EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1262

Komission asetus (EY) N:o 1262/2001, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta

OJ L 178, 30.6.2001, p. 48–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 64 - 75
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 64 - 75
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 64 - 75
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 64 - 75
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 64 - 75
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 64 - 75
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 64 - 75
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 64 - 75
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 64 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; Kumoaja 32006R0952 . Latest consolidated version: 12/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1262/oj

32001R1262

Komission asetus (EY) N:o 1262/2001, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta

Virallinen lehti nro L 178 , 30/06/2001 s. 0048 - 0059


Komission asetus (EY) N:o 1262/2001,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001(1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan ja 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 7 artiklan 1 kohdassa säädetään tiettyjen sokereiden interventio-ostoa koskevista toimenpiteistä.

(2) Yhteisön interventiotoimenpiteiden täytäntöönpano edellyttää interventioelimiltä sokerin haltuunottoa tietyssä paikassa. Tämän vuoksi olisi säädettävä, että haltuun otetaan tarjoushetkellä hyväksytyssä varastossa oleva sokeri. Interventiojärjestelmää sovelletaan ainoastaan yhteisössä korjatusta juurikkaasta tai ruo'osta valmistettuun sokeriin, ja siinä säädetty hinta- ja myyntitakuu koskee ainoastaan valmistajia, joilla on peruskiintiö.

(3) Sokerialalla saadut kokemukset ovat osoittaneet vapaan kilpailun merkityksen sokerin kaupan pitämiselle. Vapaata kilpailua voidaan edistää itsenäisten yritysten osallistumisella. Tällaisten yritysten aseman parantaminen sokerialalla on asianmukaista. Tässä tarkoituksessa niille on suotavaa antaa mahdollisuus tarjota interventioon yhteisön sokeria, jotta ne voisivat toteuttaa kauppatoimensa tavallisin edellytyksin.

(4) Ostetusta tavarasta vastaavat interventioelimet. Niiden on toteutettava kaikki toimenpiteet sen varmistamiseksi, että interventioon tarjottu sokeri varastoidaan sen hyvän säilyvyyden kannalta vaadittavissa olosuhteissa. Intervention moitteettoman toiminnan varmistamiseksi olisi säädettävä interventioelimen ja myyjän välisen varastointisopimuksen tekemismahdollisuudesta.

(5) Varaston hyväksynnän ja sen peruuttamisen edellytysten määrittelemiseksi olisi otettava huomioon sokerin hyvää säilyvyyttä ja siirrettävyyttä sekä varaston maantieteellistä sijaintia ja varaston purkukapasiteettia koskevat vaatimukset sekä tapauksen mukaan hakijan varmistama säkitys tarjotun sokerin siirtämiseksi.

(6) Interventioedun ulottaminen erikoistuneisiin kauppiaisiin edellyttää hyväksynnän ja sen peruuttamisen osalta puolueettomien arviointiperusteiden määrittelemistä tälle toiminnalle erityisesti merkittävän sokerikauppaan osallistumisen osalta. On suotavaa sallia jokaisen jäsenvaltion säätää mahdollisista lisäedellytyksistä ja peruuttaa hyväksyntänsä, jos niitä ei täytetä. Olisi säädettävä, että kaikki tämän hyväksynnän jatkamista tai peruuttamista koskevat toimenpiteet on annettava tiedoksi komissiolle.

(7) Elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen 22 päivänä joulukuuta 1987 annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87(2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (Euratom) N:o 2218/89(3), määritellään säteilyhätätilassa noudatettava menettely niiden radioaktiivisen saastumisen tasojen määrittämiseksi, joita elintarvikkeiden ja rehujen osalta on noudatettava, jotta niitä voitaisiin pitää kaupan. Interventioon ei voida ostaa maataloustuotteita, joiden radioaktiivinen saastuminen ylittää kyseiset tasot.

(8) Sellaisten sokerien interventiota, joiden ominaisuudet todennäköisesti olisivat esteenä niiden myöhemmälle myynnille ja johtaisivat niiden pilaantumiseen varastoinnin aikana, ei voida hyväksyä.

(9) Interventiotoiminnan tavanomaisen hallinnon helpottamiseksi sokeritarjous olisi tehtävä eränä ja määriteltävä tämä käsite erityisesti vahvistamalla erän määrä.

(10) Interventioelimen on oltava tietoinen kaikista asiaan vaikuttavista seikoista kyetäkseen tutkimaan, täyttääkö tarjous vaaditut edellytykset. Tämän vuoksi tarjoajan on toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot.

(11) Interventioelimen harkintavallassa on asettaa tarjouksen hyväksymisen edellytykseksi myyjän kanssa tehty varastointisopimus, jos se pitää tätä tarpeellisena. Yhdenmukaisuuden vuoksi olisi vahvistettava olennaiset määräykset, jotka tällaiseen sopimukseen on sisällyttävä erityisesti sopimuksen voimassaoloajan osalta.

(12) Hyväksyttyjen siilojen ja varastojen on tarjottava parhaat mahdolliset sokerin varastointiolosuhteet, ja yleisesti sokeria katsotaan voitavan varastoida noin 12 kuukauden ajan ilman laadun heikkenemisen vaaraa, jos vaaditut edellytykset täyttyvät. Tämän vuoksi on perusteltua, että jos myyjän kanssa on tehty varastointisopimus, myyjä on omistusoikeuden siirtämisen ajankohdasta riippumatta vastuussa kyseisen sokerin laadusta periaatteessa enintään 12 kuukauden ajan.

(13) Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 7 artiklan 5 kohdassa säädetään soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen yhteydessä korotus- ja alennustaulukoista, joissa otetaan huomioon tarjotun sokerin laatu ja joita sovelletaan interventiohintoihin. Näiden taulukoiden määrittämiseksi on tarpeen luoda laatuun perustuva sokerien luokitus. Luokitus ja siitä johtuvat alennukset voidaan määrittää yleisesti kaupankäynnissä käytettyjen puolueettomien tietojen perusteella.

(14) Asianomaisten syrjinnän välttämiseksi ja ottaen huomioon jäsenvaltioissa voimassa olevat hallinnolliset käytännöt olisi vahvistettava yhdenmukaisella tavalla tavaran maksu- ja siirtoedellytykset siitä riippumatta, onko varastointisopimusta vai ei, erityisesti näiden toimien toteuttamiselle asetettavien enimmäismääräaikojen osalta.

(15) Interventioon tarjotun sokerin toimittaminen säkitettynä voi osoittautua tarpeelliseksi myöhemmän käyttötarkoituksen vuoksi. Tämän vuoksi interventioelimellä on oltava mahdollisuus vaatia tiettyjä yleisesti kaupankäynnissä käytettyjä pakkaustapoja, jos se vastaa niihin liittyvistä kiinteästi vahvistettavista kuluista.

(16) Kustannukset, joista interventioelimen on vastattava tiettyjä pakkaustapoja vaatiessaan, vahvistetaan kiinteästi virheettömille säkeille. Tämän vuoksi tarjoajan kanssa tehdyn varastointisopimuksen osalta olisi säädettävä mainittujen kustannusten määrittämisestä säkkien kunnon toteamisen perusteella.

