EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0740

2001/740/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä lokakuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja päätöksen 2001/356/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3160)

OJ L 277, 20.10.2001, p. 30–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2002; Kumoaja 32002D0153 Voimassaolon päättymispäivä perustuu päivään, jona tiedoksiantamispäivänään voimaan tuleva kumoava säädös julkaistaan. Kumoava säädös on annettu tiedoksi, mutta tiedoksiantamispäivä ei ole saatavilla EUR-Lexissä, minkä vuoksi sen asemesta käytetään julkaisemispäivää.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/740/oj

32001D0740

2001/740/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä lokakuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja päätöksen 2001/356/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3160)

Virallinen lehti nro L 277 , 20/10/2001 s. 0030 - 0041


Komission päätös,

tehty 19 päivänä lokakuuta 2001,

tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja päätöksen 2001/356/EY kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3160)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/740/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/118/ETY(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/118/ETY, ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhdistyneessä kuningaskunnassa on todettu suu- ja sorkkatautitapauksia.

(2) Yhdistyneen kuningaskunnan suu- ja sorkkatautitilanne saattaa vaarantaa muiden jäsenvaltioiden karjat elävien sorkkaeläinten ja eräiden niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamisen ja kaupan vuoksi.

(3) Yhdistynyt kuningaskunta on toteuttanut yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi 18 päivänä marraskuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/511/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, mukaisia toimenpiteitä sekä lisätoimenpiteitä tautialueilla.

(4) Yhdistyneen kuningaskunnan tautitilanne edellyttää, että Yhdistyneen kuningaskunnan toteuttamia suu- ja sorkkataudin torjuntatoimenpiteitä vahvistetaan toteuttamalla ylimääräisiä yhteisön suojatoimenpiteitä.

(5) Komissio teki yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 4 päivänä toukokuuta 2001 annetun päätöksen 2001/356/EY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/708/EY(6).

(6) Neuvoston direktiivi 64/432/ETY(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/20/EY(8), koskee terveyteen liittyviä ongelmia yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa.

(7) Neuvoston direktiivi 91/68/ETY(9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 94/953/EY(10), koskee eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa.

(8) Neuvoston direktiivi 64/433/ETY(11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/23/EY(12), koskee terveyttä koskevia vaatimuksia tuoreen lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa.

(9) Neuvoston direktiivissä 94/65/EY(13) säädetään jauhetun lihan ja raakalihavalmisteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sovellettavista vaatimuksista.

(10) Neuvoston direktiivi 91/495/ETY(14), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/65/EY, koskee kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevia ongelmia kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa.

(11) Neuvoston direktiivi 80/215/ETY(15), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, koskee eläinten terveyteen liittyviä ongelmia yhteisön sisäisessä lihavalmisteiden kaupassa.

(12) Neuvoston direktiivi 77/99/ETY(16), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 97/76/EY(17), koskee terveyteen liittyviä ongelmia lihavalmisteiden ja tiettyjen muiden eläinperäisten tuotteiden tuotannossa ja markkinoille saattamisessa.

(13) Neuvoston direktiivissä 92/118/ETY(18), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/7/EY(19), vahvistetaan eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat vaatimukset sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset.

(14) Neuvoston direktiivissä 88/407/ETY(20), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa.

(15) Neuvoston direktiivi 89/556/ETY(21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, koskee eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista.

(16) Kesäkuun 26 päivänä annetussa neuvoston direktiivissä 90/429/ETY(22), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2000/39/EY(23), vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa.

(17) Neuvoston päätös 90/426/ETY(24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2001/298/EY(25), koskee eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia hevoseläinten siirroissa ja tuonnissa kolmansista maista.

(18) Komission päätös 2001/304/EY(26), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/345/EY(27), koskee eräiden eläintuotteiden merkintää ja käyttöä suhteessa tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtyyn päätökseen 2001/172/EY. Tuore liha, jossa on päätöksessä 2001/304/EY vahvistettu terveysmerkintä, voidaan saattaa markkinoille ainoastaan Isossa-Britanniassa.

(19) Joillakin liitteessä I luetelluilla Yhdistyneen kuningaskunnan alueilla sijaitsevilla alueilla suu- ja sorkkatautia ei ole esiintynyt tämän epidemian aikana, tai ne ovat olleet tautivapaita kauemmin kuin kolme kuukautta. Sen vuoksi on aiheellista säätää edellytyksistä, joilla Yhdistyneen kuningaskunnan liitteessä I lueteltujen osien tautivapailla alueilla sijaitsevilla tiloilla olevista eläimistä saatua lihaa voidaan lähettää.

(20) On aiheellista sallia tietyillä edellytyksillä tiettyjen maitotuotteiden, joita on kypsytetty ja hapatettu, lähettäminen liitteessä I luetelluilta alueilta. Lisäselvityksiä tarvitaan tiettyjen maitotuotteiden lämpökäsittelystä.

(21) Lisäksi olisi aiheellista laajentaa päätöksellä 2001/708/EY käyttöön otettu pakastettua siemennestettä koskeva poikkeus koskemaan pakastettua sian siemennestettä, joka täyttää samat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset suu- ja sorkkataudin osalta.

(22) Päätöstä 2001/356/EY on muutettu seitsemän kertaa ja siksi kyseisen päätöksen säännökset on aiheellista konsolidoida. Sen vuoksi päätös 2001/356/EY on tarpeen kumota, mutta käytännön syistä viittauksia päätökseen 2001/172/EY tai päätökseen 2001/356/EY pidetään viittauksina tähän päätökseen. Tässä yhteydessä on myös aiheellista pitää erillisinä liitteet I ja II mahdollista aluejakoa ajatellen.

(23) Tilannetta tarkastellaan uudelleen pysyvän eläinlääkintäkomitean kokouksessa, joka on tarkoitus pitää 6 ja 7 päivänä marraskuuta 2001, ja toimenpiteitä mukautetaan tarvittaessa.

