EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1321

Komission asetus (EY) N:o 1321/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1906/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1538/91 muuttamisesta

EYVL L 194, 23.7.2002, p. 17–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Implisiittinen kumoaja 32008R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1321/oj

32002R1321

Komission asetus (EY) N:o 1321/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1906/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1538/91 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 194 , 23/07/2002 s. 0017 - 0021


Komission asetus (EY) N:o 1321/2002,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002,

siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1906/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1538/91 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1906/90(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1101/98(2), ja erityisesti sen 7 ja 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (ETY) N:o 1538/91(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1072/2000(4), säädetään kaupan pitämisen vaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha-alalla.

(2) On tarpeen ottaa käyttöön nuoren kukon määritelmä ja sitä vastaavat vaatimukset, jotka liittävät sen asetuksen (ETY) N:o 1538/91 liitteeseen IV.

(3) Kun rasvaisen maksan ("foie gras") tuotantoon pidettävistä ankoista ja hanhista saadun lihan pakkausmerkinnässä on maininta vapaan laitumen kasvatustavasta, siinä on myös oltava kuluttajalle tarkoitettu rasvaisen maksan tuotantoon viittaava ilmaisu, jotta varmistetaan täydellisten tietojen antaminen tuotteen ominaisuuksista.

(4) Jäsenvaltioiden teurastamoissa, tiloilla, rehun tuotantolaitoksissa ja hautomoissa tekemien tarkastusten helpottamiseksi on tarpeen mukauttaa kirjanpitosääntöjä.

(5) Asetuksen (ETY) N:o 1538/91 14 artiklassa säädetään, että myytäessä tuotteita lopullisille kuluttajille tuotteiden nimet ja muut ilmaisut on merkittävä ostajien siinä jäsenvaltiossa, jossa vähittäismyynti tapahtuu, helposti ymmärtämällä kielellä tai kielillä. Tämä säännös olisi poistettava, sillä myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY(5), sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2001/101/EY(6), 16 artiklaa sovelletaan.

(6) Kokemus on osoittanut, että siipikarjan ruhojen ilmajäähdytyksessä ruhoihin imeytyy erittäin vähän vettä. Näin ollen teurastamoissa tehtäviä tarkastuksia voidaan harventaa, jos on olemassa riittävää näyttöä siitä, että tarkastusten tulokset ovat olleet määrätyn ajanjakson aikana vaatimusten mukaisia. Kokemuksen perusteella on niin ikään selvää, että veden imeytymistä koskevien säännöllisten tarkastusten vaatimus voidaan poistaa ilmajäähdytettyjen kalkkunanruhojen osalta.

(7) Avoimuuden ja selkeyden vuoksi on tarpeen tarkistaa asetuksen (ETY) N:o 1538/91 14 a artiklan 6 ja 10 kohdassa tarkoitettuihin vastakkaisiin analyyseihin liittyviä sääntöjä ja säätää, että vastakkaisia analyysejä voidaan tehdä ainoastaan kansallisissa vertailulaboratorioissa.

(8) Selkeyden vuoksi liitteessä IV olisi käytettävä samoja ilmaisuja kuin asetuksen (ETY) N:o 1538/91 10 artiklassa. Koska joissakin jäsenvaltioissa on olemassa markkinat laajaperäisessä sisäkasvatuksessa pidetyille kukoille ja salvukukoille, ne olisi lisättävä liitteessä IV olevaan b kohtaan, ja niitä koskevan eläintiheyden enimmäismäärän on oltava sama kuin vastaavan tuotantotavan kananpojilla. Lisäksi on tarpeen määritellä teurastettavien kukkojen ja salvukukkojen vähimmäisikä. Perinteisessä vapaan laitumen kasvatuksessa pidettäviin helmikanoihin olisi sovellettava sisätiloissa samaa eläintiheyden enimmäismäärää kuin kananpoikiin, koska myös ulkona sovellettava eläintiheyden enimmäismäärä on näiden kahden lajin osalta sama. On tarpeen määritellä teurastuksen vähimmäisikä uros- ja naaraspuolisille kalkkunoille, joita pidetään perinteisessä vapaan laitumen kasvatuksessa ja jotka on tarkoitettu paloiteltaviksi. Tämä tuotantotapa edellyttää lyhyempiä kasvatuskausia kuin paistiksi kasvatettavien kalkkunoiden tuotanto. Myös teurastuksen vähimmäisiän olisi tästä syystä oltava alhaisempi kuin paistiksi kasvatettavilla kalkkunoilla.

(9) Asetuksen (ETY) N:o 1538/91 liitteessä VI a olevassa 2 kohdassa määriteltyjä, eri kananpaloista otettavien näytteiden kokoja koskevia vaatimuksia olisi selvennettävä.

(10) Tanskan, Irlannin, Alankomaiden, Itävallan ja Portugalin kansallisten vertailulaboratorioiden nimet ja osoitteet ovat muuttuneet.

