EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0408

2002/408/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 2002, Italian interventioelinten hallussa pitämien yhteisön oliiviöljyjäämien myynnistä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1642)

OJ L 140, 30.5.2002, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/408/oj

32002D0408

2002/408/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 2002, Italian interventioelinten hallussa pitämien yhteisön oliiviöljyjäämien myynnistä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1642)

Virallinen lehti nro L 140 , 30/05/2002 s. 0025 - 0026


Komission päätös,

tehty 24 päivänä toukokuuta 2002,

Italian interventioelinten hallussa pitämien yhteisön oliiviöljyjäämien myynnistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1642)

(Ainostaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2002/408/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY muuttamisesta 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/98(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1513/2001(2), ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Espanjan, Kreikan ja Italian interventioelimet ostivat interventiojärjestelmän osana oliiviöljyä ennen 1 päivää marraskuuta 1998. Järjestelmän sääntelyperusta kumottiin 1 päivästä marraskuuta 1998 asetuksella (EY) N:o 1638/98. Jotta voitaisiin varmistaa sopusointuinen siirtymä interventio-ostojärjestelmästä nykytilanteeseen, jossa tätä järjestelmää ei enää ole, ja jotta yhteisön interventiokeskukset voidaan vapauttaa vielä käytössä olevista oliiviöljymääristä, olisi kuitenkin sallittava tällaisten Italiassa vielä varastoissa olevien määrien myyntiin saattaminen. Kyseessä ovat sammioiden pohjalla olevat jäämät, joiden oliiviöljypitoisuus vaihtelee.

(2) Oliiviöljyalan interventiosta 23 päivänä marraskuuta 1978 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2754/78(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2203/90(4), 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että interventioelinten hallussa oleva oliiviöljy saatetaan myyntiin tarjouskilpailulla, mikäli erityiset olosuhteet eivät edellytä muiden menettelyjen käyttöä. Italiassa vielä varastoissa olevia oliiviöljyjäämiä ei ole saatu myytyä Espanjan, Kreikan ja Italian interventioelinten hallussa pitämien yhteisön oliiviöljyjäämien myynnistä 28 päivänä joulukuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2599/2001(5) säädetyn myynnin osana, koska Italiassa ei esitetty riittävästi tarjouksia. Tämän vuoksi kyseiset jäämät olisi saatettava uudelleen myyntiin. Jotta Italian viranomaisilla olisi mahdollisuus päästä oikeudenmukaiseen ratkaisuun ja asetuksessa (ETY) N:o 2754/78 säädettyjen edellytysten mukaisesti, on syytä sallia näiden jäämien myynti suoralla sopimusmenettelyllä tarjouskilpailun sijaan.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvojen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Italian interventioelimelle (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), jäljempänä "AGEA", annetaan lupa myydä suoralla sopimusmenettelyllä 27,1 tonnia sammioiden pohjalla olevia yhteisön oliiviöljyjäämiä, jotka ovat sen hallussa ja jotka on saatu yhteisön oliiviöljymarkkinoiden interventioista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen myynnin on tapahduttava 15 päivään heinäkuuta 2002 mennessä.

3. Tuote on toimitettava 8 päivään syyskuuta 2002 mennessä.

4. Italian interventioelimen on ilmoitettava komissiolle mahdollisimman pian myynnin tuloksesta.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 32.

(2) EYVL L 201, 26.7.2001, s. 4.

(3) EYVL L 331, 28.11.1978, s. 13.

(4) EYVL L 201, 31.7.1990, s. 5.

(5) EYVL L 345, 29.12.2001, s. 43.

Top