EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1358

Komission asetus (EY) N:o 1358/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, naudanliha-alan tiedotusta koskevista erityistoimenpiteistä

OJ L 182, 5.7.2001, p. 34–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 06/11/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1358/oj

32001R1358

Komission asetus (EY) N:o 1358/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, naudanliha-alan tiedotusta koskevista erityistoimenpiteistä

Virallinen lehti nro L 182 , 05/07/2001 s. 0034 - 0037


Komission asetus (EY) N:o 1358/2001,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001,

naudanliha-alan tiedotusta koskevista erityistoimenpiteistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla 19 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2826/2000(1) ja erityisesti sen 12 ja 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksella (EY) N:o 2826/2000 harmonisoidaan ja yksinkertaistetaan voimassa olevia alakohtaisia sääntöjä. Naudanliha-alalla kyseisiä sääntöjä sovelletaan ainoastaan korkealaatuisen lihan menekin edistämiseen ja merkintäjärjestelmästä tiedottamiseen.

(2) Tällä välin naudanlihan kysyntä on vähentynyt huomattavasti useissa jäsenvaltioissa BSE-kriisin vuoksi. Tästä vakavasta tilanteesta johtuen on syytä toteuttaa kiireellisesti erityisiä tiedotustoimenpiteitä kuluttajien luottamuksen palauttamiseksi kyseiseen tuotteeseen.

(3) Tehokkuussyistä nämä toimenpiteet poikkeavat voimassa olevista säännöksistä, erityisesti siten, että niillä laajennetaan mainittujen säännösten soveltamisalaa ja mukautetaan ohjelmien hyväksymismenettelyä sekä rahoitussääntöjä, ja varmistetaan näin siirtyminen mainituista säännöksistä asetuksessa (EY) N:o 2826/2000 säädettyyn uuteen järjestelmään.

(4) Markkinatilanteesta johtuen ammattialan tai ammattialojen välisten järjestöjen, jotka edustavat koko tuotannonalaa tai useampaa sen osaa, kuluttajat mukaan luettuina, esittämissä tiedotusohjelmissa on oltava ensiksi tiedotusosuus, jolla pyritään yksityiskohtaista tietoa antamalla vakuuttamaan kuluttajat yhteisön ja jäsenvaltion merkittävimpiin säännöksiin sisältyvistä näkökohdista erityisesti elintarvikkeiden turvallisuuden osalta. Etusijalla ovat ohjelmat, jotka kattavat useita tuotannonalan osia, kulutus mukaan luettuna.

(5) Ensimmäistä osuutta voi myöhemmässä vaiheessa seurata menekinedistämisosuus. Näissä toimissa on otettava huomioon aiemmin toteutettujen menekinedistämistoimien arviointi.

(6) Kilpailun vääristymisriskin estämiseksi on syytä vahvistaa perusteet, joita on noudatettava viitattaessa näiden ohjelmien kohteena olevan tuotteen erityiseen alkuperään.

(7) On syytä määritellä ohjelmien esittämistä ja hyväksymistä sekä toimeenpanoelimen valintaa koskeva menettely, jolla varmistetaan mahdollisimman laaja kilpailu.

(8) Olisi määriteltävä perusteet, joilla jäsenvaltiot arvioivat ohjelmia.

(9) Ohjelmien johdonmukaisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi olisi vahvistettava ohjeet, joissa määritellään ohjelmien keskeisten tekijöiden yleiset suuntaviivat.

(10) Naudanlihamarkkinoilla vallitsevassa useiden häiriöiden aiheuttamassa tilanteessa olisi säädettävä komission mahdollisuudesta mukauttaa ohjelmia markkinoiden kehittyessä mahdollisesti ilmenevien ongelmien vuoksi.