(11) Asetus (ETY) N:o 1538/91 olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(12) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1538/91 seuraavasti:

1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a) Lisätään 1 kohdan a alakohtaan viides luetelmakohta seuraavasti: "- nuori kukko: munijarotuinen urospuolinen kananpoika, jonka rintalastan kärki on jäykkä mutta ei kokonaan luutunut ja jonka teurasikä on vähintään 90 vuorokautta."

b) Korvataan 2 kohdan viimeisessä alakohdassa viittaus direktiiviin 79/112/ETY viittauksella direktiiviin 2000/13/EY.

2) Korvataan 9 artiklan ensimmäisessä alakohdassa viittaus direktiiviin 79/112/ETY viittauksella direktiiviin 2000/13/EY.

3) Muutetaan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a) Korvataan ensimmäisessä alakohdassa viittaus direktiiviin 79/112/ETY viittauksella direktiiviin 2000/13/EY.

b) Lisätään seuraava alakohta: "Kun rasvaisen maksan ('foie gras') tuotantoon pidettävistä ankoista ja hanhista saadun lihan pakkausmerkinnässä on maininta vapaan laitumen kasvatustavasta (c, d ja e alakohta), siinä on oltava myös ilmaisu 'saatu rasvaisen maksan tuotantoon pidetystä siipikarjasta'".

4) Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a) Lisätään 1 kohtaan kolmas ja neljäs luetelmakohta seuraavasti: "- tällaisten toimitettujen ja käsiteltyjen lintujen lukumäärä ja elo- tai teuraspaino yhteensä,

- myyntiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot, mukaan luettuina ostajien nimet ja osoitteet vähintään lähettämistä seuraavien kuuden kuukauden ajan."

b) Korvataan 2 kohta seuraavasti: "2. Edellä mainittuja tuottajia valvotaan säännöllisesti. Näiden on säilytettävä vähintään lähettämistä seuraavien kuuden kuukauden ajan kunkin tuotantotavan osalta ajan tasalla oleva luettelo lintujen määrästä, ja luettelosta on käytävä ilmi myös myytyjen lintujen määrä, ostajien nimet ja osoitteet sekä rehun määrät ja toimittajat.

Tämän lisäksi vapaan laitumen järjestelmiä soveltavien tuottajien on myös pidettävä kirjaa päivämääristä, jolloin linnut päästettiin ensimmäisen kerran laitumelle."

c) Lisätään 2 a ja 2 b kohta seuraavasti: "2 a. Rehunvalmistajien ja -toimittajien on säilytettävä vähintään lähettämistä seuraavien kuuden kuukauden ajan kirjanpito, josta ilmenee, että 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tuottajille toimitetun rehun koostumus on ruokintaohjeiden mukainen.

2 b. Hautomoiden on säilytettävä vähintään lähettämistä seuraavien kuuden kuukauden ajan kirjanpito hitaasti kasvavaa tyyppiä olevista, 10 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetuista tuottajille toimitetuista linnuista."

d) Korvataan 3 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti: "- rehunvalmistaja ja -toimittaja: vähintään kerran vuodessa."

5) Poistetaan 14 artikla.

6) Muutetaan 14 a artikla seuraavasti:

a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti: "5 a. Jos 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tulokset ovat ilmajäähdytyksen yhteydessä yhdenmukaisia liitteissä V-VII asetettujen vaatimusten kanssa kuuden kuukauden ajan, 3 kohdassa tarkoitettu tarkastustiheys voidaan harventaa yhteen kertaan kuukaudessa. Jos kyseisissä liitteissä vahvistettuja vaatimuksia ei noudateta, tarkastukset on jälleen tehtävä 3 kohdan mukaisesti."

b) Korvataan 6 kohta seuraavasti: "6. Jos 4 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tulos ylittää sallitut rajat, on katsottava, että kyseinen erä ei noudata tämän asetuksen säännöksiä. Tällöin kyseinen teurastamo voi kuitenkin pyytää, että jäsenvaltion vertailulaboratoriossa toteutetaan vastakkainen analyysi käyttämällä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valitsemaa menetelmää. Tämän vastakkaisen analyysin kustannuksista vastaa erän haltija."

c) Korvataan 10 kohta seuraavasti: "10. Jos 8 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tulos ylittää sallitut rajat, kyseisen erän haltija voi pyytää, että jossakin liitteessä VIII luetelluista vertailulaboratorioista toteutetaan vastakkainen analyysi käyttämällä samaa menetelmää kuin ensimmäisessä testissä. Tästä vastakkaisesta analyysistä aiheutuneista menoista vastaa erän haltija. Vertailulaboratorioiden tehtävät ja valtuudet vahvistetaan liitteessä IX."