(17) Interventioelinten ostamaan sokeriin sovellettavista laadunmääritysmenetelmistä 1 päivänä heinäkuuta 1969 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1265/69(4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1280/71(5), rajoitutaan mainittujen menetelmien teknisiin yksityiskohtiin. Koska näillä menetelmillä saadut tulokset eivät ole ehdottoman tarkkoja, olisi sallittava mahdollinen virhemarginaali. Epäyhdenmukaisten määritystulosten vertailusta aiheutuvien erimielisyyksien sopimiseksi olisi lisäksi otettava käyttöön asianmukaiset välitysmenettelyt.

(18) Intervention on mahdollistettava tuotteiden vetäminen väliaikaisesti häiriintyneiltä markkinoilta ja niiden sinne takaisin saattaminen markkinoiden tilanteen tasapainotuttua. Tämän vuoksi tarjottujen tuotteiden on oltava tapauksen mukaan elintarvikkeeksi tai rehuksi kelpaavia.

(19) Interventioelinten hallussaan pitämä sokeri on myytävä yhteisön ostajille ilman syrjintää ja mahdollisimman taloudellisin edellytyksin. Yleensä tarjouskilpailujärjestelmä mahdollistaa näiden tavoitteiden saavuttamisen. Tarjouskilpailulta olisi edellytettävä ennakkolupaa, jotta vältettäisiin sokerin myynti epäsuotuisassa markkinatilanteessa. Tietyissä erityistilanteissa olisi kuitenkin suotavaa käyttää muuta kuin tarjouskilpailumenettelyä.

(20) Koska interventioalaa koskevaa sääntelyä on muutettu, olisi vahvistettava interventioelinten tarjouskilpailulla tapahtuvaan sokerinmyyntiin sovellettavat uudet yksityiskohtaiset säännöt.

(21) Tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi kaikille asianomaisille yhteisössä interventioelinten täytäntöönpanemien tarjouskilpailujen on oltava periaatteiltaan yhdenmukaisia. Tässä yhteydessä on tarpeen säätää edellytyksistä, joilla taataan sokerin käyttö aiottuihin tarkoituksiin.

(22) Sokerialan erikoislaatuisuuden huomioon ottamiseksi olisi säädettävä erityissäännöistä. Erityisesti on tehtävä mahdolliseksi vahvistaa myyntiin saatetun sokerimäärän enimmäismäärä yhtä tarjoajaa kohti, jotta mahdollisimman moni asianomainen saisi tilaisuuden osallistua tarjouskilpailuun. Lisäksi sokerin hintojen ja noteerausten nopeiden muutosten vuoksi olisi aiheellista olla velvoittamatta tarjoajaa pysyttämään tarjoustaan voimassa, jos tarjouskilpailu ratkaistaan vasta hänen asettamansa määräpäivän ja kellonajan jälkeen.

(23) Erityisesti varastointikustannusten vuoksi on välttämätöntä täsmentää sokerin omistusoikeuden siirtymishetki.

(24) Myydyn valkoisen sokerin luokkaa ja myydyn raakasokerin saantoa todettaessa olisi aiheellista käyttää täysin samanlaisia perusteita kuin ne, joista säädetään interventioelinten sokerin ostojen osalta. Asianomaisten tasavertainen kohtelu voidaan varmistaa vain ottamalla käyttöön yhdenmukaiset ja tarkat säännökset tapauksen mukaan myyntihinnan, denaturointipalkkion tai vientituen mukauttamisesta, samoin kuin vientitodistuksen oikaisemisesta siinä tapauksessa, että tavaran laadun todetaan olevan muu kuin tarjouskilpailuilmoituksessa määritetty.

(25) Tässä asetuksessa vahvistetuilla yksityiskohtaisilla soveltamissäännöillä korvataan interventioelinten tarjouskilpailulla tapahtuvan sokerinmyynnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 3 päivänä helmikuuta 1972 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 258/72(6), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 260/96(7), ja interventioelinten tekemän yhteisössä korjatusta juurikkaasta tai ruo'osta valmistetun sokerin oston soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä syyskuuta 1977 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2103/77(8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 260/96 säädetyt yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, minkä vuoksi kyseiset asetukset on kumottava.

(26) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

OSTO

I LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

1. Interventioelin ostaa sokerin ainoastaan, jos:

a) tarjouksentekijällä on peruskiintiö;

b) tarjouksentekijä on sen jäsenvaltion hyväksymä erikoistunut kauppias, jonka alueella tämän yritys sijaitsee.

2. Interventiotarjous on tehtävä kirjallisena sen sokerin tuottajajäsenvaltion interventioelimelle, jonka alueella tarjottu sokeri on tarjoushetkellä.

3. Ainoastaan hyväksytyssä varastossa tarjouksentekohetkellä oleva kiintiösokeri voidaan ottaa haltuun.

Hyväksynnän antaa kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen.

II LUKU

Hyväksynnät

2 artikla

1. Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä voidaan myöntää vain sellaiselle siilolle tai varastolle, joka

a) täyttää sokerin hyvää säilyvyyttä koskevat tarvittavat vaatimukset;

b) sijaitsee paikassa, jossa on sokerin siirtämiseen tarvittavat kuljetusmahdollisuudet;

c) sijaitsee sokeritehdasalueella tai sokerin tuotantoalueella.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetulle siilolle ja varastolle annetaan hyväksyntä ainoastaan:

a) sen kokonaismäärän rajoissa, joka vastaa enintään 50:llä kerrottua päivittäistä sokerin säkityskapasiteettia 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin säkkeihin, sekä purkamiskapasiteettia, jonka hakija sitoutuu asettamaan kyseisen interventioelimen käyttöön siirtoajankohtana, kun kyseessä ovat siilot, joissa sokeri varastoidaan pakkaamattomana ja joissa on tämän säkityksen mahdollistava laitteisto;

b) sen kokonaismäärän rajoissa, joka vastaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin säkkeihin pakatun sokerin enintään 50:llä kerrottua päivittäistä purkamiskapasiteettia, jonka hakija sitoutuu asettamaan kyseisen interventioelimen käyttöön siirtoajankohtana, kun kyseessä ovat varastot, joissa sokeri varastoidaan säkitettynä;

c) sen kokonaismäärän rajoissa, joka vastaa enintään 50:llä kerrottua päivittäistä pakkaamattoman sokerin purkamiskapasiteettia, jonka hakija sitoutuu asettamaan kyseisen interventioelimen käyttöön siirtoajankohtana, kun kyseessä ovat siilot tai varastot, joissa raakasokeri varastoidaan pakkaamattomana.

3. Hyväksyntä annetaan asianomaisen pyynnöstä kaikille siiloille tai varastoille, jotka interventioelimen arvioinnin mukaan täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset. Tämän hyväksynnän myöntäminen voidaan kuitenkin rajoittaa niihin siiloihin tai varastoihin, joita on jo käytetty sokerin varastoimiseen.

