EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2052

Komission asetus (EY) N:o 2052/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden lokakuussa 2001 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

OJ L 277, 20.10.2001, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2052/oj

32001R2052

Komission asetus (EY) N:o 2052/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden lokakuussa 2001 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

Virallinen lehti nro L 277 , 20/10/2001 s. 0007 - 0007


Komission asetus (EY) N:o 2052/2001,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2001,

kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden lokakuussa 2001 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 24/2001(2), ja erityisesti sen 12 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1445/95 12 artiklassa vahvistetaan komission asetuksen (ETY) N:o 2973/79(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3434/87(4), 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientitodistushakemuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2) Asetuksessa (ETY) N:o 2973/79 vahvistetaan mainitun järjestelyn mukaisesti vuoden 2001 neljännen vuosineljänneksen aikana vietävät naudanlihamäärät. Naudanlihaa koskevia vientitodistushakemuksia ei ole esitetty,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhtään asetuksessa (ETY) N:o 2973/79 tarkoitettua naudanlihaa koskevaa vuoden 2001 neljänneksi vuosineljännekseksi esitettyä vientitodistushakemusta ei ole jätetty.

2 artikla

Todistushakemuksia voidaan esittää 1 artiklassa tarkoitetulle lihalle asetuksen (EY) N:o 1445/95 12 artiklan mukaisesti vuoden 2002 ensimmäisen vuosineljänneksen kymmenen ensimmäisen päivän aikana, ja määrä, jota ne voivat koskea, on 1250 tonnia.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä lokakuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35.

(2) EYVL L 3, 6.1.2001, s. 9.

(3) EYVL L 336, 29.12.1979, s. 44.

(4) EYVL L 327, 18.11.1987, s. 7.

Top