EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0043

Komission asetus (EY) N:o 43/2003, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kasvituotteiden paikalliseen tuotantoon yhteisön syrjäisimmillä alueilla myönnettävien tukien osalta

OJ L 7, 11.1.2003, p. 25–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 31 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 31 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 31 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 31 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 31 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 31 - 63
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 31 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 31 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 31 - 63

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; Kumoaja 32006R0793 . Latest consolidated version: 01/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/43/oj

32003R0043

Komission asetus (EY) N:o 43/2003, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kasvituotteiden paikalliseen tuotantoon yhteisön syrjäisimmillä alueilla myönnettävien tukien osalta

Virallinen lehti nro L 007 , 11/01/2003 s. 0025 - 0057


Komission asetus (EY) N:o 43/2003,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2002,

neuvoston asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kasvituotteiden paikalliseen tuotantoon yhteisön syrjäisimmillä alueilla myönnettävien tukien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Ranskan merentakaisten departementtien hyväksi, direktiivin 72/462/ETY muuttamisesta ja asetusten (ETY) N:o 525/77 ja (ETY) N:o 3763/91 (Poseidom) kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1452/2001(1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 4 kohdan, 13 artiklan 4 kohdan, 15 artiklan 7 kohdan ja 18 artiklan,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o 1600/92 kumoamisesta (Poseima) 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1453/2001(2) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 5 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 16 artiklan 2 kohdan, 19 artiklan, 20 artiklan 7 kohdan, 21 artiklan 3 kohdan, 27 artiklan kolmannen alakohdan, 28 artiklan 3 kohdan, 30 artiklan 5 kohdan ja 31 artiklan,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o 1601/92 kumoamisesta (Poseican) 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1454/2001(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1922/2002(4), ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan ja 14 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1881/2002(6), ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 48 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Lainsäädännön yksinkertaistamiseksi tähän asetukseen olisi sisällytettävä asetusten (ETY) N:o 980/92(7), (ETY) N:o 2165/92(8), (ETY) N:o 2311/92(9), (ETY) N:o 3491/92(10), (ETY) 3518/92(11), (EY) N:o 1524/98(12), (EY) N:o 2477/2001(13), (EY) N:o 396/2002(14), (EY) N:o 738/2002(15), (EY) N:o 1410/2002(16) ja (EY) N:o 1491/2002(17) säännökset, olisi kumottava kyseiset asetukset ja vahvistettava niiden hehtaaritukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joita myönnetään tma-laatuviinien, ruokaperunoiden, sokeriruo'on ja pajun tuottajille Madeiralla ja juurikkaiden, siemenperunoiden, sikurin ja teen tuottajille Azoreilla asetuksen (EY) N:o 1453/2001 mukaisesti sekä ruokaperunoiden tuottajille asetuksen (EY) N:o 1454/2001 mukaisesti. Lisäksi on vahvistettava banaanin paikalliseen kaupanpitämiseen Ranskan Guayanassa ja Réunionissa myönnettävää tukea koskevat yksityiskohtaiset säännöt. On aiheellista täsmentää kyseisten tukien myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti mukauttaa niitä syrjäisimpien alueiden kulttuurillisiin ja ilmastollisiin erityisominaisuuksiin.

(2) Tma-laatuviinien tuotantoa koskevat erityispiirteet huomioon ottaen tämän alan hehtaarituen osalta on syytä vahvistaa erityissäännöksiä.

(3) Asetuksen (EY) N:o 1453/2001 27 artiklassa säädetään tuoreiden ananasten tuotannolle vuosittain enintään 2000 tonnin määrää kohden myönnettävästä tuesta. Olisi vahvistettava tätä tukijärjestelmää koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(4) Vihreän vaniljan tuotantotuen sekä eteeristen geraniumöljyn ja vetiveriaöljyn tuotantotuen hyväksymismenettelyllä edellisessä tapauksessa niiden kuivatun vaniljan tai vaniljauutteiden valmistajien ja jälkimmäisessä tapauksessa paikallisten keräys- ja markkinointijärjestöjen osalta, jotka sitoutuvat erityisesti maksamaan tuet kokonaisuudessaan edunsaajina oleville tuottajille ja noudattamaan valvontaa koskevia vaatimuksia, voidaan varmistaa nykyisissä kaupan pitämisen rakenteissa toimenpiteiden soveltaminen tyydyttävällä tavalla. Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistetut määrät ovat enimmäismääriä, joita ei Ranskan viranomaisten toimittamien arvioiden mukaan tulla saavuttamaan keskipitkällä aikavälillä.

(5) Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 16 artiklassa säädetään tuesta sokeriruo'on kuljetukseen pelloilta, joista se korjataan, keräilykeskuksiin. Tuen suuruus on määritettävä etäisyyden ja muiden kuljetukseen liittyvien objektiivisten perusteiden mukaan, ja se voi olla enintään puolet Ranskan viranomaisten kussakin departementissa kiinteämääräisesti vahvistamista kuljetuskustannuksista tonnia kohti. Tukea myönnetään sekä sokeriksi että rommiksi jalostettavalle sokeriruo'olle.

(6) Kuljetuskustannukset vaihtelevat huomattavasti Ranskan eri merentakaisissa departementeissa. Tämän vuoksi on syytä vahvistaa tuen kiinteät määrät, jotka ovat departementtikohtaisen keskimääräisen tuen määrän mukaiset mutteivät suurempia kuin puolet tonnia kohti vahvistetuista kuljetuskustannuksista, joiden enimmäismäärät on vahvistettu kiinteämääräisesti. Ranskan viranomaisten on syytä määrittää tuottajille myönnetyt yksikkömäärät vahvistamiensa objektiivisten perusteiden mukaisesti. Kyseisiä määriä voidaan mukauttaa erityisesti kuljetettujen tonnien määrän perusteella.

(7) Tukihakemusten perusteluksi on toimitettava todisteet kuljetuksesta. Järjestelmän erityispiirteet huomioon ottaen on syytä sallia, että Ranska voi tarvittaessa toteuttaa muita lisätoimenpiteitä tämän tukijärjestelmän soveltamiseksi.

(8) Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 13 artiklan mukaisesti olisi laadittava tukikelpoisten tuotteiden luettelo tuoteryhmittäin vahvistettujen vuosittaisten määrien rajoissa ja suhteessa paikallisen tuotanto- ja jalostustoiminnan kehityskykyyn sekä vahvistettava tuen määrät ja erityiset yksityiskohtaiset säännöt järjestelmän valvonnan ja tuen myöntämistä koskevien edellytysten noudattamisen varmistamiseksi erityisesti sopimusten ja tuottajalle taatun vähimmäishinnan osalta. Sen vuoksi tähän asetukseen olisi aiheellista sisällyttää tietyt neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta 2 päivänä maaliskuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 449/2001(18), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1426/2002(19), säännökset.

(9) Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 17 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1453/2001 18 artiklassa säädetään yhteisön tuen myöntämisestä Ranskan merentakaisissa departementeissa ja Madeiralla tuotetun sokeriruo'on jalostukseen suoraan sokeri- tai sakkaroosisiirapiksi tai maatalousrommiksi.

(10) Nämä tuet maksetaan sillä edellytyksellä, että sokeriruo'on tuottajalle maksetaan vähimmäishinta, ja edellä mainituissa säännöksissä vahvistettujen vuotuisten enimmäismäärien rajoissa. Kyseisten tukien määrä on määritelty siten, että näiden kahden tuen määrien suhteessa otetaan huomioon käytetyn raaka-aineen määrät. Selvyyden vuoksi on syytä ilmaista määrät rommin osalta puhtaana alkoholina.

(11) On syytä vahvistaa siirapin tai rommin valmistukseen tarkoitetun sokeriruo'on vähimmäishinta, jossa otetaan huomioon toimivaltaisten viranomaisten käymät neuvottelut sokeriruo'on tuottajien ja sitä siirapiksi ja rommiksi jalostavan teollisuuden edustajien kanssa.

(12) Asetuksen (EY) N:o 1453/2001 20 artiklassa säädetään tuen myöntämisestä Madeiran väkevien viinien valmistamiseen tarkoitettujen puhdistetun tiivistetyn rypäleen puristemehun ja viiniä tislaamalla saadun alkoholin ostoon. On tarpeen määritellä edellä mainittujen Madeiralle kuljetettavien tuotteiden enimmäismäärä Madeiran perinteisten viininvalmistusmenetelmien perusteella. On tarpeen vahvistaa tuen määrä ottaen huomioon Madeiran maantieteellisestä sijainnista sekä tuotteiden hinnasta yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla johtuvat hankintakustannukset. Kokemus on osoittanut, että tuki, joka on 12,08 euroa/hehtolitra, on asianmukainen kyseisten lisäkustannusten poistamiseksi.

(13) Asetuksen (EY) N:o 1453/2001 20 ja 31 artiklassa säädetään tuen myöntämisestä Madeiran väkevien viinien ja Azorien verdelho-viinin vanhentamiseen. On syytä täsmentää kyseisten tukien myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen huomioon kyseisten tuotantojen erityispiirteet.

(14) Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 12 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 1453/2001 5 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1454/2001 9 artiklassa säädetään tuen myöntämisestä kyseisissä artikloissa mainittujen tuotteiden kaupan pitämiseksi syrjäisimpien alueiden paikallisilla markkinoilla. Kiinteämääräinen tuki olisi vahvistettava kullekin määritettävälle tuotteelle sen keskimääräisen arvon mukaan tuoteryhmittäin vahvistettujen vuosittaisten määrien mukaisesti. Tämän säännöksen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi tukikelpoisten tuotteiden luettelo olisi laadittava alueellisten markkinoiden hankintatarpeiden perusteella, tuoteryhmät olisi vahvistettava tuotteiden keskimääräisen arvon perusteella, kaikille syrjäisimmille alueille olisi vahvistettava enimmäismäärä, ja olisi määriteltävä tuen myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(15) Olisi vahvistettava yksityiskohtaiset erityissäännöt sen varmistamiseksi, että vahvistettuja määriä valvotaan ja että tukien myöntämisedellytyksiä noudatetaan. Sellaisten jakelu- ja ravintola-alan sekä eri yhteisöjen ja maatalouden elintarvikkeita jalostavan teollisuuden toimijoiden, jotka sitoutuvat noudattamaan tiettyjä käytäntöjä, hyväksyntä näyttäisi mahdollistavan paikallista kaupan pitämistä koskevan tukijärjestelmän hallinnoimisen tyydyttävällä tavalla.

(16) Asetuksen (EY) N:o 1453/2001 20 artiklassa säädetään tuen myöntämisestä Madeiran viinin lähettämiseen yhteisön markkinoille ja kaupan pitämiseen siellä. On syytä määritellä sen siirtymäkauden kesto, jonka ajan tukea on myönnettävä, sekä myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Järjestelmän tavoitteet huomioon ottaen on syytä säätää tuen myöntämisestä sellaisen kauden ajan, joka on riittävän pitkä tuotteiden markkinoiden vakiinnuttamiseksi.

(17) Tässä yhteydessä asetuksessa (EY) N:o 2200/96 tarkoitetut tuottajaorganisaatiot on syytä erottaa muista tuottajista eriytetyn tuen myöntämiseksi.

(18) Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 5 ja 15 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 1453/2001 6 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1454/2001 10 artiklassa tarkoitetun markkinointivuosisopimuksiin liittyvän kaupan pitämistä muualla yhteisössä koskevan tuen osalta on tarpeen määritellä markkinointivuosisopimuksen käsite ja täsmentää tuen, joka on vahvistettu 10 prosentiksi määräpaikan alueelle toimitetun, kaupan pidetyn tuotannon arvosta ja 13 prosentiksi sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1452/2001 15 artiklan 4 kohtaa, asetuksen (EY) N:o 1453/2001 6 artiklan 4 kohtaa ja asetuksen (EY) N:o 1454/2001 10 artiklan 4 kohtaa, laskemiseen käytettävät määräytymisperusteet. Lisäksi on säädettävä tukikelpoisten määrien jakamismenetelmästä siinä tapauksessa, että enimmäismäärät ylitetään.

(19) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuottajaorganisaatioiden hyväksymisen osalta 3 päivänä maaliskuuta 1997 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 412/97(20), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1120/2001(21), vahvistetaan tuottajaorganisaation perustamiseen tarvittava tuottajien ja kaupan pidetyn tuotannon vähimmäismäärä. Ranskan osalta ei tehdä minkäänlaista erottelua Ranskan merentakaisissa departementeissa vallitsevien erityisten tuotantoedellytysten huomioon ottamiseksi. Tällainen erottelu on syytä tehdä, jotta erilaiset tuotanto-olosuhteet voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon. Tätä varten asetuksen (EY) N:o 412/97 liitteessä olevaa taulukkoa on syytä muuttaa siten, että Ranskan merentakaiset departementit sisällytetään sellaisten alueiden luokkaan, joiden osalta säädetään erityisistä edellytyksistä.

(20) Erilliseen osastoon olisi lisäksi syytä sisällyttää näihin kaikkiin toimenpiteisiin sovellettavat yleiset säännökset erityisesti tukihakemusten, tiedonantojen, valvonnan ja aiheettomien maksujen seuraamusten osalta.

