EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0882

Komission asetus (EY) N:o 882/2002, annettu 28 päivänä toukokuuta 2002, Saksan interventioelinten hallussa olevan satovuoden 2001 korjatusta sadosta saadun rukiin vientiä määrävyöhykkeelle VII koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2441/2001 muuttamisesta

OJ L 139, 29.5.2002, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/882/oj

32002R0882

Komission asetus (EY) N:o 882/2002, annettu 28 päivänä toukokuuta 2002, Saksan interventioelinten hallussa olevan satovuoden 2001 korjatusta sadosta saadun rukiin vientiä määrävyöhykkeelle VII koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2441/2001 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 139 , 29/05/2002 s. 0023 - 0023


Komission asetus (EY) N:o 882/2002,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2002,

Saksan interventioelinten hallussa olevan satovuoden 2001 korjatusta sadosta saadun rukiin vientiä määrävyöhykkeelle VII koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2441/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2), ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1630/2000(4), vahvistetaan interventioelinten hallussa olevien viljojen myyntiinsaattamista koskevat menettelyt ja edellytykset.

(2) Komission asetuksessa (EY) N:o 2441/2001(5) säädettyjen tarjouskilpailujen viimeisten osittaisen tarjouskilpailun päättymisaika on tarpeen vahvistaa myöhäisemmäksi.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2441/2001 5 artiklan 3 kohta seuraavasti: "3. Viimeinen osittainen tarjouskilpailu päättyy 22 päivänä toukokuuta 2003 kello 9.00 (Brysselin aikaa)."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76.

(4) EYVL L 187, 26.7.2000, s. 24.

(5) EYVL L 329, 14.12.2001, s. 20.

Top