EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0049

Komission asetus (EY) N:o 49/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän joulukuuta 2002 ja 28 päivän tammikuuta 2003 väliseksi vuosineljännekseksi

OJ L 7, 11.1.2003, p. 68–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/49/oj

32003R0049

Komission asetus (EY) N:o 49/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän joulukuuta 2002 ja 28 päivän tammikuuta 2003 väliseksi vuosineljännekseksi

Virallinen lehti nro L 007 , 11/01/2003 s. 0068 - 0069


Komission asetus (EY) N:o 49/2003,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2003,

valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän joulukuuta 2002 ja 28 päivän tammikuuta 2003 väliseksi vuosineljännekseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1881/2002(2),

ottaa huomioon kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta ja alkuperätodistusmenettelyjen perustamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 565/2002(3) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Määrät, joille (perinteiset tuojat ja uudet tuojat) ovat asetuksen (EY) N:o 565/2002 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti jättäneet todistushakemuksia 6 ja 7 päivänä tammikuuta 2003, ylittävät kaikkien muiden kolmansien maiden kuin Kiinan ja Argentiinan alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät.

(2) Tämän vuoksi olisi määriteltävä, missä määrin komissiolle 9 päivänä tammikuuta 2003 toimitetut todistushakemukset voidaan hyväksyä, ja vahvistettava tuojaluokkien ja tuotteiden alkuperän perusteella päivämäärät, joihin asti todistusten myöntäminen on keskeytettävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 565/2002 3 artiklan 1 kohdan nojalla 6 ja 7 päivänä tammikuuta 2003 jätetyt ja komissiolle 9 päivänä tammikuuta 2003 toimitetut todistushakemukset hyväksytään liitteessä I ilmoitettujen haettuja määriä koskevien prosenttiosuuksien osalta.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 565/2002 3 artiklan 1 kohdan mukaiset tuontitodistushakemukset, jotka koskevat 1 päivän joulukuuta 2002 ja 28 päivän tammikuuta 2003 välistä vuosineljännestä ja jotka on jätetty 7 päivän tammikuuta 2003 jälkeen mutta ennen liitteessä II ilmoitettua päivämäärää, hylätään asianomaisen tuojaluokan ja alkuperän osalta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EYVL L 285, 23.10.2002, s. 13.

(3) EYVL L 86, 3.4.2002, s. 11.

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

X: Tämän alkuperän osalta ei ole vahvistettu kiintiötä kyseiseksi vuosineljännekseksi.

-: Komissiolle ei ole toimitettu yhtään todistushakemusta.

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

Top