EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0503

2001/503/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä kesäkuuta 2001, liittymistä edeltävien rakennepolitiikan välineestä (ISPA) myönnettävään tukeen liittyvistä edunsaajamaiden tiedotus- ja julkisuustoimenpiteistä

OJ L 182, 5.7.2001, p. 58–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 024 P. 97 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 024 P. 97 - 100
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 60 - 63

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/503/oj

32001D0503

2001/503/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä kesäkuuta 2001, liittymistä edeltävien rakennepolitiikan välineestä (ISPA) myönnettävään tukeen liittyvistä edunsaajamaiden tiedotus- ja julkisuustoimenpiteistä

Virallinen lehti nro L 182 , 05/07/2001 s. 0058 - 0061


Komission päätös,

tehty 22 päivänä kesäkuuta 2001,

liittymistä edeltävien rakennepolitiikan välineestä (ISPA) myönnettävään tukeen liittyvistä edunsaajamaiden tiedotus- ja julkisuustoimenpiteistä

(2001/503/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1267/1999(1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1267/1999 13 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että edunsaajamaiden, joille yhteisö on myöntänyt taloudellista tukea liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä, on huolehdittava siitä, että toimenpiteelle annetaan riittävästi julkisuutta, jotta

a) julkisuudessa tiedettäisiin yhteisön osuus toimenpiteen toteuttamisessa;

b) mahdolliset edunsaajat ja ammattialojen järjestöt olisivat selvillä toimenpiteen tarjoamista mahdollisuuksista.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1267/1999 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, että edunsaajamaiden on erityisesti huolehdittava hyvin näkyvien kylttien pystyttämisestä, joista ilmenee, että yhteisö osallistuu toimenpiteen rahoitukseen, ja joissa on yhteisön tunnus, sekä varmistettava, että yhteisön toimielinten edustajat osallistuvat asianmukaisella tavalla ISPA:sta myönnettävään yhteisön rahoitukseen liittyviin tärkeimpiin julkisiin tilaisuuksiin.

(3) Asetuksen (EY) N:o 1267/1999 13 artiklan 1 kohdassa todetaan, että edunsaajamaiden on tiedotettava komissiolle vuosittain tiedotus- ja julkisuustoimenpiteitä koskevista aloitteista.

(4) Asetuksen (EY) N:o 1267/1999 13 artiklassa 2 kohdassa säädetään, että komission on annettava tiedotus- ja julkisuustoimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(5) Asetuksen (EY) N:o 1267/1999 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua komiteaa eli ISPA:n hallintokomiteaa on kuultu tiedotus- ja julkisuustoimenpiteitä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kyseisen komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 1267/1999 mukaisista tiedotus- ja julkisuustoimenpiteistä, jotka koskevat liittymistä edeltävän rakennepolitiikan välineestä myönnettävää tukea.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmentana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2001.

Komission puolesta

Michel Barnier

Komission jäsen

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 73.

LIITE

TIEDOTUSTA JA JULKISUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Liittymistä edeltävän rakennepolitiikan välineestä (ISPA) myönnettävään tukeen liittyviä tiedotus- ja julkisuustoimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1 TAVOITTEET JA SOVELTAMISALA

ISPA:sta myönnettävään tukeen liittyvien tiedotus- ja julkisuustoimenpiteiden tarkoituksena on:

- lisätä Euroopan yhteisön toiminnan tunnettuutta ja avoimuutta,

- antaa mahdollisille edunsaajille ja ammattialajärjestöille tietoja ISPA:n tarjoamista mahdollisuuksista.

Tiedotus- ja julkisuustoimenpiteiden on koskettava kaikkia toimenpiteitä, joille myönnetään rahallista tukea ISPA:sta.

Tiedotus- ja julkisuustoimenpiteiden tarkoituksena on oltava tiedottaminen ISPA:n tarjoamista mahdollisuuksista yleisölle sekä mahdollisille ja lopullisille tuensaajille, joita ovat:

- alue- ja paikallisviranomaiset sekä muut viranomaiset,

- talous- ja yhteiskuntaelämän osapuolet,

- kansalaisjärjestöt,

- hankkeiden toimijat ja vetäjät,

- muut asiasta kiinnostuneet osapuolet.

2 YLEISET PERIAATTEET

ISPA:n hankkeen toteuttamisesta vastuussa oleva elin, jäljempänä "vastuuelin" vastaa kaikista paikalla toteutetuista julkisuustoimenpiteistä. Julkisuustoimenpiteet on toteutettava yhteistyössä komission yksiköiden kanssa, joille on ilmoitettava niihin liittyvistä toimista.

Vastuuelimen on toteutettava kaikki asianmukaiset hallinnolliset toimenpiteet kyseisten järjestelyjen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi ja yhteistyön toteuttamiseksi komission yksiköiden kanssa.

