EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1353

Komission asetus (EY) N:o 1353/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, Madeiran tiettyjen kasviöljyjen erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2257/92 muuttamisesta

OJ L 182, 5.7.2001, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1353/oj

32001R1353

Komission asetus (EY) N:o 1353/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, Madeiran tiettyjen kasviöljyjen erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2257/92 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 182 , 05/07/2001 s. 0013 - 0014


Komission asetus (EY) N:o 1353/2001,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001,

Madeiran tiettyjen kasviöljyjen erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2257/92 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi 15 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1600/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 1600/92 2 artiklan säännösten mukaisesti komission asetuksessa (ETY) N:o 2257/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2001(4), vahvistetaan Madeiran tiettyjen kasviöljyjen arvioitu hankintatase markkinointivuodeksi 2000/2001.

(2) Erityisen hankintajärjestelmän uudistuksen voimaantuloon asti olisi vahvistettava tase 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2001 väliseksi ajaksi, jotta voimassa olevan hankintajärjestelmän soveltaminen ei keskeydy. Tämän vuoksi on syytä korvata asetuksen (ETY) N:o 2257/92 liite.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvojen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2257/92 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 173, 27.6.1992, s. 1.

(2) EYVL L 328, 23.12.2000, s. 2.

(3) EYVL L 219, 4.8.1992, s. 44.

(4) EYVL L 122, 3.5.2001, s. 14.

LIITE

"LIITE

Madeiran tiettyjen kasviöljyjen arvioitu hankintatase 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta 2001

>TAULUKON PAIKKA>"

Top