EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2050

Komission asetus (EY) N:o 2050/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen lopettamisesta

OJ L 277, 20.10.2001, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2050/oj

32001R2050

Komission asetus (EY) N:o 2050/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen lopettamisesta

Virallinen lehti nro L 277 , 20/10/2001 s. 0004 - 0004


Komission asetus (EY) N:o 2050/2001,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2001,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen lopettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2846/98(2), ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2001 15 päivänä joulukuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2848/2000(3), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1666/2001(4), säädetään koljakiintiöstä vuodeksi 2001.

(2) Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.

(3) Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Ruotsin lipun alla purjehtivien tai Ruotsissa rekisteröityjen alusten koljasaaliit ICES-alueiden II a ja IV (EY-alue) vesillä ovat täyttäneet vuodeksi 2001 myönnetyn kiintiön. Ruotsi on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 29 päivästä syyskuuta 2001. Sen vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ruotsin lipun alla purjehtivien tai Ruotsissa rekisteröityjen alusten koljasaaliit ICES-alueiden II a ja IV (EY-alue) vesillä ovat täyttäneet Ruotsille vuodeksi 2001 myönnetyn kiintiön.

Kielletään Ruotsin lipun alla purjehtivilta tai Ruotsissa rekisteröidyiltä aluksilta koljan kalastus ICES-alueiden II a ja IV (EY-alue) vesillä sekä edellä mainittujen alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 29 päivästä syyskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EYVL L 358, 31.12.1998, s. 5.

(3) EYVL L 334, 30.12.2000, s. 1.

(4) EYVL L 223, 18.8.2001, s. 4.

Top