(21) Kunkin tukijärjestelmän osalta olisi määriteltävä hakemuksen ja niiden asiakirjojen sisältö, jotka on tarpeen liittää hakemukseen sen perusteltavuuden arvioimiseksi.

(22) Tukihakemuksissa olevat ilmeiset virheet olisi voitava korjata milloin tahansa.

(23) Määräaikoja tukihakemusten jättämiselle ja tukihakemusten muuttamiselle on ehdottomasti noudatettava, jotta kansalliset viranomaiset voivat laatia ohjelman tukihakemusten oikeellisuuden tarkastamiseksi ja toteuttaa sen tehokkaasti. Tämän vuoksi olisi vahvistettava määräajat, joiden ylittyessä myöhässä olevia hakemuksia ei voida enää hyväksyä. Lisäksi on sovellettava vähennystä, jolla viljelijöitä kannustetaan määräaikojen noudattamiseen.

(24) Viljelijöiden on voitava peruuttaa tukihakemuksensa kokonaan tai osittain milloin tahansa sillä edellytyksellä, ettei toimivaltainen viranomainen ole vielä ilmoittanut viljelijälle tukihakemuksessa olevista virheistä eikä paikalla tehtävästä tarkastuksesta, jossa havaitaan virheitä peruutuksen kohteena olevassa osassa.

(25) Yhdennetyssä järjestelmässä hallinnoituja tukijärjestelmiä koskevien säännösten noudattamista olisi valvottava tehokkaasti. Tätä varten ja valvonnan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa on tarpeen määritellä yksityiskohtaisesti hallinnollisten ja paikalla tehtävien tarkastusten tekemistä koskevat perusteet ja tekniset menettelyt. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa voitava tehdä tämän asetuksen mukaiset eri tarkastukset samanaikaisesti muiden yhteisön säännösten mukaisten tarkastusten kanssa.

(26) On määriteltävä niiden viljelijöiden vähimmäismäärä, jotka on eri tukijärjestelmien mukaisesti tarkastettava paikalla.

(27) Paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärän otanta olisi tehtävä osittain riskianalyysin ja osittain satunnaisotannan perusteella. Riskianalyysiä varten huomioon otettavat tärkeimmät tekijät olisi täsmennettävä.

(28) Havaittaessa huomattavia sääntöjenvastaisuuksia paikalla tehtävien tarkastusten määrää olisi lisättävä kuluvana ja seuraavana vuonna, jotta saataisiin riittävät takeet kyseisten tukihakemusten oikeellisuudesta.

(29) Tehokkaiden paikalla tehtävien tarkastusten varmistamiseksi on tärkeää, että tarkastuksista vastaava henkilöstö on tietoinen syistä, joiden vuoksi kyseiset viljelijät on valittu paikalla tehtäviin tarkastuksiin. Jäsenvaltioiden on säilytettävä tällaiset tiedot.

(30) Jotta kansalliset viranomaiset ja yhteisön toimivaltaiset viranomaiset voisivat seurata paikalla tehtyjä tarkastuksia, tarkastuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot on merkittävä tarkastuskertomukseen. Viljelijällä tai tämän edustajalla on oltava mahdollisuus allekirjoittaa kertomus. Kaukokartoitustarkastusten osalta jäsenvaltioille olisi kuitenkin annettava mahdollisuus säätää, että tätä mahdollisuutta voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun tarkastuksessa ilmenee sääntöjenvastaisuuksia. Jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, viljelijän on paikalla tehtävien tarkastusten luonteesta riippumatta saatava jäljennös kertomuksesta.

(31) Yhteisön taloudellisten etujen tehokasta suojaamista varten on syytä toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjumiseksi.

(32) Suhteellisuusperiaatteen sekä ylivoimaisiin esteisiin, poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja luonnonolosuhteisiin liittyvien erityisongelmien huomioon ottamiseksi olisi säädettävä vähennyksistä ja poissulkemisista. Tällaisten vähennysten ja poissulkemisten on oltava eriasteisia todetun sääntöjenvastaisuuden vakavuuden mukaan. Ankarimmillaan viljelijä on suljettava kokonaan pois yhdestä tai useammasta tukijärjestelmästä tietyksi ajaksi.

(33) Vähennyksiä ja poissulkemisia ei pitäisi yleisesti ottaen soveltaa, jos viljelijä on esittänyt asiasisällöllisesti oikeaa tietoa tai jos hän voi muuten osoittaa, että virhe ei ole hänen tekemänsä.

(34) Kansallisille toimivaltaisille viranomaisille milloin tahansa virheellisistä tukihakemuksista ilmoittaneisiin viljelijöihin ei pitäisi soveltaa vähennyksiä tai poissulkemisia virheellisyyden syistä riippumatta sillä edellytyksellä, että viljelijälle ei ole annettu tietoa toimivaltaisen viranomaisen aikomuksesta tehdä tarkastus paikalla ja että viranomainen ei ole jo ilmoittanut viljelijälle hakemuksessa olevista sääntöjenvastaisuuksista. Tätä olisi sovellettava myös atk-pohjaisessa tietokannassa oleviin virheellisiin tietoihin.

(35) Jos saman viljelijän osalta on sovellettava erilaisia vähennyksiä, näitä vähennyksiä olisi sovellettava toisistaan riippumatta ja itsenäisesti. Tässä asetuksessa säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia olisi lisäksi sovellettava rajoittamatta muista yhteisön säännöksistä tai kansallisesta lainsäädännöstä johtuvien lisäseuraamuksien soveltamista.

(36) Pienten määrien hallinnoinnista aiheutuu paljon vaivaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Tämän vuoksi on aiheellista sallia, että jäsenvaltiot eivät maksa alle tietyn suuruisia tuen määriä eivätkä vaadi aiheettomasti maksettujen määrien takaisin maksamista silloin, kun määrät ovat vähäisiä.

(37) Jos viljelijä ei ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kykene täyttämään alakohtaisten sääntöjen mukaisia velvoitteitaan, hänen ei pitäisi menettää oikeuttaan tuen maksuun. Olisi täsmennettävä, millaisia tilanteita toimivaltaiset viranomaiset voivat erityisesti pitää poikkeuksellisina olosuhteina.

(38) Jotta vilpittömän mielen periaatetta sovellettaisiin yhdenmukaisesti koko yhteisössä, olisi säädettävä edellytyksistä, joilla kyseiseen periaatteeseen voidaan turvautua perittäessä takaisin aiheettomasti maksettuja määriä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mitä yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1258/1999 säädetään asianomaisiin sääntöjenvastaisiin menoihin suhtautumisesta.

(39) Jäsenvaltioiden olisi yleensä toteutettava tarvittavat lisätoimenpiteet tämän asetuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi.

(40) Komissiolle on ilmoitettava tapauksen mukaan kaikista toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet saattaessaan täytäntöön tässä asetuksessa tarkoitettuja tukijärjestelmiä. Komission toteuttaman tehokkaan valvonnan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle säännöllisesti tietyt tukijärjestelmiä koskevat tilastot.

(41) Jotta voitaisiin varmistaa neuvoston eräillä aloilla käyttöön ottamien uusien hehtaaritukijärjestelmien soveltaminen, on syytä säätää 1 artiklan b, c, f ja g kohdassa tarkoitettujen tukien sekä muiden banaanien kuin jauhobanaanien kaupanpitämiseen Ranskan Guayanan ja Réunionin paikallisilla markkinoilla myönnettävän tuen soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002.

(42) Jotta toimijat voisivat saattaa päätökseen jo tehtyjen markkinointivuosisopimusten täytäntöönpanon, on syytä olla soveltamatta markkinointikausia tai -vuosia koskevaa säännöstä voimassa oleviin sopimuksiin.

(43) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan, hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden, viinin, humalan, elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden sekä sokerin yhteisen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

HEHTAARITUET

I LUKU

Yleinen järjestelmä

1 artikla

Soveltamisala

Tässä luvussa vahvistetaan seuraavien tukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt:

a) asetuksen (EY) N:o 1453/2001 16 artiklassa säädetty hehtaarituki ihmisravinnoksi tarkoitettujen perunoiden viljelyyn;

b) asetuksen (EY) N:o 1453/2001 17 artiklassa säädetty hehtaarituki sokeriruo'on viljelyyn;

c) asetuksen (EY) N:o 1453/2001 21 artiklassa säädetty hehtaarituki pajun viljelyyn;

d) asetuksen (EY) N:o 1453/2001 28 artiklassa säädetty hehtaarituki sokerijuurikkaiden viljelyyn;

e) asetuksen (EY) N:o 1453/2001 30 artiklan 1 kohdassa säädetty hehtaarituki siemenperunoiden viljelyyn;

f) asetuksen (EY) N:o 1453/2001 30 artiklan 2 kohdassa säädetty hehtaarituki sikurin viljelyyn;

g) asetuksen (EY) N:o 1453/2001 30 artiklan 4 kohdassa säädetty hehtaarituki teen viljelyyn;

h) asetuksen (EY) N:o 1454/2001 14 artiklassa säädetty hehtaarituki ihmisravinnoksi tarkoitettujen perunoiden viljelyyn.

2 artikla

Tukikelpoisuus

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetut tuet maksetaan kalenterivuosittain seuraavien pinta-alojen osalta:

a) jotka on istutettu ja joilla on tehty kaikki tavanomaiset viljelytyöt;

b) joista on tehty 54 artiklan mukainen tukihakemus.

Lisäksi 1 artiklan d kohdassa tarkoitetun tuen osalta:

- juurikkaantuottajien on annettava toimivaltaisille viranomaisille ennen sadonkorjuuta ilmoitus kylvetyistä pinta-aloista,

- tukikelpoisten pinta-alojen on oltava tuottajaa kohti vähintään 0,3 hehtaaria,

- juurikkaantuotannon on oltava vähintään 25 tonnia hehtaarilta,

- juurikkaat on toimitettava jalostajalle ennen tuen maksamista,

- jalostajan on ilmoitettava toimitetut juurikasmäärät toimivaltaisille viranomaisille jokaisen juurikkaantuottajan osalta.

2. Edellä 1 artiklan h kohdassa tarkoitettua tukea voidaan maksaa kaksi kertaa vuodessa samalta pinta-alalta saadun kahden sadon osalta.

3 artikla

Alennukset

1. Kun tukea haetaan vahvistettuja enimmäispinta-aloja suuremmille pinta-aloille, tukea myönnetään sitä hakeneille tuottajille suhteessa tukihakemuksessa ilmoitettuihin pinta-aloihin.

Asetuksen (EY) N:o 1454/2001 14 artiklassa tarkoitetun enimmäispinta-alan noudattamisen tarkistamiseksi silloin, kun viljelytukea maksetaan samalta pinta-alalta samana vuonna saadun kahden sadon osalta, kyseiseen pinta-alaan sovelletaan kerrointa 2.

2. Pinta-alan, jolla on sekä monivuotisia että muita kuin monivuotisia viljelmiä, voidaan katsoa olevan kelpoinen saamaan 1 artiklassa tarkoitettua tukea sillä edellytyksellä, että muuta kuin monivuotista viljelyä voidaan harjoittaa samoin edellytyksin kuin monivuotista viljelyä.

Tukikelpoisen pinta-alan laskemisessa otetaan huomioon ainoastaan muiden kuin monivuotisten viljelmien viljelyyn käytetty pinta-ala.

II LUKU

Madeiran, Azorien ja Kanariansaarten tma-laatuviinit

4 artikla

Tukikelpoisuus

1. Asetuksen (EY) N:o 1453/2001 9 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1454/2001 13 artiklassa säädettyjä tukia voidaan myöntää ainoastaan pinta-aloille

- jotka ovat kokonaisuudessaan viljeltyjä ja korjattuja ja joilla on tehty kaikki tavanomaiset viljelytyöt, ja

- joista on tehty komission asetuksessa (EY) N:o 1282/2001(22) säädetty sato- ja tuotantoilmoitus.

2. Tukea saavien tuottajien määrittelemiseksi sovelletaan seuraavaa:

- asetuksen (EY) N:o 1453/2001 9 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1454/2001 13 artiklan 2 kohdassa mainittu siirtymäkausi, jolloin tukea maksetaan yksittäisille tuottajille, päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2007,

- tuottajajärjestöt ovat viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999(23) 39 artiklassa tarkoitettuja tuottajajärjestöjä. Asianomaisten jäsenvaltioiden on määriteltävä edellytykset, jotka tuottajaryhmittymien on täytettävä saadakseen kyseessä olevia tukia, ja nämä edellytykset on annettava tiedoksi komissiolle.

5 artikla

Tukihakemukset

1. Hakijan on jätettävä hehtaaritukihakemus toimivaltaiselle viranomaiselle sen määrittämänä ajankohtana ja seuraavaa viinivuotta varten viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä toukokuuta.

2. Tukihakemuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) viininviljelijän sukunimi, etunimi ja osoite tai ryhmittymän tai organisaation nimi ja osoite;

b) tma-laatuviinien tuotantoon käytetyt viljelyalat hehtaareina ja aareina sekä näiden viljelyalojen maarekisteriviitteet tai viljelyalojen valvonnasta vastaavan elimen hyväksymä vastaava merkintä;

c) käytetty rypälelajike;

d) arvio korjattavasta tuotannosta.

