EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1035

Neuvoston asetus (EY) N:o 1035/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointijärjestelystä,

OJ L 145, 31.5.2001, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 037 P. 299 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 037 P. 299 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 037 P. 299 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 037 P. 299 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 037 P. 299 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 037 P. 299 - 307
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 037 P. 299 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 037 P. 299 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 037 P. 299 - 307
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 024 P. 67 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 024 P. 67 - 75
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 122 P. 84 - 92

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/10/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1035/oj

32001R1035

Neuvoston asetus (EY) N:o 1035/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointijärjestelystä,

Virallinen lehti nro L 145 , 31/05/2001 s. 0001 - 0009


Neuvoston asetus (EY) N:o 1035/2001,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2001,

Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointijärjestelystä,

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yleissopimus Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä, jäljempänä "yleissopimus", hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 81/691/ETY(3), ja se tuli voimaan yhteisön osalta 21 päivänä toukokuuta 1982.

(2) Yleissopimuksessa vahvistetaan Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan alueellisen yhteistyön puitteet perustamalla Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä käsittelevä toimikunta, jäljempänä "CCAMLR", ja ottamalla käyttöön säilyttämistoimenpiteitä, joista tulee sopimuspuolia velvoittavia.

(3) CCAMLR hyväksyi 18:nnessa vuosikokouksessaan marraskuussa 1999 säilyttämistoimenpiteen 170/XVIII, jolla vahvistetaan Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointijärjestely.

(4) Dissostichus spp. -lajin saaliiden dokumentointijärjestelyn käyttöönotolla pyritään valvomaan paremmin tämän lajin kansainvälistä kauppaa sekä tunnistamaan kaikki CCAMLR:n sopimuspuolten alueelle tuodut tai alueelta viedyt Dissostichus spp. -lajien saaliit.

(5) Saalisasiakirjan avulla on myös voitava määritellä, onko Dissostichus spp. -saaliit pyydetty sopimusvyöhykkeellä CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden mukaisesti, sekä keräämään saalistietoja, jotka helpottavat kantojen tieteellistä arviointia.

(6) Säilyttämistoimenpiteestä 170/XVIII tuli kaikkia sopimuspuolia velvoittava 9 päivänä toukokuuta 2000. Yhteisön olisi siten pantava se täytäntöön.

(7) Saalisasiakirjan esittämisvelvollisuutta on tarpeen soveltaa kaikkeen Dissostichus spp. -lajien tuontiin, jotta CCAMLR voisi saavuttaa näiden lajien säilyttämistavoitteensa.

(8) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet olisi annettava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(4) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

Tavoite

Tällä asetuksella vahvistetaan yleiset periaatteet ja edellytykset Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä käsittelevän toimikunnan, jäljempänä "CCAMLR", hyväksymän Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointijärjestelyn soveltamiseksi yhteisössä.

2 artikla

Soveltamisala

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan:

a) yhteisön kalastusalusten tekemään Dissostichus spp. -lajien jälleenlaivaukseen tai aluksesta purkamiseen;

b) Dissostichus spp. -lajien yhteisöön tuontiin tai vientiin ja jälleenvientiin yhteisöstä.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "Dissostichus spp.:llä" Dissostichus eliginoides -lajin tai Dissostichus mawsoni -lajin kaloja;

b) "Saalisasiakirjalla" liitteessä I säädetyt tiedot sisältävää asiakirjaa, joka on esitetty liitteessä II vahvistetun mallin mukaisesti;

c) "CCAMLR-vyöhykkeellä" soveltamisaluetta sellaisena kuin se on määritelty yleissopimuksen I artiklassa.

II LUKU

Lippuvaltion velvollisuudet

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden lipun alla purjehtivat kalastusalukset, joilla on lupa pyytää Dissostichus spp. -lajeja, täyttävät saalisasiakirjan asianmukaisesti aina kun Dissostichus spp. -lajeja puretaan tai jälleenlaivataan aluksesta.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden lipun alla purjehtivan aluksen Dissostichus spp. -lajien jokaista jälleenlaivausta seuraa asianmukaisesti täytetty saalisasiakirja.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava saalisasiakirjalomakkeet jokaiselle niiden lipun alla purjehtivalle alukselle, jolla on lupa pyytää Dissostichus spp. -lajeja, ja ainoastaan näille aluksille.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kullakin niiden antamalla saalisasiakirjalomakkeella on liitteessä I tarkoitettu yksilöllinen tunnistusnumero.

