EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1040

Komission asetus (EY) N:o 1040/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 41. osittaista tarjouskilpailua varten

OJ L 145, 31.5.2001, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1040/oj

32001R1040

Komission asetus (EY) N:o 1040/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 41. osittaista tarjouskilpailua varten

Virallinen lehti nro L 145 , 31/05/2001 s. 0019 - 0019


Komission asetus (EY) N:o 1040/2001,

annettu 30 päivänä toukokuuta 2001,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 41. osittaista tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä syyskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2038/1999(1), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1527/2000(2), ja erityisesti sen 18 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Valkoisen sokerin vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi järjestettävästä pysyvästä tarjouskilpailusta 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1531/2000(3), nojalla tämän sokerin vientiä varten järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1531/2000 9 artiklan 1 kohdan säännösten mukaan kyseistä tarjouskilpailua varten vahvistetaan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä, ottaen erityisesti huomioon yhteisön ja maailmanmarkkinoiden sokerin markkinatilanne ja sen odotettavissa oleva kehitys.

(3) Tarjousten tarkastelun jälkeen olisi 41. tarjouskilpailusta annettava 1 artiklassa tarkoitetut säännökset.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen (EY) N:o 1531/2000 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin 41. tarjouskilpailussa 40,501 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 252, 25.9.1999, s. 1.

(2) EYVL L 175, 14.7.2000, s. 59.

(3) EYVL L 175, 14.7.2000, s. 69.

Top