Sen jälkeen, kun ISPA:n tuesta on päätetty, tiedotus- ja julkisuustoimenpiteet on toteutettava määräajassa. Komissio varaa itselleen oikeuden aloittaa menettely ISPA:n tuen vähentämiseksi, keskeyttämiseksi tai peruuttamiseksi, jos edunsaajamaa ei täytä tästä liitteestä sille johtuvia velvoitteitaan. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan kunkin edunsaajamaan kanssa tehdyn ISPA:n rahoituspöytäkirjan liitteessä III.1 olevassa VIII jaksossa täsmennettyä menettelyä.

3 TIEDOTUS- JA JULKISUUSTOIMIA KOSKEVAT SUUNTAVIIVAT

Sen estämättä, mitä 4 kohdassa vahvistetuista yksityiskohtaisista säännöistä johtuu, seuraavia periaatteita sovelletaan kaikkiin tiedotus- ja julkisuustoimenpiteisiin:

3.1 Tiedotusvälineet

Vastuuelimen on tiedotettava tiedotusvälineille ISPA:sta osarahoitetuista toimista asianmukaisimmalla tavalla. Euroopan yhteisön osallistuminen on mainittava asiaankuuluvasti.

Tätä varten hankkeiden virallisesta aloituksesta ja merkittävistä toteuttamisvaiheista on tiedotettava erityisesti alueellisissa tiedotusvälineissä (lehdistö, radio ja televisio). On varmistettava asianmukainen yhteistyö asianomaisissa edunsaajamaissa sijaitsevien komission lähetystöjen kanssa.

3.2 Tiedotustapahtumat

ISPA:sta osarahoitettujen hankkeiden toteuttamiseen liittyvien konferenssien, seminaarien, messujen ja näyttelyjen kaltaisten tiedotustapahtumien järjestäjän on mainittava selkeästi Euroopan yhteisön osallistuminen. Kokoushuoneissa on oltava Euroopan yhteisön lippu ja asiakirjoissa Euroopan yhteisön tunnus. Edunsaajamaissa sijaitsevat komission lähetystöt avustavat tarvittaessa tilaisuuksien valmisteluissa ja toteuttamisessa.

3.3 Tiedotusmateriaali

Jos hankkeita tai vastaavanlaisia toimenpiteitä koskevissa julkaisuissa (kuten esitteet ja vihkoset) on kansallinen, alueellinen tai paikallinen tunnus, niiden etusivulla on oltava myös Euroopan yhteisön tunnus.

Jos julkaisussa on esipuhe, sen on oltava sekä edunsaajamaan vastuuhenkilön että asiasta vastaavan komission jäsenen tai nimetyn edustajan allekirjoittama, jotta Euroopan yhteisön osallistuminen käy selvästi ilmi. Julkaisuissa on viitattava tiedotustoiminnasta vastaavaan vastuuelimeen.

Edellä esitettyjä periaatteita sovelletaan myös audiovisuaaliseen ja www-sivustojen aineistoon.

4 EDUNSAAJAMAIDEN VELVOITTEET

Hankkeen keston aikana on toteutettava johdonmukaisia tiedotus- ja julkisuustoimenpiteitä, joiden on oltava vastuuelimen komission kanssa yhteistyössä määrittelemiä. Edunsaajamaiden on varmistettava, että komission edustajat, lähetystöt mukaan luettuina, osallistuvat asianmukaisella tavalla tärkeimpiin julkisiin tilaisuuksiin, jotka liittyvät ISPA:sta myönnettävään yhteisön rahoitukseen.

Vastuuelimen on hankkeita täytäntöön pantaessa toteutettava seuraavat toimenpiteet ISPA:n mainittuun hankkeeseen osallistumisen osoittamiseksi:

a) Hankkeesta tiedottaminen

Tiedotus- ja julkisuustoimenpiteitä on toteutettava paikan päällä, jotta yleisö saisi tietoa Euroopan yhteisön ISPA:n kautta myöntämästä tuesta. Vastuuelimen on julkaistava hankkeiden sisältö asianmukaisimmassa muodossa ja varmistettava, että näitä asiakirjoja levitetään paikallisille ja alueellisille tiedotusvälineille. Niiden on myös oltava asiasta kiinnostuneiden saatavilla. Paikalla toteutettaviin toimenpiteisiin kuuluvat:

- hankkeiden toteutuspaikoille pystytettävät tiedotuskyltit,

- julkisilla paikoilla olevat pysyvät muistolaatat,

jotka molemmat on toteutettava jäljempänä esitettyjen, hankkeiden toteutuspaikoilla tiedottamista koskevien erityisjärjestelyjen mukaisesti;

b) Yleinen ISPA:sta tiedottaminen

ISPA-tuen kansallisen koordinoijan on a alakohdan lisäksi säännöllisesti annettava yleistietoja ISPA:sta kyseiselle maalle myönnettävästä tuesta ja korostettava hankkeiden toteutusta ja saatuja tuloksia. Tällaista yleistietoa on tuotettava vähintään kerran vuodessa, ja se on toimitettava komissiolle vuosikertomusta varten. Apuna on käytettävä yleisesitteitä, ammattimaisesti tehtyä audiovisuaalista aineistoa (esimerkiksi videofilmi) ja tiedotustilaisuuksia asianmukaisella tasolla. Tiedot on ryhmiteltävä niiden luonteen mukaan ja/tai niissä on keskityttävä tiettyihin hankkeisiin. Tiedot on jaettava kansallisille ja alueellisille televisio- ja radioasemille, komissiolle ja pyynnöstä muille 1 kohdassa määritellyille asiasta kiinnostuneille osapuolille.