6 artikla

Tuen maksaminen

Todettuaan kyseisten viljelyalojen tosiasiallisen sadon ja tuotoksen jäsenvaltion on maksettava tuki ennen sen viinivuoden 1 päivää huhtikuuta, jolle kyseinen tuki on myönnetty.

II OSASTO

TUOTANTOTUET

I LUKU

Ananas

7 artikla

Soveltamisala

Tässä luvussa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1453/2001 27 artiklassa tarkoitetun ananasten tuotantotuen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

8 artikla

Ennakkoilmoitus

Tuottajan, joka haluaa saada tukea 7 artiklassa tarkoitetusta ananasten tuotantotukijärjestelmästä, on annettava Portugalin nimeämille toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus ennen näiden vahvistamaa päivämäärää. Kyseinen päivä vahvistetaan siten, että tarvittavat paikalla tehtävät tarkastukset voidaan suorittaa.

Ilmoituksessa on annettava vähintään seuraavat tiedot:

- niiden lohkojen viitetiedot ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3508/92(24) 4 ja 5 artiklan mukaisesti määritellyt pinta-alat hehtaareina ja aareina, joilla ananasta viljellään,

- arviot tuotettavista määristä.

9 artikla

Tukihakemus

Tuottajien on jätettävä tukihakemukset seuraavien kuukausien aikana:

- tammikuussa edellisen vuoden heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana korjattua tuotantoa varten,

- heinäkuussa kuluvan vuoden tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana korjattua tuotantoa varten.

10 artikla

Tuen maksaminen

Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, etteivät vuosittaiset määrät, joille tukea on myönnetty, ole suurempia kuin asetuksen (EY) N:o 1453/2001 27 artiklassa vahvistettu määrä.

II LUKU

Vanilja ja eteeriset öljyt

11 artikla

Soveltamisala

Tässä luvussa vahvistetaan seuraavien tukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt:

a) kuivatun (mustan) vaniljan tai vaniljauutteiden valmistukseen tarkoitettu, CN-koodiin 0905 00 00 kuuluvan vihreän vaniljan tuotantotuki, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 1452/2001 12 artiklan 2 kohdassa;

b) CN-koodeihin 3301 21 ja 3301 26 kuuluvien eteeristen geraniumöljyn ja vetiveriaöljyn tuotantotuki, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 1452/2001 12 artiklan 3 kohdassa.

12 artikla

Tekniset menetelmät ja ominaisuudet

Toimivaltaisten viranomaisten on täsmennettävä tekniset valmistusmenetelmät ja määriteltävä tukea saavien vihreän vaniljan ja eteeristen geranium- ja vetiveriaöljyjen tekniset ominaisuudet.

13 artikla

Valmistajat ja paikalliset järjestöt

1. Edellä 11 artiklan a kohdassa tarkoitettua tukea maksetaan tuottajille toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien valmistajien välityksellä.

Edellä 11 artiklan b kohdassa tarkoitettua tukea maksetaan tuottajille toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien paikallisten keräys- ja markkinointijärjestöjen välityksellä.

2. Toimivaltaiset viranomaiset myöntävät hyväksynnän 1 kohdassa tarkoitetuille tuotantoalueelle sijoittautuneille valmistajille ja järjestöille, joilla on kuivatun (mustan) vaniljan tai vaniljauutteen valmistuksessa tarvittavat laitteet, sekä järjestöille, joilla on eteeristen öljyjen keruussa ja kaupan pitämisessä tarvittavat laitteet, ja jotka noudattavat 14 artiklassa määriteltyjä velvoitteita.

14 artikla

Valmistajien ja järjestöjen velvoitteet

Valmistajat ja järjestöt sitoutuvat erityisesti

- maksamaan tuottajille toimitussopimuksia täytäntöönpantaessa ja yhden kuukauden kuluessa toimivaltaisten viranomaisten suorittamasta maksusta asetuksen (EY) N:o 1452/2001 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun tuen määrät kokonaisuudessaan,

- pitämään tämän asetuksen soveltamista koskevista maksutapahtumista erillistä kirjanpitoa,

- sallimaan kaikki toimivaltaisten viranomaisten vaatimat tarkastukset ja toimittamaan kaikki tämän asetuksen soveltamista koskevat tiedot.

15 artikla

Vähennyskerroin

Jos määrät, joille tukea haetaan, ylittävät vuotuiset sallitut määrät, toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava vähennyskerroin, jota sovelletaan kaikkiin hakemuksiin.

16 artikla

Tuen maksaminen

Toimivaltaiset viranomaiset asettavat tuen maksamisen edellytykseksi sekä tuottajan että tapauksen mukaan valmistajan taikka hyväksyttyjen keräys- tai markkinointijärjestöjen allekirjoittaman toimituslistan esittämisen.

III LUKU

Sokeriruo'on kuljetus Ranskan merentakaisissa departementeissa

17 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 16 artiklassa säädetty tuki sokeriruo'on kuljetukseen pellolta keräilykeskukseen maksetaan tässä luvussa säädettyjen edellytysten mukaisesti tuottajalle, joka toimittaa sokeriruokonsa suoraan keräilykeskukseen.

2. Kuljetustukea voidaan myöntää sokeriruo'olle, joka on tarkoitettu sokerin tuotantoon tai rommin valmistukseen.

3. Tukea myönnetään virheettömän, aidon ja myyntikelpoisen sokeriruo'on kuljetukseen.

4. Keräilykeskuksena pidetään joko vaakaa tai itse tehdasta, jos toimitus tapahtuu suoraan sinne, riippumatta siitä, onko kyseessä sokeritehdas vai tislaamo.

18 artikla

1. Tuottajien kuljetuskustannukset määräytyvät pellon reunan ja keräilykeskuksen välisen etäisyyden sekä muiden objektiivisten perusteiden, kuten pellolle johtavien kulkuyhteyksien tai mahdollisten luonnonhaittojen, mukaan.

2. Rajoittamatta 3 kohdan soveltamista, tuottajalle määritettävän tuen määrä ei saa ylittää

a) puolta 1 kohdan mukaisesti kiinteämääräisesti tonnia kohti vahvistetuista kuljetuskustannuksista;

b) seuraavia departementtikohtaisia enimmäismääriä:

- 5,49 euroa/t Réunionissa,

- 5,34 euroa/t Guadeloupessa,

- 3,96 euroa/t Martiniquessa,

- 3,81 euroa/t Ranskan Guayanassa.

3. Kyseessä olevat määrät huomioon ottaen Ranskan viranomaiset määrittävät sokeriruo'on kuljetustuen noudattaen kunkin departementin osalta seuraavia keskimääräisiä yksikkömääriä:

- 3,2 euroa/t Réunionissa,

- 2,5 euroa/t Guadeloupessa,

- 2,0 euroa/t Martiniquessa,

- 2,0 euroa/t Ranskan Guayanassa.

III OSASTO

JALOSTUSTUKI

I LUKU

Hedelmät ja vihannekset

19 artikla

Soveltamisala

Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 13 artiklassa säädetty tuki maksetaan Ranskan hyväksymille jalostajille tässä luvussa esitettyjen edellytysten mukaisesti.

20 artikla

Tukikelpoisuus

1. Tuki myönnetään sellaisten Ranskan merentakaisissa departementeissa korjattujen, liitteessä I olevan A osan sarakkeessa II tarkoitettujen hedelmien ja vihannesten jalostukseen, joista jalostajat ovat maksaneet vähintään mainitussa liitteessä olevassa B osassa luetelluiksi tuotteiksi jalostamista koskevien sopimusten mukaista vähimmäishintaa vastaavan hinnan.

2. Tuki maksetaan liitteessä I olevan A osan sarakkeessa III vahvistettujen ryhmiä A, B ja C koskevien vuosittaisten määrien rajoissa.

3. Kuhunkin tuoteryhmään sovellettavan tuen määrät vahvistetaan liitteessä I olevan A osan sarakkeessa IV.

21 artikla

Jalostajien hyväksyminen

1. Jalostajien, jotka haluavat kuulua tukijärjestelmään, on toimitettava toimivaltaisten viranomaisten nimeämille viranomaisille ennen toimivaltaisten viranomaisten määrittämää päivämäärää hyväksymishakemus ja ilmoitettava tällöin kaikki tarvittavat tiedot, jotka Ranska vaatii tukijärjestelmän hallintoa ja valvontaa varten.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä pyynnöstä hyväksyminen jalostajille tai laillisesti perustetuille jalostajayhdistyksille tai -järjestöille, ja erityisesti niille

a) joilla on hedelmien ja vihannesten jalostuksessa tarvittavat laitteet; ja

b) jotka sitoutuvat kirjallisesti

- pitämään erityistä kirjanpitoa 22 artiklassa tarkoitettujen sopimusten täytäntöönpanosta, ja

- toimittamaan toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä kaikki tositteet sopimusten täytäntöönpanosta ja tämän asetuksen nojalla tehtyjen sitoumusten noudattamisesta.

22 artikla

Jalostussopimukset

1. Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sopimukset, jäljempänä "jalostussopimukset", tehdään kirjallisesti ennen kunkin markkinointivuoden alkua. Jalostussopimus voi olla:

a) sopimus, joka sitoo toisaalta yksittäistä tuottajaa tai asetuksen (EY) N:o 2200/96 mukaisesti tunnustettua tuottajaorganisaatiota ja toisaalta jalostajaa tai kansallisten viranomaisten hyväksymää jalostajayhdistystä tai -järjestöä;

b) toimitussitoumus, jos a alakohdassa tarkoitettu tuottajaorganisaatio toimii jalostajana.

2. Sopimuksia sovelletaan kalenterivuosittain, ja kaksi sopimuspuolta voi tehdä markkinointivuosittain keskenään ainoastaan yhden sopimuksen.

3. Jalostussopimuksessa on oltava erityisesti:

a) sopimuspuolten toiminimi;

b) sopimuksessa tarkoitetun tuotteen tai tuotteiden tarkka kuvaus;

c) toimitettavien raaka-aineiden määrät;

d) jalostajalle suuntautuvien toimitusten aikataulu;

e) sopimuspuolelle maksettava raaka-aineen hinta, lukuun ottamatta erityisesti pakkaamisesta, kuljetuksesta ja verotuksesta aiheutuvia menoja, jotka on tarvittaessa ilmoitettava erikseen. Hinta ei voi olla alhaisempi kuin asetuksen (EY) N:o 1452/2001 13 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu vähimmäishinta;

f) saatavien valmiiden tuotteiden kuvaus.

4. Sopimuspuolet voivat toimivaltaisten viranomaisten tuotekohtaisesti vahvistamien edellytysten mukaisesti korottaa kirjallisella täydennyksellä sopimuksessa alunperin eriteltyjä määriä enintään 30 prosenttia.

5. Jos tuottajaorganisaatio toimii myös jalostajana, kyseisten toimijoiden omaa tuotantoa koskeva jalostussopimus katsotaan tehdyksi sen jälkeen, kun toimivaltaiselle viranomaiselle on 6 kohdassa tarkoitetussa määräajassa toimitettu seuraavat tiedot:

a) kokonaispinta-ala, maarekisteriviitteet tai valvontaelimen hyväksymä vastaava merkintä viljelyalasta, jolla raaka-ainetta viljellään;

b) arvio kokonaissadosta;

c) jalostukseen tarkoitettu määrä;

d) jalostusten alustava aikataulu.

6. Jalostajan tai jalostajayhdistyksen on toimivaltaisten viranomaisten vahvistamassa määräajassa toimitettava jäljennös jokaisesta jalostussopimuksesta sekä tarvittaessa sopimusten täydennyksistä näille viranomaiselle.

23 artikla

Vähimmäishinnan maksaminen

1. Raaka-aineen jalostaja voi suorittaa maksun tuottajaorganisaatiolle tai yksittäiselle tuottajalle ainoastaan pankki- tai postisiirtona, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 22 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun tapauksen soveltamista.

Tuottajaorganisaation on maksettava tuottajille ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määrä kokonaisuudessaan pankki- tai postisiirtona 15 työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa kyseinen maksu voidaan luotottaa. Ranskan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän kohdan säännösten noudattamisen valvomiseksi, ja sen on erityisesti säädettävä tuottajaorganisaation vastuuhenkilöihin sovellettavista seuraamuksista laiminlyönnin vakavuuden mukaan.

2. Ranska voi antaa jalostussopimuksia koskevia täydentäviä säännöksiä erityisesti vähimmäishinnan maksamista koskevien määräaikojen, edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen sekä sellaisten korvausten osalta, jotka jalostajan, tuottajaorganisaation tai tuottajan on maksettava, jos ne eivät täytä sopimusvelvoitteitaan.

24 artikla

Tuotteiden laatu

Jalostussopimusten mukaisesti jalostajalle toimitettujen raaka-aineiden on oltava laadultaan virheettömiä, aitoja ja myyntikelpoisia ja sopivia jalostettaviksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2200/96 46 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistettujen tai vahvistettavien vähimmäislaatuvaatimusten soveltamista.

