EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2055

Komission asetus (EY) N:o 2055/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1257/1999 säädettyä maaseudun kehittämistukea koskevista siirtymäsäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2603/1999 muuttamisesta

OJ L 277, 20.10.2001, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2055/oj

32001R2055

Komission asetus (EY) N:o 2055/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1257/1999 säädettyä maaseudun kehittämistukea koskevista siirtymäsäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2603/1999 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 277 , 20/10/2001 s. 0012 - 0012


Komission asetus (EY) N:o 2055/2001,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2001,

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1257/1999 säädettyä maaseudun kehittämistukea koskevista siirtymäsäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2603/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999(1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksen (EY) N:o 2603/1999(2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1929/2000(3), 4 artiklan 1 kohdassa mainitaan asetukset, joiden osalta 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan päivämäärä, johon mennessä komission on saatava maksuhakemukset, jotta rahoitus EMOTR:n ohjausosastosta jatkuisi. Tässä säännöksessä lyhennetään EMOTR:n ohjausosaston tuen myöntämisestä tehdyissä komission päätöksissä yhdessä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4253/88(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3193/94(5), 21 artiklan 4 kohdan kanssa aikaisemmin säädettyä määräaikaa.

(2) Tämä lyhyempi määräaika, johon mennessä komission on saatava maksuhakemukset, saattaa johtaa EMOTR:n ohjausosaston varojen merkittävään alikäyttöön. Tästä syystä on suotavaa pidentää kyseistä määräaikaa, jotta EMOTR:n ohjausosaston määrärahat saataisiin käytettyä kokonaisuudessaan.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Korvataan asetuksen (EY) N:o 2603/1999 4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti: "2. Jäsenvaltioiden ennen 1 päivää tammikuuta 2000 tekemistä sitoumuksista, viimeistään vuoteen 1999 liittyvät tasaushyvitykset mukaan luettuina, aiheutuvat maksut, joita koskevat jäsenvaltioiden menot ovat aiheutuneet ennen 1 päivää tammikuuta 2002, rahoitetaan edelleen EMOTR:n ohjausosastosta 1 kohdassa mainituissa asetuksissa säädettyjen edellytysten mukaisesti ja käytettävissä olevien varojen puitteissa."

2. Korvataan asetuksen (EY) N:o 2603/1999 4 artiklan 3 kohta seuraavasti: "3. Yhteisön tuki monivuotisille menoille, jotka koskevat 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja toimia ja joita koskevat jäsenvaltioiden menot ovat aiheutuneet 1 päivän tammikuuta 2002 jälkeen, rahoitetaan EMOTR:n tukiosastosta muilla kuin 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen määritellyillä tavoite 1 -alueilla."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.

(2) EYVL L 316, 10.12.1999, s. 26.

(3) EYVL L 231, 13.9.2000, s. 5.

(4) EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1.

(5) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 11.

Top