EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0006

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/6/EY, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 67, 9.3.2002, p. 31–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 69 - 84
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 197 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 197 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 18/05/2012; Kumoaja 32010L0065 . Latest consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/6/oj

32002L0006

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/6/EY, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 067 , 09/03/2002 s. 0031 - 0045


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/6/EY,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2002,

yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhteisön vakiintuneena politiikkana on edistää kestävää liikennettä, kuten merenkulkua ja erityisesti lyhyen matkan merenkulkua.

(2) Yhteisön keskeisiin tavoitteisiin kuuluu helpottaa meriliikennettä ja vahvistaa siten merenkulun asemaa liikennejärjestelmässä muiden liikennemuotojen vaihtoehtona ja täydennyksenä ovelta ovelle ulottuvassa kuljetusketjussa.

(3) Meriliikenteessä vaaditut asiakirjamenettelyt ovat antaneet aihetta huoleen, ja niiden on katsottu olevan esteenä tämän liikennemuodon kehittymiselle täyteen tehoonsa.

(4) Kansainvälisen merenkulun matkustaja- ja lastiliikenteen helpottamista käsitelleen kansainvälisen konferenssin 9 päivänä huhtikuuta 1965 tekemässä kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevassa Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimuksessa, jäljempänä "IMOn FAL-yleissopimus", sellaisena kuin se on muutettuna, määrätään sarjasta standardoitujen lomakkeiden malleja, joilla pyritään helpottamaan tiettyjen satamaan saapuvia ja satamasta lähteviä aluksia koskevien ilmoitusmuodollisuuksien täyttämistä.

(5) Vaikka useimmat jäsenvaltiot käyttävät näitä ilmoitusmuodollisuuksia helpottavia lomakkeita, ne eivät käytä IMOssa kehitettyjä malleja yhdenmukaisella tavalla.

(6) Aluksen satamaantuloa ja satamastalähtöä varten vaadittavien lomakkeiden muodon yhtenäisyydellä helpotettaisiin satamassa käynteihin liittyviä asiakirjamenettelyjä ja edistettäisiin yhteisön merenkulun kehittymistä.

(7) Sen vuoksi helpottamista koskevat IMOn lomakkeet, jäljempänä "IMOn FAL-lomakkeet", olisi tunnustettava yhteisön tasolla. Jäsenvaltioiden olisi tunnustettava, että nämä IMOn FAL-lomakkeet ja niihin sisältyvät tiedot ovat riittävä todiste siitä, että alus on täyttänyt ilmoitusmuodollisuudet, joihin nämä lomakkeet on tarkoitettu.

(8) Tiettyjen IMOn FAL-lomakkeiden tunnustaminen, erityisesti lastiluettelon ja - matkustaja-alusten ollessa kyseessä - matkustajaluettelon tunnustaminen, mutkistaisivat kuitenkin ilmoitusmuodollisuuksia, koska kyseiset lomakkeet eivät voi sisältää kaikkia tarvittavia tietoja tai koska ilmoitusmuodollisuuksien helpottamista varten on jo olemassa vakiintuneet menettelytavat. Sen vuoksi kyseisten lomakkeiden tunnustamista ei olisi tehtävä pakolliseksi.

(9) Meriliikenne on maailmanlaajuista toimintaa, ja IMOn FAL-lomakkeiden käyttöönotto yhteisössä voisi tasoittaa tietä niiden käytön yleistymiselle koko maailmassa.

(10) Suunnitellun toiminnan tavoitteita, eli meriliikenteen helpottamista ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(11) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(4) mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tarkoitus

Tämän direktiivin tarkoituksena on helpottaa meriliikennettä säätämällä ilmoitusmuodollisuuksien standardoinnista.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapumista ja/tai satamista lähtemistä koskeviin liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin ilmoitusmuodollisuuksiin, jotka koskevat alusta, sen varastoja, laivaväen omaisuutta ja miehistöluetteloa sekä enintään 12 matkustajalle rekisteröityjen alusten osalta matkustajaluetteloa.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) "IMOn FAL-yleissopimuksella" Kansainvälisen merenkulkujärjestön kansainvälisen merenkulun matkustaja- ja lastiliikenteen helpottamista käsitelleen kansainvälisen konferenssin 9 päivänä huhtikuuta 1965 tekemää kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevaa yleissopimusta;

b) "IMOn FAL-lomakkeilla" IMOn yleissopimuksen mukaisia, ilmoitusmuodollisuuksia helpottavia, standardoituja, A4-kokoisia vakiolomakkeita;

c) "ilmoitusmuodollisuudella" tietoja, jotka on toimitettava jäsenvaltion pyynnöstä hallinnollisiin ja menettelyjä koskeviin tarkoituksiin aluksen saapuessa satamaan tai lähtiessä satamasta;

d) "aluksella" kaikenlaisia meriympäristössä toimivia merialuksia;