(24) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Rajoittamatta Yhdistyneen kuningaskunnan neuvoston direktiivin 85/511/ETY mukaisesti toteuttamia toimenpiteitä, Yhdistyneen kuningaskunnan on varmistettava, että:

1. Eläviä naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisia eläimiä tai muita sorkkaeläimiä ei siirretä sen liitteessä I ja II lueteltujen alueiden välillä.

2. Eläviä naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisia eläimiä tai muita sorkkaeläimiä ei lähetetä sen liitteessä I ja II luetelluilta alueilta eikä siirretä näiden alueiden kautta.

Rajoittamatta Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten soveltamien, taudille alttiiden eläinten siirtoa Ison-Britannian sisällä tai sen kautta koskevien rajoitusten noudattamista ja poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset saavat antaa luvan kuljettaa sorkkaeläimiä suoraan ja keskeytyksettä liitteessä I ja II lueteltujen alueiden kautta valta- ja rautateillä.

3. Neuvoston direktiivissä 64/432/ETY säädetyissä terveystodistuksissa, jotka seuraavat muilta kuin liitteessä I ja II luetelluilta Yhdistyneen kuningaskunnan alueilta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien elävien nauta- ja sikaeläinten mukana, ja neuvoston direktiivissä 91/68/ETY säädetyissä terveystodistuksissa, jotka seuraavat muilta kuin liitteessä I ja II luetelluilta Yhdistyneen kuningaskunnan alueilta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien elävien lampaiden tai vuohien mukana, on oltava seuraava merkintä: "Suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/172/EY mukaisia eläimiä."

4. Muilta kuin liitteessä I ja II luetelluilta Yhdistyneen kuningaskunnan alueilta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien sorkkaeläinten, 3 kohdassa mainittujen todistusten soveltamisalaan kuuluvat eläimet pois luettuina, mukana seuraavissa terveystodistuksissa on oltava seuraava merkintä: "Suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/172/EY mukaisia eläviä sorkkaeläimiä."

5. Eläinten, joiden mukana seuraa 3 tai 4 kohdassa tarkoitettu terveystodistus, siirto muihin jäsenvaltioihin on sallittua vasta kolme päivää sen jälkeen, kun paikallinen eläinlääkintäviranomainen on toimittanut ennakkoilmoituksen määräjäsenvaltion eläinlääkintäalan keskusviranomaisille ja paikallisille eläinlääkintäviranomaisille.

2 artikla

1. Yhdistynyt kuningaskunta ei saa lähettää liitteessä I luetelluilta Yhdistyneen kuningaskunnan alueilta tulevien naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten tai muiden sorkkaeläinten tuoretta lihaa eikä näiltä Yhdistyneen kuningaskunnan alueilta peräisin olevien eläinten tuoretta lihaa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tuoretta lihaa on myös neuvoston direktiivin 94/65/EY mukaiset jauhettu liha ja raakalihavalmisteet.

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjä rajoituksia ei sovelleta:

a) ennen 1 päivää helmikuuta 2001 saatuun tuoreeseen lihaan, jos liha on merkitty selkeästi ja jos se on kyseisestä päivämäärästä lähtien kuljetettu ja varastoitu erillään lihasta, jonka lähettäminen liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua;

b) muualla kuin liitteissä I ja II luetelluilla alueilla kasvatetuista eläimistä saatuun tuoreeseen lihaan, jos eläimet on kuljetettu 1 artiklan 1 kohdan säännöksistä poiketen virallisessa valvonnassa sinetöidyssä kuljetusvälineessä suoraan teurastamoon, joka sijaitsee liitteessä I luetelluilla alueilla suojeluvyöhykkeen ulkopuolella, välitöntä teurastusta varten. Tällaista lihaa saa pitää kaupan ainoastaan Isossa-Britanniassa, ja sen on täytettävä seuraavat edellytykset:

- tällaisessa tuoreessa lihassa on oltava komission päätöksen 2001/304/EY mukainen terveysmerkintä,

- laitos toimii tiukan eläinlääkinnällisen valvonnan alaisena,

- tuore liha on merkittävä selkeästi, ja se on pidettävä kuljetuksen ja varastoinnin ajan erillään lihasta, jonka lähettäminen Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle on sallittua,

- toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen valvoo edellä mainittujen edellytysten noudattamista sellaisten eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa, joiden on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo tämän päätöksen säännösten mukaisesti hyväksytyistä laitoksista;

c) liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevista lihanleikkaamoista saatuun tuoreeseen lihaan seuraavin edellytyksin:

- tässä laitoksessa ei koskaan samana päivänä käsitellä muuta kuin a alakohdassa kuvattua tuoretta lihaa tai liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella kasvatetuista ja teurastetuista eläimistä saatua tuoretta lihaa tai liitteessä III luetelluilla alueilla kasvatetuista ja teurastetuista eläimistä saatua tuoretta lihaa. Tilat puhdistetaan ja desinfioidaan aina, kun on käsitelty lihaa, joka ei täytä tätä vaatimusta.

- kaikessa tuoreessa lihassa on oltava neuvoston direktiivin 64/433/ETY liitteessä I olevan XI luvun mukainen terveysmerkintä tai jos kyseessä on muiden sorkkaeläinten liha, direktiivin 91/495/ETY liitteessä I olevan III luvun mukainen terveysmerkintä,

- laitos toimii tiukan eläinlääkinnällisen valvonnan alaisena,

- tuore liha on merkittävä selkeästi, ja se on pidettävä kuljetuksen ja varastoinnin ajan erillään lihasta, jonka lähettäminen liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua,

- toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen valvoo edellä mainittujen edellytysten noudattamista sellaisten eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa, joiden on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo tämän päätöksen säännösten mukaisesti hyväksytyistä laitoksista;

d) liitteessä I luetelluilla alueilla kasvatetuista sikaeläimistä saatuun tuoreeseen lihaan seuraavin edellytyksin:

- Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiset eläinlääkintäviranomaiset hyväksyvät tällaisen lihan lähettämisen,

- liitteessä III luetelluissa kreivikuntien ryhmissä ei ole viimeisten 90 vuorokauden aikana esiintynyt suu- ja sorkkatautia.

