EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0113

Komission asetus (EY) N:o 113/2003, annettu 22 päivänä tammikuuta 2003, kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää maatilailmoitusta kohden tilivuodeksi 2003

OJ L 18, 23.1.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/113/oj

32003R0113

Komission asetus (EY) N:o 113/2003, annettu 22 päivänä tammikuuta 2003, kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää maatilailmoitusta kohden tilivuodeksi 2003

Virallinen lehti nro L 018 , 23/01/2003 s. 0003 - 0003


Komission asetus (EY) N:o 113/2003,

annettu 22 päivänä tammikuuta 2003,

kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää maatilailmoitusta kohden tilivuodeksi 2003

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten 15 päivänä kesäkuuta 1965 annetun neuvoston asetuksen N:o 79/65/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1256/97(2),

ottaa huomioon tietyistä kirjanpitoon liittyvistä soveltamista koskevista säännöistä maatilojen tulojen selvittämiseksi 13 päivänä heinäkuuta 1983 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1915/83(3), ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 1915/83 5 artiklan 1 kohdassa säädetään kiinteästä korvauksesta, jonka komissio maksaa jäsenvaltiolle jokaista asianmukaisesti täytettyä ja komissiolle kyseisen asetuksen 3 artiklassa säädetyssä määräajassa toimitettua maatilailmoitusta kohden.

(2) Komission asetuksessa (EY) N:o 2596/2001(4) vahvistetaan tilivuoden 2002 kiinteäksi korvaukseksi 135 euroa maatilailmoitusta kohden. Korvausta on tarpeen tarkistaa, koska kustannuskehitys on vaikuttanut maatilailmoituksen laatimiskuluihin.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevän yhteisön komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1915/83 5 artiklan 1 kohdassa säädetty kiinteä korvaus vahvistetaan 138 euroksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan tilivuoteen 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

(2) EYVL L 174, 2.7.1997, s. 7.

(3) EYVL L 190, 14.7.1983, s. 25.

(4) EYVL L 345, 24.12.2001, s. 34.

Top