25 artikla

Tukihakemukset

1. Jalostajan on tehtävä Ranskan nimeämälle elimelle kaksi tukihakemusta markkinointivuodessa:

a) ensimmäinen koskee 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän toukokuuta välisenä aikana jalostettuja tuotteita;

b) toinen koskee 1 päivän kesäkuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana jalostettuja tuotteita.

2. Tukihakemuksessa on ilmoitettava käytettyjen raaka-aineiden ja saatujen lopputuotteiden nettopainot ja niiden kuvaukset liitteessä I olevien osien A ja B mukaisesti. Tukihakemukseen on liitettävä jäljennökset 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyistä pankki- tai postisiirroista. Toimitussitoumusten osalta kyseiset jäljennökset voidaan korvata tuottajan ilmoituksella, jolla todistetaan jalostajan hyvittäneen tuottajalle vähintään vähimmäishinnan suuruisen hinnan. Kyseisissä jäljennöksissä tai ilmoituksissa on viitattava sopimuksiin, joihin ne liittyvät.

26 artikla

Vähennyskerroin

1. Jos 22 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten perusteella ilmenee, että tuoteryhmän osalta liitteessä I olevan A-osan sarakkeessa III vahvistettu enimmäismäärä saattaa ylittyä, toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava väliaikainen vähennyskerroin, jota sovelletaan kaikkiin kyseistä tuoteryhmää koskeviin, 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla esitettyihin tukihakemuksiin. Kyseinen kerroin vahvistetaan viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ja se on liitteessä I olevan A-osan sarakkeessa III tarkoitettujen määrien sekä mahdollisilla täydennyksillä korotettujen sopimusperusteisten määrien välisen suhteen suuruinen.

2. Kun 1 kohtaa sovelletaan, toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava markkinointivuoden lopussa lopullinen vähennyskerroin, jota sovelletaan kaikkiin kyseistä tuoteryhmää koskeviin, 25 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan nojalla esitettyihin tukihakemuksiin.

27 artikla

Rekisterien pito

1. Jalostajan on pidettävä rekisteriä, josta ilmenevät vähintään seuraavat tiedot:

a) raaka-aine-erät, jotka ostetaan ja tuodaan päivittäin yritykseen ja joihin sovelletaan jalostussopimuksia tai niiden täydennyksiä, sekä näiden erien vastaanottamisesta mahdollisesti annettujen tositteiden numerot;

b) kunkin tuodun erän paino sekä toisen sopimuspuolen nimi ja osoite;

c) niiden valmiiden tuotteiden määrät, joita saadaan päivittäin tukikelpoisista raaka-aineista;

d) niiden tuotteiden eräkohtaiset määrät ja hinnat, jotka viedään pois jalostajan tiloista, sekä tiedot vastaanottajasta. Rekisteriin tehtävät merkinnät voivat viitata tällaisiin tositteisiin, jos ne sisältävät edellä mainitut tiedot.

2. Jalostajan on säilytettävä todiste kaikkien jalostussopimusten tai niiden täydennysten mukaisesti ostettujen raaka-aineiden maksamisesta.

3. Jalostajan on myönnyttävä kaikkiin tarpeellisina pidettyihin tarkastus- ja valvontatoimenpiteisiin ja pidettävä kansallisten viranomaisten määräämiä lisärekistereitä, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa tarpeelliseksi katsomaansa valvontaa. Jos määrättyä valvontaa tai tarkastusta ei voida toteuttaa jalostajasta johtuvista syistä, vaikka tältä on tätä vaadittu, tukea ei makseta kyseisen markkinointivuoden osalta.

II LUKU

Sokeri

I jakso

Ruokosokeri

28 artikla

Soveltamisala

Tässä luvussa vahvistetaan seuraavien tukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt:

a) asetuksen (EY) N:o 1452/2001 17 artiklassa säädetyt tuet sokeriruo'on jalostukseen suoraan sakkaroosisiirapiksi tai maatalousrommiksi;

b) asetuksen (EY) N:o 1453/2001 18 artiklassa säädetyt tuet sokeriruo'on jalostukseen suoraan sokerisiirapiksi tai rommiksi.

29 artikla

Tuen maksaminen

1. Edellä 28 artiklassa tarkoitetut tuet maksetaan tapauksen mukaan

a) kaikille sakkaroosisiirapin valmistajille tai tislaajille

- joiden laitokset sijaitsevat jonkin Ranskan merentakaisen departementin alueella, ja

- jotka tuottavat samassa Ranskan merentakaisessa departementissa korjatusta sokeriruo'osta suoraan:

i) aperitiivien valmistuksessa käytettävää sakkaroosisiirappia, jonka puhtaus on alle 75 prosenttia, tai

ii) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89(25) 1 artiklan 4 kohdan a alakohdan 2 alakohdan määritelmän mukaista maatalousrommia;

b) kaikille sokerisiirapin valmistajille tai tislaajille, joiden laitteistot sijaitsevat Madeiran alueella ja jotka jalostavat suoraan Madeiralla korjattua sokeriruokoa.

2. Tuet maksetaan kunakin vuonna sellaisille suoraan sokerisiirapiksi, sakkaroosisiirapiksi tai maatalousrommiksi jalostetuille sokeriruokomäärille, joiden osalta sokerisiirapin valmistaja tai tislaaja toimittaa todisteen siitä, että hän on maksanut kyseessä oleville sokeriruo'on tuottajille vähintään 30 artiklassa tarkoitetun vähimmäishinnan.

3. Sen jalostustuen määrä

a) jota tarkoitetaan 28 artiklan a kohdassa

- on sakkaroosisiirapin osalta 9,0 euroa/100 kilogrammaa valkoisena sokerina ilmaistua sokeria,

- on maatalousrommin osalta 64,22 euroa/tuotettu puhdas alkoholihehtolitra.

b) jota tarkoitetaan 28 artiklan b kohdassa

- on sokerisiirapin osalta 53 euroa/100 kilogrammaa valkoisena sokerina ilmaistua sokeri,

- on maatalousrommin osalta 90 euroa/tuotettu puhdas alkoholihehtolitra.

30 artikla

Sokeriruo'on vähimmäishinta

1. Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 17 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1453/2001 18 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut vähimmäishinnat ovat seuraavat:

- Réunion: 51,01 euroa sokeriruokotonnilta,

- Martinique: 45,16 euroa sokeriruokotonnilta,

- Guadeloupe ja Ranskan Guyana: 55,95 euroa sokeriruokotonnilta,

- Madeira: 78,9 euroa sokeriruokotonnilta.

Vähimmäishinta koskee virheettömiä, aitoja ja myyntikelpoisia sokeriruokoja, joiden sokeripitoisuus on normaali. Toimitusaste on sokeriruo'ot tehtaalle toimitettuna.

2. Toimitetun sokeriruo'on sokeripitoisuuden poiketessa normaalista sokeripitoisuudesta vähimmäishintaan sovelletaan normaalia sokeripitoisuutta sekä laatulisien ja -vähennysten asteikkoa, jotka toimivaltainen viranomainen vahvistaa tislaajista tai siirapinvalmistajista sekä sokeriruo'on tuottajista koostuvan sekakomitean ehdotuksesta.

31 artikla

Vähimmäishinta

1. Vähimmäishinnan maksaminen sokeriruo'on tuottajalle on todistettava siirapinvalmistajan tai tislaajan kirjallisena laatimalla vapaamuotoisella todistuksella. Todistuksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a) siirapinvalmistajan tai tislaajan nimi;

b) sokeriruo'on tuottajan nimi;

c) sokeriruo'on kokonaismäärät, joista on maksettu kyseiselle kalenterivuodelle määritetty vähimmäishinta ja jotka kyseinen sokeriruo'on tuottaja on toimittanut siirappitehtaaseen tai tislaamoon samana kalenterivuonna;

d) tuotteen määrä, jolle vähimmäishinta on maksettu.

2. Sokeriruo'on tuottaja ja siirapinvalmistaja tai tislaaja allekirjoittavat todistuksen.

3. Todistuksen alkuperäiskappaleen säilyttää valmistaja tai tislaaja. Jäljennös siitä on toimitettava sokeriruo'on tuottajalle.

32 artikla

Vähennyskerroin

1. Jos niiden määrien summa, joille tukea haetaan, on tiettynä kalenterivuonna suurempi kuin asetuksen (EY) N:o 1452/2001 17 artiklan 2 kohdassa tai asetuksen (EY) N:o 1453/2001 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vuosittainen määrä, kuhunkin hakemukseen sovelletaan yhtenäistä vähennyskerrointa kyseisen tuotteen osalta.

Ranska voi kuitenkin jakaa 1 kohdassa tarkoitetun rommin määrän departementtikohtaisesti kyseisessä departementissa vuosina 1997-2001 keskimäärin myydyn maatalousrommin määrän mukaisesti. Mikäli määrät, joille tukea haetaan, ylittävät kokonaismäärät, vähennyskertoimet voidaan eriyttää departementtikohtaisesti.

2. Tukihakemukset jätetään tapauksen mukaan Ranskan tai Portugalin nimeämille toimivaltaisille viranomaisille.

II jakso

Juurikassokeri

33 artikla

Tässä luvussa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1453/2001 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, Azoreilla korjattujen juurikkaiden jalostamiseen valkoiseksi sokeriksi myönnettävän tuen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

34 artikla

1. Jalostusyrityksen on esitettävä toimivaltaisille viranomaisille kirjallinen hakemus. Hakemuksessa on ilmoitettava Azoreilla korjatuista juurikkaista saatu valkoisen sokerin tuotanto, ja siihen on liitettävä:

a) juurikkaidenostotodistus jokaisen kyseiset jalostetut juurikkaat toimittaneen tuottajan osalta; ja

b) kirjallinen sitoumus olla puhdistamatta raakasokeria sinä aikana, jona juurikkaat jalostetaan valkoiseksi sokeriksi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuki voidaan maksaa vasta Azoreilla korjatuista juurikkaista valmistetun valkoisen sokerin tuotannon lopullisen toteamisen jälkeen.

35 artikla

Portugali toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tukia myönnetään ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1453/2001 28 artiklassa tarkoitetun määrän rajoissa.

III LUKU

Viini

I jakso

Puhdistettujen tiivistettyjen rypäleen puristemehujen ostaminen ja tuki viinin valmistuksesta peräisin olevan alkoholin ostamiseksi Madeiralla

36 artikla

1. Madeiran saaristoon sijoittautuneiden tuottajien, jotka haluavat saada tukea Madeiran väkevien viinien viiniyttämisessä makeuttamiseen tarkoitetun puhdistetun tiivistetyn rypäleen puristemehun ostamiseksi tai viinin valmistuksesta peräisin olevan alkoholin ostamiseen asetuksen (EY) N:o 1453/2001 20 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle ennen sen määrittämää päivämäärää ja viimeistään 31 päivänä lokakuuta hakemus, jossa on oltava vähintään:

- jäljennös puhdistettujen tiivistettyjen rypäleen puristemehujen tai viinin valmistuksesta peräisin olevan alkoholin ostamista muualta yhteisöstä koskevasta sopimuksesta,

- puhdistettujen tiivistettyjen rypäleen puristemehujen tai viinin valmistuksesta peräisin olevan alkoholin määrä, jolle tukea haetaan, hehtolitroina ja tilavuusprosentteina ilmaistuna,

- rypäleen puristemehujen tai viinin valmistuksesta peräisin olevan alkoholin haltuunoton päivämäärä,

- väkevien viinien valmistustoimien aloituspäivämäärä sekä näiden toimien toteuttamispaikka.

2. Tuen määräksi vahvistetaan 12,08 euroa hehtolitralta.

3. Tukea maksetaan viinivuosittain enintään 3600 hehtolitralle puhdistettujen tiivistettyjen rypäleen puristemehujen ostamiseksi sekä enintään 8000 hehtolitralle viinin valmistuksesta peräisin olevan alkoholin ostamiseksi.

37 artikla

1. Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet hakemusten paikkansapitävyyden varmistamiseksi ja puhdistettujen tiivistettyjen rypäleen puristemehujen tai viinin valmistuksesta peräisin olevan alkoholin, joista tukihakemus on tehty, tosiasiallisen ja asianmukaisen käytön valvomiseksi.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on maksettava tuki tuottajalle ennen kyseisen viinivuoden loppua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lisätarkastusten mahdollisesti aiheuttamia viivytyksiä.

II jakso

Madeiran väkevien viinien ja Azorien viinien vanhentamistuki

38 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1453/2001 20 artiklan 5 kohdassa ja 31 artiklassa säädettyä Madeiran väkevien viinien ja Azorien verdelho-viinien vanhentamistukea maksetaan viinimäärille, jotka on vanhentamistarkoituksessa varastoitu samana päivänä ja joita vanhennetaan keskeytyksettä Madeiralla vähintään viisi vuotta ja Azoreilla vähintään kolme vuotta.

2. Madeiran väkevien viinien ja Azorien viinien vanhentamistuki myönnetään näiden alueiden tuottajille, jotka jättävät siitä hakemuksen toimivaltaiselle viranomaiselle kunkin vuoden kahden ensimmäisen kuukauden kuluessa.