Hyväksynnässä on osoitettava erityisesti se kokonaismäärä, jolle hyväksyntä on annettu sekä päivittäinen purkamiskapasiteetti ja tarvittaessa 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu säkityskapasiteetti.

4. Hyväksyntä peruutetaan, jos jokin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista edellytyksistä ei enää täyty.

5. Hyväksynnän antaa tai peruu interventioelin.

3 artikla

1. Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi sokerialalle erikoistuneena kauppiaana pidetään henkilöä:

a) jonka toimintaan kuuluu olennaisesti sokerin tukkukauppa ja joka ostaa tai jonka voidaan olettaa ostavan markkinointivuonna vähintään 10000 tonnia yhteisön sokeria; ja

b) joka ei harjoita sokerin vähittäiskauppaa.

2. Jollei 3-6 kohdan säännöksistä muuta johdu, asianomaisen jäsenvaltion on annettava 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu hyväksyntä jokaiselle hakijalle, joka täyttää tai jonka voidaan olettaa täyttävän markkinointivuoden osalta tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset.

3. Hyväksyntä annetaan yhdelle markkinointivuodelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan soveltamista.

Sitä voidaan jatkaa seuraavalle markkinointivuodelle, jos hakijaa edelleen voidaan pitää kyseisen markkinointivuoden osalta erikoistuneena kauppiaana.

4. Jäsenvaltio voi vahvistaa hyväksynnän myöntämiselle lisäedellytyksiä.

Hyväksyntä voidaan peruuttaa, jos todetaan, ettei asianomainen enää täytä tai kykene täyttämään näitä edellytyksiä.

5. Hyväksyntä peruutetaan, jos todetaan, ettei asianomainen enää täytä tai kykene täyttämään jotain 1 kohdassa tarkoitettua edellytystä.

Hyväksyntä voidaan antaa, sitä voidaan jatkaa tai se voidaan perua kesken markkinointivuoden; näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan ole taannehtivaa vaikutusta.

6. Tämän artiklan mukaisesti toteutetuista hyväksynnän myöntämistä, jatkamista ja peruuttamista koskevista toimenpiteistä on ilmoitettava kirjallisesti asianomaiselle sen jälkeen, kun kyseinen jäsenvaltio on antanut ne tiedoksi komissiolle.

III LUKU

Tarjous

4 artikla

1. Interventioon tarjottavien sokerien on täytettävä seuraavat edellytykset:

a) niiden on oltava tuotettuja kiintiössä samana markkinointivuonna, jona tarjous tehdään.

Tarjousta välittömästi edeltävänä markkinointivuonna tuotettuja sokereita voidaan kuitenkin vielä tarjota:

- Italiassa seuraavan elokuun 31 päivään,

- muilla yhteisön Euroopassa sijaitsevilla alueilla seuraavan syyskuun 30 päivään;

b) niiden on oltava kristallisokereita.

2. Interventioon tarjotun valkoisen sokerin on täytettävä 1 kohdassa säädetyt edellytykset ja oltava laadultaan virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista, kosteuspitoisuudeltaan enintään 0,06 prosenttista ja vapaasti juoksevaa.

3. Interventioon tarjotun raakasokerin on täytettävä 1 kohdassa säädetyt edellytykset ja oltava laadultaan virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista, ja sen asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevan II kohdan säännösten mukaisesti lasketun saannon on oltava vähintään 89 prosenttia.

Lisäksi:

a) raa'an ruokosokerin osalta sokerin turvallisuuskertoimen on oltava enintään 0,30;

b) raa'an juurikassokerin osalta:

- sokerin pH-arvon on tarjouksen hyväksymisen ajankohtana oltava vähintään 7,9,

- inverttisokeripitoisuuden on oltava enintään 0,07 prosenttia,

- lämpötila ei saa vaarantaa hyvää säilyvyyttä,

- turvallisuuskertoimen on oltava 0,45, kun polarisaatioaste on vähintään 97, tai

- kosteuspitoisuuden on oltava enintään 1,4 prosenttia, kun polarisaatioaste on pienempi kuin 97.

Turvallisuuskerroin saadaan jakamalla kyseisen sokerin kosteuspitoisuusprosentti polarisaatioasteen ja luvun 100 erotuksella.

4. Interventioon tarjotun sokerin ei katsota olevan virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista 2 ja 3 kohdan mukaisesti silloin kun se ylittää asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87 sallitun radioaktiivisen saastumisen tason. Tuotteen radioaktiivisen saastumisen taso tarkastetaan ainoastaan tilanteen sitä vaatiessa ja pelkästään tiettynä ajanjaksona. Tarvittaessa valvontatoimenpiteiden kesto ja laajuus määritellään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5 artikla

Interventioon voidaan tarjota ainoastaan asianomaisen omistamia sokereita, joita ei ole aiemmin ostettu interventioon.

6 artikla

Kaikki sokerin interventiotarjoukset on tehtävä erinä.

Tämän asetuksen soveltamiseksi "erällä" tarkoitetaan samanlaatuista, samalla tavalla pakattua ja samaan paikkaan varastoitua 500 tonnin suuruista sokerimäärää. Jos asianomainen kuitenkin tarjoaa suuremman määrän, eränä pidetään myös määrää, joka ylittää 500 tonnia tai kyseisen määrän moninkertaisena.

7 artikla

1. Interventioelimelle osoitetussa tarjouksessa on oltava:

a) tarjoajan nimi ja osoite;

b) varasto, jossa sokeri on tarjouksentekohetkellä;

c) tarjotun sokerin siirtämiseksi taattu purkamiskapasiteetti ja tarvittaessa säkityskapasiteetti;

d) tarjotun sokerin nettomäärä;

e) tarjotun sokerin ominaisluonne ja laatu sekä markkinointivuosi, jona sokeri on tuotettu;

f) sokerin pakkaustapa.

2. Interventioelin voi vaatia lisätietoja.

3. Tarjoukseen on oheistettava tarjoajan ilmoitus siitä, ettei kyseistä sokeria ole aiemmin ostettu interventioon, että tarjoaja on sokerin omistaja ja että sokeri täyttää 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset.

8 artikla

1. Tarjous on voimassa kolme viikkoa tarjouksentekopäivästä.

Se voidaan kuitenkin peruuttaa tänä aikana interventioelimen suostumuksella.

2. Interventioelin tutkii tarjouksen. Sen on hyväksyttävä tarjous ennen kuin 1 kohdassa tarkoitettu määräaika päättyy.

Sen on kuitenkin hylättävä tarjous, jos tarjousta tutkittaessa kuitenkin ilmenee, että jokin vaadituista edellytyksistä ei täyty.

3. Ostosopimuksessa on täsmennettävä ostettavan sokerin pakkaustapa. Lisäksi siinä voidaan tarvittaessa pidättää interventioelimelle mahdollisuus vaatia sokerin siirtämiseksi yhtä tai useampaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua pakkaustapaa.

4. Ostosopimus voidaan purkaa ainoastaan yksimielisesti ja ennen sokerin siirtämistä.

IV LUKU

Varastointisopimus

9 artikla

1. Tarjoajan ja interventioelimen välinen ennakolta tehtävä varastointisopimus on tehtävä määrittämättömäksi ajanjaksoksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 17 artiklan 4 kohdan soveltamista.

