EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0197

Komission asetus (EY) N:o 197/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1005/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

OJ L 31, 1.2.2002, p. 66–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/197/oj

32002R0197

Komission asetus (EY) N:o 197/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1005/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

Virallinen lehti nro L 031 , 01/02/2002 s. 0066 - 0066


Komission asetus (EY) N:o 197/2002,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2002,

rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1005/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 602/2001(4), ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kaikkiin kolmansiin maihin vietävän rukiin vientitukea koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 1005/2001(5).

(2) Asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklassa säädetään, että komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3) Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu määrä.

(4) Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1005/2001 tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 25. ja 31. tammikuuta 2002 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta rukiin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 29,99 EUR/t.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7.

(4) EYVL L 89, 29.3.2001, s. 16.

(5) EYVL L 140, 24.5.2001, s. 10.

Top