e) "aluksen varastoilla" aluksessa käytettäväksi tarkoitettuja tavaroita mukaan luettuina kulutushyödykkeet, matkustajille ja laivaväen jäsenille myytäväksi tarkoitetut tavarat, polttoaine ja voiteluöljy, mutta eivät aluksen varusteet eivätkä varaosat;

f) "aluksen varusteilla" muita kuin aluksen varaosina olevia esineitä ja tarvikkeita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi aluksella ja jotka ovat luonteeltaan siirrettäviä, mutta eivät kulutettavia, mukaan luettuina mukana oleva irtaimisto kuten pelastusveneet, hengenpelastuslaitteet, kalusto, aluksen takila ja muut senkaltaiset tarvikkeet;

g) "aluksen varaosilla" korjaamiseen ja korvaamiseen tarkoitettuja esineitä, jotka on tarkoitettu asennettaviksi alukseen, jossa niitä kuljetetaan;

h) "laivaväen omaisuudella" vaatetusta, jokapäiväisessä käytössä tarvittavia esineitä ja kaikkia muita laivaväelle kuuluvia ja aluksessa olevia tavaroita, joihin saattaa kuulua rahavaroja;

i) "laivaväen jäsenellä" jokaista henkilöä, joka on tosiasiallisesti otettu alukseen toimeen suorittamaan laivatyötä tai -palvelusta matkan aikana ja merkitty miehistöluetteloon.

4 artikla

Lomakkeiden hyväksyminen

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä, että 2 artiklassa tarkoitetut ilmoitusmuodollisuudet on täytetty, kun tiedot on toimitettu:

a) liitteessä I olevan B ja C osan eritelmien mukaisesti ja

b) vastaavien liitteessä II esitettyjen vakiolomakkeiden ja niiden tietoryhmien mukaisesti.

5 artikla

Muutosmenettely

Tämän direktiivin liitteitä I ja II ja viittauksia IMOn oikeudellisiin asiakirjoihin voidaan muuttaa 6 artiklan 2 kohdassa säädettyä sääntelymenettelyä noudattaen niiden saattamiseksi yhteisön tai IMOn voimaan tulleiden toimenpiteiden mukaisiksi, edellyttäen, että näillä muutoksilla ei laajenneta tämän direktiivin soveltamisalaa.

6 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa direktiivin 93/75/ETY(5) 12 artiklan 1 kohdan nojalla perustettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 9 päivänä syyskuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä tällainen viittaus kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa säännökset kirjallisina komissiolle.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

9 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2002.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Piqué i Camps

(1) EYVL C 180 E, 26.6.2001, s. 85.

(2) EYVL C 221, 7.8.2001, s. 149.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 25. lokakuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 7. joulukuuta 2001.

(4) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EYVL L 247, 5.10.1993, s. 19, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/74/EY (EYVL L 276, 13.10.1998, s. 7).

LIITE I

A OSA

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista ilmoitusmuodollisuuksista, jotka koskevat yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia

1. IMOn FAL-lomake 1, yleisselvitys

Yleisselvitys on aluksen saapuessa ja lähtiessä annettava perusasiakirja, joka sisältää jäsenvaltion viranomaisten vaatimat alusta koskevat tiedot.

2. IMOn FAL-lomake 3, luettelo aluksen varastoista

Luettelo aluksen varastoista on aluksen saapuessa tai lähtiessä annettava perusasiakirja, joka sisältää jäsenvaltion viranomaisten vaatimat aluksen varastoja koskevat tiedot.

3. IMOn FAL-lomake 4, luettelo laivaväen omaisuudesta

Luettelo laivaväen omaisuudesta on perusasiakirja, joka sisältää jäsenvaltion viranomaisten vaatimat laivaväen omaisuutta koskevat tiedot. Sitä ei vaadita aluksen lähtiessä.

4. IMOn FAL-lomake 5, miehistöluettelo

Miehistöluettelo on perusasiakirja, joka antaa jäsenvaltion viranomaisille laivaväen lukumäärää ja kokoonpanoa koskevat tiedot aluksen saapuessa ja lähtiessä. Milloin viranomaiset vaativat aluksen lähtiessä sen laivaväkeä koskevia tietoja, on saavuttaessa esitetty miehistöluettelo hyväksyttävä aluksen lähtiessä, jos se allekirjoitetaan uudelleen ja sen vahvistetaan sisältävän kaikki laivaväen lukumäärässä tai kokoonpanossa tapahtuneet muutokset tai ilmoituksen siitä, ettei tällaisia muutoksia ole tapahtunut.

5. IMOn FAL-lomake 6, matkustajaluettelo

Enintään 12 matkustajalle rekisteröityjen alusten osalta matkustajaluettelo on perusasiakirja, joka antaa jäsenvaltion viranomaisille matkustajia koskevat tiedot aluksen saapuessa ja lähtiessä.

