EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0065

Komission asetus (EY) N:o 65/2003, annettu 15 päivänä tammikuuta 2003, maltaiden vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta

OJ L 11, 16.1.2003, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/65/oj

32003R0065

Komission asetus (EY) N:o 65/2003, annettu 15 päivänä tammikuuta 2003, maltaiden vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 011 , 16/01/2003 s. 0024 - 0025


Komission asetus (EY) N:o 65/2003,

annettu 15 päivänä tammikuuta 2003,

maltaiden vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Maltaiden vientiin sovellettava tuki vahvistetaan komission asetuksessa (EY) 1136/2002(3).

(2) Asetuksessa (EY) N:o 1136/2002 tarkoitettujen sääntöjen, perusteiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että tällä hetkellä voimassa olevat vientituet olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen maltaiden vientituet muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti siinä esiintyvien tuotteiden osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EYVL L 169, 28.6.2002, s. 39.

LIITE

maltaiden vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta 15 päivänä tammikuuta 2003 annettuun komission asetukseen

>TAULUKON PAIKKA>

Huom:

Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273, 16.10.2001, s. 6).

Muut määräpaikat:

C12 Kaikki määräpaikat, Bulgaria, Viro, Unkari, Liettua, Tsekki, Romania ja Slovenia pois lukien.

C13 Kaikki määräpaikat, Bulgaria, Viro, Unkari, Liettua, Tsekki, Romania, Slovakia ja Slovenia pois lukien.

Top