EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1791

Komission asetus (EY) N:o 1791/2002, annettu 9 päivänä lokakuuta 2002, Marokossa ennen Euroopan yhteisöön tuontia tehtävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastustoimien hyväksymisestä

OJ L 272, 10.10.2002, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 84 - 85
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 84 - 85
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 84 - 85
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 84 - 85
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 84 - 85
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 84 - 85
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 84 - 85
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 84 - 85
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 84 - 85
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 044 P. 106 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 044 P. 106 - 108

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Kumoaja 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1791/oj

32002R1791

Komission asetus (EY) N:o 1791/2002, annettu 9 päivänä lokakuuta 2002, Marokossa ennen Euroopan yhteisöön tuontia tehtävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastustoimien hyväksymisestä

Virallinen lehti nro L 272 , 10/10/2002 s. 0007 - 0008


Komission asetus (EY) N:o 1791/2002,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2002,

Marokossa ennen Euroopan yhteisöön tuontia tehtävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastustoimien hyväksymisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 545/2002(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kaupan pitämisessä hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavista vaatimustenmukaisuustarkastuksista 12 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1148/2001(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2379/2001(4), säädetään, että komissio voi hyväksyä kolmannen maan pyynnöstä tämän kolmannen maan ennen yhteisöön tuontia tekemät vaatimustenmukaisuutta koskevat tarkastustoimet asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklassa kuvattuja edellytyksiä noudattaen.

(2) Marokon viranomaiset toimittivat komissiolle 2 päivänä elokuuta 2001 hyväksymispyynnön, joka koskee maatalous-, maaseudun kehittämis-, vesihuolto- ja metsätalousministeriön alaisen vientitoimien autonomisen tarkastus- ja koordinointiviraston (EACCE) tekemiä tarkastustoimia. Hakemuksen mukaan Marokon tuotetarkastusyksiköllä on valvontaan tarvittava henkilöstö, materiaali ja laitteet, sen käyttämät menetelmät vastaavat asetuksen (EY) N:o 1148/2001 9 artiklassa tarkoitettuja menetelmiä ja Marokosta yhteisöön vietyjen tuoreiden hedelmien ja vihannesten on vastattava yhteisön kaupan pitämisen vaatimuksia.

(3) Komission jäsenvaltioilta saamien ja sen yksiköiden käytössä olevien tietojen mukaan Marokosta tulevien tuoreiden hedelmien ja vihannesten tuonnissa todettiin vuosina 1997-2000 kaupan pitämisen vaatimusten täyttymättä jäämistä suhteellisen harvoin.

(4) Marokon tarkastuselimen edustajat ovat jo usean vuoden ajan osallistuneet säännöllisesti eri jäsenvaltioiden järjestämiin seminaareihin ja koulutustapahtumiin. He ovat toisinaan osallistuneet myös joihinkin hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimusten kansainvälisiin laatimistoimiin esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission pilaantumisalttiiden tuotteiden laatuvaatimusten asettamista ja laadun kehittämistä käsittelevässä työryhmässä.

(5) Kerättyjen tietojen perusteella on aiheellista todeta, että kaupan pitämisen vaatimusten noudattaminen on varmistettu tyydyttävin edellytyksin ja että asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan mukainen hyväksyntä voidaan myöntää, kunhan nimetään Marokon virallinen edustaja ja valvontaviranomaiset.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Marokon sieltä peräisin oleville tuoreille hedelmille ja vihanneksille tekemät kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastustoimet asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 2 kohdassa mainitun Marokon virallisen edustajan, jonka vastuulla tarkastustoimet tehdään, sekä nämä tarkastukset tekevän tarkastusyksikön yhteistiedot ovat tämän asetuksen liitteessä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan siitä päivästä, kun asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu lausunto yhteisön ja Marokon välisestä hallinnollisen yhteistyön käynnistämisestä julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EYVL L 84, 28.3.2002, s. 1.

(3) EYVL L 156, 13.6.2001, s. 9.

(4) EYVL L 321, 6.12.2001, s. 15.

LIITE

Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 2 kohdan mukainen virallinen edustaja: Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (Maatalous-, maaseudun kehittämis-, vesihuolto- ja metsätalousministeriö) Quartier Administratif Place Abdallah Chefchouani BP 607 Rabat Maroc Puhelin (212-37) 76 36 57 / 76 05 29 Faksi (212-37) 76 33 78 Sähköposti: webmaster@madprm.gov.ma

Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 2 kohdan mukainen tarkastusyksikkö: Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE) (Vientitoimien autonominen tarkastus- ja koordinointivirasto) Angle Boulevard Mohamed Smiha et Rue Moulay Mohamed El Baâmrani Casablanca Maroc Puhelin (212-22) 30 51 04 / 30 51 73 / 30 50 91 / 30 51 95 Faksi (212-22) 30 51 68 Sähköposti: eacce@eacce.org.ma

Top