EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1795

Komission asetus (EY) N:o 1795/2002, annettu 9 päivänä lokakuuta 2002, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

OJ L 272, 10.10.2002, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 88 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 88 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 88 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 88 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 88 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 88 - 91
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 88 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 88 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 88 - 91
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 044 P. 109 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 044 P. 109 - 112

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; Implisiittinen kumoaja 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1795/oj

32002R1795

Komission asetus (EY) N:o 1795/2002, annettu 9 päivänä lokakuuta 2002, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 272 , 10/10/2002 s. 0015 - 0018


Komission asetus (EY) N:o 1795/2002,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2002,

viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/2001(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2528/2001(2), ja erityisesti sen 33 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta 25 päivänä heinäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1623/2000(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1315/2002(4), III osaston II luvussa säädetään viinin tislaamista juotavaksi tarkoitetuksi alkoholiksi koskevan tukijärjestelmän käyttöönottamisesta. Järjestelmä otettiin ensimmäisen kerran käyttöön viinivuodeksi 2000/2001. Ensimmäisten kahden soveltamisvuoden kokemusten perusteella järjestelmää olisi muutettava.

(2) On osoittautunut tarpeelliseksi määritellä uudelleen ajanjakso, jonka kuluessa tislaaminen voidaan tehdä, jotta se sopisi paremmin yhteen viinintuotannon rytmin kanssa kaikissa tuottajajäsenvaltioissa. Samasta syystä on säädettävä yhtäjaksoinen kausi tislaussopimusten tekemiselle ja hyväksymiselle nykyisin käytössä olevien kahden viikon pilkottujen jaksojen asemesta.

(3) Viime viinivuosien kokemus on osoittanut, että viinintuottajat teettävät tislauksen entistä useammin toimeksiantona, mistä seuraa alkoholimarkkinoiden häiriintymisvaara, koska viinin vähimmäisostohinnan noudattamista ei voida tarkistaa. On siis aiheellista olla enää yleisesti antamatta tätä mahdollisuutta ja mukauttaa asetuksen (EY) N:o 1623/2000 65 artiklaa.

(4) Eräillä yhteisön alueilla on kuitenkin erityisiä, myös tislaamoja koskevia tuotanto- ja markkinarakenteita, jotka yhteisön lainsäätäjä on jo ottanut huomioon viiniyttämisen sivutuotteiden pakollisen tislausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. A-viininviljelyvyöhykkeen ja B-viininviljelyvyöhykkeen saksalaisen osan sekä Itävallassa viininviljelykseen istutetun alueen tuottajat on näistä rakenteellisista syistä vapautettu tästä tislausvelvoitteesta. Yhden edellä mainitun alueen osalta erityistä tislaustoimenpidettä koskevia sääntöjä oli muutettava tislaamoiden vähälukuisuudesta ja hajanaisesta sijainnista johtuvien korkeiden kuljetuskustannusten huomioon ottamiseksi. Niinpä edellä mainittujen alueiden tuottajien käytettävissä ei ilman toimeksiantona tehtävää tislausta olisi enää käytännöllisesti katsoen lainkaan mahdollisuutta tislauttaa viiniä juotavaksi tarkoitetuksi alkoholiksi. Olisi säädettävä toimeksiantona tehtävän tislauksen jatkamisesta, jotta näiltä tuottajilta ei vietäisi mahdollisuutta hyödyntää tätä yhteisön toimenpidettä.

(5) On myös osoittautunut tarpeelliseksi määritellä uudelleen tästä tislauksesta saadun alkoholin varastointiajat ja -edellytykset, jotta voitaisiin ottaa paremmin huomioon alkoholialan taloudellinen todellisuus.

