EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0048

Komission asetus (EY) N:o 48/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, erilajisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekoituksia sisältäviä myyntipakkauksia koskevista säännöistä

OJ L 7, 11.1.2003, p. 65–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 25 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 25 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Kumoaja 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/48/oj

32003R0048

Komission asetus (EY) N:o 48/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, erilajisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekoituksia sisältäviä myyntipakkauksia koskevista säännöistä

Virallinen lehti nro L 007 , 11/01/2003 s. 0065 - 0067


Komission asetus (EY) N:o 48/2003,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2003,

erilajisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekoituksia sisältäviä myyntipakkauksia koskevista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 545/2002(2), ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eri hedelmä- ja vihanneslajeja sisältäviä kuluttajille tarkoitettuja pakkauksia on ilmestynyt markkinoille kysynnän tyydyttämiseksi eräiden kuluttajien keskuudessa.

(2) Kaupankäynnin oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi samassa pakkauksessa myytävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten on oltava laadultaan samanlaiset. Tuotteiden, joita ei ole standardoitu yhteisössä, samanlaisuus voidaan muussa tapauksessa varmistaa turvautumalla yleisiin säännöksiin.

(3) Kaupan pitämistä koskevissa vaatimuksissa on hedelmiä ja vihanneksia sisältävien pakkausten merkintöjä koskevia määräyksiä. Kun pakkaus sisältää eri hedelmä- ja vihanneslajien sekoituksia, olisi säädettävä merkintäsäännökset, jotka ovat lievempiä kuin vaatimukset sisältävät säännökset, ennen kaikkea pakkausmerkinnässä käytettävissä olevan tilan huomioon ottamiseksi. Jotta ostajia ei kuitenkaan johdettaisi harhaan, sekä kaupan pitämistä koskevien vaatimusten soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin että niihin kuulumattomiin tuotteisiin olisi tehtävä samat merkinnät.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Nettopainoltaan enintään kolme kiloa olevat tuoreiden hedelmien ja vihannesten myyntipakkaukset voivat sisältää erilajisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekoituksia seuraavin edellytyksin:

a) Tuotteet ovat laadultaan samanlaisia, ja ne täyttävät kunkin lajin osalta vaatimukset 2 artiklan säännösten mukaisesti.

b) Pakkauksiin on tehty asianmukaiset merkinnät 3 artiklan säännösten mukaisesti.

c) Sekoitus ei ole omiaan johtamaan kuluttajia harhaan.

2 artikla

Tuotteet, jotka sisältyvät 1 artiklassa tarkoitettuihin sekoituksiin, on luokiteltava samaan luokkaan (I luokka, II luokka tai ekstraluokka, jos kaikille sekoitukseen sisältyville tuotteille on olemassa ekstraluokka).

Jos sekoitukset sisältävät hedelmiä ja vihanneksia, joiden osalta ei ole vahvistettu kaupan pitämistä koskevia yhteisön vaatimuksia, ne on voitava luokitella samaan luokkaan liitteen mukaisesti.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen myyntipakkausten ja/tai kunkin niitä sisältävän pakkauksen päällysmerkinnässä on oltava ainakin seuraavat maininnat:

a) Pakkaajan ja/tai lähettäjän nimi ja osoite tai virallisesti annettu tai hyväksytty tunnus. Jos käytetään tunnusta, merkintä "pakkaaja ja/tai lähettäjä" tai vastaava lyhenne on kuitenkin merkittävä kyseisen tunnuksen läheisyyteen.

b) Kaikkien pakkaukseen sisältyvien tuotteiden tai lajien nimi.

c) Kaikkien sellaisten sekoituksessa olevien tuotteiden lajike tai kauppamuoto, joiden osalta tätä edellytetään yhteisön kaupan pitämisen vaatimuksissa kun ei ole kyse sekoituksista.

d) Kunkin tuotteen alkuperämaa tuotteen nimen välittömässä läheisyydessä.

e) Luokka.

Jos hedelmiin ja vihanneksiin sovelletaan kaupan pitämistä koskevia yhteisön vaatimuksia, nämä maininnat korvaavat kyseisissä vaatimuksissa säädetyt maininnat.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EYVL L 84, 28.3.2002, s. 1.

LIITE

Laatua koskevat säännökset, joita on noudatettava kunkin tuotteen osalta, jolle ei ole vahvistettu kaupan pitämistä koskevia yhteisön vaatimuksia

Laatua koskevat vähimmäisvaatimukset

Sallitut poikkeamat huomioon ottaen (ks. jäljempänä) tuotteiden on kaikissa luokissa oltava:

- kokonaisia,

- terveitä; tuotteita, joissa on mätää tai jotka ovat muuten pilaantuneet ravinnoksi kelpaamattomiksi ei sallita,

- puhtaita, lähes vailla näkyviä vieraita aineita,

- lähes vailla tuholaisia,

- lähes vailla tuholaisten aiheuttamia vioittumia,

- vailla epätavallista pintakosteutta,

- vailla vierasta hajua ja/tai makua.

Ekstraluokka

Tähän luokkaan luokiteltujen tuotteiden on oltava erittäin hyvälaatuisia. Niiden on oltava lajikkeelle ja/tai kauppamuodolle ominaisia.

Niiden on oltava täysin virheettömiä hyvin vähäisiä pintavirheitä lukuun ottamatta, edellyttäen että virheet eivät vaikuta tuotteen ulkonäköön, laatuun, säilyvyyteen tai pakkauksen ulkoasuun.

I luokka

Tähän luokkaan luokiteltujen tuotteiden on oltava hyvälaatuisia. Niiden on oltava lajikkeelle ja/tai kauppamuodolle ominaisia.

Niissä voi kuitenkin olla vähäisiä virheitä, edellyttäen että virheet eivät vaikuta tuotteen ulkonäköön, laatuun, säilyvyyteen tai pakkauksen ulkoasuun.

II luokka

Tähän luokkaan kuuluvat tuotteet, joita ei voida luokitella ylempiin luokkiin mutta jotka täyttävät edellä määritellyt vähimmäisvaatimukset.

Niissä voi olla virheitä, edellyttäen että niiden laatuun, säilyvyyteen tai ulkoasuun liittyvät olennaiset ominaispiirteet säilyvät muuttumattomina.

Sallitut laatupoikkeamat

Jokaisessa pakkauksessa sallitaan laatupoikkeamien rajoissa tuotteita, jotka eivät ole mainitun laatuluokan vaatimusten mukaisia.

- Ekstraluokka

Viisi prosenttia lukumäärästä tai painosta tuotteita, jotka eivät vastaa tämän luokan vaatimuksia mutta jotka täyttävät I luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan sallittujen poikkeamien rajoissa.

- I luokka

Kymmenen prosenttia lukumäärästä tai painosta tuotteita, jotka eivät vastaa tämän luokan vaatimuksia mutta jotka täyttävät II luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan sallittujen poikkeamien rajoissa.

- II luokka

Kymmenen prosenttia lukumäärästä tai painosta tuotteita, jotka eivät vastaa tämän luokan vaatimuksia eivätkä vähimmäisvaatimuksia, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on mätää tai jotka ovat muuten pilaantuneet kulutukseen kelpaamattomiksi.

Tasalaatuisuus

Tuotteiden on oltava samaa alkuperää, lajiketta tai kauppatyyppiä ja laatua.

Top