EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2389

Komission asetus (EY) N:o 2389/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

OJ L 358, 31.12.2002, p. 134–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2389/oj

32002R2389

Komission asetus (EY) N:o 2389/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 358 , 31/12/2002 s. 0134 - 0135


Komission asetus (EY) N:o 2389/2002,

annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001(1), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 680/2002(2), ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Valkoisen sokerin ja raakasokerin vientiin sovellettavat tuet vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 2268/2002(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) n:o 2121/2002(4).

(2) Asetuksessa (EY) N:o 2268/2002 mainittujen yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat vientituet olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien, asetuksen (EY) N:o 2268/2002 liitteessä vahvistettujen tuotteiden vientituet liitteessä esitettyjen määrien mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.

(2) EYVL L 104, 20.4.2002, s. 26.

(3) EYVL L 347, 20.12.2002, s. 9.

(4) EYVL L 325, 30.11.2002, s. 3.

LIITE

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 2002 annettuun komission asetukseen

>TAULUKON PAIKKA>

Huom:

Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273, 16.10.2001, s. 6).

Top