EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1325

Komission asetus (EY) N:o 1325/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, lopullisten polkumyyntitullien käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1600/1999 liittyvän "uutta viejää" koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EYVL L 194, 23.7.2002, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2003: This act has been changed. Current consolidated version: 24/07/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1325/oj

32002R1325

Komission asetus (EY) N:o 1325/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, lopullisten polkumyyntitullien käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1600/1999 liittyvän "uutta viejää" koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

Virallinen lehti nro L 194 , 23/07/2002 s. 0027 - 0028


Komission asetus (EY) N:o 1325/2002,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002,

lopullisten polkumyyntitullien käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1600/1999 liittyvän "uutta viejää" koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96(1), jäljempänä "perusasetus", sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2238/2000(2), ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A. Tarkastelua koskeva pyyntö

(1) Komissio on vastaanottanut pyynnön "uutta viejää" koskevan tarkastelun vireille panemiseksi perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Pyynnön jätti Intiassa, jäljempänä "asianomainen maa", toimiva vientiä harjoittava tuottaja Garg Sales Co. PVT Ltd, jäljempänä "hakija".

B. Tuote

(2) Tarkastelun kohteena oleva tuote, jäljempänä "tarkasteltavana oleva tuote", on Intiasta peräisin oleva ruostumaton teräslanka, jonka läpimitta on vähintään 1 mm ja jossa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä, ei kuitenkaan lanka, jossa on vähintään 28, mutta enintään 31 painoprosenttia nikkeliä ja vähintään 20, mutta enintään 22 painoprosenttia kromia; tuote luokitellaan nykyisin CN-koodiin 7223 00 19. Tämä CN-koodi annetaan ainoastaan ohjeellisena.

C. Voimassa oleva toimenpide

(3) Nykyisin voimassa oleva toimenpide on neuvoston asetuksella (EY) N:o 1600/1999(3) käyttöön otettu lopullinen polkumyyntitulli, jonka perusteella Intiasta peräisin olevan ja hakijan tuottaman tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön suuntautuvaan tuontiin sovelletaan 55,6 prosentin lopullista polkumyyntitullia, lukuun ottamatta erikseen mainittuja yrityksiä, joihin sovelletaan yksilöllisiä tulleja.

D. Tarkastelun perusteet

(4) Hakija väittää, että se ei vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön polkumyyntitoimenpiteiden perustana olleena tutkimusajanjaksona eli 1 päivän huhtikuuta 1997 ja 31 päivän maaliskuuta 1998 välisenä aikana.

Hakija väittää lisäksi, että se alkoi viedä tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön tutkimusajanjakson jälkeen ja ettei se ole etuyhteydessä yhteenkään niistä vientiä harjoittavista tuottajista, joihin sovelletaan edellä mainittuja polkumyyntitoimenpiteitä.

E. Menettely

(5) Asianomaisille yhteisön tuottajille on ilmoitettu edellä mainitusta pyynnöstä ja niille on annettu tilaisuus esittää huomautuksia.

(6) Komissio on käytettävissä olevia todisteita tutkittuaan päättänyt, että on olemassa riittävät todisteet perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisen "uutta viejää" koskevan tarkastelun panemiseksi vireille yksilöllisen polkumyyntimarginaalin määrittämiseksi hakijalle ja, jos polkumyyntiä todetaan esiintyvän, sen tullin tason määrittämiseksi, jota sovelletaan hakijan tuodessa kyseistä tuotetta yhteisöön.

a) Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämiään tietoja komissio lähettää kyselylomakkeen pyynnön esittäjälle.

b) Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukeva näyttö. Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

F. Voimassa olevan tullin kumoaminen ja tuonnin kirjaaminen

(7) Voimassa oleva polkumyyntitulli olisi kumottava perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan nojalla hakijan tuottaman ja yhteisöön vientiä varten myymän tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin osalta. Samalla tämän tuonnin kirjaaminen olisi tehtävä pakolliseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että polkumyyntitullit voidaan kantaa taannehtivasti tämän tarkastelun vireillepanopäivästä siinä tapauksessa, että tarkastelu osoittaa hakijan harjoittavan polkumyyntiä. Hakijan maksettaviksi mahdollisesti tulevien tullien määrää ei voida arvioida menettelyn tässä vaiheessa.

G. Määräajat

(8) Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa asianomaiset osapuolet voivat:

- ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti ja toimittaa vastaukset tämän asetuksen johdanto-osan 6 kappaleen a alakohdassa tarkoitettuun kyselylomakkeeseen tai muita tietoja, jotka olisi otettava huomioon tutkimuksessa,

- esittää kirjallisen pyynnön saada tulla komission kuulemiksi.

H. Yhteistyöstä kieltäytyminen

(9) Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei muutoin toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(10) Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 1600/1999 tarkastelu asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 4 kohdan nojalla sen määrittämiseksi, pitäisikö Garg Sales Co. PVT Ltd -nimisen yrityksen (Taric-lisäkoodi A999) tuottaman ja yhteisöön vietäväksi myymän, Intiasta peräisin olevan ja CN-koodiin 7223 00 19 luokiteltavan ruostumattoman teräslangan, jonka läpimitta on vähintään 1 mm ja jossa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä, ei kuitenkaan langan, jossa on vähintään 28 mutta enintään 31 painoprosenttia nikkeliä ja vähintään 20 mutta enintään 22 painoprosenttia kromia, tuontiin soveltaa asetuksella (EY) N:o 1600/1999 käyttöön otettua polkumyyntitullia ja jos niin missä määrin.

2 artikla

Kumotaan asetuksella (EY) N:o 1600/1999 käyttöön otettu polkumyyntitulli tämän asetuksen 1 artiklassa määritellyssä tuonnissa.

3 artikla

Tulliviranomaiset velvoitetaan asetuksen (EY) N:o 384/96 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa määritellyn tuonnin kirjaamiseksi. Kirjaamisvelvollisuus päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

4 artikla

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava ottamalla yhteyttä komissioon, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava vastaukset tämän asetuksen johdanto-osan 6 kappaleen a kohdassa mainittuun kyselylomakkeeseen tai muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta, jollei toisin ilmoiteta. Huomiota kiinnitetään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyllisten oikeuksien käyttö edellyttää asianomaisen osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

Asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää kirjallisesti saada tulla komission kuulemiksi samassa 40 päivän määräajassa.

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki näkökantansa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, ellei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksi- ja/tai teleksinumero.

Kaikki asiaa koskevat tiedot ja kuulemista koskevat pyynnöt on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: European Commission Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 - 05/16 B - 1049 Brussels Faksi (32-2) 295 65 05 Teleksi COMEU B 21877.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2002.

Komission puolesta

Pascal Lamy

Komission jäsen

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EYVL L 257, 11.10.2000, s. 2.

(3) EYVL L 189, 22.7.1999, s. 19.

Top