EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1496

Komission asetus (EY) N:o 1496/2001, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1209/2001 muuttamisesta

OJ L 197, 21.7.2001, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1496/oj

32001R1496

Komission asetus (EY) N:o 1496/2001, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1209/2001 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 197 , 21/07/2001 s. 0003 - 0003


Komission asetus (EY) N:o 1496/2001,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2001,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1209/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(1) ja erityisesti sen 47 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1209/2001(2) säädetään eräistä poikkeuksista komission asetukseen (EY) N:o 562/2000(3) naudan spongiformiseen enkefalopatiaan (BSE) liittyvistä viimeaikaisista tapahtumista johtuvan poikkeuksellisen markkinatilanteen huomioon ottamiseksi. Jotkut muutokset ovat tulleet tarpeellisiksi myöhäisemmän suu- ja sorkkatautiepidemian johdosta.

(2) On syytä ottaa käyttöön mahdollisuus ostaa interventioon, jos ostohinta ei ylitä kyseiselle enimmäispainolle vahvistettua ostohintaa. Koskien etuneljännesten hankintaa olisi sovellettava tätä rajoitusta, jolla interventio-ostohinta rajoitetaan 40 prosenttiin ruhojen sallitusta enimmäispainosta maksettavasta hinnasta.

(3) Asetus (EY) N:o 1209/2001 olisi siten muutettava.

(4) Tapahtumien kehityskulun vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1209/2001 1 artiklan 3 kohta seuraavasti: "3. Riippumatta siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 562/2000 4 artiklan 2 kohdan g alakohdassa säädetään, siinä tarkoitettujen ruhojen enimmäispaino vuoden 2001 kolmantena vuosineljänneksenä on 390 kilogrammaa; yli 390 kilogrammaa painavia ruhoja voidaan kuitenkin ostaa interventioon, jos ostohinta ei ylitä kyseiselle enimmäispainolle vahvistettua ostohintaa tai etuneljännesten osalta 40:tä prosenttia enimmäispainosta maksettavasta hinnasta."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EYVL L 165, 22.6.2001, s. 15.

(3) EYVL L 68, 16.3.2000, s. 22.

Top