2. Varastointisopimuksen voimassaolo alkaa päivänä, jona 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu väliaikainen maksu suoritetaan, ja lakkaa sen kymmenen päivän jakson loputtua, joiden aikana sokerimäärän siirtäminen päättyy.

3. Varastointisopimukseen on sisällyttävä erityisesti:

a) lauseke, jonka mukaan sen voimassaolo päättyy tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin vähintään kymmenen päivän irtisanomisajalla;

b) interventioelimen oikeus velvoittaa asianomainen jatkamaan sopimuksen voimassaoloaikaa sokerin siirtämiselle säädetyn määräajan jälkeen, jos se toteaa, että asianomainen ei ole noudattanut 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sitoumusta, ilman että 4 kohtaa kuitenkaan sovelletaan;

c) varastointimaksun määrä, joka interventioelimen on maksettava;

d) myyjän velvoite lastata sokeri omalla kustannuksellaan interventioelimen valitsemaan kuljetusvälineeseen.

4. Interventioelin vastaa varastointimaksuista varastointisopimuksen päättymiseen asti sen kymmenen päivän jakson alusta, jonka aikana sokerin väliaikainen maksu suoritetaan.

5. Sokeriyritysten siiloihin tai varastoihin varastoidun sokerin varastointimaksut eivät voi olla enemmän kuin 0,048 euroa 100 kilogrammalta kymmenen päivän jaksoa kohden.

Interventioelin voi kuitenkin korottaa vahvistettua määrää ensimmäisen alakohdan mukaisesti enintään 35 prosenttia, jos sokeri on varastoitu tarjoajan muihin kuin sokeriyritysten yhteydestä vuokraamiin siiloihin tai varastoihin; tätä varastointia koskevissa erityistapauksissa interventioelin voi korottaa ensimmäisen alakohdan mukaisesti vahvistettua määrää enintään 50 prosenttia.

6. "Kymmenen päivän jaksolla" tarkoitetaan yhtä seuraavista kalenterikuukauden jaksoista: 1 päivästä 10 päivään, 11 päivästä 20 päivään ja 21 päivästä kuun loppuun.

10 artikla

1. Varastointisopimuksessa tarkoitetun sokerin omistusoikeus siirtyy samanaikaisesti kyseisen sokerin väliaikaisen maksun suorittamisen kanssa.

2. Myyjä on vastuussa 1 kohdassa tarkoitetun sokerin laadusta ja pakkauksesta, jossa se on hyväksytty interventioon, kunnes kyseinen sokeri siirretään.

11 artikla

1. Myyjän on korvattava viipymättä se kyseisen sokerin määrä, jonka ei katsota täyttävän 4 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä, sitä vastaavalla ja kyseiset edellytykset täyttävällä määrällä, joka on joko samassa varastointipaikassa tai muussa intervention osalta hyväksytyssä varastointipaikassa.

2. Silloin kun sokeri on pakattu jollain 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja todetaan, että pakkaus ei enää ole säädettyjen vaatimusten mukainen, interventioelin vaatii myyjää korvaamaan säkin vaatimusten mukaisella pakkauksella.

V LUKU

Ostohinta

12 artikla

Valkoinen sokeri jaetaan neljään luokkaan seuraavasti:

a) luokka 1: vakiolaatuista sokeria hyvälaatuisempi sokeri;

b) luokka 2: vakiolaatuinen sokeri;

c) luokat 3 ja 4: vakiolaatuista sokeria huonolaatuisempi sokeri.

13 artikla

1. Laadultaan luokkaan 1 kuuluvilla sokereilla on seuraavat ominaisuudet:

a) virheetön, kunnollinen ja myyntikelpoinen laatu, kuiva, tasainen kiderakenne, vapaasti juokseva;

b) kosteuspitoisuus enintään 0,06 prosenttia;

c) inverttisokeripitoisuus enintään 0,04 prosenttia;

d) lisäksi luokan 1 sokerien ominaisuuksien osalta pisteiden lukumäärä on yhteensä enintään 8 ja:

- 6 tuhkapitoisuudelta,

- 4 Brunswick Institute for Agricultural Technology and the Sugar Industry -menetelmän, jäljempänä "Brunswick-menetelmä", mukaisesti määritetyn värityypin osalta,

- 3 International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis -menetelmän, jäljempänä "Icumsa-menetelmä" mukaisesti määritetyn liuoksen väripitoisuuden osalta.

Yksi piste vastaa:

a) 0,0018 prosentin tuhkapitoisuutta, määritettynä Icumsa-menetelmän mukaisesti siten, että tiivistymisaste 28 Brix-asteessa;

b) 0,5 värityyppiyksikköä, määritettynä Brunswick-menetelmän mukaisesti;

c) 7,5 liuoksen väripitoisuuden yksikköä, määritettynä Icumsa-menetelmän mukaisesti.

2. Laadultaan luokkaan 3 kuuluvilla sokereilla on seuraavat ominaisuudet:

a) virheetön, kunnollinen ja myyntikelpoinen laatu, kuiva, tasainen kiderakenne, vapaasti juokseva;

b) polarisaatio vähintään 99,7 °S;

c) kosteuspitoisuus enintään 0,06 prosenttia;

d) inverttisokeripitoisuus enintään 0,04 prosenttia;

e) värityyppi enintään nro 6 määritettynä Brunswick-menetelmällä.

3. Laadultaan luokkaan 4 kuuluvat sokerit, jotka eivät kuulu luokkaan 1, 2 tai 3.

14 artikla

Sataan kilogrammaan valkoista sokeria sovellettavaa interventiohintaa:

a) alennetaan 0,73 eurolla luokkaan 3 kuuluvan sokerin osalta;

b) alennetaan 1,31 eurolla luokkaan 4 kuuluvan sokerin osalta;

15 artikla

1. Sataan kilogrammaan raakasokeria sovellettavaa interventiohintaa:

a) korotetaan, kun kyseisen sokerin saanto on suurempi kuin 92 prosenttia;

b) alennetaan, kun kyseisen sokerin saanto on pienempi kuin 92 prosenttia.

2. Korotuksen tai alennuksen määrä euroina 100 kilogrammalta vastaa raakasokerin interventiohinnan ja kertoimella kerrotun kyseisen hinnan välistä erotusta. Kerroin saadaan jakamalla kyseessä oleva raakasokerin saanto 92 prosentilla.

3. Raakasokerin saanto lasketaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevan II kohdan mukaisesti.

16 artikla

1. Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, interventioelimen on kahdeksan viikon kuluessa tarjouksentekopäivästä suoritettava väliaikainen maksu, jonka määrä saadaan tarjouksessa esitettyjen tietojen ja ostohinnan perusteella.

Raakasokerin osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu väliaikaisen maksun määrä lasketaan ottaen huomioon 92 prosentin kiinteä saanto.

2. Väliaikaisen maksun edellytyksenä on myyjän antama vakuus, joka vastaa viittä prosenttia kyseisen maksun määrästä ja jonka tarkoituksena on taata tarjouksessa esitettyjen tietojen oikeellisuus.

