EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0010

Komission asetus (EY) N:o 10/2002, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa

OJ L 3, 5.1.2002, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/10/oj

32002R0010

Komission asetus (EY) N:o 10/2002, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa

Virallinen lehti nro L 003 , 05/01/2002 s. 0030 - 0030


Komission asetus (EY) N:o 10/2002,

annettu 4 päivänä tammikuuta 2002,

voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1670/2000(2),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1614/2001(4), ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 2 artiklassa säädetään, että komissio aloittaa tarjouskilpailuna tapahtuvat ostot jäsenvaltiossa heti, kun se on todennut, että markkinahinta on kahden peräkkäisen viikon ajan ollut kyseisessä jäsenvaltiossa alle 92 prosenttia interventiohinnasta, ja että se keskeyttää tällaiset ostot jäsenvaltiossa heti, kun markkinahinta on kahden peräkkäisen viikon ajan ollut kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään 92 prosenttia interventiohinnasta.

(2) Viimeisin luettelo jäsenvaltioista, joissa interventio on keskeytetty, vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 2281/2001(5). Luettelo on mukautettava Suomen asetuksen (EY) N:o 2771/1999 8 artiklan mukaisesti ilmoittamien uusien markkinahintojen huomioon ottamiseksi. Selkeyden vuoksi luettelo olisi korvattava ja asetus (EY) N:o 2281/2001 kumottava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut voin ostot tarjouskilpailulla keskeytetään Belgiassa, Luxemburgissa, Tanskassa, Kreikassa ja Itävallassa.

2 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2281/2001.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä tammikuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 10.

(3) EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11.

(4) EYVL L 214, 8.8.2001, s. 20.

(5) EYVL L 301, 17.11.2001, s. 9.

Top