EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2202

Komission asetus (EY) N:o 2202/2002, annettu 11 päivänä joulukuuta 2002, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

OJ L 335, 12.12.2002, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2202/oj

32002R2202

Komission asetus (EY) N:o 2202/2002, annettu 11 päivänä joulukuuta 2002, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

Virallinen lehti nro L 335 , 12/12/2002 s. 0014 - 0016


Komission asetus (EY) N:o 2202/2002,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2002,

tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 597/2002(4), ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 2122/2002(5).

(2) Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 EUR/t vahvistetusta tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 2122/2002 vahvistettuja tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2122/2002 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2002.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.

(4) EYVL L 91, 6.4.2002, s. 9.

(5) EYVL L 325, 30.11.2002, s. 5.

LIITE I

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontitullit

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Tullien laskentatekijät

(29.11.2002 ja 10.12.2002 välisenä aikana)

1. Vahvistamispäivää edeltävien kahden viikon keskiarvot:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Maksut: Meksikonlahti-Rotterdam: 14,45 EUR/t; Suuret järvet-Rotterdam: 24,76 EUR/t.

3.

>TAULUKON PAIKKA>

Top