3. Interventioelimen on maksettava ostohinta lopullisesti heti, kun lopulliset painon tarkistamisen tulokset ja 19 artiklassa tarkoitettujen näytteiden määritysten tulokset ovat tiedossa. Mahdolliset pakkauskustannukset maksetaan, kun säkkien kunto on todettu niitä siirrettäessä.

Painon tarkistamisen tulosten ja näytteiden lopullisten määritystulosten poikkeaminen tarjouksessa esitetyistä on otettava huomioon ostohintaa lopullisesti maksettaessa erityisesti 14 ja 15 artiklan mukaisesti.

4. Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan vain, jos:

a) ostetun sokerin hintaa ei alenneta painon tarkistamisen ja määritysten lopullisten tulosten perusteella;

b) myyjä korvaa kolmen viikon kuluessa maksukehotuksen vastaanottamisesta 1 kohdassa tarkoitetun väliaikaisen maksun yhteydessä mahdollisen väärin perustein saamansa määrän.

Vakuus vapautetaan välittömästi. Vakuus menetetään, jos tässä asetuksessa säädetyt edellytykset eivät täyty.

VI LUKU

Siirtäminen

17 artikla

1. Jollei interventioelimen ja myyjän kesken ole toisin sovittu, sokeri on säilytettävä siirtoon asti siinä siilossa tai varastossa, jossa se on tarjouksentekohetkellä.

2. Sokeri on siirrettävä myyjän tai tämän edustajan läsnä ollessa.

3. Sokerin siirtämiseksi siilosta tai varastosta myyjän on lastattava ostettu sokeri interventioelimen valitsemaan kuljetusvälineeseen.

4. Rajoittamatta 34 artiklan soveltamista ostettu sokeri on siirrettävä:

a) 1 päivän lokakuuta ja seuraavan 31 päivän maaliskuuta välisenä aikana hyväksyttyjen tarjousten osalta viimeistään seuraavana 30 päivänä syyskuuta;

b) 1 päivän huhtikuuta ja seuraavan 30 päivän syyskuuta välisenä aikana hyväksyttyjen tarjousten osalta sitä kuukautta, jonka aikana tarjous on hyväksytty, seuraavan seitsemännen kuukauden loppuun mennessä.

5. Interventioelin voi kuitenkin sopia myyjän kanssa, että 4 kohdassa tarkoitettu siirtäminen tehdään 4 kohdassa säädetyn määräajan päätyttyä. Tällöin interventioelin:

a) tekee myyjän kanssa varastointisopimuksen sovitulle ajanjaksolle;

b) järjestää omalla kustannuksellaan ennen kyseessä olevan määräajan päättymistä 19 artiklassa tarkoitettujen asiantuntijoiden toteuttaman samassa artiklassa tarkoitetun näytteidenoton ja painon tarkistamisen;

c) maksaa lopullisesti ostohinnan 16 artiklan mukaisesti;

d) voi myyjän hakemuksesta sopia ostetun sokerin lastaamisvelvoitteen korvaamisesta maksamalla siitä koituvat kustannukset. Nämä kustannukset lasketaan 4 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymispäivänä voimassa olevien maksujen perusteella.

18 artikla

1. Jollei 2-4 kohdan soveltamisesta muuta johdu, myyjä toimittaa ostetun sokerin pakkaamattomana.

2. Interventioelin voi vaatia, että ostettu sokeri toimitetaan jollakin seuraavista pakkaustavoista:

a) uusissa juuttisäkeissä, jotka on vuorattu vähintään 0,04 millimetrin paksuisella polyeteenillä, joiden yhteispaino vuorineen on vähintään 450 grammaa ja joiden sisältö vastaa 50 kilogramman nettopainoa;

b) uusissa juuttisäkeissä, jotka on vuorattu vähintään 0,05 millimetrin paksuisella polyeteenillä, joiden yhteispaino vuorineen on vähintään 420 grammaa ja joiden sisältö vastaa 50 kilogramman nettopainoa;

Interventioelin voi sallia, että ostettu sokeri toimitetaan uusissa juuttisäkeissä, jotka on vuorattu polyeteenillä, joiden yhteispaino vuorineen on vähintään 400 grammaa ja joiden sisältö vastaa 50 kilogramman nettopainoa. Interventioelin voi asettaa hyväksymisen edellytykseksi polyeteenivuorille vähimmäispaksuuden ja juuttisäkille erityislaadun.

3. Jos interventioelin vaatii yhtä tai useampaa 2 kohdassa tarkoitettua pakkaustapaa tai hyväksyy ne, sen on maksettava tähän tai näihin pakkaustapoihin liittyvät kustannukset. Lisäksi interventioelimen on ilmoitettava myyjälle hyvissä ajoin ennen sokerin siirtämistä 2 artiklassa säädetyt pakkaustavat, jotka se vaatii tai hyväksyy.

Niiden kustannusten kiinteäksi määräksi, jotka liittyvät 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin pakkaustapoihin, vahvistetaan 1,70 euroa 100 kilogrammalta sokeria.

Niiden kustannusten kiinteäksi määräksi, jotka liittyvät 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun pakkaustapaan, vahvistetaan 1,57 euroa 100 kilogrammalta sokeria.

4. Interventioelin voi hyväksyä sokerin toimittamisen jollakin muulla kuin 2 kohdassa täsmennetyllä pakkaustavalla. Tällöin interventioelimen ei tarvitse maksaa kyseiseen pakkaukseen liittyviä kustannuksia, ja myyjän on toimitettava sokeri pakkaamattomana omalla kustannuksellaan, jollei muusta pakkauksesta sovita myyjän ja sokerin myöhemmin interventioelimeltä ostavan osapuolen kesken.

19 artikla

1. Siirron yhteydessä joko kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien asiantuntijoiden tai interventioelimen ja myyjän yhteisellä sopimuksella valitsemien asiantuntijoiden on otettava neljä näytettä määritystä varten. Kummallekin sopimuspuolelle annetaan yksi näyte. Asiantuntija tai toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä laboratorio säilyttää muut kaksi näytettä.

Jokainen näyte analysoidaan kaksi kertaa, ja näiden kahden määrityksen keskiarvoa pidetään kyseisen näytteen analyysin tuloksena.

2. Jos sopimuspuolten välillä syntyy erimielisyyttä ostetun sokerin luokasta, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) jos myyjän ja ostajan analyysien tulosten välillä todettu poikkeama on:

- luokan 1 sokerilla enintään 1 piste kunkin 13 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun ominaisuuden osalta, tai

- luokan 2 sokerilla enintään 2 pistettä tämän luokan määrittelemisessä käytettyjen ominaisuuksien osalta, jos niiden määrittämisessä on käytetty pisteitä,

näiden kahden tuloksen aritmeettinen keskiarvo määrittää kyseisen sokerin luokan.

