EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0410

2001/410/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 2001, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta Brasilian eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi ja eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta Uruguayn eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi tehdyn päätöksen 2001/388/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1534)

OJ L 145, 31.5.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2001; Kumoaja 32001D0842

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/410/oj

32001D0410

2001/410/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 2001, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta Brasilian eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi ja eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta Uruguayn eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi tehdyn päätöksen 2001/388/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1534)

Virallinen lehti nro L 145 , 31/05/2001 s. 0049 - 0051


Komission päätös,

tehty 30 päivänä toukokuuta 2001,

eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta Brasilian eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi ja eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta Uruguayn eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi tehdyn päätöksen 2001/388/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1534)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/410/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/79/EY(2), ja erityisesti sen 14 ja 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa Kolumbiasta, Paraguaysta, Uruguaysta, Brasiliasta, Chilestä ja Argentiinasta säädetään komission päätöksessä 93/402/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/388/EY(4).

(2) Tuoreen lihan tuonnissa on otettava huomioon kyseisten maiden erilainen epidemiologinen tilanne, myös niiden alueiden eri osissa.

(3) Kyseisten maiden vastaavien eläinlääkintäviranomaisten on vahvistettava, että maassa tai alueella ei ole vähintään kahteentoista kuukauteen esiintynyt karjaruttoa tai suu- ja sorkkatautia. Lisäksi kyseisten maiden toimivaltaisten viranomaisten on sitouduttava ilmoittamaan komissiolle ja jäsenvaltioille 24 tunnin kuluessa faksilla, teleksillä tai sähkeellä jonkin edellä mainitun taudin esiintyminen tai muutokset rokotuskäytännössä kyseisiä tauteja vastaan.

(4) Rio Grande do Sulin alue todettiin vapaaksi suu- ja sorkkataudista ja rokotukset lopetettiin vuoden 2000 toukokuussa. Brasilian toimivaltaiset viranomaiset vahvistivat kuitenkin 9 päivänä toukokuuta 2001 kaksi suu- ja sorkkatautitapausta kyseisellä alueella, hätärokotuksia suoritetaan parhaillaan.

(5) Taudin leviämisen estämiseksi Brasilian toimivaltaiset viranomaiset ovat ottaneet käyttöön koko alueen nautaeläinten rokotusohjelman.

(6) Taudille alttiista eläimistä peräisin olevan tuoreen lihan tuonti Rio Grande do Sulista Euroopan yhteisöön on keskeytettävä, mutta alueelta voidaan tuoda luutonta lihaa, joka on tuotettu ja josta on myönnetty todistus päätöksessä 93/402/ETY säädettyjen vaatimusten mukaisesti, jos liha on tuotettu viimeistään 9 päivänä toukokuuta.

(7) Edellyttäen, että Brasilian viranomaiset toimittavat tiedon rokotusohjelman päättymisestä ja että tautitilanne on hallinnassa, tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen tuoreen luuttoman lihan tuonnin aloittamiseksi uudelleen 30 päivän kuluttua siitä, kun Rio Grande do Sulin rokotusohjelma saadaan päätökseen.

(8) Päätöstä 93/402/ETY on muutettu viimeksi päätöksellä 2001/388/EY, jolla keskeytetään tuoreen lihan tuonti Uruguaysta Euroopan yhteisöön. On kuitenkin tarkennettava, ettei tuonnin keskeytys koske hevosenlihaa.

(9) Päätökset 93/402/ETY ja 2001/388/EY on muutettava vastaavasti.

(10) Tässä päätöksessä säädettyjä toimenpiteitä tarkastellaan uudelleen tilanteen kehityksen perusteella.

(11) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa sallia suu- ja sorkkataudille alttiista eläimistä peräisin olevan tuoreen lihan tuontia Brasilian Rio Grande do Sulin alueelta, ja päätös 93/402/ETY muutetaan seuraavasti:

Korvataan liite I tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Sen estämättä, mitä edellä 1 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava tuoreen luuttoman lihan tuonti Rio Grande do Sulista, jos eläimet on teurastettu viimeistään 9 päivänä toukokuuta 2001, ja todistus on myönnetty päätöksessä 93/402/ETY vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

3 artikla

Muutetaan päätöksen 2001/388/EY 2 artikla lisäämällä ilmaisu "suu- ja sorkkataudille alttiista eläimistä" 1 kohdan a alakohtaan ilmaisun "tuore liha" jälkeen, 1 kohdan b alakohtaan ilmaisun "muut eläimenosat" jälkeen ja 2 kohtaan ilmaisun "muita eläimenosia" jälkeen.

4 artikla

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen tilanteen kehittymisen perusteella.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2001.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28.

(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EYVL L 179, 22.7.1993, s. 11.

(4) EYVL L 137, 19.5.2001, s. 33.

LIITE

"LIITE I

ERÄIDEN ETELÄ-AMERIKAN MAIDEN ALUEIDEN KUVAUS ELÄINTEN TERVEYSTODISTUKSIA VARTEN

>TAULUKON PAIKKA>"

Top