- eläimet ovat teurastamoon kuljettamista edeltäneiden 30 vuorokauden ajan olleet toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen valvonnassa yhdellä ainoalla tilalla, joka sijaitsee liitteessä III mainitulla alueella ja jonka ympärillä ei ainakaan 10 kilometrin säteellä ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia viimeisten 30 vuorokauden aikana,

- suu- ja sorkkataudille alttiiden lajien eläimiä ei ole tuotu kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetulle tilalle lastaamista edeltäneiden 30 vuorokauden aikana lukuun ottamatta sikoja, jotka tulevat hankintatilalta, joka täyttää kolmannessa luetelmakohdassa säädetyt vaatimukset, missä tapauksessa tämä aika voidaan lyhentää 7 vuorokaudeksi,

- eläimet on kuljetettu kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetulta tilalta virallisessa valvonnassa suoraan nimettyyn, liitteessä III luetellulla alueella sijaitsevaan teurastamoon sinetöidyissä kuljetusvälineissä, jotka on puhdistettu ja desinfioitu ennen lastaamista,

- eläimet on teurastettu alle vuorokauden kuluessa niiden teurastamoon saapumisesta erillään sellaisista eläimistä, joiden lihan lähettäminen liitteessä I luetelluilta alueilta ei ole sallittua,

- virkaeläinlääkärin teurastamossa tekemässä tutkimuksessa ei ole löytynyt näyttöä suu- ja sorkkataudin kliinisistä eikä kuolemanjälkeisistä merkeistä,

- tällaisista eläimistä saatu liha on jäänyt laitokseen vähintään vuorokauden ajaksi teurastuksen jälkeen,

- kaikessa tällaisessa tuoreessa lihassa on oltava direktiivin 64/433/ETY liitteessä I olevan XI luvun säännösten mukainen terveysmerkintä,

- laitos toimii tiukan eläinlääkinnällisen valvonnan alaisena,

- jos laitoksessa on diagnosoitu suu- ja sorkkatauti, lihan valmistaminen lähetettäväksi liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolelle sallitaan ainoastaan sen jälkeen kun kaikki laitoksessa olevat eläimet on teurastettu, kaikki liha ja kuolleet eläimet on viety pois ja kun vuorokausi on kulunut mainitun laitoksen virkaeläinlääkärin valvonnassa tapahtuneen puhdistuksen ja desinfioinnin loppuun saattamisesta,

- tuore liha on merkittävä selkeästi, ja se on pidettävä kuljetuksen ja varastoinnin ajan erillään lihasta, jonka lähettäminen liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua,

- toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen valvoo edellä mainittujen edellytysten noudattamista sellaisten eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa, joiden on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo tämän päätöksen säännösten mukaisesti hyväksytyistä laitoksista,

- jos tällaista lihaa käsitellään edelleen lihanleikkaamossa, sovelletaan c alakohdan toista, kolmatta, neljättä ja viidettä luetelmakohtaa.

3. Yhdistyneestä kuningaskunnasta muihin jäsenvaltioihin vietävän lihan mukana on seurattava virkaeläinlääkärin myöntämä todistus. Todistuksessa on oltava seuraava merkintä: "Suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/172/EY mukaista lihaa."

3 artikla

1. Yhdistynyt kuningaskunta ei saa viedä liitteessä I luetelluilta Yhdistyneen kuningaskunnan alueilta tulevista naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisista eläimistä tai muista sorkkaeläimistä saatuja lihavalmisteita eikä näiltä Yhdistyneen kuningaskunnan alueilta peräisin olevien eläinten lihasta valmistettuja lihavalmisteita.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja rajoituksia ei sovelleta lihavalmisteisiin, joille on tehty jokin neuvoston direktiivin 80/215/ETY 4 artiklan 1 kohdassa mainituista käsittelyistä, eikä neuvoston direktiivissä 77/99/ETY määriteltyihin lihavalmisteisiin, jotka on valmistuksen aikana läpikotaisin saatettu yhtenäiseen pH-arvoon, joka on pienempi kuin 6.

3. Edellä 1 kohdassa mainittua kieltoa ei sovelleta:

a) ennen 1 päivää helmikuuta 2001 teurastetuista sorkkaeläimistä saadusta lihasta valmistettuihin lihavalmisteisiin, jos lihavalmisteet on merkitty selkeästi ja jos ne ovat kyseisestä päivämäärästä lähtien kuljetettu ja varastoitu erillään lihavalmisteista, joiden lähettäminen liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua;

b) lihavalmisteisiin, jotka on valmistettu laitoksessa seuraavin edellytyksin:

- kaikki laitoksessa käytetty tuore liha on 2 artiklan 2 kohdan a, c tai d alakohdassa vahvistettujen edellytysten mukaista,

- kaikki valmiissa tuotteessa käytetyt lihavalmisteet ovat a alakohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisia tai ne on valmistettu liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella kasvatetuista ja teurastetuista eläimistä saadusta tuoreesta lihasta,

- kaikissa lihavalmisteissa on oltava direktiivin 77/99/ETY liitteessä B olevan VI luvun säännösten mukainen terveysmerkintä,

- laitos toimii tiukan eläinlääkinnällisen valvonnan alaisena,

- lihavalmisteet on merkittävä selkeästi, ja ne on kuljetettava ja varastoitava erillään lihasta ja lihavalmisteista, joiden lähettäminen liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua,

- toimivaltainen viranomainen valvoo edellä mainittujen edellytysten noudattamista sellaisten eläinlääkintäalan keskusviranomaisten vastuulla, joiden on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo tämän päätöksen säännösten mukaisesti hyväksytyistä laitoksista;

c) lihavalmisteisiin, jotka on valmistettu liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolella sijaitsevalla alueella lihasta, joka on saatu ennen 1 päivää helmikuuta 2001 liitteessä I tarkoitetulta alueelta, jos liha ja lihavalmisteet on merkitty selkeästi ja jos ne kuljetetaan ja varastoidaan erillään lihasta ja lihavalmisteista, joiden lähettäminen liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua.