5 SEURANTAKOMITEOIDEN TYÖ

- Komissiota seurantakomiteassa edustavien on yhteistyössä ISPA-tuen kansallisen koordinoijan kanssa varmistettava julkisuutta koskevien säännösten noudattaminen etenkin tiedotuskylttien ja muistolaattojen osalta (ks. erityisjärjestelyt jäljempänä).

- Vastuuelimen on toimitettava seurantakomitean puheenjohtajalle tiedot julkisuustoimista sekä niihin liittyvät asianmukaiset todisteet kuten valokuvat. Komissiolle on toimitettava jäljennökset tällaisesta aineistosta.

- Komiteoiden puheenjohtajien on toimitettava komissiolle kaikki tiedot, joita tarvitaan vuosikertomuksen laatimiseksi.

- Seurantakomiteoiden on varmistettava, että niiden työstä tiedotetaan riittävästi. Tässä tarkoituksessa kunkin seurantakomitean on tiedotettava tiedotusvälineille niiden vastuualueeseen kuuluvien hankkeiden edistymisestä niin usein kuin tarpeellista. Puheenjohtaja vastaa yhteyksistä tiedotusvälineisiin, ja häntä avustaa komission edustaja.

- Komission ja sen edunsaajamaissa sijaitsevien lähetystöjen kanssa yhteistyössä on toteutettava myös asianmukaiset järjestelyt silloin kun kyseessä on merkittävä tapahtuma, kuten korkean tason tapaaminen tai avajaiset.

6 LOPPUSÄÄNNÖKSET

Komissio voi toteuttaa asianmukaisiksi katsomiaan erityisiä lisätoimenpiteitä neuvoteltuaan ISPA-tuen kansallisen koordinoijan ja vastuuelimen kanssa.

Vastuuelin voi milloin tahansa toteuttaa lisätoimenpiteitä. Sen on kuultava komissiota ja annettava komissiolle tieto toteutetuista toimenpiteistä, jotta komissio voi osallistua sopivalla tavalla niiden toteutukseen.

Komissio voi näiden säännösten täytäntöönpanemisen helpottamiseksi antaa asiaankuuluvaa apua ja vahvistaa suuntaviivat.

Tiedotuskylttejä ja muistolaattoja koskevat erityisjärjestelyt

ISPA-hankkeiden näkyvyyden varmistamiseksi edunsaajamaiden on huolehdittava seuraavien tiedotus- ja julkisuustoimien noudattamisesta:

1 TIEDOTUSKYLTIT

Niiden hankkeiden toteutuspaikoille, joihin myönnetään tukea ISPA:sta, on pystytettävä tiedotuskyltit. Niissä on oltava Euroopan yhteisön osallistumista koskevalle maininnalle varattu tila.

Tiedotuskylttien on oltava sopivan kokoisia toteutetun toimenpiteen merkitykseen ja laajuuteen nähden.

Euroopan yhteisön osallistumista koskevalle maininnalle varatun tiedotuskylttien osan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- sen koon on oltava vähintään 50 prosenttia kyltin koosta,

- siinä on oltava vakiomallinen Euroopan yhteisön tunnus ja teksti, jotka on aseteltu liitteenä olevan esimerkin mukaan.

Jos vastuuelin ei pystytä kylttiä tiedottaakseen omasta osallistumisestaan hankkeen rahoitukseen, on Euroopan yhteisön tuesta pystytettävä erillinen tiedotuskyltti. Tällöin sovelletaan vastaavasti edellä olevia säännöksiä, jotka koskevat Euroopan yhteisön osallistumista.

Tiedotuskyltit on poistettava kuuden kuukauden kuluessa töiden päättymisestä ja korvattava muistolaatoilla 2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

2 MUISTOLAATAT

Pysyvät muistolaatat on kiinnitettävä yleisölle avoimiin paikkoihin. Niissä on oltava Euroopan yhteisön tunnuksen lisäksi teksti, jossa mainitaan Euroopan yhteisön osallistuminen hankkeen rahoitukseen.

Seuraavaa tekstiä on käytettävä suuntaviivana vaadittavan sisällön suhteen: "Euroopan yhteisön osuus tämän hankkeen rahoituksesta on ... prosenttia. Kun hanke valmistui vuonna ..., sen kokonaiskustannukset olivat ... (kansallisena valuuttana), josta Euroopan yhteisön osuus oli kokonaisuudessaan ... (kansallisena valuuttana)."

>PIC FILE= "L_2001182FI.006101.TIF">

Top