EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0120

Neuvoston asetus (EY) N:o 120/2002, annettu 21 päivänä tammikuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 2793/1999 muuttamisesta viiniä koskevan tariffikiintiön tarkistamiseksi

EYVL L 28, 30.1.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/120/oj

32002R0120

Neuvoston asetus (EY) N:o 120/2002, annettu 21 päivänä tammikuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 2793/1999 muuttamisesta viiniä koskevan tariffikiintiön tarkistamiseksi

Virallinen lehti nro L 028 , 30/01/2002 s. 0001 - 0002


Neuvoston asetus (EY) N:o 120/2002,

annettu 21 päivänä tammikuuta 2002,

asetuksen (EY) N:o 2793/1999 muuttamisesta viiniä koskevan tariffikiintiön tarkistamiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto on hyväksynyt 29 päivänä heinäkuuta 1999 tehdyllä päätöksellä 1999/753/EY(1) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen(2), jäljempänä "TDC-sopimus", väliaikaisen soveltamisen. TDC-sopimusta on sovellettu väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2000.

(2) TDC-sopimuksen liite X sisältää Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan välisen kirjeenvaihdon, jossa vahvistetaan 32 miljoonan litran vuosittainen tullivapaa tariffikiintiö Etelä-Afrikan tasavallasta peräisin olevalle, pullotettuna tuotavalle viinille. Tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen soveltamiseksi 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2793/1999(3) 8 artiklassa siirretään kyseinen viiniä koskeva tariffikiintiö avattavaksi Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan viinin ja väkevien alkoholijuomien kauppaa koskevien sopimusten tullessa voimaan.

(3) Neuvosto on päätöksellä 2002/51/EY(4) yhteisön puolesta tehnyt Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan välisen viinikauppaa koskevan sopimuksen. Päätöksellä 2002/55/EY(5) neuvosto on myös hyväksynyt yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan välisen tislattujen alkoholijuomien kauppaa koskevan sopimuksen TDC-sopimuksen liitteessä X mainitun pullotettuna tuotua viiniä koskevan tariffikiintiön määrän muuttamiseksi.

(4) Asetus (EY) N:o 2793/1999 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2793/1999 liite seuraavasti:

Korvataan viidennessä sarakkeessa "Vuotuinen tariffikiintiön määrä ja vuotuinen kasvukerroin" järjestysnumeroa 09.1825 koskeva ilmaisu seuraavasti: "35300000 litraa

(vkk. 3 %)(6)."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä tammikuuta 2002.

Neuvoston puolesta

M. Arias Cañete

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 311, 4.12.1999, s. 1.

(2) EYVL L 311, 4.12.1999, s. 3.

(3) EYVL L 337, 30.12.1999, s. 29, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1747/2000 (EYVL L 200, 8.8.2000, s. 25).

(4) Ks. tämän virallisen lehden sivu 3.

(5) Ks. tämän virallisen lehden sivu 133.

(6) Lisätään vuosittaiseen perustariffikiintiöön vuodesta 2002 vuoteen 2011 vuosittain 6720000 litraa. Vuotuista kasvukerrointa sovelletaan vuodesta 2003 alkaen vain 35300000 litran perustariffikiintiöön.

Top