3. Tukea maksetaan ensisijaisesti viimeksi korjatusta sadosta saaduille viineille. Aiempina viinivuosina tuotettuja viinejä koskevat hakemukset hyväksytään, jos asetuksessa (EY) N:o 1453/2001 säädettyjä määrällisiä rajoituksia ei saavuteta ja ottaen ensisijaisesti huomioon nuorimmat viinit.

4. Jos kokonaismäärä, jota hakemukset koskevat, ylittää asetuksessa (EY) N:o 1453/2001 vahvistetut määrälliset rajoitukset, sovelletaan vähennyskerrointa. Tuotteen kokonaismäärä, josta tuottaja jättää hakemuksen, ei voi olla suurempi kuin määrä, josta on tehty kyseisenä viinivuonna komission asetuksen (EY) N:o 1282/2001 mukainen tuotantoilmoitus.

5. Portugalin viranomaisten on annettava komissiolle tiedoksi:

- kokonaismäärät, joista on tehty vuosittaiset sopimukset,

- yksityiskohtaiset säännöt tämän kohdan soveltamisesta.

6. Toimijan, joka haluaa saada tukijärjestelmästä tukea, on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen kanssa Madeiralla vähintään viiden vuoden ja Azoreilla vähintään kolmen vuoden pituinen vanhentamissopimus.

7. Sopimus on tehtävä edellä mainitun jakson alussa ainoastaan yhden kerran jätetyn tukihakemuksen perusteella. Tässä hakemuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) tukea hakevan tuottajan nimi ja osoite;

b) niiden erien numero, joita vanhentamissopimus koskee, ja kunkin erän tarkat tunnistamistiedot (erityisesti sammion numero, varastoitu määrä, tarkka sijainti);

c) kunkin erän osalta korjuuvuosi, kyseisen väkevän viinin tekniset ominaisuudet sekä erityisesti kokonaisalkoholipitoisuus, tosiasiallinen alkoholipitoisuus, sokeripitoisuus, kokonaishappopitoisuus ja haihtuvien happojen pitoisuus;

d) kunkin erän osalta pakkaustapa;

e) kunkin erän osalta varastointijakson ensimmäinen ja viimeinen päivä.

8. Vanhentamissopimuksen mukainen suoritus oikeuttaa sopimuksen allekirjoitushetkellä määritetyn tuen kokonaismäärän maksamiseen. Madeiran osalta tuesta maksetaan kolmannes ensimmäisenä, kolmantena ja viidentenä varastointivuonna. Azorien osalta tuesta maksetaan kolmannes kunakin varastointivuonna.

9. Sopimuksen hyväksyminen edellyttää 40 prosenttia tuen kokonaismäärästä muodostavan suoritustakuun asettamista täytäntöönpanoajalle. Tämä takuu on asetettava maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85(26) säännösten mukaisesti.

10. Toimivaltaisen elimen on varmistettava vanhentamissopimuksen määräysten noudattaminen erityisesti todentamalla tuottajan rekisterit ja paikalla tehtävän tarkastuksen avulla.

11. Suoritustakuu on vapautettava sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon toteamisen jälkeen.

12. Kun toimivaltainen elin toteaa, että sopimuksen kohteena oleva väkevä viini ei sovellu tarjottavaksi tai toimitettavaksi suoraan kulutukseen, se purkaa sopimuksen. Tämän sopimuksen purkaminen johtaa maksettujen määrien takaisin maksamiseen ja suoritustakuun pidättämiseen ylivoimaista estettä lukuun ottamatta. Ylivoimaisista esteistä on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tieto niiden ilmenemistä seuraavien kolmen työpäivän kuluessa.

IV OSASTO

I LUKU

Paikallinen kaupan pitäminen

39 artikla

Soveltamisala

Tässä luvussa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1452/2001 12 artiklan 1 kohdassa, asetuksen (EY) N:o 1453/2001 5 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1454/2001 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen, paikallisesti korjatuille tai tuotetuille hedelmille, vihanneksille, eläville kasveille ja kukille, jotka on tarkoitettu kyseisten tuotantoalueiden markkinoiden tarpeisiin, myönnettävien tukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

40 artikla

Tukikelpoisuus

1. Ryhmäkohtainen luettelo tuotteista, joille voidaan myöntää 39 artiklassa tarkoitettuja tukia, vahvistetaan Ranskan merentakaisten departementtien, Azorien ja Madeiran sekä Kanariansaarten osalta liitteissä II, III, IV ja V olevissa sarakkeissa II.

2. Tuotteista on tehtävä 41 artiklassa tarkoitetut hankintasopimukset, ja niiden on hedelmien ja vihannesten osalta oltava asetuksen (EY) N:o 2200/96 I osaston mukaisesti vahvistettujen vaatimusten mukaisia, tai jos tällaisia vaatimuksia ei ole, sopimuksissa määrättyjen laatueritelmien mukaisia.

3. Tuki maksetaan liitteissä II, III, IV ja V olevissa sarakkeissa III tuoteryhmittäin vahvistettujen vuosittaisten määrien rajoissa.

4. Kuhunkin tuoteryhmään sovellettavan tuen määrä vahvistetaan liitteissä II, III, IV ja V olevissa sarakkeissa IV ja V. Sarakkeessa V ilmoitettuja määriä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2200/96 11 ja 14 artiklan mukaisesti tunnustettuihin tuottajaorganisaatioihin. Sarakkeessa IV ilmoitettuja määriä sovelletaan muihin tuottajiin.

5. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää hankintatukea muussa Ranskan merentakaisessa departementissa kuin siinä, jossa tuote on korjattu, mikäli tämä on yhden tai useamman tuotteen osalta perusteltua Ranskan merentakaisten departementtien hankintatarpeiden kannalta.

41 artikla

Hankintasopimukset

1. Hankintasopimukset tehdään yksittäisten tai ryhmittyneiden tuottajien taikka tuottajaorganisaation sekä 42 artiklassa tarkoitetun hyväksytyn toimijan välillä.

Sopimuksissa on oltava erityisesti:

a) sopimuspuolten toiminimi;

b) sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tarkka kuvaus;

c) toimitettavat kokonaismäärät ja toimitusten alustava aikataulu;

d) sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kasvulohkojen viitetiedot ja pinta-alat sekä kyseisten tuottajien nimet ja osoitteet;

e) sitoumuksen kesto;

f) pakkaustapa ja kuljetukseen liittyvät tiedot (ehdot ja kustannukset),

g) tarkka toimitusvaihe.

2. Sopimuspuolet voivat kirjallisella täydennyksellä korottaa sopimuksessa alunperin eriteltyjä määriä enintään 30 prosenttia.

3. Sopimukset ja kirjalliset täydennykset allekirjoitetaan ennen kyseisten toimitusten alkua ja ennen toimivaltaisten viranomaisten vahvistamaa määräaikaa, tarvittaessa tuotteittain eriteltyinä.

4. Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa sopimuksia täydentäviä säännöksiä erityisesti sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä maksettavien korvausten osalta tai vahvistaa sopimuskohtaisia vähimmäismääriä. Toimivaltaiset viranomaiset voivat määrittää muita tuotekohtaisia markkinointikausia tai -vuosia kuin ne, joita tarkoitetaan 53 artiklassa, siinä määrin kuin se on tarpeen tukijärjestelmän hallinnon kannalta.

42 artikla

Hyväksytyt toimijat

1. Talouden toimijoiden, joiden toiminta on elintarvikkeiden tukku- tai vähittäiskaupassa, ravintola-alalla tai laitosten ja yhteisöjen ravintohuollossa sekä maatalouden elintarvikkeita Azoreilla, Madeiralla ja Kanariansaarilla jalostavan teollisuuden toimijoiden, jotka haluavat osallistua tukijärjestelmään, on esitettävä toimivaltaisten viranomaisten nimeämälle elimelle hyväksyntähakemus ennen näiden viranomaisten vahvistamaa määräpäivää. Elimen on vahvistettava hyväksyntäedellytykset ja julkaistava vuosittain luettelo hyväksytyistä toimijoista vähintään kuukautta ennen sopimusten allekirjoittamisen määräaikaa.

2. Hyväksytyt toimijat sitoutuvat erityisesti

a) hankintasopimusten soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kaupan pitämiseen tai Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten osalta näiden tuotteiden jalostukseen yksinomaan niiden tuotantoalueella;

b) pitämään erityistä kirjanpitoa hankintasopimusten täytäntöönpanosta;

c) toimittamaan toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä kaikki tositteet ja asiakirjat sopimusten täytäntöönpanosta ja tämän asetuksen nojalla tehtyjen sitoumusten noudattamisesta.

43 artikla

Ilmoitukset

Yksittäisten tai ryhmittyneiden tuottajien tai tuottajaorganisaatioiden, jotka haluavat kuulua tukijärjestelmään, on toimitettava toimivaltaisten viranomaisten nimeämille viranomaisille ennen toimivaltaisten viranomaisten määrittämää päivämäärää ilmoitus, johon on liitettävä jäljennös 41 artiklassa tarkoitetusta hankintasopimuksesta.

44 artikla

Vähennyskerroin

1. Jos 43 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten perusteella ilmenee, että 40 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut määrät saattavat ylittyä, toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava väliaikainen vähennyskerroin, jota sovelletaan kaikkiin kyseistä tuoteryhmää koskeviin tukihakemuksiin, ja ilmoitettava siitä asianosaisille. Kyseinen kerroin on liitteissä II, III, IV ja V olevissa sarakkeissa III vahvistettujen määrien sekä mahdollisilla täydennyksillä korotettujen sopimusperusteisten määrien välisen suhteen suuruinen, ja se vahvistetaan ennen minkään tuen myöntämistä koskevan päätöksen tekemistä ja viimeistään kuukauden kuluttua 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä.

2. Kun 1 kohtaa sovelletaan, toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat markkinointivuoden lopussa lopullisen vähennyskertoimen, jota sovelletaan kaikkiin kyseisenä markkinointivuonna jätettyihin tukihakemuksiin.

II LUKU

Kaupan pitäminen tuotantoalueen ulkopuolella

I jakso

Riisi, hedelmät, vihannekset, kasvit, kukat ja perunat

45 artikla

Soveltamisala

Tässä jaksossa vahvistetaan seuraavien tukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt:

a) asetuksen (EY) N:o 1452/2001 5 artiklassa tarkoitettu tuki;

b) asetuksen (EY) N:o 1452/2001 15 artiklassa tarkoitettu tuki;

c) asetuksen (EY) N:o 1453/2001 6 artiklassa tarkoitettu tuki;

d) asetuksen (EY) N:o 1453/2001 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tuki;

e) asetuksen (EY) N:o 1454/2001 10 artiklassa tarkoitettu tuki.

46 artikla

Markkinointivuosisopimukset

1. "Markkinointivuosisopimuksella" tarkoitetaan sopimusta, jolla syrjäisimpien tuotantoalueiden ulkopuolelle muualle yhteisöön sijoittautunut toimija, joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, sitoutuu ennen kyseisen tuotteen tai kyseisten tuotteiden markkinointikauden alkua ostamaan syrjäisimmille alueille sijoittautuneen yksittäisen tai ryhmittyneen tuottajan tai tuottajaorganisaation tuotannon kokonaisuudessaan tai osittain pitääkseen sen kaupan tuotantoalueen ulkopuolella.

2. Toimijan, joka aikoo jättää tukihakemuksen, on toimitettava markkinointivuosisopimus tapauksen mukaan Ranskan, Portugalin tai Espanjan toimivaltaisille viranomaisille ennen kyseisen tuotteen tai kyseisten tuotteiden markkinointikauden alkua.

Sopimuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) sopimuspuolten toiminimi ja sijoittautumispaikka;

b) sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tarkka kuvaus;

c) toimitettavat kokonaismäärät ja toimitusten alustava aikataulu;

d) sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kasvulohkojen viitetiedot ja pinta-alat sekä kyseisten tuottajien nimet ja osoitteet;

e) sitoumuksen kesto;

f) pakkaustapa ja kuljetukseen liittyvät tiedot (ehdot ja kustannukset);

g) tarkka toimitusvaihe.

Sopimuspuolet voivat kirjallisella täydennyksellä korottaa sopimuksessa alunperin eriteltyjä määriä enintään 30 prosenttia.

3. Toimivaltaiset viranomaiset tutkivat sopimusten yhdenmukaisuuden 45 artiklassa ja tässä osastossa tarkoitettujen säännösten kanssa. Ne varmistavat erityisesti, että sopimuksiin sisältyvät kaikki 2 kohdassa mainitut tiedot. Ne ilmoittavat toimijalle tarvittaessa 48 artiklan soveltamisesta.

4. Tuen määrän määrittämiseksi määräpaikka-alueelle toimitetun kaupan pidetyn tuotannon arvo arvioidaan markkinointivuosisopimuksen, erityisten kuljetusasiakirjojen ja kaikkien maksatushakemuksen tueksi esitettyjen asiakirjojen perusteella. Huomioon otettava kaupan pidetyn tuotannon arvo on ensimmäiseen purkusatamaan tai ensimmäiselle purkulentokentälle toimitetun toimituksen arvo. Toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää tuen määrää määritettäessä tarvittavia täydentäviä tietoja tai perusteluja.

