EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0192

Komission asetus (EY) N:o 192/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, sokerin sekä AKT/MMA- tai EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saatujen sokerin ja kaakaon sekoitusten tuontitodistusten myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 31, 1.2.2002, p. 55–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 123
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 123
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 123
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 123
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 123
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 123
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 123
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 123
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 123
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 6 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 6 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2007; Kumoaja 32007R1498 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/192/oj

32002R0192

Komission asetus (EY) N:o 192/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, sokerin sekä AKT/MMA- tai EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saatujen sokerin ja kaakaon sekoitusten tuontitodistusten myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 031 , 01/02/2002 s. 0055 - 0058


Komission asetus (EY) N:o 192/2002,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2002,

sokerin sekä AKT/MMA- tai EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saatujen sokerin ja kaakaon sekoitusten tuontitodistusten myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnista Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY(1) ja erityisesti sen liitteessä III olevan 6 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Päätöksen 2001/822/EY nojalla AKT/MMA- tai EY/MMA-alkuperäkumulaatio sallitaan mainitussa päätöksessä määritellyille määrille yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmään ja CN-koodeihin 1806 10 30 ja 1806 10 90 kuuluvien tuotteiden osalta.

(2) On syytä perustaa näille todistusjärjestelmä ja vahvistaa todistusten myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotta tässä päätöksessä säädettyjen määrien tuontia voidaan valvoa.

(3) Maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2299/2001(3), säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen erityissäännöksistä muuta johdu.

(4) Moitteettoman hallinnon vahvistamiseksi, keinottelun välttämiseksi ja tehokkaiden tarkastusten mahdollistamiseksi on syytä täsmentää todistushakemusten jättämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja asiakirjat, jotka asianosaisten on laadittava.

(5) On syytä täsmentää kyseisiä tuotteita koskevan todistushakemuslomakkeen yksityiskohdat. Tämän tuonnin täsmällisen hallinnon varmistamiseksi olisi erityisesti säädettävä, että todistuksista johtuvien oikeuksien siirto ei ole mahdollista ja että on kiellettyä luovuttaa vapaaseen liikkeeseen todistuksessa myönnetyt tuotemäärät ylittäviä määriä.

(6) On aiheellista säätää aikataulusta todistusten jättämiselle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten todistusten myöntämiselle sekä vahvistaa yhdenmukainen alennuskerroin, jos vuotuinen enimmäismäärä ylittyy. Tässä tapauksessa on syytä säätää, että toimijat voivat perua todistushakemuksensa, jolloin vakuus vapautetaan välittömästi. Lisäksi olisi vahvistettava erityiset määräajat todistushakemusten jättämiselle ja niiden myöntämiselle vuoden 2002 alussa.

(7) Koska päätöksellä 2001/822/EY perustettu tuontijärjestelmä korvaa merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnista Euroopan talousyhteisöön 25 päivänä heinäkuuta 1991 tehdyn neuvoston päätöksen 91/482/ETY välitarkastuksesta 24 päivänä marraskuuta 1997 tehdyllä neuvoston päätöksellä 97/803/EY(4) perustetun tuontijärjestelmän, on syytä kumota eräiden CN-koodeihin 1701 , 1702 , 1703 ja 1704 kuuluvien tuotteiden tuontitodistusten myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä AKT/MMA-aluperän kasautumisen vuoksi 17 päivänä joulukuuta 1997 annettu komission asetus (EY) N:o 2553/97(5),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmään ja CN-koodeihin 1806 10 30 ja 1806 10 90 kuuluvien AKT/MMA- tai EY/MMA-alkuperäkumulaatiotuotteiden tuonti edellyttää asetuksen (EY) N:o 1291/2000 säännösten mukaisesti myönnetyn tuontitodistuksen esittämistä, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

2. Tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjen tuontitodistusten järjestysnumero on 09.4652.

2 artikla

Tämän asetuksen ja siihen liittyvien hallinnollisten menetelmien soveltamiseksi tarkoitetaan ilmaisulla "peräisin oleva tuote" päätöksen 2001/822/EY liitteessä III olevaa määritelmää.

3 artikla

1. Tuontitodistushakemukset on jätettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

2. Tuontitodistushakemusten on koskettava vähintään 25 tonnia, mutta enintään päätöksen 2001/822/EY liitteessä III olevan 6 artiklan 4 kohdassa vahvistettua enimmäismäärää.

