tämän päätöksen liitteessä B.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. Espersen

(1) EYVL C 126 E, 28.5.2002, s. 274.

(2) Lausunto annettu 24. lokakuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) Ks. tämän virallisen lehden s. 1.

Top