5. Tukihakemuksen esittää ostaja tai asetuksen (EY) N:o 1453/2001 6 artiklassa tarkoitettujen tukien yhteydessä myyjä, joka on tehnyt tuotteen kaupan pitämistä koskevan sitoumuksen. Toimivaltaiset viranomaiset voivat määrittää muita tuotekohtaisia markkinointikausia tai -vuosia kuin ne, joita tarkoitetaan 53 artiklassa, siinä määrin kuin se on tarpeen tukijärjestelmän hallinnon kannalta.

47 artikla

Azorien ja Madeiran kasvien ja kukkien kaupan pitäminen

1. Asetuksen (EY) N:o 1453/2001 6 artiklan soveltamiseksi Azorien ja Madeiran kasvien ja kukkien kaupan pitämiseen muualla yhteisössä yksittäisten tai ryhmittyneiden tuottajien tai asetuksen (EY) N:o 2200/96 11, 13 ja 14 artiklassa tarkoitettujen tuottajaorganisaatioiden, jotka haluavat osallistua tukijärjestelmään, on esitettävä Portugalin toimivaltaisten viranomaisten nimeämälle elimelle hyväksyntähakemus ennen näiden viranomaisten vahvistamaa määräpäivää.

Elimen on vahvistettava hyväksyntäedellytykset ja julkaistava vuosittain luettelo hyväksytyistä yksittäisistä tai ryhmittyneistä tuottajista tai tuottajaorganisaatioista vähintään kuukautta ennen markkinointikauden alkua.

2. Edellä tarkoitettujen yksittäisten tai ryhmittyneiden tuottajien tai tuottajaorganisaatioiden, jotka haluavat osallistua tukijärjestelmään, on toimitettava Portugalin toimivaltaisten viranomaisten nimeämille viranomaisille ennen kyseisten tuotteiden markkinointikauden alkua ilmoitus, jossa ne sitoutuvat erityisesti

a) pitämään kukkia ja kasveja kaupan yksinomaan muualla yhteisössä;

b) ilmoittamaan sopimuksen tehneiden yritysten tai välittäjien nimen ja sijoittautumispaikan;

c) ilmoittamaan erityisesti:

- kaupan pidettävät kasvit ja kukat,

- sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kasvulohkojen viitetiedot ja asetuksen (ETY) N:o 3508/92 4 ja 5 artiklan mukaisesti määritellyt pinta-alat sekä tuottajaorganisaatioiden tapauksessa kunkin kyseisen tuottajan nimi ja osoite; lohkojen viitetiedot on ilmoitettava ainoastaan CN-koodiin 0603 90 00 kuuluvien kuivattujen kukkien tapauksessa;

d) ilmoittamaan pakkaustavan ja kuljetukseen liittyvät tiedot (ehdot ja kustannukset) sekä täsmällisen toimitusvaiheen;

e) pitämään erityistä kirjanpitoa tässä artiklassa tarkoitetun myynnin toteuttamisesta;

f) toimittamaan Portugalin toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä kaikki tositteet ja asiakirjat tässä artiklassa tarkoitetun myynnin toteuttamisesta ja tämän asetuksen nojalla tehtyjen sitoumusten noudattamisesta.

3. Tuen määrän määrittämiseksi määräpaikka-alueelle toimitetun kaupan pidetyn tuotannon arvo arvioidaan erityisten kuljetusasiakirjojen ja kaikkien maksuhakemuksen tueksi esitettyjen asiakirjojen perusteella. Huomioon otettava kaupan pidetyn tuotannon arvo on ensimmäiseen purkusatamaan tai ensimmäiselle purkulentokentälle toimitetun toimituksen arvo. Viranomaiset voivat pyytää tuen määrää määritettäessä tarvittavia täydentäviä tietoja tai perusteluja.

4. Tuotteen kaupan pitämistä koskevan sitoumuksen tehneiden yksittäisten tai ryhmittyneiden tuottajien tai asetuksen (EY) N:o 2200/96 11, 13 ja 14 artiklassa tarkoitettujen tuottajaorganisaatioiden on jätettävä tukihakemus. Toimivaltaiset viranomaiset voivat määrittää muita tuotekohtaisia markkinointikausia tai -vuosia kuin ne, joita tarkoitetaan 53 artiklassa, siinä määrin kuin se on tarpeen tukijärjestelmän hallinnon kannalta.

48 artikla

Vähennyskerroin

1. Jos tietyn tuotteen osalta määrä, jolle tukea haetaan, ylittää asetuksen (EY) N:o 1452/2001 15 artiklan 1 kohdassa vahvistetun määrän tai CN-koodiin ex 0807 10 90 kuuluvien melonien ja CN-koodiin 0804 30 00 kuuluvien ananasten osalta mainitun artiklan 6 kohdassa säädetyn rajoituksen taikka asetuksen (EY) N:o 1454/2001 10 artiklan 2 kohdassa vahvistetut rajoitukset, toimivaltaiset viranomaiset määrittävät yhdenmukaisen vähennyskertoimen, jota sovelletaan kaikkiin tukihakemuksiin.

2. Ranskan Guayanan riisin osalta

a) Ranskan toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat tarvittaessa kyseisiin hakemuksiin sovellettavan yhdenmukaisen vähennyskertoimen varmistaakseen, että tukea ei myönnetä minään vuonna kokonaan hiottuna riisinä ilmaistulle tonnimäärälle, joka on yli 12000 tonnia koko sen määrän osalta, jolle hakemuksia on esitetty, ja tämän enimmäismäärän rajoissa yli 4000 tonnia Guadeloupen ja Martiniquen ulkopuolella yhteisössä myyntiin saatettujen tai kaupan pidettyjen määrien osalta.

b) Yhdenmukainen vähennyskerroin lasketaan seuraavasti:

i) jos määrät, joille tukihakemuksia on jätetty, ovat yhteensä alle 12000 tonnia, mutta jos ne Guadeloupen ja Martiniquen ulkopuolella yhteisössä myyntiin saatetun tai kaupan pidetyn riisin osalta ylittävät 4000 tonnin suuruisen enimmäismäärän, ainoastaan viimeksi mainitun riisin määriin sovelletaan kerrointa i, joka saadaan seuraavan kaavan mukaan:

>VIITTAUS KAAVIOON>

jossa:

x= Martiniquen ja Guadeloupen ulkopuolella yhteisössä tosiasiasiallisesti myyntiin saatetun ja kaupan pidetyn Ranskan Guayanan riisin määrä;

ii) jos määrät, joille tukihakemuksia on jätetty, ovat yhteensä yli 12000 tonnia, mutta jos ne Guadeloupen ja Martiniquen ulkopuolella yhteisössä myyntiin saatetun tai kaupan pidetyn riisin osalta ovat alle 4000 tonnin suuruisen enimmäismäärän, kaikkiin riisin määriin sovelletaan kerrointa j, joka saadaan seuraavan kaavan mukaan:

>VIITTAUS KAAVIOON>

jossa:

y= se Ranskan Guayanan riisin kokonaismäärä, jonka osalta tukihakemuksia on jätetty;

iii) jos määrät, joille tukihakemuksia on jätetty, ovat yhteensä yli 12000 tonnia ja ylittävät myös Guadeloupen ja Martiniquen ulkopuolella yhteisössä myyntiin saatetun tai kaupan pidetyn riisin osalta 4000 tonnin suuruisen enimmäismäärän, sovelletaan kerrointa z, joka saadaan seuraavan kaavan mukaan:

>VIITTAUS KAAVIOON>

jossa:

x= Martiniquen ja Guadeloupen ulkopuolella yhteisössä tosiasiasiallisesti myyntiin saatetun ja kaupan pidetyn Ranskan Guayanan riisin määrä;

i= i alakohdassa tarkoitettu vähennyskerroin, jota sovelletaan tukihakemuksiin, jotka koskevat Martiniquen ja Guadeloupen ulkopuolella yhteisössä tosiasiasiallisesti myyntiin saatetun ja kaupan pidetyn Ranskan Guayanan riisin määrää;

k= Martiniquessa ja Guadeloupessa tosiasiallisesti myyntiin saatetun ja kaupan pidetyn Ranskan Guayanan riisin määrä.

Ranskan toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava viipymättä komissiolle tämän kohdan soveltamisesta ja asiaan liittyvistä määristä.

c) Tuki maksetaan tosiasiallisesti myyntiin saatetuista ja kaupan pidetyistä määristä markkinointivuosisopimuksen tai -sopimusten mukaisesti ja noudattaen sovellettavia säännöksiä.

d) Tämän artiklan soveltamista varten jalostuskertoimeksi vahvistetaan

- 0,45 raaka- eli paddyriisin ja kokonaan hiotun riisin välillä,

- 0,69 esikuoritun riisin ja kokonaan hiotun riisin välillä,

- 0,93 osittain hiotun riisin ja kokonaan hiotun riisin välillä.

49 artikla

Yhteisyritys

Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 15 artiklan 4 kohdassa, asetuksen (EY) N:o 1453/2001 6 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1454/2001 10 artiklan 4 kohdassa säädettyä korotettua tukea maksetaan esitettäessä todisteet sitoumuksista, jotka osapuolet ovat tehneet jakaakseen vähintään kolmen vuoden ajan yhteisyrityksen toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiantuntemuksen. Kyseisissä sitoumuksissa on oltava lauseke, jossa kielletään sopimuksen purkaminen ennen mainitun kolmen vuoden määräajan päättymistä.

Jos edellä tarkoitettuja sitoumuksia ei noudateta, toimija ei saa esittää tukihakemusta kyseisen markkinointivuoden osalta.

50 artikla

Riisin jälleenlähettäminen ja jälleenvienti

1. Tuotteita, joille voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 1452/2001 5 artiklan mukaisesti maksettua tukea, ei voida viedä; Guadeloupessa ja Martiniquessa myyntiin saatettuja ja kaupan pidettyjä tuotteita ei myöskään voi jälleenlähettää muualle yhteisöön.

Muualla yhteisössä myyntiin saatettuja ja kaupan pidettyjä tuotteita, joille on myönnetty ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tukea, ei voi jälleenlähettää Guadeloupeen, Martiniqueen tai Ranskan Guayanaan.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat valvontatoimenpiteet varmistaakseen, että 1 kohtaa noudatetaan. Näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä odottamatta tehtäviä fyysisiä tarkastuksia. Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä varten toteuttamistaan toimenpiteistä.

II jakso

Madeiran viinit

51 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1453/2001 20 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua tukea myönnetään viinivuoden 2005/2006 loppuun.

2. Jos tukea haetaan alle litran kokoisille pakkauksille, sovelletaan vähennyskerrointa pullon tilavuuden huomioon ottamiseksi.

3. Tuki maksetaan lähettäjille, jotka jättävät kultakin erältä tukihakemuksen toimivaltaiselle viranomaiselle sen määrittelemänä ajanjaksona.

4. Kyseisessä hakemuksessa on oltava vähintään:

- jäljennös hallinnollisen saateasiakirjan osasta nro 3 asianmukaisesti täytettynä; maininta lähettäjästä ja vastaanottajasta (nimi, osoite ja maa), lähetettävän viinin tilavuus litroina, tullinimikkeistön koodi, Madeiran viini-instituutin leima, joka todistaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden, sekä Madeiran tullin leima, joka todistaa, että tuote on lähtenyt alueelta,

- jäljennös liikenteen tai kauttakulkuliikenteen harjoittajan laskusta, jossa on maininta lopullisesta määräpaikasta, tai lasku meritse tapahtuneesta kuljetuksesta;

- jäljennös ostajalle osoitetusta laskusta, jossa on merkintä tilavuudesta litroina, jonka on vastattava hallinnollisessa saateasiakirjassa olevaa määrää.

V OSASTO

TUTKIMUKSET

52 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1453/2001 7 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1454/2001 11 artiklassa tarkoitettujen tutkimusten toteuttaminen ratkaistaan tarjouspyynnöllä toimivaltaisten viranomaisten vastuulla.

2. Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komissiolle sopimusasiakirjat sisältävän tarjouspyyntöluonnoksen. Komissio esittää tarvittaessa huomautuksensa yhden kuukauden kuluessa tiedonannon vastaanottamisesta.

3. Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komissiolle tiedoksi lopullisen tutkimuksen. Komissio esittää tarvittaessa huomautuksensa 45 päivän kuluessa tutkimuksen vastaanottamisesta.

4. Yhteisön rahoitusosuuden maksamisen edellytyksenä on:

- asetuksen (EY) N:o 1453/2001 7 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1454/2001 11 artiklan säännösten ja sopimusasiakirjojen lausekkeiden sekä esitettyjen huomautusten noudattaminen,

- Espanjan tai Portugalin julkisten viranomaisten osuuden maksaminen.

VI OSASTO

YLEISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

I LUKU

Tukihakemukset

53 artikla

Markkinointivuodet

Markkinointivuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta viiniä lukuun ottamatta.