(11) On suotavaa, että ammattialan tai ammattialojen välisten järjestöjen taikka komission toteuttamien toimien täydentämiseksi tai kehittämiseksi erityisesti jäsenvaltioissa, joissa kyseinen ala ei ole täysin järjestäytynyt, jäsenvaltiot voivat esittää tiedotusohjelmia erityisesti konferenssien ja seminaarien järjestämiseksi ja tietoverkkojen luomiseksi. Jäsenvaltioiden olisi myös hyvä ilmoittaa komissiolle kansallisista aloitteista, joilla pyritään ensisijaisesti varmistamaan komission yksiköiden sekä ammattialan tai ammattialojen välisten järjestöjen yhteistyö tietoverkkojen luomiseksi.

(12) Edellä tarkoitettujen toimien rahoitusperusteet olisi määriteltävä. Pääsääntöisesti on suotavaa, että yhteisö vastaa vain osasta toimien kustannuksista, jotta järjestöjen ja asianomaisten jäsenvaltioiden vastuu olisi suurempi. Jos järjestöjen esittämät ohjelmat arvioidaan kuitenkin jonkin riippumattoman elimen toimesta, yhteisön olisi rahoitettava kaikki siihen liittyvät kustannukset.

(13) Koska ehdotuksia tehneiden organisaatioiden kanssa tehtyjen myynninedistämissopimusten hallinto ja varainhoito kuuluvat eräiden maataloustuotteiden myynninedistämisohjelmien hallintoa koskevista yksityiskohtaisista yleissäännöistä 4 päivänä maaliskuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 481/1999(2) soveltamisalaan, kyseisiä sääntöjä on sovellettava, jollei tässä asetuksessa säädetyistä joistakin sopimuksiin tehtävistä mukautuksista muuta johdu.

(14) Komission ja tiedotustoimia toteuttavien jäsenvaltioiden väliset rahoitussuhteet olisi järjestettävä sopimusperusteisesti.

(15) Hallintokomitea menekinedistämisestä pidetyssä yhteisessä kokouksessa antaman ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteisö voi osallistua sellaisten tiedotusohjelmien rahoitukseen, jotka koostuvat naudanliha-alaa edustavien ammattialan tai ammattialojen välisten järjestöjen kyseistä tuotetta koskevasta tiedotustoimien johdonmukaisesta kokonaisuudesta.

Etusijalla ovat koko alan tai useita sen osia kattavat ohjelmat.

Ohjelmien kesto on 12 kuukautta.

2 artikla

Yhteisön rahoitusosuus on 60 prosenttia ohjelman tosiasiallisista kustannuksista. Jäljelle jäävästä 40 prosentista vastaavat ehdotuksia tekevät järjestöt.

3 artikla

Ohjelmiin sisältyvät toimet eivät saa perustua kaupallisiin merkkeihin eikä niissä saa edistää tuotteen kulutusta sen erityisen alkuperän vuoksi.

Tuotteiden alkuperään mahdollisesti tehtävien viittausten on oltava toissijaisia kampanjan avulla välitettyyn ensisijaiseen viestiin nähden. Toimen yhteydessä voi kuitenkin olla tuotteen alkuperää koskeva merkintä, jos kyseessä on yhteisön lainsäädännön nojalla annettu nimitys tai jokin tuotteisiin liittyvä seikka, joka on tarpeen toimien kuvailemiseksi.

4 artikla

Liitteessä mainittujen ohjeiden mukaisesti 1 artiklassa tarkoitetuissa ohjelmissa on oltava tiedotusosuus, jossa välitetään kaikkein merkittävimmät elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat tiedot, jotka sisältyvät voimassaoleviin yhteisön ja kansallisiin säännöksiin, sekä tietoja tuotteen ravitsemuksellisista ominaisuuksista. Ohjelmiin voidaan myöhemmässä vaiheessa liittää myös menekinedistämisosuus.

5 artikla

1. Ohjelmat on esitettävä sen jäsenvaltion, jossa ohjelman esittävän järjestön toimipaikka sijaitsee, toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä elokuuta 2001.

Ohjelmista on käytävä ilmi toimeenpaneva elin, jonka ohjelman esittävä järjestö on valinnut jäsenvaltion vahvistamalla kilpailulla.

Toimivaltainen elin tutkii ohjelman ja toimittaa sen komissiolle perustellun lausunnon kanssa viimeistään 10 päivänä syyskuuta 2001.