4. Yhdistyneestä kuningaskunnasta muihin jäsenvaltioihin vietävien lihavalmisteiden mukana on seurattava virallinen todistus. Todistuksessa on oltava seuraava merkintä: "Suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/172/EY mukaisia lihavalmisteita."

5. Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, 2 kohdan vaatimukset täyttävien lihavalmisteiden, jotka on jalostettu HACCP-järjestelmää(28) ja käsittelyvaatimusten noudattamisen ja kirjaamisen varmistavaa vakiomuotoista ja tarkastettavissa olevaa toimintamenettelyä käyttävässä laitoksessa, osalta riittää, että 2 kohdassa säädetyltä käsittelyltä vaadittavien edellytysten täyttyminen osoitetaan lähetyksen mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

6. Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, hyvän säilyvyyden varmistamiseksi ilmatiiviisti suljetuissa astioissa lämpökäsiteltyjen lihavalmisteiden osalta riittää, että mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa mainitaan tehty lämpökäsittely.

4 artikla

1. Yhdistynyt kuningaskunta ei saa viedä ihmisravinnoksi tai muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa liitteessä I luetelluilta Yhdistyneen kuningaskunnan alueilta.

2. Edellä 1 kohdassa olevaa kieltoa ei sovelleta ihmisravinnoksi tai muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuun maitoon, jolle on tehty ainakin:

a) neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 1 luvun 3 kohdan b alakohdassa määriteltyjen vaatimusten mukainen alkupastörointi ja sen jälkeen toinen lämpökäsittely pastöroimalla korkeassa lämpötilassa, UHT-käsittely, sterilointi siten, että peroksidaasikoe on negatiivinen, tai kuivaus, johon sisältyy vaikutukseltaan jotakin edellä mainituista käsittelyistä vastaava lämpökäsittely; tai

b) neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 1 luvun 3 kohdan b alakohdassa määriteltyjen vaatimusten mukainen alkupastörointi yhdistettynä käsittelyyn, jossa pH-arvo lasketaan alle kuuden ja pidetään tällä tasolla vähintään tunnin ajan.

3. Edellä 1 kohdassa mainittua kieltoa ei sovelleta maitoon, joka on valmistettu liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevissa laitoksissa seuraavin edellytyksin:

a) kaikki laitoksessa käytettävä maito on joko 2 kohdan edellytysten mukaista tai saatu liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolella kasvatetuista ja lypsetyistä eläimistä;

b) laitos toimii tiukan eläinlääkinnällisen valvonnan alaisena;

c) maito on merkittävä selkeästi, ja se on kuljetettava ja varastoitava erillään maidosta ja maitotuotteista, joiden lähettäminen liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua;

d) raakamaidon kuljetus liitteessä I tarkoitettujen alueiden ulkopuolella sijaitsevilta tiloilta edellä mainittuihin laitoksiin tapahtuu kulkuvälineissä, jotka on puhdistettu ja desinfioitu ennen kuljetusta ja jotka eivät tämän jälkeen ole olleet kosketuksissa liitteessä I tarkoitetuilla alueilla sijaitseviin tiloihin, joilla on suu- ja sorkkataudille alttiita eläinlajeja;

e) toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen valvoo edellä mainittujen edellytysten noudattamista sellaisten eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa, joiden on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo tämän päätöksen säännösten mukaisesti hyväksytyistä laitoksista.

4. Yhdistyneestä kuningaskunnasta muihin jäsenvaltioihin vietävän maidon mukana on seurattava virallinen todistus. Todistuksessa on oltava seuraava merkintä: "Suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/172/EY mukaista maitoa."

5. Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, 2 kohdan a tai b alakohdan vaatimukset täyttävän maidon, joka on jalostettu HACCP-järjestelmää ja käsittelyvaatimusten noudattamisen ja kirjaamisen varmistavaa vakiomuotoista ja tarkastettavissa olevaa toimintamenettelyä käyttävässä laitoksessa, osalta riittää, että 2 kohdan a tai b alakohdassa säädetyltä käsittelyltä vaadittavien edellytysten täyttyminen osoitetaan lähetyksen mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

6. Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, 2 kohdan a tai b alakohdan vaatimukset täyttävän ja hyvän säilyvyyden varmistamiseksi ilmatiiviisti suljetuissa astioissa käsitellyn maidon osalta riittää, että mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa mainitaan tehty lämpökäsittely.

5 artikla

1. Yhdistynyt kuningaskunta ei saa viedä ihmisravinnoksi tai muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja maitotuotteita liitteessä I tarkoitetuilta Yhdistyneen kuningaskunnan alueilta.

2. Edellä 1 kohdassa mainittuja kieltoja ei sovelleta ihmisravinnoksi tai muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin maitotuotteisiin:

a) jotka on tuotettu ennen 1 päivää helmikuuta 2001;

b) jotka on valmistettu 4 artiklan 2 tai 3 kohdan säännösten mukaisesta maidosta;

c) jotka on tarkoitettu vietäviksi kolmanteen maahan, jonka tuontivaatimukset sallivat muun kuin tässä päätöksessä säädetyn, suu- ja sorkkatautiviruksen inaktivoimisen varmistavan käsittelyn tekemisen tällaisille tuotteille.

