EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0060

Komission asetus (EY) N:o 60/2003, annettu 15 päivänä tammikuuta 2003, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

OJ L 11, 16.1.2003, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/60/oj

32003R0060

Komission asetus (EY) N:o 60/2003, annettu 15 päivänä tammikuuta 2003, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

Virallinen lehti nro L 011 , 16/01/2003 s. 0011 - 0011


Komission asetus (EY) N:o 60/2003,

annettu 15 päivänä tammikuuta 2003,

kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2), ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyssä maataloussopimuksessa yhteisö sitoutuu tuomaan tietyn määrän maissia Portugaliin.

(2) Yksityiskohtaisten tullikiintiöiden soveltamisesta maissin ja durran tuontia Espanjaan ja maissin tuontia Portugaliin koskevien erityisjärjestelmien osalta 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1839/95(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2235/2000(4), vahvistetaan säännöt koskien hallintoa näistä erityistoimenpiteistä. Tällä asetuksella vahvistetaan tarjouskilpailujen täytäntöönpanoa varten tarvittavat täydentävät yksityiskohtaiset erityissäännöt ja erityisesti säännöt, jotka koskevat sellaisen vakuuden antamista ja vapauttamista, joka toimijoiden on annettava heitä koskevien velvoitteiden, erityisesti tuodun tuotteen jalostusta ja käyttöä Portugalin markkinoilla koskevan velvoitteen, noudattamisen takaamiseksi.

(3) Portugalin markkinoiden nykyisiä tarpeita silmällä pitäen olisi avattava tarjouskilpailu, joka koskee maissin tuontitullin alentamista tässä erityisessä tuontijärjestelmässä.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Toteutetaan asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun Portugaliin tuotavaa maissia koskevan tullin alentamista koskeva tarjouskilpailu.

2. Tarjouskilpailu on avoinna 13 päivään maaliskuuta 2003. Sen aikana toteutetaan viikoittaisia tarjouskilpailuja, joiden määrät ja tarjousten jättöpäivät määritetään tarjouskilpailuilmoituksessa.

3. Asetuksen (EY) N:o 1839/95 säännöksiä on sovellettava, jos ne eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

2 artikla

Näissä tarjouskilpailuissa annetut tuontitodistukset ovat voimassa 50 päivää niiden asetuksen (EY) N:o 1839/95 10 artiklan 4 kohdan mukaisesta antopäivästä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4.

(4) EYVL L 256, 10.10.2000, s. 13.

Top