3. Tuontitodistushakemuksen mukana on oltava seuraavat asiakirjat:

a) MMA:iden viranomaisten myöntämä vientitodistus, joka on laadittu noudattaen liitteessä olevaa mallilomaketta, jonka EUR 1 -todistuksen myöntävät toimivaltaiset viranomaiset ovat laatineet;

b) todiste siitä, että hakija on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on harjoittanut vähintään kuuden kuukauden ajan kaupallista toimintaa sokerialalla;

c) hakijan kirjallinen ilmoitus, jossa vakuutetaan, että hän on jättänyt enintään yhden hakemuksen hakemusten jättämisen määräaikana. Jos hakija jättää useamman kuin yhden tuontitodistuksen, mitään hänen hakemuksistaan ei hyväksytä;

d) todiste siitä, että asianomainen on asettanut vakuuden, jonka määrä on 12 euroa 100 kilogrammaa kohti.

4 artikla

Todistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa on oltava seuraavat maininnat:

a) 7 kohdassa MMA, josta tuote tuodaan, ja "kyllä"-kohdassa rasti;

b) 8 kohdassa MMA, josta tuote on peräisin, ja "kyllä"-kohdassa rasti. Tuontitodistus on voimassa vain kyseisessä kohdassa mainitusta MMA:sta peräisin oleville tuotteille;

c) todistuksen 20 kohdassa jokin seuraavista merkinnöistä:

- Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden ...

- Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer ...

- Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer ...

- Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός ...

- Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial number ...

- Exemption du droit d'importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre ...

- Esenzione dal dazio all'importazione (Decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine ...

- Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer ...

- Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem ...

- Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero ...

- Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer ...

5 artikla

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä ei saa ylittää tuontitodistuksen 17 ja 18 kohtaa merkittyjä määriä. Tätä varten merkitään luku "0" mainitun todistuksen 19 kohtaan.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 1291/2000 9 artiklassa säädetään, tuontitodistuksista johtuvia oikeuksia ei voida siirtää.

6 artikla

1. Todistushakemukset on jätettävä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kunkin vuoden tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun viiden ensimmäisen työpäivän aikana.

Vuonna 2002 hakemukset jätetään ensimmäistä kertaa kuitenkin tammikuun sijasta helmikuun 10 ensimmäisen työpäivän aikana.

Todistukset myönnetään 13 työpäivän kuluessa todistushakemusten viimeisestä jättöpäivästä.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kahden työpäivän kuluessa todistushakemusten viimeisestä jättöpäivästä seuraavat tiedot:

a) niiden tuotteiden kahdeksannumeroisten CN-koodien ja MMA-alkuperän mukaan eritellyt määrät, joille on jätetty tuontitodistushakemuksia, ja maininta hakemusten jättämispäivämäärästä;

b) niiden tuotteiden kahdeksannumeroisten CN-koodien ja MMA-alkuperän mukaan eritellyt määrät, joiden tuontitodistushakemuksia ei ole käytetty tai on käytetty osittain ja jotka vastaavat hakemusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja myönnettyjen määrien eroja.

Jos jäsenvaltioissa ei ole jätetty yhtään tuontitodistushakemusta 1 kohdassa säädetyssä määräajassa, siitä on ilmoitettava komissiolle ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetussa määräajassa.

3. Jos todistushakemukset johtavat päätöksen 2001/822/EY liitteessä III olevan 6 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun vuotuisen enimmäismäärän saavuttamiseen tai ylittymiseen, komissio keskeyttää uusien hakemusten jättämisen kuluvan vuoden osalta ja vahvistaa tarvittaessa yhdenmukaisen alennuskertoimen, jota sovelletaan kaikkiin jätettyihin hakemuksiin, 10 työpäivän kuluessa todistushakemusten viimeisestä jättöpäivästä.

Yhdenmukaisuuden alennuskerroin vastaa käytettävissä olevan enimmäismäärän ja kyseisten todistushakemusten koskemien määrien välistä suhdetta.

Kun yhdenmukaista alennuskerrointa sovelletaan, todistushakemus voidaan perua 12 työpäivän kuluessa todistushakemusten viimeisestä jättöpäivästä. Vakuus vapautetaan välittömästi.

4. Jos määrä, jolle tuontitodistus on myönnetty, on pienempi kuin haettu määrä, 3 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetun vakuuden määrä alennetaan vastaavasti.

7 artikla

Tuontitodistukset ovat voimassa niiden tosiasiallisesta myöntämispäivästä myöntämisvuoden 31 päivään joulukuuta.

8 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2553/97.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(3) EYVL L 308, 27.11.2001, s. 19.

(4) EYVL L 329, 29.11.1997, s. 50.

(5) EYVL L 349, 19.12.1997, s. 26.

LIITE

>PIC FILE= "L_2002031FI.005802.TIF">

Top