3. Edellä 1 kohdassa mainittuja kieltoja ei sovelleta ihmisravinnoksi tarkoitettuihin maitotuotteisiin:

a) jotka on valmistettu maidosta, jonka pH-arvo on alle 7,0 ja joille on tehty lämpökäsittely vähintään 72 °C:n lämpötilassa ainakin 15 sekunnin ajan; tällaisen käsittelyn tekeminen ei kuitenkaan ole tarpeellista valmiille tuotteelle, jonka ainekset ovat tässä päätöksessä säädettyjen eläinten terveyttä koskevien vaatimusten mukaisia;

b) jotka on valmistettu sellaisten nauta-, lammas- tai vuohieläinten raakamaidosta, jotka ovat vähintään edeltäneiden 30 vuorokauden ajan olleet tilalla, joka sijaitsee liitteessä I mainitulla alueella ja jonka ympärillä ei ainakaan 10 kilometrin säteellä ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia raakamaidon tuottamista edeltäneiden 30 vuorokauden aikana, ja joita on kypsytetty vähintään 90 vuorokautta, jona aikana koko massan pH on laskenut 6,0:n alapuolelle, ja joiden kuori on käsitelty 0,2 prosenttisella sitruunahapolla välittömästi ennen käärimistä tai pakkaamista.

4. Edellä 1 kohdassa mainittuja kieltoja ei sovelleta:

a) maitotuotteisiin, jotka on valmistettu liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevassa laitoksessa seuraavin edellytyksin:

- kaikki laitoksessa käytettävä maito on joko 4 artiklan 2 kohdan edellytysten mukaista tai saatu liitteessä I tarkoitettujen alueiden ulkopuolella pidetyistä eläimistä,

- kaikki valmiissa tuotteessa käytetyt maitotuotteet ovat 2 kohdan a tai b alakohdan edellytysten mukaisia tai ne on valmistettu maidosta, joka on saatu liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella pidetyistä eläimistä,

- maitotuotteet on tarkoitettu yksinomaan ihmisravinnoksi ja kaikki valmiissa tuotteessa käytetyt maitotuotteet ovat joko edellä olevan ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan edellytysten mukaisia tai ne täyttävät 3 kohdan edellytykset,

- laitos toimii tiukan eläinlääkinnällisen valvonnan alaisena,

- maitotuotteet on merkittävä selkeästi, ja ne on kuljetettava ja varastoitava erillään maidosta ja maitotuotteista, joiden lähettäminen liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua,

- toimivaltainen viranomainen valvoo edellä mainittujen edellytysten noudattamista sellaisten eläinlääkintäalan keskusviranomaisten vastuulla, joiden on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo tämän päätöksen säännösten mukaisesti hyväksytyistä laitoksista;

b) maitotuotteisiin, jotka on valmistettu liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolella maidosta, joka on saatu ennen 1 päivää helmikuuta 2001 liitteessä I tarkoitetulta alueelta, jos maitotuotteet on merkitty selkeästi ja ne kuljetetaan ja varastoidaan erillään maitotuotteista, joiden lähettäminen liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua.

5. Yhdistyneestä kuningaskunnasta muihin jäsenvaltioihin vietävien maitotuotteiden mukana on seurattava virallinen todistus. Todistuksessa on oltava seuraava merkintä: "Suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/172/EY mukaisia maitotuotteita."

6. Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, 2 kohdan a ja b alakohdan, 3 kohdan ja 4 kohdan vaatimukset täyttävien maitotuotteiden, jotka on jalostettu HACCP-järjestelmää ja käsittelyvaatimusten noudattamisen ja kirjaamisen varmistavaa vakiomuotoista ja tarkastettavissa olevaa toimintamenettelyä käyttävässä laitoksessa, osalta riittää, että 2 kohdan a ja b alakohdassa, 3 kohdassa ja 4 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyminen osoitetaan lähetyksen mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

7. Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, 2 kohdan a ja b alakohdan, 3 kohdan ja 4 kohdan vaatimukset täyttävien ja hyvän säilyvyyden varmistamiseksi ilmatiiviisti suljetuissa astioissa käsiteltyjen maitotuotteiden osalta riittää, että mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa mainitaan tehty lämpökäsittely.

6 artikla

1. Yhdistynyt kuningaskunta ei saa lähettää sen liitteessä I luetelluilta alueilta muihin Yhdistyneen kuningaskunnan osiin naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten tai muiden sorkkaeläinten siemennestettä, munasoluja tai alkioita.

2. Yhdistynyt kuningaskunta ei saa lähettää naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten tai muiden sorkkaeläinten siemennestettä, munasoluja tai alkioita sen liitteessä I ja II luetelluilta alueilta.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa mainittuja kieltoja ei sovelleta:

a) ennen 1 päivää helmikuuta 2001 tuotettuun nauta- ja sikaeläinten pakastettuun siemennesteeseen;

b) Yhdistyneeseen kuningaskuntaan neuvoston direktiiveissä 88/407/ETY, 90/429/ETY ja 89/556/ETY säädettyjen edellytysten mukaisesti tuotuun nauta- ja sikaeläinten pakastettuun siemennesteeseen ja tuotuihin pakastettuihin nautaeläinten alkioihin, joiden varastointi ja kuljetus on Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumisen jälkeen tapahtunut erillään sellaisista siemennesteestä ja alkioista, joiden lähettäminen ei 1 ja 2 kohdan mukaisesti ole sallittua;

c) nauta- ja sikaeläinten pakastettuun siemennesteeseen, joka on tuotettu direktiivin 88/407/ETY tai 90/429/ETY säännösten mukaisesti 30 päivän syyskuuta 2001 jälkeen ja joka noudattaa seuraavia lisäedellytyksiä:

- luovuttajasonnissa tai -karjussa ei esiintynyt suu- ja sorkkataudin kliinisiä merkkejä siemennesteen keräyspäivänä,

- luovuttajasonnia tai -karjua on pidetty vähintään kolme kuukautta ennen siemennesteen keräämistä hyväksytyllä keräysasemalla; vähintään 30 päivän pituinen eristysaika erillisissä eristystiloissa voidaan laskea mukaan tähän oleskeluaikaan,

- siemennesteen keräämistä edeltäneiden 30 päivän aikana hyväksytylle asemalle ei ole tuotu yhtään eläintä,

- keräysasema on ollut vapaa suu- ja sorkkataudista vähintään kolmen kuukauden ajan, eikä yhtään suu- ja sorkkatautitapausta ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä keräysasemasta 30 päivään ennen ja jälkeen siemennesteen keräämisen,

- yhtäkään asemalla olevaa eläintä ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan,

- luovuttajasonni tai -karju on saanut negatiivisen tuloksen suu- ja sorkkatautiviruksen vasta-ainetestissä, joka on tehty vähintään 21 päivän kuluttua lähetykseen viimeisenä kerätyn siemennesteen keräämisestä; negatiivisten tulosten on oltava saatavilla ennen siemennesteen lähettämistä,

- pakastettua siemennestettä on pidetty varastoituna vähintään 30 päivän ajan keräämisen jälkeen ja ennen lähettämistä, ja tämän ajanjakson aikana yhdessäkään sillä keräysasemalla, jolla luovuttajasonnia tai -karjua on pidetty, olleessa eläimessä ei ole ilmennyt suu- ja sorkkataudin merkkejä,

- siemenneste on kerätty, käsitelty ja varastoitu erillään sellaisesta siemennesteestä, jonka lähettäminen ei 1 ja 2 kohdan mukaisesti ole sallittua,

- kaikki keräysasemilla kerätty, käsitelty ja pakastettu siemenneste on lähetetty asemalta tavalla, jolla vältetään riski suu- ja sorkkataudin kulkeutumisesta asemalle.

Yhdistyneen kuningaskunnan on ennen siemennesteen lähettämistä toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelo tätä kohtaa varten hyväksytyistä keräysasemista.

4. Neuvoston direktiivin 88/407/ETY mukaisessa, Yhdistyneestä kuningaskunnasta muuhun jäsenvaltioon lähetettävän naudan pakastetun siemennesteen mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä: "Suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/172/EY mukaista naudan pakastettua siemennestettä."

5. Neuvoston direktiivin 90/429/ETY mukaisessa, Yhdistyneestä kuningaskunnasta muuhun jäsenvaltioon lähetettävän sian pakastetun siemennesteen mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä: "Suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 19 päivänä lokakuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/740/EY mukaista sian pakastettua siemennestettä."

6. Neuvoston direktiivin 89/556/ETY mukaisessa, Yhdistyneestä kuningaskunnasta muuhun jäsenvaltioon lähetettävien naudan alkioiden mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä: "Suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/172/EY mukaisia naudan alkioita."

7 artikla

1. Yhdistynyt kuningaskunta ei saa lähettää naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten tai muiden sorkkaeläinten nahkoja ja vuotia sen liitteessä I luetelluilta alueilta.

2. Tätä kieltoa ei sovelleta nahkoihin ja vuotiin, jotka on tuotettu ennen 1 päivää helmikuuta 2001 tai jotka ovat neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 3 luvun 1 kohdan A alakohdan 2-5 luetelmakohdan tai 1 kohdan B alakohdan 3 ja 4 luetelmakohdan mukaisia. Käsitellyt vuodat ja nahat on pidettävä huolellisesti erillään käsittelemättömistä vuodista ja nahoista.

3. Yhdistyneen kuningaskunnan on varmistettava, että muihin jäsenvaltioihin lähetettävien naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten tai muiden sorkkaeläinten nahkojen ja vuotien mukana seuraa todistus, jossa on merkintä: "Suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/172/EY mukaisia vuotia ja nahkoja."

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 3 luvun 1 kohdan A alakohdan 2-5 luetelmakohdan vaatimusten mukaisten vuotien ja nahkojen osalta riittää, että niiden mukana seuraa direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 3 luvun 1 kohdan A alakohdan 2-5 luetelmakohdassa säädetyltä käsittelyltä vaadittavien edellytysten täyttymisen osoittava kaupallinen asiakirja.

5. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 3 luvun 1 kohdan B alakohdan 3 ja 4 luetelmakohdan vaatimukset täyttävän vuotien ja nahkojen osalta riittää, että direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 3 luvun 1 kohdan B alakohdan 3 ja 4 luetelmakohdassa säädetyltä käsittelyltä vaadittavien edellytysten täyttyminen osoitetaan lähetyksen mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

8 artikla

1. Yhdistynyt kuningaskunta ei saa lähettää naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisista eläimistä tai muista sorkkaeläimistä saatuja eläintuotteita, joita ei ole mainittu 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 artiklassa ja jotka on valmistettu 1 päivän helmikuuta 2001 jälkeen, sen liitteessä I luetelluilta alueilta.

Yhdistynyt kuningaskunta ei saa lähettää lantaa sen liitteessä I luetelluilta alueilta.

2. Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainittuja kieltoja ei sovelleta:

a) eläintuotteisiin, joille on tehty:

- lämpökäsittely ilmatiiviisti suljetussa säiliössä, Fo-arvo vähintään 3,00, tai

- lämpökäsittely, jonka aikana sisälämpötila on vähintään 70 °C;

b) neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevassa 7 luvussa määriteltyihin vereen ja verituotteisiin, joille on tehty vähintään yksi seuraavista käsittelyistä:

- lämpökäsittely 65 °C:n lämpötilassa vähintään kolmen tunnin ajan, minkä jälkeen tehdään tehokkuuskoe,

- säteilytys 2,5 megaradiaanin säteilyllä tai gammasäteilyllä, minkä jälkeen tehdään tehokkuuskoe,

- pH:n laskeminen pH-arvoon 5 tai sen alle kahden tunnin ajaksi, minkä jälkeen tehdään tehokkuuskoe,

- direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 4 luvun mukainen käsittely;

c) Ihraan ja sulatettuun rasvaan, jolle on tehty neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 9 luvun 2 kohdan A alakohdassa kuvattu lämpökäsittely;

d) eläinten suoliin, joihin sovelletaan neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 2 luvun B kohdan säännöksiä soveltuvin osin;

e) lampaanvillaan, märehtijöiden karvoihin ja sikojen harjaksiin, jotka on pesty tehdasmaisesti tai saatu parkitsemisen avulla, sekä käsittelemättömiin lampaanvillaan, märehtijöiden karvoihin ja sikojen harjaksiin, jotka on suljettu kuivina tiiviisti pakkauksiin;

f) direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 4 luvun 2 ja 3 kohdan vaatimusten mukaiseen kosteaan ja kuivattuun lemmikkieläinten ruokaan;

g) yhdistelmätuotteisiin, joille ei tehdä lisäkäsittelyjä ja jotka sisältävät eläinperäisiä tuotteita; tällaisen käsittelyn tekeminen ei kuitenkaan ole tarpeellista valmiille tuotteelle, jonka ainekset ovat tässä päätöksessä säädettyjen eläinten terveyttä koskevien vaatimusten mukaisia;

h) neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 13 luvun B osan 2 kohdan b alakohdan mukaisiin metsästysmuistoihin;

i) pakattuihin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi in vitro -analyyseissä tai laboratorioreagensseina.

3. Yhdistyneen kuningaskunnan on varmistettava, että muihin jäsenvaltioihin vietävien 2 kohdassa tarkoitettujen eläintuotteiden mukana seuraa virallinen todistus, jossa on seuraava merkintä: "Suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/172/EY mukaisia eläintuotteita."

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 2 kohdan b, c ja d alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta riittää, että yhteisön lainsäädännössä vaaditussa kaupallisessa asiakirjassa osoitettu käsittelyvaatimusten täyttyminen vahvistetaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 2 kohdan e alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta riittää, että niiden mukana seuraa kaupallinen asiakirja, jossa osoitetaan joko tehdasmainen pesu tai parkitsemisalkuperä tai neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 15 luvun 2 ja 4 kohdassa säädettyjen vaatimusten noudattaminen.

6. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 2 kohdan g alakohdassa mainittujen HACCP-järjestelmää sekä vakiomuotoista ja tarkastettavissa olevaa toimintamenettelyä käyttävässä laitoksessa tuotettujen tuotteiden osalta riittää, että kyseisellä menettelyllä varmistetaan, että esikäsitellyt ainekset noudattavat tässä päätöksessä säädettyjä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia ja että tämä osoitetaan lähetyksen mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

7. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 2 kohdan i alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta riittää, että mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa mainitaan, että tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi in vitro -analyyseissä tai laboratorioreagensseina edellyttäen, että tuotteisiin on merkitty selkeästi merkintä "ainoastaan in vitro -analyyseihin" tai "ainoastaan laboratoriokäyttöön".

9 artikla

1. Tähän artiklaan viitattaessa Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että yhteisön lainsäädännössä yhteisön sisäistä kauppaa varten edellytettävä kaupallinen asiakirja vahvistetaan liittämällä siihen jäljennös virallisesta todistuksesta, jossa osoitetaan, että tuotantoprosessi on tutkittu ja todettu yhteisön lainsäädännön mukaiseksi ja suu- ja sorkkatautiviruksen tuhoamiseen soveltuvaksi tai että kyseiset tuotteet on tuotettu esikäsitellyistä aineksista, joista oli annettu vastaavanlainen todistus, ja että asianomaiset säännökset on annettu, jotta uudelleensaastuminen suu- ja sorkkatautiviruksella vältetään käsittelyn jälkeen.

Tällaisessa tuotantoprosessin varmentavassa todistuksessa on oltava viittaus tähän päätökseen, se on voimassa 30 päivän ajan, siinä on mainittava voimassaolon päättymispäivä ja se on voitava uudistaa laitoksen tarkastamisen jälkeen.

2. Kun kyseessä ovat vähittäismyyntiin loppukuluttajalle tarkoitetut tuotteet, Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että muista tuotteista kuin tuoreesta lihasta, jauhelihasta ja raakalihavalmisteista koostuvien yhtenäisten erien, joiden sisältämät tuotteet soveltuvat kaikki lähetettäviksi tämän päätöksen mukaisesti, mukana seuraa kaupallinen asiakirja, jonka liitteenä on jäljennös virkaeläinlääkärin myöntämästä todistuksesta, jossa vahvistetaan, että lähetyspaikalla on käytössä järjestelmä, jonka avulla tuotteita voidaan lähettää ainoastaan siinä tapauksessa, että ne voidaan jäljittää tämän päätöksen vaatimusten mukaisuuden osoittaviin todisteisiin ja että järjestelmä on tarkastettu ja todettu moitteettomaksi. Jäljitettävyysjärjestelmää koskevassa todistuksessa on oltava viittaus tähän päätökseen, sen on oltava voimassa 30 päivää, siinä on ilmoitettava sen voimassaolon päättymispäivä ja se voidaan uusia vasta sen jälkeen, kun laitos on hyväksytty tarkastuksessa. Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet näiden säännösten mukaisesti.