54 artikla

Hakemusten jättäminen ja tukien maksaminen

1. Tukihakemukset jätetään jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten nimeämille viranomaisille toimivaltaisten viranomaisten vahvistamalla tavalla ja niiden määrittämien kausien aikana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5, 25, 34 ja 36 artiklan soveltamista. Edellä I osastossa tarkoitettujen tukien osalta nämä kaudet määritellään siten, että tarvittavat paikalla tehtävät tarkastukset voidaan toteuttaa.

2. Tukihakemuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) hakijan sukunimi, etunimet ja osoite;

b) edellä I osastossa tarkoitettujen tukien osalta asetuksen (ETY) N:o 3508/92 4 ja 5 artiklan mukaisesti määritellyt viljelyalat hehtaareina ja aareina;

c) edellä II osaston I luvussa tarkoitettujen tukien osalta korjattujen ananasten määrät sekä määrä, jota tukihakemus koskee;

d) edellä II osaston III luvussa tarkoitettujen tukien osalta tukihakemuksiin on liitettävä toimivaltaisten viranomaisten tai Ranskan kussakin departementissa nimeämien jalostusyritysten laatimat lähetysluettelot sokeriruokotoimituksista;

e) edellä II osaston II luvussa, III osaston I luvussa ja IV osaston I ja II luvussa tarkoitettujen tukien osalta yksittäiset tai ryhmitellyt laskut ja kaikki muut toteutettuja toimia koskevat asiakirjat ja etenkin viittaukset toimitus-, jalostus-, hankinta- ja markkinointivuosisopimuksiin.

3. Toimivaltaiset viranomaiset maksavat tämän asetuksen mukaisesti määritetyn tuen neljän kuukauden kuluessa hakemusten jättämiskauden päättymisestä tarkastettuaan tukihakemukset ja todistusasiakirjat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 ja 9 artiklan soveltamista.

Kun saman kalenterivuoden aikana on mahdollista korjata useampi sato I osaston I luvussa tarkoitetuilta viljelmiltä, ensimmäisessä alakohdassa vahvistettu määräaika kuluvan vuoden viimeisen sadon osalta alkaa tukihakemusten jättämiskauden päättymisestä.

4. Jäsenvaltiot voivat antaa täydentäviä säännöksiä tuottajaorganisaation jäsenilleen maksaman IV osastossa tarkoitetun tuen osalta.

55 artikla

Ilmeisten virheiden korjaaminen

Tukihakemusta voidaan korjata milloin tahansa sen jättämisen jälkeen, jos toimivaltainen viranomainen havaitsee ilmeisen virheen.

56 artikla

Hakemusten jättäminen myöhässä

Jäljempänä 65 artiklassa tarkoitettuja ylivoimaista estettä ja poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta tukihakemuksen jättäminen asianomaisissa alakohtaisissa säännöissä 54 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen aiheuttaa tukien, jotka viljelijälle olisi voitu maksaa, jos tukihakemus olisi jätetty ajoissa, määrien vähentämisen yhdellä prosentilla työpäivää kohti. Hakemus hylätään, jos se myöhästyy enemmän kuin 25 kalenteripäivää.

57 artikla

Tukihakemusten peruuttaminen

1. Tukihakemus voidaan peruuttaa kokonaan tai osittain milloin tahansa. Jos toimivaltainen viranomainen on kuitenkin jo ilmoittanut viljelijälle tukihakemuksessa olevista sääntöjenvastaisuuksista tai aikomuksestaan tehdä tarkastus paikalla, ja kyseisessä paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, peruutuksia ei sallita niiden tukihakemuksen osien osalta, joihin sääntöjenvastaisuudet liittyvät.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu peruuttaminen tarkoittaa, että hakija on samassa tilanteessa, jossa hän oli ennen kyseisen tukihakemuksen tai tukihakemuksen osan jättämistä.

II LUKU

Valvonta

58 artikla

1. Valvonta toteutetaan hallinnollisilla ja paikalla tehtävillä tarkastuksilla. Hallinnollisen tarkastuksen on oltava perusteellinen, ja siihen on kaikissa aiheellisissa tapauksissa sisällyttävä tukien ristiintarkastukset muun muassa yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän tietojen kanssa. Riskianalyysin perusteella kansalliset viranomaiset suorittavat paikan päällä pistokokein tarkastuksia, joiden on kohdistuttava vähintään 10 prosenttiin tukihakemuksista.

Jäsenvaltioiden on kaikissa aiheellisissa tapauksissa noudatettava asetuksessa (ETY) N:o 3508/92 käyttöön otettua yhdennettyä tarkastus- ja valvontajärjestelmää.

2. Edellä III osaston II luvun I jaksossa tarkoitettujen tukien osalta tarkastuksen kohteena ovat myös toimitettujen ruokojen määrät ja vähimmäishinnan noudattaminen.

59 artikla

Yleiset periaatteet

1. Paikalla tehtävät tarkastukset on tehtävä ennalta ilmoittamatta. Jos valvonnan tarkoitus ei vaarannu, voidaan kuitenkin antaa vain ehdottoman välttämättömään rajautuva ennakkoilmoitus. Tällaista ilmoitusta ei asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta saa antaa kuin enintään 48 tuntia ennen tarkastusta.

2. Tässä asetuksessa säädetyt paikalla tehtävät tarkastukset ja muut yhteisön säännöissä säädetyt tarkastukset on tarvittaessa tehtävä samanaikaisesti.

3. Asianomainen hakemus tai asianomaiset hakemukset hylätään, jos viljelijä tai tämän edustaja estää paikalla tehtävän tarkastuksen suorittamisen.

60 artikla

Hakemusten valitseminen paikalla tehtävään tarkastukseen

1. Toimivaltaisen viranomaisen on riskianalyysin ja jätettyjen tukihakemusten edustavuuden perusteella valittava viljelijät, joihin kohdistetaan paikalla tehtävä tarkastus. Riskianalyysissä on otettava huomioon:

a) tuen määrä,

b) viljelylohkojen määrä, hakemuksen kohteena oleva pinta-ala taikka tuotettu, kuljetettu, jalostettu tai kaupan pidetty määrä,

c) muutokset edelliseen vuoteen verrattuna,

d) aikaisempien vuosien tarkastusten tulokset,

e) muut jäsenvaltioiden määrittelemät tekijät.

Edustavuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden on valittava satunnaisesti 20-25 prosenttia niiden viljelijöiden vähimmäislukumäärästä, joille on tehtävä tarkastus paikalla.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä kirjaa valintaperusteista, joiden mukaan kukin viljelijä valitaan paikalla tehtävään tarkastukseen. Tarkastuksen paikalla tekevälle tarkastajalle on annettava vastaavat tiedot ennen tarkastusta.

61 artikla

Tarkastuskertomus

1. Jokaisesta paikalla tehtävästä tarkastuksesta on laadittava tarkastuskertomus, jossa tarkastukseen liittyvät seikat esitetään yksityiskohtaisesti. Kertomuksessa on mainittava erityisesti:

a) tarkastetut tukijärjestelmät ja -hakemukset;

b) paikalla olleet henkilöt;

c) tarkastetut ja mitatut viljelylohkot, mittaustulokset mitattua viljelylohkoa kohden ja käytetyt mittausmenetelmät;

d) tarkastuksen kohteena olleet tuotetut, kuljetetut, jalostetut tai kaupan pidetyt määrät sekä saadut tulokset ja käytetyt menetelmät;

e) ilmoitettiinko tarkastuksesta viljelijälle ennakolta ja milloin ilmoitus annettiin, jos näin tehtiin;

f) muut toteutetut tarkastustoimenpiteet.

2. Viljelijälle tai hänen edustajalleen on annettava mahdollisuus allekirjoittaa kertomus ja ilmoittaa olleensa paikalla tarkastuksen aikana ja lisätä huomautuksiaan. Jos todetaan sääntöjenvastaisuuksia, viljelijälle on annettava jäljennös tarkastuskertomuksesta.

Jos paikalla tehtävä tarkastus tehdään kaukokartoituksena, jäsenvaltiot voivat olla antamatta viljelijälle tai hänen edustajalleen mahdollisuutta allekirjoittaa tarkastuskertomus, jos kaukokartoitustarkastuksessa ei todeta sääntöjenvastaisuuksia.

III LUKU

Aiheettomien maksujen seuraamukset

62 artikla

Aiheettomien maksujen takaisinperintä

1. Viljelijän on palautettava aiheettomasti maksetut määrät, joihin lisätään 3 kohdan mukaisesti lasketut korot.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että aiheeton maksu peritään vähentämällä kyseinen määrä muiden tukijärjestelmien mukaisesti takaisinperintäpäätöksen jälkeen tuottajalle suoritettavista ennakkomaksuista tai maksuista. Viljelijä voi kuitenkin palauttaa maksun odottamatta vähennystä.

3. Korko lasketaan sen ajan perusteella, joka kuluu viljelijälle palautusvelvollisuudesta osoitetun tiedonannon ja joko palautuksen tai vähennyksen välillä. Sovellettava korkotaso on laskettava kansallisten säännösten mukaisesti, ja se ei saa olla alempi kuin kansallisten säännösten mukaisesti maksujen takaisinperinnässä sovellettava korkotaso.

4. Jos aiheettomasti maksettu summa johtuu edunsaajan virheellisistä ilmoituksista, virheellisistä asiakirjoista tai vakavasta laiminlyönnistä, tämän on maksettava aiheettomasti maksetun määrän suuruinen sakko, johon on lisätty 3 kohdan mukaisesti laskettu korko.

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua palautusvelvollisuutta ei sovelleta, jos maksu on suoritettu toimivaltaisen viranomaisen itsensä tai muun viranomaisen tekemän virheen johdosta eikä viljelijä ole voinut kohtuudella havaita virhettä.

Jos virhe kuitenkin liittyy kyseisen maksun laskemiseen liittyviin asiatietoihin, ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan, jos takaisinperintää koskevaa päätöstä ei ollut ilmoitettu 12 kuukauden kuluessa maksusta.

6. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua palautusvelvollisuutta ei sovelleta, jos tuen maksupäivän ja toimivaltaisen viranomaisen tuensaajalle osoittaman, maksun aiheetonta luonnetta koskevan ensimmäisen ilmoituksen välinen aika on yli kymmenen vuotta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ajanjakso on kuitenkin enintään neljä vuotta, jos tuensaaja on toiminut vilpittömässä mielessä.

7. Tämän osaston mukaisesti tehtyjen vähennysten ja poissulkemisten seurauksena takaisin perittäviin määriin sovelletaan neljän vuoden vanhentumisaikaa.

8. Edellä 5 ja 6 kohtaa ei sovelleta ennakoihin.

9. Jäsenvaltiot voivat olla perimättä takaisin sellaisia määriä, jotka ovat ilman korkoja enintään 100 euroa viljelijää ja palkkiokautta kohti, jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään samanlaisissa tapauksissa vastaavista perimättä jättämistä koskevista säännöistä.

10. Perityt määrät maksetaan maksajavirastoille tai -viranomaisille, jotka vähentävät ne Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rahoittamista menoista.

63 artikla

Vähennykset ja poissulkemiset tapauksissa, joissa määrät on hehtaaritukia varten ilmoitettu liian suuriksi

1. Kun I osastossa tarkoitettujen tukien tapauksessa ilmoitettu pinta-ala ylittää jonkin viljelykasviryhmän osalta tarkastuksen yhteydessä todetun pinta-alan, tuen määrä lasketaan todetun pinta-alan perusteella, josta vähennetään todettu ero kaksinkertaisena, jos kyseinen ero on yli kolme prosenttia tai kaksi hehtaaria mutta kuitenkin korkeintaan 20 prosenttia määritellystä pinta-alasta.

Jos ero on enemmän kuin 20 prosenttia todetusta pinta-alasta, kyseiselle viljelykasviryhmälle ei myönnetä hehtaaritukea.

2. Jos I osastossa tarkoitetuissa tukijärjestelmissä jätetyn tukihakemuksen osalta määritellyn kokonaispinta-alan ja ilmoitetun pinta-alan välinen ero on yli 30 prosenttia, tuki, jota viljelijä voisi hakea näistä tukijärjestelmistä, evätään kyseisen kalenterivuoden osalta.

Jos kyseinen ero on suurempi kuin 50 prosenttia, viljelijä jätetään tämän lisäksi vielä kerran tuen ulkopuolelle sitä määrää vastaavaan määrään asti, joka on evätty ensimmäisen alakohdan mukaisesti. Kyseinen määrä vähennetään missä tahansa tässä artiklassa tarkoitetuista tukijärjestelmistä suoritettavista maksuista tai maksuista, joita viljelijälle voidaan myöntää niiden hakemusten nojalla, joita hän jättää havainnon tekemistä seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana.

64 artikla

Vähennysten ja poissulkemisten soveltamista koskevat poikkeukset

1. Tässä osastossa säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia ei sovelleta, jos viljelijä on esittänyt asiasisällöllisesti oikeaa tietoa tai jos hän voi muuten osoittaa, että virhe ei ole hänen tekemänsä.

2. Tässä osastossa säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia ei sovelleta niihin tukihakemuksen osiin, joiden osalta viljelijä on ilmoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisesti, että ne ovat virheellisiä tai että ne ovat muuttuneet virheelliseksi hakemuksen jättämisen jälkeen edellyttäen, että viljelijälle ei ole ilmoitettu toimivaltaisen viranomaisen aikomuksesta tehdä tarkastus paikalla tai että toimivaltainen viranomainen ei ole jo ilmoittanut viljelijälle hakemuksessa olevista sääntöjenvastaisuuksista.