Sopimuspuolen pyynnöstä 1 kohdassa tarkoitetun laboratorion on kuitenkin tehtävä välitysanalyysi. Tässä tapauksessa valitaan välitysanalyysin tuloksen ja lähimpänä välitysanalyysin tulosta olevan myyjän tai ostajan analyysin tuloksen aritmeettinen keskiarvo.

Tämä keskiarvo määrittää kyseisen sokerin luokan. Jos välitysanalyysin tulos osuu myyjän ja ostajan analyysien tulosten väliin, välitysanalyysin tulos määrittää kyseisen sokerin luokan;

b) jos todettu poikkeama on suurempi kuin a alakohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä tai tapauksen mukaan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu poikkeama, toimivaltaisten viranomaisten hyväksymän laboratorion on tehtävä välitysanalyysi. Tällöin se tehdään a alakohdan toisen alakohdan säännösten mukaisesti;

c) niiden erimielisyyksien osalta, jotka koskevat luokan 3 sokerin värityypin enimmäisraja-arvoa, polarisaatiota, kosteuspitoisuutta tai inverttisokeripitoisuutta, noudatetaan samaa menettelyä kuin a ja b alakohdassa.

Edellä a alakohdassa tarkoitetut poikkeamat korvataan seuraavasti:

- 1,0 värityyppiyksikköä luokan 3 sokerin osalta,

- 0,2 °S polarisaation osalta,

- 0,02 prosenttia kosteuspitoisuuden osalta,

- 0,01 prosenttia inverttisokeripitoisuuden osalta.

3. Välitysanalyysiin:

a) liittyvistä 2 kohdan a alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista vastaa pyynnön tehnyt sopimuspuoli;

b) liittyvät 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut kustannukset jaetaan tasan interventioelimen ja myyjän kesken.

4. Jos sopimuspuolten välillä on 1 kohdan soveltamisen jälkeen erimielisyyttä ostetun raakasokerin saannosta, 1 kohdassa tarkoitettu laboratorio tekee välitysanalyysin. Tässä tapauksessa valitaan välitysanalyysin tuloksen ja lähimpänä välitysanalyysin tulosta olevan myyjän tai ostajan analyysin tuloksen aritmeettinen keskiarvo. Tämä keskiarvo määrittää kyseisen raakasokerin saannon. Jos välitysanalyysin tulos osuu myyjän ja ostajan analyysien tulosten väliin, kyseisen raakasokerin saannon määrittää välitysanalyysin tulos.

Välitysanalyysiin liittyvistä kustannuksista vastaa se sopimuspuoli, joka on kiistänyt 1 kohdan mukaisesti tehtyjen määritysten tulokset.

20 artikla

1. Myydyn sokerin painon tarkistavat siirron yhteydessä 19 artiklassa tarkoitetut asiantuntijat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 17 artiklan 5 kohdan säännösten soveltamista.

Myyjän on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asiantuntijat voivat tarkistaa painon ja ottaa näytteet.

2. Myyjä vastaa painon tarkistamiseen liittyvistä kustannuksista.

3. Interventioelin vastaa painon tarkistamisesta ja näytteidenotosta vastaaviin asiantuntijoihin liittyvistä kustannuksista.

II OSASTO

MYYNTI

I LUKU

Yleiset säännökset

21 artikla

1. Interventioelimet voivat myydä sokerin vasta, kun myyntiin saattamisesta on päätetty asetuksen (EY) N:o 1260/2001 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Sokerin saattaminen myyntiin asetuksen (EY) N:o 1260/2001 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuin edellytyksin tehdään tarjouskilpailulla tai muulla myyntimenetelmällä.

Sokerin saattaminen myyntiin asetuksen (EY) N:o 1260/2001 9 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin tehdään tarjouskilpailulla.

3. Tarjouskilpailu koskee tapauksen mukaan myyntihintaa, denaturointipalkkion määrää tai vientituen määrää. Tarjouskilpailun ehdot ja erityisesti myytävän sokerin määräpaikka määritetään tehtäessä päätös tarjouskilpailun avaamisesta.

4. Tarjouskilpailun ehtojen on taattava kaikille asianomaisille riippumatta heidän sijoittautumispaikastaan yhteisössä samanarvoinen osallistumismahdollisuus ja samanarvoinen kohtelu.

II LUKU

Myynti tarjouskilpailulla

22 artikla

1. Kyseinen interventioelin järjestää tarjouskilpailun sille määrälle kyseistä sokeria, joka sillä on hallussaan.

2. Interventioelin laatii tarjouskilpailuilmoituksen. Tarjouskilpailuilmoitus julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Interventioelin voi lisäksi julkaista tai julkaisuttaa tarjouskilpailuilmoituksen muualla.

3. Ilmoitus on julkaistava Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä vähintään kymmenen päivää ennen tarjousten tekemisen määräajan päättymistä.

4. Tarjouskilpailuilmoituksessa on oltava erityisesti:

a) tarjouskilpailun järjestävän interventioelimen nimi ja osoite;

b) tarjouskilpailun ehdot;

c) tarjousten tekemisen määräaika;

d) tarjouskilpailutettavat sokerierät ja jokaiselta erältä

erityisesti:

- erän viite,

- määrä,

- kyseisen sokerin laatumääritys,

- pakkaustapa,

- sen varaston sijainti, johon sokeri on varastoitu,

- toimitusvaihe,

- tarvittaessa mahdollisuus lastata tavara jokia pitkin, meritse tai rautateitse liikkuviin kulkuneuvoihin.

Tarjouskilpailuilmoitus voi sisältää myös muita selvityksiä.

5. Interventioelin toteuttaa tarpeellisina pitämänsä toimenpiteet antaakseen asianomaisille pyynnöstä mahdollisuuden tarkastaa myytäväksi saatettu sokeri.

23 artikla

1. Jokainen tarjouskilpailun ratkaiseminen edellyttää myyntisopimuksen tekemistä sen sokerimäärän osalta, jota ratkaisu koskee. Tarjouskilpailu ratkaistaan tapauksen mukaan seuraavien tarjouksessa esitettävien seikkojen perusteella:

a) tarjouskilpailun voittajan maksettavaksi tuleva hinta;

b) denaturointipalkkion määrä; tai

c) vientituen määrä.

2. Tarjouskilpailun voittajan maksettavaksi tuleva hinta on:

a) edellä olevan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tarjouksessa oleva hinta;

b) edellä olevan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tarjouskilpailun ehdoissa oleva hinta.

24 artikla

1. Tässä luvussa "käyttötarkoituksella" tarkoitetaan:

a) rehua;

b) vientiä;

c) muita tarvittaessa erikseen määriteltäviä tarkoituksia.

2. Tämän luvun soveltamiseksi "erällä" tarkoitetaan samanlaatuista, samalla tavalla pakattua ja samaan paikkaan varastoitua sokerimäärää.

25 artikla

1. Sokerin tarjouskilpailuttamiseksi on vahvistettava seuraavat tarjouskilpailun ehdot:

a) tarjouskilpailutettavan tavaran kokonaismäärä tai määrät;

b) käyttötarkoitus;

c) tarjousten tekemisen määräaika;

d) tarjouskilpailun voittajan maksettavaksi tuleva hinta silloin kun sokeri on tarkoitettu rehuksi tai vientiin.