(6) Kokemus on osoittanut asetuksessa (EY) N:o 1263/2000 olevan eräitä puutteita, jotka liittyvät lähinnä vakuuden vapauttamiseen silloin, kun sopimus on lähes kokonaan täytetty, tukihakemuksen jättämiselle asetettuun määräaikaan sekä tislauksesta peräisin olevien varastoitujen tuotteiden määrää koskevan sallitun poikkeaman vahvistamiseen. On aiheellista korjata nämä puutteet tähän asetukseen sisällytettävillä uusilla säännöksillä.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1623/2000 seuraavasti:

1) Korvataan III osaston II luku seuraavasti: "II LUKU

VAPAAEHTOINEN TISLAUS

63 artikla

Luvun tarkoitus

Tässä luvussa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1493/1999 29 artiklassa tarkoitettua viinin tislaamista juotavaksi tarkoitetuksi alkoholiksi koskevan järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

63 a artikla

Tislauksen aloittaminen

1. Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 29 artiklassa tarkoitettu pöytäviinien ja pöytäviinin valmistukseen soveltuvien viinien tislaus otetaan käyttöön kunkin viinivuoden 1 päivän lokakuuta ja 15 päivän joulukuuta väliseksi ajaksi ja viinivuoden 2002/2003 osalta 1 päivän lokakuuta ja 30 päivän joulukuuta väliseksi ajaksi.

2. Pöytäviinien ja pöytäviinin valmistukseen soveltuvien viinien määrät, joista kukin tuottaja voi tehdä sopimuksen, rajataan erikseen vahvistettavaan prosenttiosuuteen kyseisen tuottajan näiden viinien tuotannosta, josta tuottaja on tehnyt ilmoituksen jonakin kolmesta viimeksi kuluneesta viinivuodesta, kuluva viinivuosi mukaan luettuna, jos sitä koskeva ilmoitus on jo tehty. Tuottaja ei voi viinivuoden aikana muuttaa tämän prosenttiosuuden laskemiseksi valitsemaansa viitetuotantovuotta. Viinivuoden 2002/2003 osalta prosenttiosuudeksi vahvistetaan 25 prosenttia.

Pöytäviinien ja pöytäviinien valmistukseen soveltuvien viinien tuotettu määrä on ainoastaan komission asetuksen (EY) N:o 1282/2001(5) taulukossa C tarkoitetun tuotantoilmoituksen kohtaan 'pöytäviini' viiniksi merkitty määrä.

3. Kukin pöytäviiniä tai pöytäviinin valmistukseen soveltuvaa viiniä kuluvan viinivuoden aikana tuottanut tuottaja voi tehdä yhden tai useamman tämän asetuksen 65 artiklassa tarkoitetun sopimuksen tai ilmoituksen. Sopimukseen tai ilmoitukseen on liitettävä todiste vakuudesta, joka on 5 euroa hehtolitralta. Sopimuksia tai ilmoituksia ei voi siirtää.

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kuluvan viinivuoden 10 päivänä tammikuuta 65 artiklan 1 kohdan nojalla tästä tislauksesta tehtyjen sopimusten tai ilmoitusten kokonaismäärä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kauden osalta. Viinivuoden 2002/2003 osalta edellä tarkoitetuksi päivämääräksi vahvistetaan kuitenkin 15 päivä tammikuuta.

5. Jos määrät, joita koskevat sopimukset tai ilmoitukset on annettu komissiolle tiedoksi 4 kohdassa tarkoitettuna päivänä, ylittävät tai saattavat ylittää käytettävissä olevat budjettivarat taikka ylittävät tai ylittävät huomattavasti juotavaksi tarkoitetun alkoholin alan vastaanottokyvyn, komissio vahvistaa kiinteän hyväksymisprosentin tiedoksi annetuissa sopimuksissa tai ilmoituksissa tarkoitetuille viinimäärille. Tällöin 3 kohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan niiden määrien osalta, jotka on annettu tiedoksi mutta joita ei ole hyväksytty.

6. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä sopimukset tai ilmoitukset 25 päivän tammikuuta ja 15 päivän helmikuuta välisenä aikana:

- koko määrän osalta, jos komissio ei ole vahvistanut 5 kohdassa tarkoitettua prosenttiosuutta,

- prosenttiosuuden soveltamisesta tuloksena olevan määrän osalta, jos prosenttiosuus on vahvistettu.

Viinivuoden 2002/2003 osalta näiksi päivämääräksi vahvistetaan kuitenkin 1 päivä helmikuuta ja 20 päivä helmikuuta.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näin hyväksyttyjen sopimusten kokonaismäärä viimeistään kuluvan viinivuoden 20 päivänä maaliskuuta.

Tehtyjä sopimuksia tai ilmoituksia, jotka on esitetty jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille mutta joita ei ole ilmoitettu komissiolle 4 kohdan mukaisesti, ei voida hyväksyä.

7. Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat hyväksyä sopimukset ennen 25 päivää tammikuuta enintään 30 prosenttia näihin sopimuksiin tai ilmoituksiin kirjatusta määrästä olevan määrän osalta. Viinivuoden 2002/2003 osalta täksi osuudeksi vahvistetaan kuitenkin 35 prosenttia.

8. Sopimuksessa tarkoitetut määrät on toimitettava tislaamoon viimeistään kunkin viinivuoden 15 päivänä heinäkuuta.

9. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan suhteessa toimitettuihin määriin, kun tuottaja toimittaa todisteen toimituksesta tislaamoon. Vakuus vapautetaan kokonaisuudessaan sen jälkeen, kun sopimus on pantu täytäntöön vähintään 95 prosentin osalta toimitetuista määristä.

10. Tislaamoon toimitettu viini on tislattava viimeistään seuraavan viinivuoden 30 päivänä syyskuuta.

64 artikla

Tukien määrät ja tukia koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1. Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuksi perustueksi, joka maksetaan tässä luvussa tarkoitetun tislauksen mukaisesti tislatusta viinistä tislaajalle tai tämän asetuksen 65 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa tuottajalle, vahvistetaan tislaustuotteen alkoholipitoisuuden tilavuusprosentilta hehtolitraa kohden seuraavasti:

- raaka alkoholi, tisle ja viinistä tislattu alkoholijuoma: 1,751 euroa tilavuusprosentilta hehtolitraa kohden,

- neutraali alkoholi: 1,884 euroa tilavuusprosentilta hehtolitraa kohden.

Tukihakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään seuraavan viinivuoden 30 päivänä marraskuuta.

Toimivaltainen viranomainen maksaa tuen kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen 65 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen todisteiden esittämisestä.

2. Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi toissijaiseksi tueksi tislauksesta saatujen tuotteiden varastointiin vahvistetaan päivässä 0,00042 euroa tilavuusprosentilta hehtolitraa kohden.

Tukihakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 1 kuukausi ennen varastoinnin alkamispäivää. Se voi koskea ainoastaan jo tislattua tuotetta. Siihen on merkittävä vähintään varastoitavan tuotteen määrä ja ominaisuudet sekä varastoinnin alkamis- ja loppumispäivät.

Varastoinnin säädettyä aloittamispäivää pidetään todellisena alkamispäivänä, jollei toimivaltainen viranomainen esitä vastalausetta edellä mainitussa kuukauden määräajassa.

Toissijainen tuki maksetaan ainoastaan tislaajalle ja ainoastaan:

- vähintään 100 hehtolitran suuruiselle tuotemäärälle, joka on varastoitu vähintään 100 hehtolitran säiliöihin,

- vähintään 6 kuukauden ja enintään 12 kuukauden ajanjaksolle. Seitsemännestä kuukaudesta alkaen tislaaja, joka ei ole pyytänyt tämän asetuksen 66 artiklassa tarkoitettua ennakkoa, voi lopettaa sopimuksen ennen määräaikaa toimittamalla toimivaltaiselle viranomaiselle tislauksen päättämispäivää koskevan ilmoituksen vähintään kuukautta ennen haluamaansa lopettamispäivää.

