EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/7/EY, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta

OJ L 67, 9.3.2002, p. 47–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 208 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 208 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 46 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/7/oj

32002L0007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/7/EY, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 067 , 09/03/2002 s. 0047 - 0049


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/7/EY,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2002,

tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Direktiivillä 96/53/EY(5) vahvistetaan yhteisen liikennepolitiikan puitteissa tavarakuljetukseen tarkoitettujen tieliikenteen ajoneuvojen yhdenmukaistetut suurimmat sallitut mitat.

(2) On tarpeen yhdenmukaistaa matkustajien kuljetukseen käytettävien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmat sallitut mitat. Jäsenvaltioissa voimassa olevien matkustajien kuljetukseen tarkoitettujen tieliikenteen ajoneuvojen mittoja koskevien vaatimusten väliset erot saattavat vaikuttaa haitallisesti kilpailuolosuhteisiin ja muodostaa esteen jäsenvaltioiden väliselle liikenteelle.

(3) Koska tavoitetta yhdenmukaistaa matkustajien kuljetukseen käytettävien tieliikenteen ajoneuvojen suurimpia sallittuja mittoja ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, ja se voidaan siten ehdotetun toiminnan laajuuden ja vaikutusten johdosta saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(4) Sisämarkkinoiden toteuttamista varten olisi direktiivin 96/53/EY soveltamisalaa laajennettava koskemaan kansallista liikennettä siltä osin kuin tämä direktiivi koskee seikkoja, jotka vaikuttavat merkittävästi liikennealan kilpailuolosuhteisiin ja erityisesti matkustajien kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen suurinta sallittua pituutta ja leveyttä.

(5) Ajoneuvojen enimmäispainoja ja -mittoja koskevien yhdenmukaistettujen sääntöjen olisi pysyttävä vakaina. Näin ollen tässä direktiivissä säädetyt muutokset eivät saisi ennakoida linja-autojen ja muiden luokkien moottoriajoneuvojen suurimpia sallittuja painoja ja mittoja.

(6) Liikenneturvallisuuden vuoksi linja-autojen on täytettävä ohjattavuutta koskevat vaatimukset.

(7) Tietyn siirtymäkauden ajan olisi sallittava, että Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat infrastruktuurinsa kuntoon liittyvistä liikenneturvallisuussyistä kieltää sellaisten linja-autojen käytön alueellaan, jotka eivät täytä tiettyjä ohjattavuutta koskevia vaatimuksia.

(8) Olisi sallittava, että sellaisilla linja-autoilla, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja joiden mitat eivät vastaa tässä direktiivissä vahvistettuja mittoja sen vuoksi, että kansallisella tasolla voimassa olevissa säännöksissä ja mittausmenetelmissä on eroavaisuuksia, voidaan tarjota liikennepalveluja siirtymäkauden ajan sen jäsenvaltion sisällä, jossa ajoneuvo on rekisteröity tai otettu käyttöön.

(9) Sen vuoksi direktiivi 96/53/EY olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 96/53/EY seuraavasti:

1) 1 artiklassa:

a) Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti: "a) sellaisten M2- ja M3-luokan moottoriajoneuvojen ja niiden 0-luokan perävaunujen sekä N2- ja N3-luokan moottoriajoneuvojen ja niiden 03- ja 04 luokan perävaunujen mittoihin, jotka on määritelty moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY(6) liitteessä II;"

b) Lisätään kohta seuraavasti: "3. Tätä direktiiviä ei sovelleta nivellinja-autoihin, joissa on useampi kuin yksi nivelosa.".

2) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti: "- ajoneuvon mittoja koskevin perustein toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon käyttöä alueellaan kansallisessa liikenteessä,".

3) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti: "1. Jäsenvaltiot eivät saa sallia alueellaan tavanomaista liikennöintiä:

a) sellaisilla kansallisiin tavarakuljetuksiin käytettävillä ajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, jotka eivät täytä liitteessä I olevassa 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 ja 4.4 kohdassa mainittuja vaatimuksia;

b) sellaisilla kansallisiin matkustajien kuljetuksiin käytettävillä ajoneuvoilla, jotka eivät täytä liitteessä I olevassa 1.1, 1.2, 1.4 a, 1.5 ja 1.5 a kohdassa mainittuja vaatimuksia.

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia alueellaan liikennöinnin:

a) sellaisilla kansallisiin tavarakuljetuksiin käytettävillä ajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, jotka eivät täytä liitteessä I olevassa 1.3, 2, 3, 4.1 ja 4.3 kohdassa mainittuja vaatimuksia;

b) sellaisilla kansallisiin matkustajien kuljetuksiin käytettävillä ajoneuvoilla, jotka eivät täytä liitteessä I olevassa 1.3, 2, 3, 4.1 ja 4.3 kohdassa mainittuja vaatimuksia.";

b) Muutetaan 4 kohta seuraavasti:

i) korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu "tavarakuljetukseen käytetyt ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joita" ilmaisulla "kuljetukseen käytetyt ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joita";

ii) korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu "kansallisen tavaraliikenteen alueellaan sellaisilla ajoneuvoilla" ilmaisulla "kansallisen liikenteen alueellaan sellaisilla ajoneuvoilla";

c) Lisätään kohta seuraavasti: "7. Jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2020 saakka sallia alueellaan liikenteen linja-autoilla, joiden mitat ylittävät liitteessä I olevassa 1.1, 1.2, 1.5 ja 1.5 a kohdassa vahvistetut mitat, jos nämä linja-autot on rekisteröity tai saatettu liikkeeseen ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa.".

