EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1264

Komission asetus (EY) N:o 1264/2001, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2000/2001 annetun asetuksen (EY) N:o 1531/2000, kemianteollisuudessa käytettävän sokerin tuotantotuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1729/78 ja tiettyjen ennakolta vahvistettujen vientitukien tarkistuksesta sokerialan hintojen tai varastointimaksun muutoksen vuoksi annetun asetuksen (EY) N:o 1729/97 muuttamisesta

OJ L 178, 30.6.2001, p. 61–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1264/oj

32001R1264

Komission asetus (EY) N:o 1264/2001, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2000/2001 annetun asetuksen (EY) N:o 1531/2000, kemianteollisuudessa käytettävän sokerin tuotantotuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1729/78 ja tiettyjen ennakolta vahvistettujen vientitukien tarkistuksesta sokerialan hintojen tai varastointimaksun muutoksen vuoksi annetun asetuksen (EY) N:o 1729/97 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 178 , 30/06/2001 s. 0061 - 0062


Komission asetus (EY) N:o 1264/2001,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001,

valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2000/2001 annetun asetuksen (EY) N:o 1531/2000, kemianteollisuudessa käytettävän sokerin tuotantotuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1729/78 ja tiettyjen ennakolta vahvistettujen vientitukien tarkistuksesta sokerialan hintojen tai varastointimaksun muutoksen vuoksi annetun asetuksen (EY) N:o 1729/97 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001(1), ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksen (EY) N:o 2135/95(2) 7 artiklassa säädetään, että jos sokerin hinta muuttuu tuen ennakkovahvistuksen sisältävää vientitodistusta koskevan hakemuksen jättöpäivän tai tarjousten jättämisen määräpäivän ja vientipäivän välisenä aikana, tuen määrää voidaan mukauttaa.

(2) Komission asetuksen (EY) N:o 1531/2000(3) 14 artiklan 1 kohdassa, komission asetuksen (ETY) N:o 1729/78(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1148/98(5), 5 a artiklan 1 kohdassa ja komission asetuksen (EY) N:o 1729/97(6), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1148/98, 1 artiklan 1 kohdassa säädetään asetuksen (EY) N:o 2135/95 7 artiklasta poiketen vienti- ja tuotantotuen määrän mukautuksista, jos varastointimaksut muuttuvat niissä mainittuna aikana. Mukautuksessa otetaan huomioon tuen vahvistamisen perusteena käytettävä sokerin kustannusten vaihtelu.

(3) Asetuksessa (EY) N:o 1260/2001 ei säädetä enää 1 päivästä heinäkuuta 2001 alkaen varastointikustannusten tasausjärjestelmästä, jolla kustannukset korvattaisiin kiinteästi varastointimaksulla. Näin ollen asetuksen (EY) N:o 2135/95 7 artiklassa säädetyn poikkeuksen soveltaminen ei ole perusteltua, koska sokerialan yhteisessä markkinajärjestelyssä ei enää peritä varastointimaksuja(7).

(4) Sokerin kustannukset, joista voidaan maksaa näitä tukia, säilyisivät ennallaan, koska asetuksen (EY) N:o 1260/2001 48 artiklan 2 kohdassa säädetään, että varastointikustannusten tasausjärjestelmän mukaisesti 30 päivänä kesäkuuta 2001 varastoidun sokerin osalta myyntipäivänä pidetään varastointimaksun perimiseksi 30 päivää kesäkuuta 2001. Tästä syystä näin määritellyn sokerin ennen 1 päivää heinäkuuta 2001 vahvistettuja tukia ei tulisi tarkistaa kyseisten asiakirjojen voimassaoloaikana eikä ennen 30 päivää syyskuuta 2001. Näin ollen olisi asetuksen (EY) N:o 2135/95 7 artiklassa säädettyjä poikkeuksia muutettava.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kesäkuun 30 päivänä 2001 varastoidun, komission asetuksen (EY) N:o 1434/2000(8) 1 artiklassa tarkoitettujen varastointimaksujen alaisen ja markkinointivuotta 2001-2002 edeltävänä markkinointivuotena tuotetun sokerin varastointimaksujen muuttumisen vuoksi sovellettavaa tarkistusta, josta säädetään

- asetuksen (EY) N:o 1531/2000 14 artiklan 1 kohdassa,

- asetuksen (ETY) N:o 1729/78 5 a artiklan 1 kohdassa, ja

- asetuksen (EY) N:o 1729/97 1 artiklan 1 kohdassa

ei sovelleta ennen 1 päivää heinäkuuta 2001 vahvistettuihin tukiin vientitodistusten ja tuotantotukea koskevien asiakirjojen voimassaoloaikana enintään 30 päivään syyskuuta 2001 saakka.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 1.

(2) EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3) EYVL L 175, 14.7.2000, s. 69.

(4) EYVL L 201, 25.7.1978, s. 26.

(5) EYVL L 159, 3.6.1998, s. 39.

(6) EYVL L 243, 5.9.1997, s. 1.

(7) EYVL C 29 E, 30.1.2001, s. 315.

(8) EYVL L 161, 1.7.2000, s. 59.

Top