Tukihakemusta mukautetaan vastaamaan todellista tilannetta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen viljelijän toimittamien tietojen perusteella.

65 artikla

Ylivoimainen este ja poikkeukselliset olosuhteet

1. Tiedot toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla ilmoitetuista ylivoimaisista esteistä ja poikkeuksellisista olosuhteista sekä niihin liittyvistä todisteista on ilmoitettava kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle 10 työpäivän kuluessa siitä, kun viljelijä voi ne ilmoittaa.

2. Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä poikkeuksellisiksi olosuhteiksi muun muassa seuraavat:

a) viljelijän kuolema;

b) viljelijän pitkäaikainen työkyvyttömyys;

c) vakava luonnononnettomuus, joka koskee merkittävää osaa tilan maatalousmaasta.

66 artikla

Hyväksymisten peruuttaminen

Kansallisten viranomaisten on peruutettava 42 artiklassa tarkoitetut hyväksymiset, jos kyseisten hyväksymisten edellytyksinä olevia sitoumuksia ei täytetä. Ne voivat keskeyttää tuen maksamisen yhden tai useamman markkinointivuoden osalta todettujen sääntöjenvastaisuuksien vakavuuden perusteella.

IV LUKU

Yleiset säännökset

67 artikla

Kansalliset lisätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittaessa tämän asetuksen soveltamisen edellyttämät lisätoimenpiteet ja II osaston III luvussa tarkoitettujen tukien osalta erityisesti toimenpiteet, jotka liittyvät toimitettujen sokeriruokomäärien valvontaan.

68 artikla

Tiedonannot

1. Asianomaisten jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään

a) 30 päivänä huhtikuuta tieto viljelyaloista, joiden osalta on kuluvana markkinointivuonna tehty I osaston II luvussa tarkoitettua tukea koskeva hakemus ja joille tuki on tosiasiallisesti maksettu;

b) 31 päivänä toukokuuta:

- tieto viljelyaloista, joiden osalta on edellisenä markkinointivuonna tehty I osaston I luvussa tarkoitettua tukea koskeva hakemus ja joille tuki on tosiasiallisesti maksettu,

- tieto kuluvan markkinointivuoden sopimuskohtaisista määristä, jotka on jaoteltu tuoteryhmien tai tuotteiden perusteella;

c) 30 päivänä kesäkuuta tässä asetuksessa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamista koskeva kertomus, joka koskee edellistä markkinointivuotta ja jossa ilmoitetaan erityisesti:

- määrät, joihin on sovellettu III osastossa tarkoitettua tukea ja korotettua tukea, liitteessä II, III tai IV esitettyjen tuotteiden perusteella jaoteltuina,

- tuotekohtaiset määrät, joihin on sovellettu IV osastossa tarkoitettua tukea, sekä niiden 40 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu keskiarvo;

d) edellä III osaston II luvun II jaksossa tarkoitetun tuen osalta Portugalin on annettava komissiolle tiedoksi 45 työpäivän kuluessa kunkin markkinointivuoden päättymisestä

- pinta-alat ja kokonaismäärä, joille kiinteää hehtaaritukea on haettu ja maksettu,

- tuotetun valkoisen sokerin määrät ja maksetun erityisen jalostustuen kokonaismäärä;

e) kunkin kalenterivuoden päättymistä seuraavien 45 työpäivän kuluessa Ranskan ja Portugalin on annettava III osaston II luvun I jaksossa tarkoitetun tuen osalta tiedoksi

- sokeri- tai sakkaroosisiirapin ja maatalousrommin kokonaismäärät, joille on haettu tukea, ilmaistuna tapauksen mukaan valkoisena sokerina tai hehtolitroina puhdasta alkoholia,

- niiden tehtaiden tai tislaamojen nimet, jotka ovat saaneet tukea,

- kunkin tehtaan tai tislaamon saaman tuen määrä ja sokeri- tai sakkaroosisiirapin tai maatalousrommin määrät.

2. Ranskan on annettava ennen kunkin markkinointivuoden alkua tiedoksi II osastossa tarkoitetut vähimmäishinnat, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1452/2001 13 artiklan mukaisesti kunkin liitteessä I määritellyn tuoteryhmän osalta, ja sen on täsmennettävä toimintakertomuksessaan

- ne vihreän vaniljan ja eteeristen geranium- tai vetiveriaöljyn määrät, joille on myönnetty II osaston II luvussa tarkoitettua tukea,

- niiden raaka-aineiden määrät, joille on myönnetty III osaston I luvussa tarkoitettua tukea, liitteessä I olevassa A osassa esitettyjen tuotteiden perusteella jaoteltuina sekä valmiiden tuotteiden määrät nettopainona ilmaistuina ja liitteessä I olevan B osan mukaisesti jaoteltuina.

3. Portugalin on annettava komissiolle tiedoksi vuosittain ennen 1 päivää marraskuuta ne korjatut ananasmäärät, joille tukea on maksettu.

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä ylivoimaisiksi esteiksi tai poikkeuksellisiksi olosuhteiksi tunnustamansa tapaukset, jotka voivat olla perusteena tukioikeuden säilymiselle.

5. Ranskan on II osaston III luvussa tarkoitettujen tukien osalta annettava komissiolle tiedoksi

a) neljän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta:

- tuottajille myönnettyjen yksikkömäärien määrittämisperusteet,

- 67 artiklan nojalla vahvistetut lisätoimenpiteet;

b) asetuksen (EY) N:o 1452/2001 27 artiklassa säädetyssä vuosikertomuksessa kunkin departementin osalta:

- tonneina ilmaistut sokeriruo'on kokonaismäärät, joille tukea on haettu,

- tukien kokonaismäärä ja kuljetettua tonnia kohti myönnettyjen tukien määrien vaihtelut,

- edellä a alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin ja lisätoimenpiteisiin mahdollisesti tehtävät muutokset.

69 artikla

Tuottajaorganisaatiot Ranskan merentakaisissa departementeissa

Korvataan asetuksen (EY) N:o 412/97 liite I tämän asetuksen liitteellä VI.

V LUKU

Loppusäännökset

70 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 980/92, (ETY) N:o 2165/92, (ETY) N:o 2311/92, (ETY) N:o 3491/92, (ETY) N:o 3518/92, (EY) N:o 1524/98, (EY) N:o 2477/2001, (EY) N:o 396/2002, (EY) N:o 738/2002, (EY) N:o 1410/2002 ja (EY) N:o 1491/2002.

71 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003 lukuun ottamatta 1 artiklan b, c, f ja g kohdassa tarkoitettuja tukia sekä muille banaaneille kuin jauhobanaaneille Ranskan Guayanassa ja Réunionissa IV osaston I luvun mukaisesti myönnettyjä tukia, joiden osalta sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämän asetuksen 53 artiklaa ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 1452/2001 15 artiklan, asetuksen (EY) N:o 1453/2001 6 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1454/2001 10 artiklan nojalla ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin markkinointivuosisopimuksiin.

Tuensaajan tilanteen arviointi on toteutettava tukihakemuksen jättöhetkellä, jotta asetuksen (EY) N:o 1452/2001 12 artiklan 1 kohdan, asetuksen (EY) N:o 1453/2001 5 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1454/2001 9 artiklan 1 kohdan nojalla myönnettävän tuen määrä voidaan määrittää vuodeksi 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 11.

(2) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 26.

(3) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 45.

(4) EYVL L 293, 29.10.2002, s. 11.

(5) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.

(6) EYVL L 285, 23.10.2002, s. 13.

(7) Komission asetus (ETY) N:o 980/92, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1992, Ranskan Guyanassa tuotetun riisin Martiniquessa ja Guadeloupessa kaupan pitämistä koskevan tuen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 104, 22.4.1992, s. 31). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 625/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 6).

(8) Komission asetus (ETY) N:o 2165/92, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1992, erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Madeiran ja Azorien hyväksi perunoiden ja sikurin osalta (EYVL L 217, 31.7.1992, s. 29). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1984/96 (EYVL L 264, 17.10.1996, s. 12).

(9) Komission asetus (ETY) N:o 2311/92, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1992, erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Azorien ja Madeiran hyväksi hedelmä-, vihannes-, kasvi-, kukka- ja teealalla (EYVL L 222, 7.8.1992, s. 24). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1445/93 (EYVL L 142, 12.6.1993, s. 27).

(10) Komission asetus (ETY) N:o 3491/92, annettu 2 päivänä joulukuuta 1992, kiinteän juurikkaiden tuotantotuen ja erityistuen niiden jalostamiseksi valkoiseksi sokeriksi myöntämisestä Azoreille (EYVL L 353, 3.12.1992, s. 21). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1713/93 (EYVL L 159, 1.7.1993, s. 94).

(11) Komission asetus (ETY) N:o 3518/92, annettu 4 päivänä joulukuuta 1992, Azorien ananaksentuotantoa koskevien erityistoimenpiteiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 21). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1445/93.

(12) Komission asetus (EY) N:o 1524/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, hedelmien ja vihannesten, kasvien sekä kukkien aloja koskevien Ranskan merentakaisten departementtien hyväksi annettujen erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 201, 17.7.1998, s. 29). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 21/2002 (EYVL L 8, 11.1.2002, s. 15).

(13) Komission asetus (EY) N:o 2477/2001, annettu 17 päivänä joulukuuta 2001, tuesta sokeriruo'on kuljetukseen Ranskan merentakaisissa departementeissa (EYVL L 334, 18.12.2001, s. 5).

(14) Komission asetus (EY) N:o 396/2002, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2002, erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Kanariansaarten hyväksi hedelmä-, vihannes-, kasvi- ja kukka-alalla (EYVL L 61, 2.3.2002, s. 4).

(15) Komission asetus (EY) N:o 738/2002, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2002, sokeriruo'on jalostukseen sakkaroosisiirapiksi tai maatalousrommiksi Ranskan merentakaisissa departementeissa myönnettävästä tuesta (EYVL L 113, 30.4.2002, s. 13).

(16) Komission asetus (EY) N:o 1410/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, sokeriruo'on jalostukseen sokerisiirapiksi tai maatalousrommiksi Madeiralla myönnettävästä tuesta (EYVL L 205, 2.8.2002, s. 24).

(17) Komission asetus (EY) N:o 1491/2002, annettu 20 päivänä elokuuta 2002, neuvoston asetuksilla (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 vahvistettujen, syrjäisimpien alueiden viiniä koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 224, 21.8.2002, s. 49). Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1796/2002 (EYVL L 272, 10.10.2002, s. 19).

(18) EYVL L 64, 6.3.2001, s. 16.

(19) EYVL L 206, 3.8.2002, s. 4.

(20) EYVL L 62, 4.3.1997, s. 16.

(21) EYVL L 153, 8.6.2001, s. 10.

(22) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(23) EYVL L 176, 29.6.2001, s. 14.

(24) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(25) EYVL L 355, 5.12.1992, s. 1.

(26) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1.

LIITE I

RANSKAN MERENTAKAISET DEPARTEMENTIT (DOM:T)

Osa A

Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 13 artiklassa tarkoitetut tuotteet

Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut markkinointivuosittaiset enimmäismäärät.

Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tukien määrät.

>TAULUKON PAIKKA>

Osa B

13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuotteet

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

RANSKAN MERENTAKAISET DEPARTEMENTIT (DOM:T)

Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet.

Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut enimmäismäärät 1.1.-31.12.

HEDELMÄT JA VIHANNEKSET

>TAULUKON PAIKKA>

TUOREET LEIKKOKUKAT

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

AZORIT

Asetuksen (EY) N:o 1453/2001 5 artiklassa tarkoitetut tuotteet.

Asetuksen (EY) N:o 1453/2001 5 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetut enimmäismäärät 1.1.-31.12.

HEDELMÄT JA VIHANNEKSET

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

ELÄVÄT KUKAT JA KASVIT

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

MADEIRA

Asetuksen (EY) N:o 1453/2001 5 artiklassa tarkoitetut tuotteet.

Asetuksen (EY) N:o 1453/2001 5 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetut enimmäismäärät 1.1.-31.12.

HEDELMÄT JA VIHANNEKSET

>TAULUKON PAIKKA>

TUOREET LEIKKOKUKAT

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

KANARIANSAARET

Asetuksen (EY) N:o 1454/2001 9 artiklassa tarkoitetut tuotteet.

Asetuksen (EY) N:o 1454/2001 9 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetut enimmäismäärät 1.1.-31.12.

Asetuksen (EY) N:o 1454/2001 9 artiklan 1 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitettujen tukien määrät.

HEDELMÄT JA VIHANNEKSET

>TAULUKON PAIKKA>

ELÄVÄT KUKAT JA KASVIT

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VI

MUIDEN TUOTTAJAJÄRJESTÖJEN KUIN SITRUSHEDELMIEN TUOTTAJAJÄRJESTÖJEN HYVÄKSYMISKRITEERIT

>TAULUKON PAIKKA>

Top