10 artikla

1. Yhdistyneen kuningaskunnan on varmistettava, että elävien eläinten kuljetuksiin liitteessä I ja II luetelluilla alueilla käytetyt ajoneuvot puhdistetaan ja desinfioidaan kunkin kuljetuksen jälkeen, ja sen on toimitettava todisteet desinfioinnista.

2. Yhdistyneen kuningaskunnan on varmistettava, että Yhdistyneen kuningaskunnan poistumissatamien toimijat varmistavat, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta poistuvien maantieajoneuvojen renkaat desinfioidaan.

11 artikla

Edellä 3, 4, 5 ja 8 artiklassa säädettyjä rajoitteita ei sovelleta 3, 4, 5 ja 8 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksiin liitteessä I luetelluilta Yhdistyneen kuningaskunnan alueilta, jos kyseiset tuotteet:

- joko eivät olleet Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuotettuja, ja ne pidettiin alkuperäisessä pakkauksessa, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa, tai

- ne tuotettiin liitteessä I mainitulla Yhdistyneen kuningaskunnan alueella sijaitsevassa laitoksessa muualta kuin näiltä alueilta peräisin olevista esikäsitellyistä tuotteista, jotka on Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle tuonnin jälkeen kuljetettu, varastoitu ja jalostettu erillään tuotteista, joiden lähettäminen liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua, ja joiden mukana seuraa tämän päätöksen mukaisesti joko kaupallinen asiakirja tai virallinen todistus.

12 artikla

1. Yhdistyneen kuningaskunnan on varmistettava, että sen liitteessä I ja II luetelluista osista maan muihin osiin tai muihin jäsenvaltioihin lähetettävien hevoseläinten mukana on neuvoston direktiivin 90/426/ETY liitteessä C olevan mallin mukainen terveystodistus. Todistus annetaan ainoastaan hevoseläimille, jotka tulevat tilalta, johon ei sovelleta neuvoston direktiivin 85/511/ETY 4 tai 5 artiklan mukaista virallista kieltoa.

2. Jos hevoseläimelle on annettava todistus ensimmäisen alakohdan säännösten mukaisesti, todistuksen antavan virkaeläinlääkärin on lisäksi:

- tarkastettava ja annettava hevoseläimelle todistus ainoastaan silloin, kun eläin on suittu näkyvän ulosteen, lian ja roskien poistamiseksi mahdollisimman hyvin ja sen kaviot on puhdistettu ja desinfioitu virkaeläinlääkäriä tyydyttävällä tavalla, ja

- varmistettava, että eläimen omistajalta tai omistajan edustajalta saadaan kirjallinen ilmoitus, jonka mukaan hevoseläin pysyy tilalla kunnes se lähetetään terveystodistuksessa mainittuun määräpaikkaan käymättä millään tilalla, jolla sovelletaan neuvoston direktiivin 85/511/ETY 4 tai 5 artiklan mukaisia virallisia kieltoja.

3. Yhdistyneestä kuningaskunnasta ensimmäisen alakohdan säännösten mukaisesti toiseen jäsenvaltioon lähetetyn hevoseläimen mukana seuraavassa eläinten terveystodistuksessa on oltava seuraava maininta: "Suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/356/EY mukaisia hevoseläimiä."

13 artikla

1. Muut jäsenvaltiot kuin Yhdistynyt kuningaskunta eivät saa lähettää suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvia eläviä eläimiä liitteessä I lueteltuihin Yhdistyneen kuningaskunnan osiin.

2. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä liitteessä I luetelluista Yhdistyneen kuningaskunnan osista matkustavien henkilöiden henkilökohtaisten matkatavaroiden valvonnassa ja pyrittävä tiedotuskampanjoilla estämään eläinperäisten tuotteiden tuonti muihin jäsenvaltioihin kuin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

14 artikla

1. Viittauksia päätöksiin 2001/172/ETY ja 2001/356/EY pidetään viittauksina tähän päätökseen.

2. Kumotaan komission päätös 2001/356/EY.

15 artikla

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Niiden on ilmoitettava niistä viipymättä komissiolle.

16 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 22 päivästä lokakuuta 2001 31 päivään joulukuuta 2001 keskiyöhön asti.

17 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2001.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(4) EYVL L 315, 26.11.1985, s. 11.

(5) EYVL L 125, 5.5.2001, s. 46.

(6) EYVL L 261, 29.9.2001, s. 67.

(7) EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(8) EYVL L 163, 4.7.2000, s. 35.

(9) EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19.

(10) EYVL L 371, 31.12.1994, s. 14.

(11) EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

(12) EYVL L 243, 11.10.1995, s. 7.

(13) EYVL L 368, 31.12.1994, s. 10.

(14) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 41.

(15) EYVL L 47, 21.2.1980, s. 4.

(16) EYVL L 26, 31.1.1977, s. 85.

(17) EYVL L 10, 16.1.1998, s. 25.

(18) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49.

(19) EYVL L 2, 5.1.2001, s. 27.

(20) EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10.

(21) EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1.

(22) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62.

(23) EYVL L 13, 19.1.2000, s. 21.

(24) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42.

(25) EYVL L 102, 12.4.2001, s. 63.

(26) EYVL L 104, 13.4.2001, s. 6.

(27) EYVL L 122, 3.5.2001, s. 31.

(28) HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (vaarojen arviointi ja kriittiset valvontapisteet).

LIITE I

Yhdistynyt kuningaskunta Pohjois-Irlantia ja Mansaarta lukuun ottamatta.

LIITE II

Yhdistynyt kuningaskunta Pohjois-Irlantia ja Mansaarta lukuun ottamatta.

LIITE III

>TAULUKON PAIKKA>

ADNS= Animal Disease Notification System Code (Eläintautien ilmoitusjärjestelmän koodi) (Päätös 2000/807/EY)

LVU= Local Veterinary Unit Code (Paikallisen eläinlääkintäyksikön koodi) (Päätös 2000/287/EY)

Top