EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1261

Komission asetus (EY) N:o 1261/2001, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä juurikkaiden toimitussopimusten sekä juurikkaan hintaan sovellettavien korotusten ja alennusten osalta

OJ L 178, 30.6.2001, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; Kumoaja 32006R0952

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1261/oj

32001R1261

Komission asetus (EY) N:o 1261/2001, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä juurikkaiden toimitussopimusten sekä juurikkaan hintaan sovellettavien korotusten ja alennusten osalta

Virallinen lehti nro L 178 , 30/06/2001 s. 0046 - 0047


Komission asetus (EY) N:o 1261/2001,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä juurikkaiden toimitussopimusten sekä juurikkaan hintaan sovellettavien korotusten ja alennusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerin yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001(1) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Juurikasostoista tehtävien sopimusten ja alakohtaisten sopimusten puitesäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä III määritellään sopimuspuoliksi juurikkaanmyyjät ja sokerin valmistajat. Myyjä voi joko tuottaa myymänsä juurikkaat tai ostaa ne viljelijältä. Ottaen huomioon sopimusten merkitys kiintiöjärjestelmässä ainoastaan valmistajan ja viljelijän välillä tehtyä sopimusta voidaan pitää mainitun asetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisena toimitussopimuksena.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 14 artiklan 1 kohdassa säädetään, että valmistaja voi siirtää osan tuotannostaan seuraavalle sokerin markkinointivuodelle kyseisen markkinointivuoden tuotannon lukuun. Tästä syystä valmistaja voidaan velvoittaa tekemään kyseisenä sokerin markkinointivuonna toimitussopimuksia juurikkaan vähimmäishintaan ainoastaan hänen peruskiintiöönsä kuuluvasta sokerimäärästä, jota hän ei ole vielä tuottanut. Tämän vuoksi on aiheellista mukauttaa mainitun asetuksen 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua velvoitetta siirron osalta.

(3) Kiintiöjärjestelmän moitteettoman toiminnan takaamiseksi on täsmennettävä asetuksen (EY) N:o 1260/2001 19 artiklassa tarkoitetut käsitteet "ennen kylvöä" ja "vähimmäishinta".

(4) Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, että sokerinvalmistajien velvollisuutena on sellaisia sokerijuurikkaita ostaessaan, jotka on tarkoitus jalostaa sokeriksi enimmäiskiintiön rajoissa ja jotka ovat sokerinjalostukseen kelpaavia, maksaa niistä vähintään korotuksia tai alennuksia soveltaen tarkistettu vähimmäishinta sen mukaan, miten niiden laatu poikkeaa vakiolaadusta.

(5) Sokerijuurikkaiden laatu ja näin ollen myös arvo määräytyy ennen muuta niiden sokeripitoisuuden perusteella.

(6) Asianmukaisen keino laadultaan vakiolaadusta poikkeavien juurikkaiden arvon vahvistamiseksi on ottaa käyttöön prosentteina vähimmäishinnasta ilmaistavien korotusten ja alennusten asteikko.

(7) Asianomaisille osapuolille on heidän hyvin pitkältä ajalta saamansa kokemus huomioon ottaen annettava mahdollisuus vahvistaa sopimuksissa tai alakohtaisissa sopimuksissa sokerinjalostukseen kelpaavia juurikkaita koskeva määritelmä. Yhteisön asteikko voidaan vahvistaa juurikkaille, joita pidetään sokerinjalostukseen kelpaavina kaikkialla yhteisössä. Olisi määriteltävä lisäalennuksia sellaisia tapauksia varten, joissa tällaisella määritelmällä viitataan sokeripitoisuuteen, joka on pienempi kuin alhaisin yhteisön asteikossa mainittu sokeripitoisuus. On aiheellista säätää jäsenvaltioiden mahdollisuudesta vahvistaa tämä määritelmä, elleivät sopimuspuolet pääse siitä yksimielisyyteen.

(8) Italiassa tuotetut juurikkaat poikkeavat teolliselta arvoltaan tuntuvasti yhteisön pohjoisosissa tuotetuista juurikkaista erityisesti ilmasto-olojen vuoksi. Tästä syystä on perusteltua ottaa huomioon jo mainittu juurikkaiden teollisen arvon poikkeama:

(9) Tässä asetuksessa vahvistetuilla soveltamista koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä korvataan säännöt, jotka annetaan juurikkaan toimitussopimusten eriyttämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä helmikuuta 1968 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 246/68(2), juurikkaan hintoihin sovellettavista korotuksista ja alennuksista 12 päivänä joulukuuta 1969 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2497/69(3) ja juurikkaan hintoihin Italiassa sovellettavista alennuksesta 22 päivänä joulukuuta 1969 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2571/69(4). Kyseiset asetukset on näin ollen kumottava.