2. Jäsenvaltion on tarkasteltava ohjelmia kussakin perustellussa lausunnossa erityisesti seuraavin perustein:

a) ehdotettujen toimien riittävyyden ennakkoarviointi ohjelman tavoitteiden kannalta noudattaen tämän asetuksen liitteessä I vahvistettuja ohjeita; arviointiin olisi sisällyttävä perusteet ohjelman talousarvion jaottelulle, jotta varmistetaan ohjelman johdonmukaisuus ja sen tehokkuus markkinoiden todelliseen tilanteeseen nähden,

b) yhteisön ja jäsenvaltion voimassaolevan lainsäädännön noudattaminen,

c) kustakin tiedotusohjelmaan sisältyvästä toimesta vastaavan yksikön nimeäminen,

d) ehdotettujen toimien laatu ja niiden yhteys komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten toteuttamiin tiedotustoimiin,

e) toimien toteuttamisen ennakoitu vaikutus kyseisten tuotteiden kysynnän kehitykseen,

f) ammattialan tai ammattialojen välisen järjestön tai järjestöjen tehokkuuden ja edustavuuden arviointi,

g) ehdotetun toimeenpanoelimen teknisten valmiuksien ja tehokkuuden arviointi.

3. Kun ohjelmat on arvioitu, tarvittaessa teknistä apua käyttäen, komissio hyväksyy ohjelmat asetuksen (EY) N:o 2826/2000 13 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen viimeistään 20 päivänä lokakuuta 2001.

6 artikla

1. Valituksi tulleen ohjelman esittänyt ammattialan tai ammattialojen välinen järjestö vastaa ohjelman moitteettomasta toteuttamisesta.

2. Komissio voi päättää asiasta vastaavia järjestöjä kuultuaan ja asianomaisille jäsenvaltioille ilmoitettuaan hyväksyttyjen ohjelmien mukauttamisesta niiden toteuttamisen aikana, jotta ne vastaisivat todellista markkinatilannetta, aiheuttamatta taloudellisia lisävelvoitteita sopimuksen tehneille järjestöille.

7 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettuihin ohjelmiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 481/1999 2-5 artiklan sekä 7 ja 8 artiklan säännöksiä.

2. Komissio valitsee avoimella tai rajoitetulla tarjouskilpailulla täytäntöön pantujen toimien tulosten arvioinnista vastaavan elimen tai elimet.

3. Komissio rahoittaa kokonaisuudessaan edeltävässä kohdassa tarkoitetut toimet.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen 15 päivää elokuuta 2001 jäsenvaltion tasolla tehdyt kuluttajien tiedottamista koskevat aloitteet kyseisten tuotteiden markkinoilla. Niiden on tämän jälkeen ilmoitettava komissiolle säännöllisesti kaikista tätä varten toteutetuista uusista toimenpiteistä.

9 artikla

1. Saadakseen enintään 60 prosenttia toimien tosiasiallisista kustannuksista kattavaa yhteisön rahoitusta kukin jäsenvaltio voi esittää komissiolle ohjelman, joka sisältää sekä komission toteuttamia että 4 artiklassa tarkoitettuja toimia täydentäviä tai niitä kehittäviä tiedotustoimia. Ohjelmalla olisi varmistettava, että annettavaan tietoon sisältyy yhteisön ulottuvuus.

Ohjelmien jäljelle jäävä rahoitus on jäsenvaltioiden vastuulla.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin ohjelmiin voi sisältyä erityisesti seuraavia kohtia:

- naudanliha-alan elintarvikkeiden turvallisuutta ja ravintoarvoa koskevien konferenssien ja seminaarien järjestäminen

- soveltuvien tietoverkkojen luominen Internetin tai maksuttoman puhelimen avulla.

3. Ohjelmat on esitettävä komissiolle viimeistään 10 päivänä syyskuuta 2001.

Saatuaan tietoja asetuksen (EY) N:o 2826/2000 13 artiklassa tarkoitetuilta hallintokomiteoilta komissio päättää valituista ohjelmista viimeistään 20 päivänä syyskuuta 2001.