B OSA

Allekirjoittajat

1. IMOn FAL-lomake 1, yleisselvitys

Jäsenvaltion viranomaisten tulee hyväksyä yleisselvitys, joka on joko päällikön, laiva-asiamiehen tai päällikön asianmukaisesti valtuuttaman muun henkilön päiväämä ja allekirjoittama tai joka on varmennettu alkuperäiseksi kyseisten viranomaisten hyväksymällä tavalla.

2. IMOn FAL-lomake 3, luettelo aluksen varastoista

Jäsenvaltion viranomaisten tulee hyväksyä luettelo aluksen varastoista, jonka on päivännyt ja allekirjoittanut joko päällikkö tai päällikön asianmukaisesti valtuuttama aluksen päällystöön kuuluva muu henkilö, jolla on henkilökohtaisesti tiedot aluksen varastoista, tai joka on varmennettu alkuperäiseksi kyseisten viranomaisten hyväksymällä tavalla.

3. IMOn FAL-lomake 4, luettelo laivaväen omaisuudesta

Jäsenvaltion viranomaisten tulee hyväksyä luettelo laivaväen omaisuudesta, joka on joko päällikön tai päällikön asianmukaisesti valtuuttaman aluksen päällystöön kuuluvan muun henkilön päiväämä ja allekirjoittama tai joka on varmennettu alkuperäiseksi kyseisten viranomaisten hyväksymällä tavalla. Jäsenvaltion viranomaiset voivat myös vaatia kutakin laivaväen jäsentä allekirjoittamaan omaisuuttaan koskevan luettelon nimellään tai, jos hän ei osaa sitä tehdä, puumerkillään.

4. IMOn FAL-lomake 5, miehistöluettelo

Jäsenvaltion viranomaisten tulee hyväksyä miehistöluettelo, joka on joko päällikön tai päällikön asianmukaisesti valtuuttaman, aluksen päällystöön kuuluvan muun henkilön päiväämä ja allekirjoittama tai joka on varmennettu alkuperäiseksi kyseisten viranomaisten hyväksymällä tavalla.

5. IMOn FAL-lomake 6, matkustajaluettelo

Kun on kyse enintään 12 matkustajalle rekisteröidyistä aluksista, jäsenvaltion viranomaisten tulee hyväksyä matkustajaluettelo, joka on joko päällikön, laiva-asiamiehen tai päällikön asianmukaisesti valtuuttaman muun henkilön päiväämä ja allekirjoittama tai joka on varmennettu alkuperäiseksi kyseisten viranomaisten hyväksymällä tavalla.

C OSA

Tekniset vaatimukset

1. IMOn FAL-lomakkeiden on vastattava muodoltaan niin tarkasti kuin on teknisesti mahdollista liitteessä II esitettyjen mallien mittasuhteita. Lomakkeet on painettava pystykokoisina erillisille A4-kokoisille paperiarkeille (210 × 297 mm). Vähintään 1/3 lomakkeiden kääntöpuolesta on varattava jäsenvaltioiden viranomaisten viralliseen käyttöön.

IMOn FAL-lomakkeiden tunnustamisen yhteydessä katsotaan, että standardoidut ilmoitusmuodollisuuksia helpottavat FAL-lomakkeet, joita IMO suosittaa ja joita se tuottaa FAL-yleissopimuksensa pohjalta, sellaisena kuin se oli voimassa 1 päivänä toukokuuta 1997, vastaavat liitteessä II esitettyjä lomakkeita.

2. Jäsenvaltioiden viranomaisten tulee hyväksyä tiedot, jotka toimitetaan millä hyvänsä luettavissa olevalla ja ymmärrettävällä välineellä, esimerkiksi musteella tai aniliinikynällä käsin täytetyt tai automaattisilla tietojenkäsittelymenetelmillä tuotetut asiakirjat.

3. Kun jäsenvaltio hyväksyy aluksen ilmoitustietojen toimittamisen sähköisessä muodossa, sen on hyväksyttävä tietojen toimittaminen sellaisilla sähköisillä tietojenkäsittely- tai tiedonvaihtotekniikoilla, jotka ovat kansainvälisten standardien mukaisia, edellyttäen, että viesti toimitetaan luettavissa olevassa ja ymmärrettävässä muodossa ja sisältää tarvittavat tiedot, riippumatta siitä, mitä sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käytetään.

Jäsenvaltiot voivat käsitellä edelleen saamiaan tietoja sopivaksi katsomassaan muodossa.

LIITE II

Direktiivin 4 artiklassa ja liitteessä I tarkoitettujen IMOn FAL-lomakkeiden mallit

>PIC FILE= "L_2002067FI.003701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002067FI.003901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002067FI.004101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002067FI.004301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002067FI.004501.TIF">

Top