7) Muutetaan 14 b artiklan 2 kohta seuraavasti:

a) Korvataan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti: "- imeytynyt vesi tarkastetaan säännöllisesti 14 a artiklan 3 kohdan mukaisesti myös 1 kohdassa lueteltujen tuoreiden, jäädytettyjen tai pakastettujen palojen tuotantoon tarkoitettujen kananpojan- ja kalkkunanruhojen osalta. Tällaiset tarkastukset on tehtävä vähintään kerran yhtä kahdeksan tunnin työjaksoa kohti. Ilmajäähdytettyjen kalkkunanruhojen osalta imeytynyttä vettä ei tarvitse kuitenkaan tarkastaa säännöllisesti. Liitteessä VII olevassa 9 kohdassa vahvistettuja raja-arvoja sovelletaan myös kalkkunanruhoihin."

b) Lisätään seuraava alakohta: "Jos ensimmäisessä luetelmakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tulokset ovat kananpoikien ilmajäähdytyksen osalta yhdenmukaisia liitteissä V-VII asetettujen vaatimusten kanssa kuuden kuukauden ajan, ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettu tarkastustiheys voidaan harventaa yhteen kertaan kuukaudessa. Jos liitteissä V-VII vahvistettuja vaatimuksia ei noudateta, tarkastukset on jälleen tehtävä ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti."

8) Korvataan 14 b artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti: "Kun leikkaamo on noudattanut liitteessä VI a vahvistettuja vaatimuksia vuoden ajan, testejä tarvitsee tehdä vain kuuden kuukauden välein. Jos kyseisiä vaatimuksia ei noudateta, tarkastukset on jälleen tehtävä ensimmäisen alakohdan mukaisesti."

9) Muutetaan liitteet I, IV, VI a ja VIII liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 173, 6.7.1990, s. 1.

(2) EYVL L 157, 30.5.1998, s. 12.

(3) EYVL L 143, 7.6.1991, s. 11.

(4) EYVL L 119, 20.5.2000, s. 21.

(5) EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(6) EYVL L 310, 28.11.2001, s. 19.

LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 1538/91 liitteet I, IV, VI a ja VIII seuraavasti:

1) Muutetaan liite I seuraavasti:Lisätään taulukkoon rivi 5 seuraavasti: >TAULUKON PAIKKA>

2) Muutetaan liite IV seuraavasti:a) Korvataan a kohdan otsikko seuraavasti: "a) Ruokittu rehulla, joka sisältää ... prosenttia ...".

b) Muutetaan b kohta "Laajaperäinen sisäkasvatus" seuraavasti: - korvataan eläintiheyttä sisätiloissa koskeva ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti: "- kananpojat, nuoret kukot, salvukukot: 15 lintua, kuitenkin yhteensä enintään 25 elopainokiloa,"

- lisätään teurasikää koskevat luetelmakohdat seuraavasti: "- nuoret kukot: 90 vuorokautta tai vanhempia,

- salvukukot: 140 vuorokautta tai vanhempia."

c) Muutetaan d kohta "Vapaa laidun - perinteinen kasvatustapa" seuraavasti: - korvataan eläintiheyttä sisätiloissa koskeva viides luetelmakohta seuraavasti: "- helmikanat: 13 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 25 elopainokiloa,"

- korvataan teurastuksen vähimmäisikää koskeva kahdeksas luetelmakohta seuraavasti: "- 140 vuorokautta kalkkunoilla ja kokonaisina kaupan pidettävillä paistiksi kasvatettavilla hanhilla,

- 98 päivää naaraspuolisilla, paloiteltaviksi tarkoitetuilla kalkkunoilla,

- 126 päivää urospuolisilla, paloiteltaviksi tarkoitetuilla kalkkunoilla."

3) Korvataan liitteessä VI a olevan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti: "Asetuksen 14 b artiklassa tarkoitettuihin siipikarjanlihan paloihin sovelletaan 1 artiklan 2 kohdassa annettuja määritelmiä. Näytteen kokojen olisi oltava vähintään seuraavat:

- kananpojanrinta: puolet rinnasta,

- kananpojan rintafilee: puolet luuttomasta ja nahattomasta rinnasta,

- kalkkunanrinta, kalkkunan rintafilee ja luuton koipi-reisiliha: noin 100 gramman suuruiset näytteet,

- muut palat: 1 artiklan 2 kohdan määritelmän mukaiset."

4) Muutetaan liite VIII seuraavasti:a) Tanskan kansallinen vertailulaboratorio korvataan seuraavasti: " Fødevaredirektoratets Laboratorium Afdeling for Levnedsmiddelkemi

Fødevareregion Ringsted

Søndervang 4 DK - 4100 Ringsted "

b) Irlannin kansallinen vertailulaboratorio korvataan seuraavasti: " National Food Centre Teagasc

Dunsinea

Castleknock Dublin 15 Irlanti "

c) Alankomaiden kansallinen vertailulaboratorio korvataan seuraavasti: " TNO Voeding Utrechtseweg 48 3704 HE Zeist Postbus 360 3700 AJ Zeist Alankomaat "

d) Itävallan kansallinen vertailulaboratorio korvataan seuraavasti: " Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH und Bundesamt für Ernährungssicherheit (Abt. Analytik II) Spargelfeldstraße 191 A - 1220 Wien "

e) Portugalin kansallinen vertailulaboratorio korvataan seuraavasti: " Direcção Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar Laboratório Central de Qualidade Alimentar Av. Conde de Valbom, 98 P - 1050-070 Lisboa ".

Top