2. Lisäksi voidaan vahvistaa muita edellytyksiä, erityisesti:

a) muuhun käyttötarkoitukseen kuin rehuksi tai vientiin myytäväksi saatetun sokerin vähimmäishinta;

b) denaturointipalkkion, jäljempänä "palkkio", tai vientituen, jäljempänä "tuki", enimmäismäärä;

c) tarjoaja- tai eräkohtainen tavaran vähimmäismäärä;

d) tarjoaja- tai eräkohtainen tavaran enimmäismäärä;

e) denaturointipalkkiotodistuksen, jäljempänä "palkkiotodistus" tai vientitodistuksen, jäljempänä "todistus", erityinen voimassaoloaika.

26 artikla

1. Jos yhteisön sokerimarkkinoilla vallitsevan tilanteen kannalta on suotavaa, tavaran myyntiin saattamiseksi voidaan avata pysyvä tarjouskilpailu.

Pysyvän tarjouskilpailun voimassaoloaikana järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.

2. Ilmoitus pysyvästä tarjouskilpailusta julkaistaan ainoastaan sen avaamisen yhteydessä. Ilmoitusta voidaan muuttaa tai se voidaan korvata toisella pysyvän tarjouskilpailun voimassaoloaikana. Sitä muutetaan tai se korvataan, jos tarjouskilpailun edellytykset muuttuvat tänä voimassaoloaikana.

27 artikla

1. Asianomaiset osallistuvat tarjouskilpailuun joko jättämällä interventioelimelle kirjallisen tarjouksen vastaanottotodistusta vastaan tai lähettämällä sen interventioelimelle kirjattuna kirjeenä, teleksillä tai sähkeitse.

2. Tarjouksessa on oltava:

a) tarjouskilpailua koskeva viite;

b) tarjouksen tekijän nimi ja osoite;

c) erän viite;

d) tavaramäärä, jota tarjous koskee;

e) 100 kilogrammaa kohden euroina kolmen desimaalin tarkkuudella ilmoitettuna tapauksen mukaan:

- ehdotettu hinta sisäisiä veroja lukuun ottamatta,

- ehdotettu palkkion määrä,

- ehdotettu tuen määrä.

Interventioelin voi vaatia lisätietoja.

3. Useita eriä koskevaa tarjousta pidetään niin monta tarjousta sisältävänä kuin on eriä, joita tarjous koskee.

4. Tarjous on voimassa ainoastaan, jos:

a) ennen tarjousten tekemisen määräajan päättymistä on todistettu, että tarjouskilpailuvakuus on annettu;

b) siinä on tarjouksen tekijän ilmoitus, jossa tämä sitoutuu siitä sokerimäärästä, josta hän mahdollisesti saa joko palkkion tai tuen,

- hakemaan todistusta ja asettamaan sen edellyttämän vakuuden silloin, kun on kyse rehuksi tarkoitettua sokeria koskevasta tarjouskilpailusta,

- hakemaan todistusta ja antamaan sen edellyttämän vakuuden silloin, kun on kyse vientiin tarkoitettua sokeria koskevasta tarjouskilpailusta.

5. Tarjouksessa voidaan ilmoittaa, että sitä pidetään tehtynä ainoastaan, jos tarjouskilpailun ratkaiseminen:

a) koskee tarjouksessa ilmoitettua kokonaismäärää tai tiettyä osaa siitä;

b) tapahtuu viimeistään tiettyyn määräpäivään ja kellonaikaan mennessä.

6. Tarjousta, jota ei tehdä tässä artiklassa annettujen säännösten mukaisesti tai joka sisältää muita kuin tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja edellytyksiä, ei oteta huomioon.

7. Tehtyä tarjousta ei voida peruuttaa.

28 artikla

1. Tarjouskilpailuvakuus on 100 kilogrammalta valkoista sokeria tai raakasokeria:

a) 0,73 euroa, jos käyttötarkoitus on 24 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettu;

b) 1,46 euroa, jos käyttötarkoitus on 24 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu.

2. Vakuus on asetettava tarjouksentekijän valinnan mukaan joko käteisenä tai sen jäsenvaltion, jossa tarjous tehdään, vahvistamat edellytykset täyttävän laitoksen antamana takuuna.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot takaajiksi kelpaavien laitosten luokituksista sekä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista edellytyksistä komissiolle, joka antaa ne tiedoksi muille jäsenvaltioille.

29 artikla

1. Interventioelimen on käsiteltävä tarjoukset suljetusti. Käsittelyyn hyväksytyt henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

2. Tarjouksista on viipymättä ilmoitettava komissiolle.

30 artikla

Kun tarjouskilpailun edellytyksissä ei ole ilmoitettu joko vähimmäishintaa tai palkkion tai tuen enimmäismäärää, nämä vahvistetaan sen jälkeen, kun tarjoukset on tutkittu asetuksen (EY) N:o 1260/2001 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja erityisesti markkinoiden edellytykset ja myyntimahdollisuudet huomioon ottaen. Voidaan kuitenkin päättää olla viemättä tarjouskilpailua päätökseen.

31 artikla

1. Lukuun ottamatta tapausta, jossa päätetään olla viemättä tarjouskilpailua tai osittaista tarjouskilpailua päätökseen, tarjouskilpailu ratkaistaan kenen tahansa tarjoajan hyväksi, jonka tarjous ei alita vähimmäishintaa tai ylitä palkkion tai tuen enimmäismäärää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 3 kohdan säännösten soveltamista.

2. Saman erän osalta tarjouskilpailu ratkaistaan sen tarjoajan hyväksi, jonka tarjouksessa ilmoitetaan tapauksen mukaan korkein hinta tai alhaisin palkkion tai tuen määrä.

Jos tämä tarjous ei koske koko erää, tarjouskilpailu ratkaistaan jäljelle jäävän tavaramäärän osalta joko ehdotetun hinnan perusteella korkeimmasta hinnasta lähtien tai ehdotetun palkkion tai tuen määrän perusteella alhaisimmasta määrästä lähtien.

3. Kun useita tarjoajia tarjoaa samalta erältä tai erän osalta samaa hintaa tai samaa palkkion tai tuen määrää, interventioelimen on ratkaistava tarjouskilpailu kyseisen tavaramäärän osalta:

a) suhteessa kyseisissä tarjouksissa oleviin määriin;

b) jakaen mainitun erän tarjoajien kesken näiden suostumuksella; tai

c) arpomalla.

32 artikla

1. Kun sokeri on tarkoitettu rehuksi, tarjouskilpailun ratkaisusta seuraa:

a) oikeus saada siitä määrästä, josta palkkio myönnetään, todistus, jossa mainitaan erityisesti tarjoukseen merkitty ilmoitettu palkkio;

b) velvollisuus hakea tämän määrän osalta tällaista todistusta siltä interventioelimeltä, jolle tarjous on tehty;

Kun sokeri on tarkoitettu vientiin, tarjouskilpailun ratkaisusta seuraa:

a) oikeus saada siitä tavaramäärästä, jolle tuki on myönnetty, todistus, jossa erityisesti mainitaan tarjouksessa ilmoitettu tuki sekä valkoisen sokerin ollessa kyseessä tarjouskilpailuilmoituksessa tarkoitettu luokka;

b) velvollisuus hakea tällaista todistusta tälle määrälle ja valkoisen sokerin ollessa kyseessä tälle luokalle siltä interventioelimeltä, jolle tarjous on tehty.

