EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1221

Komission asetus (EY) N:o 1221/2001, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

OJ L 165, 21.6.2001, p. 42–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1221/oj

32001R1221

Komission asetus (EY) N:o 1221/2001, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 165 , 21/06/2001 s. 0042 - 0047


Komission asetus (EY) N:o 1221/2001,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001,

tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisöjen tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000(2),

ottaa huomioon tiettyjen yhteisöjen tullikoodeksista annetun asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevien säännösten vahvistamisesta 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 993/2001(4), ja erityisesti sen 173 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173-177 artiklassa säädetään perusteet, joiden nojalla komissio vahvistaa jaksoittaiset yksikköarvot mainitun asetuksen liitteessä 26 esitetyn luokittelun mukaisesti kuvatuille tuotteille.

(2) Edellä mainituissa artikloissa vahvistettujen sääntöjen ja perusteiden soveltaminen komissiolle asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti toimitettuihin tekijöihin johtaa yksikköarvon vahvistamiseen kyseisille tuotteille, siten kuin tämän asetuksen liitteessä määrätään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksikköarvot vahvistetaan, kuten liitteessä olevassa taulukossa esitetään.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 2001.

Komission puolesta

Erkki Liikanen

Komission jäsen

(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2) EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17.

(3) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4) EYVL L 141, 28.5.2001, s. 1.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top