EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1249

Komission asetus (EY) N:o 1249/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999—2003/2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 muuttamisesta

EYVL L 183, 12.7.2002, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1249/oj

32002R1249

Komission asetus (EY) N:o 1249/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999—2003/2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 183 , 12/07/2002 s. 0005 - 0006


Komission asetus (EY) N:o 1249/2002,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002,

oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999-2003/2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o 136/66/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1513/2001(2), ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon tuen myöntämistä oliiviöljyn tuotannolle sekä tuottajajärjestöille koskevista yleisistä säännöistä 17 päivänä heinäkuuta 1984 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2261/84(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1639/98(4), ja erityisesti sen 19 artiklan,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY muuttamisesta 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/98(5), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1513/2001(6), ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1638/98 4 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään, että oliiviöljyn tuottajille tarkoitettua tukea ei myönnetä sellaisista ylimääräisistä oliivipuista, jotka on istutettu 1 päivän toukokuuta 1998 jälkeen tai joista ei ole tehty viljelyilmoitusta tiettyyn määritettävään määräpäivään mennessä. Komission asetuksen (EY) N:o 2366/98(7), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2070/2001(8), 5 artiklan 1 kohdassa täsmennetään, että tuen soveltamisalasta poissulkeminen koskee sellaisten ylimääräisten oliivipuiden tuotantoa, jotka on istutettu 1 päivän toukokuuta 1998 jälkeen tai jotka on istutettu 1 päivän marraskuuta 1995 jälkeen mutta joista ei ole tehty viljelyilmoitusta ennen 1 päivää huhtikuuta 1999. Tukea voidaan kuitenkin myöntää ylimääräisille oliivipuille vanhan oliivitarhan käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä tai komission hyväksymässä ohjelmassa.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1638/98 4 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen ylimääräisten oliivipuiden tuotanto ei ole merkittävää istuttamista seuraavana kolmena vuotena. Kyseisten oliivipuiden tuotanto alkaa sitä vastoin olla merkittävää markkinointivuodesta 2002/2003 alkaen, ja se on otettava huomioon tuotantotukijärjestelmästä pois sulkemiseksi. Tämän vuoksi on syytä säätää laskentajärjestelmästä, joka perustuu tuotetun neitsytoliiviöljyn määrään sekä ennen 1 päivää toukokuuta 1998 ja sen jälkeen istutettujen tuotannossa olevien oliivipuiden lukumäärään, sekä kertoimista, joiden avulla kokonaistuotannosta voidaan vähentää ylimääräisistä oliivipuista peräisin olevan öljyn tuotanto, joka ei ole tukikelpoinen. Kertoimet vahvistetaan sen perusteella, miten sadon arvioidaan kehittyvän suhteessa istutusten ikään.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvojen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2366/98 seuraavasti:

1) Lisätään 12 a artikla seuraavasti: " 12 a artikla

Tuottajajäsenvaltioiden on määriteltävä 2 ja 5 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten ja 12 artiklassa tarkoitettujen tukihakemusten perusteella asetuksen (EY) N:o 1638/98 4 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen ylimääräisten oliivipuiden oliiviöljytuotanto markkinointivuonna 2002/2003 kertomalla täysikasvuisen oliivipuun keskisato seuraavien tekijöiden summalla:

- 1 päivän toukokuuta ja 31 päivän lokakuuta 1998 välisenä aikana istutettujen ylimääräisten oliivipuiden 0,70:llä kerrottu lukumäärä, ja

- 1 päivän marraskuuta 1998 ja 31 päivän lokakuuta 1999 välisenä aikana istutettujen ylimääräisten oliivipuiden 0,35:llä kerrottu lukumäärä.

Täysikasvuisen oliivipuun keskisato lasketaan jakamalla ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ylimääräisistä oliivipuista saatu neitsytoliiviöljyn määrä seuraavien tekijöiden summalla:

- ennen 1 päivää toukokuuta 1998 istutettujen, tuotannossa olevien oliivipuiden lukumäärä, ja

- 1 päivän toukokuuta ja 31 päivän lokakuuta 1998 välisenä aikana istutettujen, tuotannossa olevien oliivipuiden 0,70:llä kerrottu lukumäärä, ja

- 1 päivän marraskuuta 1998 ja 31 päivän lokakuuta 1999 välisenä aikana istutettujen, tuotannossa olevien oliivipuiden 0,35:llä kerrottu lukumäärä."

2) Korvataan 14 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti: "1. Kunkin oliivinviljelijän osalta tukikelpoinen määrä on tosiasiallisesti tuotettu neitsytoliiviöljyn määrä, josta vähennetään 12 a artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ylimääräisten oliivipuiden tuotanto ja johon lisätään 2 kohdassa tarkoitettu oliivin puristemassaöljyn kiinteä määrä."

3) Korvataan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti: "2. Oliivin puristemassaöljyn tukikelpoinen määrä on kahdeksan prosenttia niistä oliiveista tuotetun neitsytoliiviöljyn määrästä, joista puristemassa on peräisin - sen jälkeen kun siitä on vähennetty 12 a artiklassa tarkoitettujen ylimääräisten oliivipuiden tuotanto - ja joiden osalta tukikelpoisuus on hyväksytty asetuksen (ETY) N:o 2261/84 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2) EYVL L 201, 26.7.2001, s. 4.

(3) EYVL L 208, 3.8.1984, s. 3.

(4) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 38.

(5) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 32.

(6) EYVL L 201, 26.7.2001, s. 4.

(7) EYVL L 293, 31.10.1998, s. 50.

(8) EYVL L 280, 24.10.2001, s. 3.

Top