EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2381

Komission asetus (EY) N:o 2381/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta

OJ L 358, 31.12.2002, p. 119–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2381/oj

32002R2381

Komission asetus (EY) N:o 2381/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 358 , 31/12/2002 s. 0119 - 0119


Komission asetus (EY) N:o 2381/2002,

annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,

naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2345/2001(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 7 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksen (EY) N:o 2342/1999(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1830/2002(4), 29 a artiklassa otetaan emolehmäpalkkion osalta käyttöön eläinten lukumäärän pyöristämistä koskeva sääntö hiehojen prosentteina ilmaistun vähimmäis- tai enimmäismäärän laskemiseksi. Tämä sääntö on epäsuotuisa sellaisille tuottajille, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1254/1999 10 artiklan säädettyyn järjestelmään vuonna 2003. Jotta varmistetaan kaikkien tuottajien yhtäläinen kohtelu, tämän säännön soveltamista kyseisellä ajanjaksolla olisi tarkennettava hiehojen lukumäärän vahvistamiseksi sellaisissa tapauksissa, joissa palkkiohakemus koskee kahta eläintä.

(2) Asetus (EY) N:o 2342/1999 on näin ollen syytä muuttaa.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2342/1999 29 a artiklaan alakohta seuraavasti:"Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, ja asetuksen (EY) N:o 1254/1999 10 artiklassa säädetyn järjestelmän soveltamiseksi vuonna 2003 palkkio voidaan myöntää yhdestä hiehosta niissä tapauksissa, joissa palkkiohakemus koskee kahta eläintä."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EYVL L 315, 1.12.2001, s. 29.

(3) EYVL L 281, 4.11.1999, s. 30.

(4) EYVL L 277, 15.10.2002, s. 15.

Top