4) Korvataan 7 artikla seuraavasti: " 7 artikla

Tällä direktiivillä ei estetä soveltamasta kussakin jäsenvaltiossa voimassa olevia tieliikennesäännöksiä, joissa sallitaan ajoneuvon painon ja/tai mittojen rajoittaminen tietyillä teillä tai tiettyjen teihin liittyvien rakennelmien kohdalla siitä riippumatta, mikä on ajoneuvon rekisteröintimaa tai käyttöönottomaa.

Tähän sisältyy mahdollisuus asettaa sellaisia paikallisia rajoituksia ajoneuvojen sallituille enimmäismitoille ja/tai -painoille, joita voidaan käyttää määrätyillä alueilla tai määrätyillä teillä, joissa tieinfrastruktuuri ei sovellu pitkille ja raskaille ajoneuvoille; tällaisia ovat esimerkiksi kaupunkien keskustat, pienet kylät tai erityisen luonnonarvon omaavat paikat.".

5) Lisätään artikla seuraavasti: " 8 a artikla

Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat estää tai kieltää liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa tarkoitettujen linja-autojen käytön alueellaan 9 päivään helmikuuta 2005 saakka, paitsi jos nämä täyttävät seuraavat ohjattavuutta koskevat vaatimukset:

- linja-auton ollessa paikallaan ja sen ohjattavien pyörien ollessa sellaisessa asennossa, että jos auto alkaisi liikkua, sen etuosan uloin piste piirtäisi ympyrän, jonka säde on 12,50 metriä, määritetään ympyrästä ulospäin olevalle ajoneuvon kyljelle pystysuora tangenttitaso piirtämällä maahan viiva. Jos kyseessä on nivellinja-auto, sen kaksi jäykkää osaa asetetaan tason suuntaisiksi;

- kun ajoneuvo liikkuu eteenpäin kumpaan tahansa suuntaan tätä säteeltään 12,50 metrin suuruista ympyrää seuraten, mikään osa siitä ei saa ylittää kyseistä pystysuoraa tasoa enempää kuin 0,80 metriä, jos kyseessä on enintään 12 metriä pitkä jäykkä linja-auto, eikä enempää kuin 1,20 metriä, jos kyseessä on yli 12 metriä pitkä jäykkä linja-auto tai nivellinja-auto.".

6) Lisätään artikla seuraavasti: " 10 a artikla

Komissio esittää liitteessä 5 olevan 1.5 a kohdan osalta viimeistään 9 päivänä helmikuuta 2005 selvityksen siitä, onko mahdollista pienentää mainitun kohdan toisessa alakohdassa mainittua 0,60 metrin arvoa, jotta pitkien linja-autojen ohjattavuuteen liittyviä turvallisuusedellytyksiä voitaisiin parantaa. Selvitykseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus sen johdosta suoritettavaksi tämän direktiivin muuttamiseksi.".

7) Muutetaan liite I seuraavasti:

a) Korvataan 1.1 kohta seuraavasti: "1.1 Suurin sallittu pituus

>TAULUKON PAIKKA>"

b) Lisätään kohta seuraavasti: "1.4 a Jos linja-autoon on kiinnitetty irrotettava varuste, esimerkiksi suksilaatikko, linja-auton ja siihen kiinnitetyn varusteen pituus ei saa ylittää 1.1 kohdassa säädettyä enimmäispituutta."

c) Lisätään kohta seuraavasti: "1.5 a Muut linja-autoja koskevat vaatimukset

Linja-auton ollessa paikallaan määritetään ympyrästä ulospäin olevalle ajoneuvon kyljelle pystysuora tangenttitaso piirtämällä maahan viiva. Jos kyseessä on nivellinja-auto, sen kaksi jäykkää osaa asetetaan tason suuntaisiksi.

Kun ajoneuvo tulee suorassa linjassa 1.5 kohdassa kuvattuun ympyräalueeseen, mikään sen osista ei saa ylittää tätä pystysuoraa tasoa enempää kuin 0,60 metriä."

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 9 päivää maaliskuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2002.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Piqué i Camps

(1) EYVL C 274 E, 26.9.2000, s. 32.

(2) EYVL C 123, 25.4.2001, s. 76.

(3) EYVL C 144, 16.5.2001, s. 15.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. lokakuuta 2000 (EYVL C 178, 22.6.2001, s. 60), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 27. syyskuuta 2001 (EYVL C 360, 15.12.2001, s. 7) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 17. tammikuuta 2002.

(5) EYVL L 235, 17.9.1996, s. 59.

(6) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/40/EY (EYVL L 203, 10.8.2000, s. 9).

Top