EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2365

Komission asetus (EY) N:o 2365/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2002 sekä asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2565/2001 muuttamisesta

OJ L 351, 28.12.2002, p. 69–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2365/oj

32002R2365

Komission asetus (EY) N:o 2365/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2002 sekä asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2565/2001 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 351 , 28/12/2002 s. 0069 - 0072


Komission asetus (EY) N:o 2365/2002,

annettu 27 päivänä joulukuuta 2002,

yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2002 sekä asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2565/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001(1) ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Unkarin Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukautuksista autonomisena siirtymätoimenpiteenä 29 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1408/2002(2) säädetään uusista myönnytyksistä lampaiden, vuohien sekä lampaan- ja vuohenlihan tuonnille Unkarin Eurooppa-sopimuksella avatuissa tariffikiintiöissä. Näissä uusissa myönnytyksissä, jotka tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002, säädetään yhteisön markkinoille pääsystä ilman kyseisille Unkarista peräisin oleville tuotteille asetettavia määrällisiä rajoituksia. Uusia myönnytyksiä sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joille ei myönnetä vientitukia.

(2) Eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Viron kanssa tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymätoimenpiteinä 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1151/2002(3) säädetään uusista myönnytyksistä lampaiden, vuohien sekä lampaan- ja vuohenlihan tuonnille Viron Eurooppa-sopimuksella avatuissa tariffikiintiöissä. Näissä uusissa myönnytyksissä, jotka tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002, säädetään yhteisön markkinoille pääsystä ilman kyseisille Virosta peräisin oleville tuotteille asetettavia määrällisiä rajoituksia. Uusia myönnytyksiä sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joille ei myönnetä vientitukia.

(3) Yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Latvian kanssa tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymätoimenpiteenä 22 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1362/2002(4) säädetään uusista myönnytyksistä lampaiden, vuohien sekä lampaan- ja vuohenlihan tuonnille Latvian Eurooppa-sopimuksella avatuissa tariffikiintiöissä. Näissä uusissa myönnytyksissä, jotka tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002, säädetään yhteisön markkinoille pääsystä ilman kyseisille Latviasta peräisin oleville tuotteille asetettavia määrällisiä rajoituksia. Uusia myönnytyksiä sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joille ei myönnetä vientitukia.

(4) Yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Liettuan kanssa tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymätoimenpiteenä 22 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1361/2002(5) säädetään uusista myönnytyksistä lampaiden, vuohien sekä lampaan- ja vuohenlihan tuonnille Liettuan Eurooppa-sopimuksella avatuissa tariffikiintiöissä. Näissä uusissa myönnytyksissä, jotka tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002, säädetään yhteisön markkinoille pääsystä ilman kyseisille Liettuasta peräisin oleville tuotteille asetettavia määrällisiä rajoituksia. Uusia myönnytyksiä sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joille ei myönnetä vientitukia.

(5) Kun lampaanlihavalmisteita esitetään tuontitarkoituksissa tulliviranomaisille, on vaikeaa määritellä, ovatko ne peräisin kotieläiminä pidettävistä lampaista vai muista lampaista. Tämän vuoksi on aiheellista säätää, että kyseisestä seikasta on annettava selvitys alkuperäasiakirjassa.

(6) Yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2002 sekä asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta 27 päivänä joulukuuta 2001 annettu komission asetus (EY) N:o 2565/2001(6) olisi muutettava vastaavasti.

(7) Tässä asetuksessa tarkoitetut tullit ja määrät on vahvistettu vuonna 2002 voimassa olevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kyseisiin sopimuksiin liittyvät voimassaoloajat täsmennetään Unkarin ja Baltian maiden osalta liitteen alaviitteissä. Tätä asetusta olisi näin ollen sovellettava taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2002.