2. Oikeutta on käytettävä ja velvollisuus on täytettävä kahdeksantoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona tarjousten tekemisen määräaika päättyy.

3. Tarjouskilpailun ratkaisemisesta seuraavia oikeuksia ja velvollisuuksia ei voida siirtää.

33 artikla

1. Interventioelimen on välittömästi ilmoitettava kaikille tarjoajille tulokset heidän osallistumisestaan tarjouskilpailuun. Lisäksi tämän elimen on lähetettävä tarjouskilpailun voittajille tarjouskilpailun ratkaisuilmoitus.

2. Tarjouskilpailun ratkaisuilmoituksessa on ilmoitettava vähintään:

a) viittaus tarjouskilpailuun;

b) erän viite ja tarjouskilpailuratkaisun mukainen määrä;

c) tapauksen mukaan b alakohdassa tarkoitetulle määrälle hyväksytty hinta tai palkkion tai tuen määrä.

34 artikla

1. Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta ostettu sokeri on siirrettävä neljän viikon kuluessa 33 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottopäivästä. Tarjouskilpailun voittaja ja interventioelin voivat sopia siitä, että tarjouskilpailun voittajan ja kyseisen sokerin varastoijan välillä tänä määräaikana tehtävä varastointisopimus korvaa siirtämisen.

Interventioelin voi kuitenkin varata tiettyjen erien siirtämiseen tarpeen mukaan pitemmän määräajan silloin, kun varaston purkamisesta aiheutuu tälle teknisiä ongelmia.

2. Ylivoimaisen esteen sattuessa interventioelin määrittää tarpeellisina pitämänsä toimenpiteet niiden olosuhteiden perusteella, joihin tarjouskilpailun voittaja vetoaa.

35 artikla

1. Tarjouskilpailun voittajan ostama sokeri voidaan siirtää tai 34 artiklan 1 kohdan mukainen varastointisopimus tehdä vasta sen jälkeen, kun ratkaisun mukaiselle tavaramäärälle on annettu siirtolupa.

Siirtolupia voidaan kuitenkin antaa mainitun tavaramäärän osille.

Siirtoluvat antaa kyseinen interventioelin asianomaisen hakemuksesta.

2. Interventioelin ei anna siirtolupaa, ellei tarjouskilpailun voittaja ole todistetusti asettanut vakuutta taatakseen, että tarjouskilpailulla myydystä sokerista maksetaan sen hinta vaaditussa määräajassa tai ellei tämä ole jotain maksuvälinettä käyttäen jo suorittanut maksua.

Sekä vakuuden että maksuvälineen on arvoltaan vastattava tarjouskilpailun voittajan maksettavaksi tullutta hintaa siltä sokerimäärältä, jolle tämä on pyytänyt siirtolupaa.

36 artikla

1. Tarjouskilpailulla myydyn sokerin hinta on maksettava interventioelimen tilille kolmenkymmenen päivän kuluessa siirtoluvan antopäivästä.

2. Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan ainoastaan sen tavaramäärän osalta, jolta tarjouskilpailun voittaja on 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa maksanut ostohinnan interventioelimen tilille. Vakuus vapautetaan välittömästi.

3. Ylivoimaisen esteen sattuessa interventioelin määrittää tarpeellisina pitämänsä toimenpiteet niiden olosuhteiden perusteella, joihin tarjouskilpailun voittaja vetoaa.

37 artikla

1. Omistusoikeus tarjouskilpailulla myytyyn sokeriin siirtyy sillä hetkellä, kun sokeri siirretään pois.

2. Interventioelin ja tarjouskilpailun voittaja voivat kuitenkin sopia keskenään toisesta hetkestä. Jos interventioelimellä ja tarjouskilpailun voittajalla on 34 artiklan 1 kohdan mukainen sopimus, ne vahvistavat yhdessä omistusoikeuden siirtymishetken.

Omistusoikeuden siirtymishetkeä koskeva sopimus on voimassa ainoastaan, jos se on tehty kirjallisena.

38 artikla

1. Kyseisen sokerin luokan tai saannon toteamiseen sokeria siirrettäessä sovelletaan 19 artiklassa annettuja säännöksiä.

2. Sopimuspuolet voivat kuitenkin tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen sopia, että interventioelimen ostaman sokerin osalta voimassa olevat luokan tai saannon toteamisen tulokset pätevät myös tarjouskilpailulla myytyyn sokeriin.

39 artikla

1. Jos 19 artiklan säännöksiä sovellettaessa todetaan valkoisen sokerin kuuluvan alempaan luokkaan kuin tarjouskilpailuilmoituksessa oli ilmoitettu, sokerin hinta on mukautettava 24 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitusten osalta 14 artiklan säännöksiä soveltaen.

2. Jos vientiin tarkoitetun valkoisen sokerin todetaan kuuluvan muuhun kuin tarjouskilpailuilmoituksessa mainittuun luokkaan, todistuksessa oleva luokkaa koskeva maininta on oikaistava.

3. Jos 19 artiklan säännöksiä sovellettaessa raakasokerin saannon todetaan olevan eri kuin tarjouskilpailuilmoituksessa mainittu:

a) sokerin hinta mukautetaan soveltamalla 15 artiklan säännöksiä;

b) palkkion tai tuen määrä mukautetaan kertomalla se kertoimella, joka on yhtä suuri kuin todettu saanto jaettuna ilmoituksessa ilmoitetulla saannolla.

40 artikla

1. Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta tarjouskilpailuun liittyvä vakuus vapautetaan vain siltä määrältä, jolta:

a) tarjouskilpailun voittaja

- on vaaditut edellytykset täytettyään hakenut joko palkkiotodistusta tai todistusta,

- on 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti antanut vakuuden tai suorittanut maksun,

- jonka on määräajassa siirtänyt; tai

b) päätetään olla viemättä tarjouskilpailua päätökseen.

2. Vakuus vapautetaan välittömästi.

3. Ylivoimaisen esteen sattuessa interventioelin määrittää tarpeellisina pitämänsä toimenpiteet niiden olosuhteiden perusteella, joihin tarjouskilpailun voittaja vetoaa.

III OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

41 artikla

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 258/72 ja (ETY) N:o 2103/77.

42 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 1.

(2) EYVL L 371, 30.12.1987, s. 11.

(3) EYVL L 227, 22.7.1989, s. 1.

(4) EYVL L 163, 4.7.1969, s. 1.

(5) EYVL L 133, 19.6.1971, s. 34.

(6) EYVL L 31, 4.2.1972, s. 22.

(7) EYVL L 34, 13.2.1996, s. 16.

(8) EYVL L 246, 27.9.1977, s. 12.

Top