(10) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 19 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa toimitussopimuksena pidetään sokerin valmistajan ja juurikkaat tuottaneen juurikkaanmyyjän välillä tehtyä sopimusta:

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 19 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa valmistajan siirtäessä mainitun asetuksen 14 artiklan perusteella osan tuotannostaan seuraavalle sokerin markkinointivuodelle valmistajan mainitun markkinointivuoden peruskiintiötä pienennetään siirretyllä määrällä.

3 artikla

Ennen kylvöä tehtyinä sopimuksina pidetään ainoastaan sopimuksia, jotka on tehty ennen kylvöä ja

- Italiassa ja Kreikassa ennen 1 päivää huhtikuuta,

- muissa jäsenvaltioissa ennen 1 päivää toukokuuta.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua vähimmäishintaa mukautetaan kunkin juurikastoimituksen yhteydessä soveltamalla tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti vahvistettuja hinnan korotuksia tai alennuksia.

5 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vähimmäishintaa on 0,1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohti:

a) korotettava vähintään:

i) 0,9 prosenttia pitoisuuksilta, jotka ovat korkeampia kuin 16 prosenttia mutta enintään 18 prosenttia;

ii) 0,7 prosenttia pitoisuuksilta, jotka ovat korkeampia kuin 18 prosenttia mutta enintään 19 prosenttia;

iii) 0,5 prosenttia pitoisuuksilta, jotka ovat korkeampia kuin 19 prosenttia mutta enintään 20 prosenttia;

b) alennettava enintään:

i) 0,9 prosenttia pitoisuuksilta, jotka ovat alhaisempia kuin 16,0 prosenttia mutta enintään 15,5 prosenttia;

ii) 1 prosenttia pitoisuuksilta, jotka ovat alhaisempia kuin 15,5 prosenttia mutta vähintään 14,5 prosenttia.

Juurikkaisiin, joiden sakkaroosipitoisuus on korkeampi kuin 20 prosenttia, sovelletaan vähintään 20 prosentin mukaan tarkistettua vähimmäishintaa.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, sovellettaessa 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja korotus- ja alennusprosentteja Italiassa ne kuitenkin kerrotaan kertoimella 0,75.

6 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 6 artiklan mukaisissa sopimuksissa ja alakohtaisissa sopimuksissa voidaan säätää 5 artiklassa tarkoitettujen korotusten ja alennusten suhteen

a) lisäkorotuksista sellaisten sakkaroosipitoisuuksien osalta, jotka ovat suurempia kuin 20 prosenttia; ja

b) lisäalennuksista sellaisten sakkaroosipitoisuuksien osalta, jotka ovat alhaisempia kuin 14,5 prosenttia.

Sopimuksissa ja alakohtaisissa sopimuksissa voidaan määrätä sellaisten juurikkaiden, joiden sakkaroosipitoisuus on alhaisempi kuin 14,5 prosenttia, määrittelemisestä sokerinjalostukseen kelpaaviksi, jos mainituissa sopimuksissa ja alakohtaisissa sopimuksissa vahvistetaan lisäalennuksia sellaisten sakkaroosipitoisuuksien osalta, jotka ovat alhaisempia kuin 14,5 prosenttia, mutta vähintään tässä määritelmässä vahvistetun vähimmäissakkaroosipitoisuuden suuruisia.

Ellei sopimuksissa ja alakohtaisissa sopimuksissa määrätä toisessa alakohdassa tarkoitetusta määritelmästä, asianomainen jäsenvaltio voi vahvistaa tämän määritelmän. Tässä tapauksessa sen on vahvistettava samanaikaisesti mainitussa alakohdassa tarkoitetut lisäalennukset.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, Italiassa asetuksen (EY) N:o 1260/2001 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vähimmäishintaa alennetaan 0,1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohti enintään 0,75 prosentilla alhaisemmilta kuin 14,5 prosentin pitoisuuksilta.

7 artikla

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 246/68, (ETY) N:o 2497/69 ja (ETY) N:o 2571/69.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Sitä sovelletaan markkinointivuodesta 2001-2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 1.

(2) EYVL L 53, 1.3.1968, s. 37.

(3) EYVL L 316, 17.12.1969, s. 15.

(4) EYVL L 321, 23.12.1969, s. 30.

Top