(8) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaan- ja vuohenlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2565/2001 seuraavasti:

1) Korvataan 2, 3 ja 4 artikla seuraavasti:

" 2 artikla

CN-koodeihin 0104 10 30 , 0104 10 80 , 0104 20 90 , 0204 , 0210 99 21 ja 0210 99 29 kuuluvien liitteessä mainituista maista peräisin olevien lampaiden, vuohien sekä lampaanlihan ja vuohenlihan tuonnissa sovellettavat tullit on suspendoitava tai alennettava tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

3 artikla

1. CN-koodiin 0204 kuuluvan teuraspainoekvivalenttina ilmaistun lihan määrät, joiden tietyistä luetelluista toimittajamaista peräisin olevassa tuonnissa kannettava tulli alennetaan nollaan prosenttiin 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä olevan maaryhmän nro 1 kohdalla.

2. CN-koodeihin 0104 10 30 , 0104 10 80 , 0104 20 90 ja 0204 kuuluvien elävien eläinten ja teuraspainoekvivalenttina ilmaistun lihan määrät, joiden tietyistä luetelluista toimittajamaista peräisin olevassa tuonnissa kannettava tulli alennetaan nollaan prosenttiin 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä olevan maaryhmän nro 2 kohdalla.

3. CN-koodiin 0204 kuuluvan teuraspainoekvivalenttina ilmaistun lihan määrät, joiden tietyistä luetelluista toimittajamaista peräisin olevassa tuonnissa kannettava tulli alennetaan nollaan prosenttiin 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä olevan maaryhmän nro 3 kohdalla.

4. CN-koodeihin 0104 10 30 , 0104 10 80 , 0104 20 90 , 0210 99 21 , 0210 99 29 ja 0204 kuuluvien elävien eläinten ja teuraspainoekvivalenttina ilmaistun lihan määrät, joiden tietyistä luetelluista toimittajamaista peräisin olevassa tuonnissa kannettava tulli suspendoidaan tai alennetaan ilmoituksen mukaisesti 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä olevan maaryhmän nro 4 kohdalla.

5. CN-koodeihin 0104 10 30 , 0104 10 80 , 0104 20 90 ja 0204 kuuluvien elävien eläinten ja teuraspainoekvivalenttina ilmaistun lihan määrät, joiden tietyistä luetelluista toimittajamaista peräisin olevassa tuonnissa kannettava tulli suspendoidaan tai alennetaan ilmoituksen mukaisesti 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä olevan maaryhmän nro 5 kohdalla.

4 artikla

1. Tämän asetuksen liitteessä olevien maaryhmien nro 1 ja 2 kohdalla säädettyjä tariffikiintiöitä hallinnoidaan asetuksen (EY) N:o 1439/95 II A osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

2. Tämän asetuksen liitteessä olevien maaryhmien nro 3, 4 ja 5 kohdalla säädettyjä tariffikiintiöitä hallinnoidaan asetuksen (EY) N:o 1439/95 II B osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti."

2) Lisätään 6 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

" 6 a artikla

CN-koodeihin ex 0204 , ex 0210 99 21 ja ex 0210 99 29 kuuluvien ja liitteessä olevan maaryhmän nro 4 kohdalla tarkoitettujen lampaanlihavalmisteiden mukana seuraavan alkuperäasiakirjan 9 kohtaan on lisättävä merkintä, jos kyseiset tuotteet ovat peräisin muista kuin kotieläiminä pidettävistä lampaista."

3) Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 341, 22.12.2001, s. 3.

(2) EYVL L 205, 2.8.2002, s. 9.

(3) EYVL L 170, 29.6.2002, s. 15.

(4) EYVL L 198, 27.7.2002, s. 13.

(5) EYVL L 198, 27.7.2002, s. 1.

(6) EYVL L 344, 28.12.2001, s. 31.

LIITE

LAMPAAN- JA VUOHENLIHAN TARIFFIKIINTIÖT VUODEKSI 2003

(tonnia teuraspainoekvivalenttia)

>TAULUKON PAIKKA>

Top