10 artikla

Edellä olevan 9 artiklan nojalla valituista ohjelmista tehdään komission ja tuensaajajäsenvaltion välinen sopimus, jossa määrätään komission rahoituspäätöksestä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 328, 23.12.2000, s. 2.

(2) EYVL L 57, 5.3.1999, s. 8.

LIITE

TIEDOTUSOHJELMAA KOSKEVAT OHJEET

I TAVOITTEET

Tiedotusohjelmalla pyritään palauttamaan luottamus naudanlihamarkkinoihin asianomaisten jäsenvaltioiden yhteensovitetuilla ponnistuksilla. Ohjelman on oltava joustava. Tavoitteet ja yleiset puitteet ovat kaikille samat, mutta ajoitus ja osatekijöiden yksilöllinen yhdistäminen vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen tilanteen vaatimusten mukaan. Tarvitaan johdonmukaisuutta, mutta ei yhdenmukaisuutta. Kyseessä on koko naudanlihamarkkinat kattava ohjelma.

Ohjelmasta vastaava elin on aina oltava tunnistettavissa kussakin jäsenvaltiossa. Se asettaa kuluttajien käyttöön kontaktipisteen.

Kuluttajien huoliin on annettava vastaus ja palautettava heidän luottamuksensa siihen, että naudanliha on turvallista.

Tiedotuskampanja

Kampanjassa keskitytään kuluttajien luottamuksen palauttamiseen. Heille on kerrottava, että on olemassa yhteisön ja kansallinen lainsäädäntö, johon sisältyy tuotteiden turvallisuutta koskevia sääntöjä (esim. jäljitettävyys, merkinnät) ja jolla taataan koko tuotantoketjun kattava tehokas valvonta.

Kampanja toimii kolmella tasolla: yhteisön tasolla, kansallisten viranomaisten tasolla ja yksityisellä sektorilla.

Käyttöön otettavien kansallisten ja yksityisten merkintöjen sisältö ja merkitys on selitettävä.

Kaikessa materiaalissa on oltava yhteisön ja kansallisen Internet-sivuston osoite.

II AVAINKOHDAT

- Naudanliha on ravitsevaa syötävää ja sen tuotanto on valvottua.

- Tehostetut turva- ja valvontatoimet ovat olemassa.

- Lihaan kiinnitettävien merkintöjen tarkoituksena on luottamuksen palauttaminen.

- Lisää tietoa on saatavissa, jos kuluttaja sitä haluaa.

III PÄÄASIALLISET KOHDERYHMÄT

A. Yksittäiset kuluttajat

- Tärkein saavutettava kohdeyleisö koostuu 25-45-vuotiaista kaupunkilaisnaisista, joilla on lapsia. Nämä naiset ovat elintarvikemarkkinoiden ostajakunnan ydin.

- Toissijaisena kohdeyleisönä ovat alle 35-vuotiaat yksineläjät ja parit, joilla on ostovoimaa ja halua valita tuote sen helppokäyttöisyyden ja nautittavan luonteen perusteella.

B. Yhteisöt - koulut, sairaalat, ateriapalvelut ym.

Lisäksi erikoistunut lehdistö ja kuluttajajärjestöt ovat mielipiteenmuodostajina välittömästi mukana.

IV TÄRKEIMMÄT VÄLINEET

- Sähköiset välineet (Internet);

- puhelinpalvelulinjat;

- yhteydet tiedotusvälineisiin (esim. kuluttajalehtien toimittajat, tieteellinen ja erikoistunut lehdistö), esitelmät, tilaisuudet, joissa riippumattomat ravintoasiantuntijat vastaavat yleisön kysymyksiin. Näihin tilaisuuksiin osallistuu jälleenmyyjiä, kuluttajajärjestöjä ja muita markkinoilla toimivia yhteisöjä;

- painettu tiedotusmateriaali (esim. kuluttajalehdet, alueellinen lehdistö, lehtiset, esitteet jne.);

- visuaaliset välineet, kuten julistemainonta, myyntipisteessä jaettava materiaali, televisio;

- radio.

Top