EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2060

Komission asetus (EY) N:o 2060/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, lokakuussa 2001 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta

OJ L 277, 20.10.2001, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2060/oj

32001R2060

Komission asetus (EY) N:o 2060/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, lokakuussa 2001 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta

Virallinen lehti nro L 277 , 20/10/2001 s. 0022 - 0023


Komission asetus (EY) N:o 2060/2001,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2001,

asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, lokakuussa 2001 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Puolan tasavallalle, Unkarin tasavallalle, Tsekin tasavallalle, Slovakialle, Bulgarialle ja Romanialle neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädettyjen naudanlihan tariffikiintiöiden soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1279/98(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2857/2000(2), ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1279/98 1 ja 2 artiklassa vahvistetaan Puolasta, Unkarista, Tsekin tasavallasta, Slovakiasta, Romaniasta ja Bulgariasta peräisin olevien tiettyjen naudanliha-alan tuotteiden painona ilmaistu vastaava lihamäärä, joka voidaan tuoda erityisedellytyksin 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta 2001. Unkarista, Tsekin tasavallasta ja Romaniasta peräisin olevien tiettyjen naudanliha-alan tuotteiden määrät, joille tuontitodistuksia on haettu, ovat sellaiset, että hakemukset voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan. Puolasta peräisin olevia tiettyjä naudanliha-alan tuotteita koskevia hakemuksia on kuitenkin vähennettävä suhteellisesti mainitun asetuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1279/98 2 artiklassa säädetään, että jos edellisessä kohdassa täsmennetyn kiintiökauden ensimmäisellä, toisella tai kolmannella kaudella jätetyissä tuontikilpailuhakemuksissa pyydetyt määrät ovat pienemmät kuin käytettävissä olevat määrät, jäljellä olevat määrät lisätään seuraavalla kaudella käytettävissä oleviin määriin. Ottaen huomioon toisen kauden jäljellä olevat määrät olisi täsmennettävä 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 2002 ulottuvalla kolmannella kaudella myönnettävissä olevat määrät kyseisten kuuden maan osalta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Kaikki asetuksessa (EY) N:o 1279/98 tarkoitettujen kiintiöiden mukaisesti 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2001 väliselle ajanjaksolle esitetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään seuraavasti:

a) 100 prosenttia haetuista määristä CN-koodeihin 0201 ja 0202 kuuluvien Unkarista ja Tsekin tasavallasta peräisin olevien tuotteiden osalta;

b) 100 prosenttia haetuista määristä CN-koodeihin 0201 , 0202 , 1602 50 31 , 1602 50 39 ja 1602 50 80 kuuluvien Romaniasta peräisin olevien tuotteiden osalta;

c) 71,3696 prosenttia haetuista määristä CN-koodeihin 0201 , 0202 ja 1602 50 kuuluvien Puolasta peräisin olevien tuotteiden osalta.

2. Asetuksen (EY) N:o 1279/98 2 artiklassa tarkoitetulle jaksolle 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 2002 käytettävissä olevat määrät ovat seuraavat:

a) CN-koodeihin 0201 ja 0202 kuuluva naudanliha:

- 7896,25 t Unkarista peräisin olevaa lihaa,

- 2315 t Tsekin tasavallasta peräisin olevaa lihaa,

- 2625 t Slovakiasta peräisin olevaa lihaa,

- 187,5 t Bulgariasta peräisin olevaa lihaa,

b) 4400 tonnia CN-koodeihin 0201 ja 0202 kuuluvaa Puolasta peräisin olevaa naudanlihaa tai 2056,074 tonnia CN-koodiin 1602 50 kuuluvia Puolasta peräisin olevia jalosteita;

c) 1957,5 tonnia CN-koodeihin 0201 , 0202 , 1602 50 31 , 1602 50 39 ja 1602 50 80 kuuluvia Romaniasta peräisin olevia naudanliha-alan tuotteita.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä lokakuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 176, 20.6.1998, s. 12.

(2) EYVL L 332, 28.12.2000, s. 55.

Top