Tuotemäärä, josta tislaaja voi tehdä sopimuksen viinivuoden aikana, ei saa olla suurempi kuin se tuotemäärä, jonka kyseinen tislaaja on tislaamalla saanut tämän luvun nojalla samana viinivuotena tai jompanakumpana kyseistä viinivuotta edeltäneistä kahdesta viinivuodesta.

Varastointisopimus voidaan tehdä tislaustuotteista, jotka tislaaja on itse saanut edellä olevassa alakohdassa tarkoitettujen viinivuosien tai niitä edeltävien viinivuosien aikana.

Tislauksesta saatujen tuotteiden määrässä sallitaan 0,2 prosentin poikkeama kuukautta kohti laskettuna suhteessa alkoholipitoisuuteen. Tuki voidaan maksaa, jos tätä poikkeamaa ei ylitetä. Jos se ylitetään, tukea ei enää makseta.

Tukihakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa varastointiajan päättymisestä. Jäsenvaltioiden on vahvistettava sitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Toimivaltaisen viranomaisen on maksettava toissijainen tuki kolmen kuukauden kuluessa tukihakemuksen jättämisestä.

3. Viranomaiset eivät voi myöhemmin ostaa tässä artiklassa tarkoitettuja tukia saaneita tislattuja tuotteita. Jos tislaaja kuitenkin haluaa myydä alkoholinsa viranomaisille, hänen on ensin maksettava asianomaiset tuet takaisin.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kyseinen alakohta ei koske viranomaisia, joilla on alkoholinmyyntiohjelma, joka ei vaikuta perinteiseen käyttöön - kuten maatalouden ympäristöohjelma alkoholin myymiseksi polttoainealalla - tällaisen ohjelman yhteydessä myydyn alkoholin osalta."

2) Muutetaan 65 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti: "3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuottajat, joilla on itsellään tislauslaitteet ja jotka aikovat toteuttaa tässä luvussa tarkoitetun tislauksen, on toimitettava ennen vahvistettavaa päivämäärää toimivaltaiselle viranomaiselle hyväksyttäväksi tislattavaksi toimittamista koskeva ilmoitus, jäljempänä ilmoitus.

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27 artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen A-viininviljelyvyöhykkeen tai B-viininviljelyvyöhykkeen saksalaisen osan taikka Itävallassa viininviljelykseen istutetun alueen tuottajat voivat teettää tässä luvussa tarkoitetun tislauksen toimeksiannon saaneen hyväksytyn tislaajan tislaamossa. Sitä varten heidän on toimitettava ennen vahvistettavaa päivämäärää toimivaltaiselle viranomaiselle hyväksyttäväksi tislattavaksi toimittamista koskeva ilmoitus, jäljempänä 'ilmoitus'."

b) Lisätään 7 kohtaan virke seuraavasti: "Jäsenvaltiot voivat säätää lyhyemmästä määräajasta tai tarkoista päivämääristä kyseisen todisteen esittämiseksi toimivaltaiselle viranomaiselle."

c) Korvataan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti: "8. Tislaajan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle jäsenvaltion säätämässä määräajassa:

a) kunkin viiniä toimittavan tuottajan osalta kustakin toimituksesta viinin määrä, väri ja tilavuusprosentteina ilmoitettu todellinen alkoholipitoisuus sekä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 70 artiklassa säädetyn sellaisen asiakirjan numero, joka seuraa mukana kuljetettaessa viiniä tislaajan laitoksiin;

b) todiste siitä, että sopimukseen tai ilmoitukseen merkitty viinimäärä on tislattu kokonaan säädetyssä määräajassa;

c) todiste siitä, että hän on maksanut tuottajalle 6 kohdassa säädetyn ostohinnan säädetyssä määräajassa."

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EYVL L 345, 29.12.2001, s. 10.

(3) EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45.

(4) EYVL L 192, 20.7.2002, s. 24.

(5) EYVL L 176, 29.6.2001, s. 14.

Top