Jäsenvaltioiden on myös kirjattava kuhunkin saalisasiakirjalomakkeeseen lippunsa alla purjehtivalle alukselle myöntämänsä sen kalastuslisenssin tai -luvan numero, jolla sallitaan Dissostichus spp. -lajin kalastaminen.

III LUKU

Aluksen päällikön velvollisuudet

8 artikla

1. Yhteisön kalastusaluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aina, kun hänen alukseltaan puretaan tai hänen alukselleen jälleenlaivataan Dissostichus spp. -lajin saaliita, niiden mukana on asianmukaisesti täytetty saalisasiakirja.

2. Yhteisön kalastusaluksen päällikön, joka on saanut yhden tai useamman saalisasiakirjalomakkeen, on ennen jokaista Dissostichus spp. -lajien laivasta purkamista tai jälleenlaivausta meneteltävä seuraavasti:

a) päällikön on varmistettava, että kaikki liitteessä I esitetyt pakolliset tiedot on merkitty asianmukaisesti saalisasiakirjaan;

b) jos purkamiseen tai jälleenlaivaukseen sisältyy kummankin Dissostichus-lajin saaliita, aluksen päällikön on kirjattava saalisasiakirjaan purettavan tai jälleenlaivattavan saaliin arvioitu kokonaispaino ja ilmoitettava kummankin lajin arvioitu paino erikseen;

c) jos purkamiseen tai jälleenlaivaukseen sisältyy kummankin Dissostichus-lajin saaliita, jotka on pyydetty eri tilastollisilta suuralueilta ja/tai alueilta, aluksen päällikön on kirjattava saalisasiakirjaan jokaisen lajin kultakin tilastolliselta suuralueelta tai alueelta pyydetyn saaliin arvioitu paino;

d) aluksen päällikön on ilmoitettava nopeinta käytettävissään olevaa sähköistä välinettä käyttäen aluksen lippujäsenvaltiolle saalisasiakirjan numero, päivämäärät, joiden välillä saalis on pyydetty, kalalajit, käsittely tai käsittelyt, aluksesta purettavan saaliin arvioitu paino ja pyyntialue tai -alueet, aluksesta purkamisen tai jälleenlaivauksen päivämäärä, maa ja satama, jossa aluksesta purkaminen tapahtui tai alus, johon saalis jälleenlaivattiin, ja pyydettävä lippujäsenvaltiolta vahvistusnumero.

Komissio voi vahvistaa tämän alakohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9 artikla

Sen jälkeen kun lippujäsenvaltio on vahvistanut, että purettava tai jälleenlaivattava saalis vastaa aluksen kalastuslupaa, sen on toimitettava aluksen päällikölle vahvistusnumero nopeinta sähköistä välinettä käyttäen. Aluksen päällikön on merkittävä tämä vahvistusnumero saalisasiakirjaan.

Komissio voi vahvistaa tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

10 artikla

1. Dissostichus spp. -lajien jokaisen aluksesta purkamisen tai jälleenlaivauksen jälkeen yhteisön kalastusaluksen päällikön tai tämän valtuutetun edustajan, joka on saanut yhden tai useampia saalisasiakirjalomakkeita, on välittömästi:

a) jälleenlaivattaessa otettava saalisasiakirjaan allekirjoitus sen aluksen päälliköltä, johon saalis jälleenlaivataan;

b) aluksesta purettaessa otettava saalisasiakirjaan

- purkamissataman tai vapaakauppavyöhykkeen sataman vastuuhenkilön allekirjoittama ja leimaama vahvistus ja

- purkamissatamassa tai vapaakauppavyöhykkeen satamassa saaliin vastaanottaneen henkilön allekirjoitus.

2. Jos saalis jaetaan purettaessa, aluksen päällikön tai tämän valtuutetun edustajan on esitettävä saalisasiakirjan jäljennös jokaiselle, joka ottaa vastaan osan saaliista purkamissatamassa tai vapaakauppavyöhykkeen satamassa. Aluksen päällikön tai tämän valtuutetun edustajan on kirjattava tähän asiakirjaan kyseisen henkilön vastaanottaman saaliin määrä ja alkuperä sekä otettava siihen tämän henkilön allekirjoitus.

Tässä kohdassa mainittuja saalista koskevia tietoja voidaan muuttaa yhteisössä pakollisiksi tulleiden CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden mukaisesti ja noudattaen 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

3. Yhteisön kalastusaluksen päällikön tai tämän valtuutetun edustajan on viipymättä allekirjoitettava ja toimitettava lippujäsenvaltiolle nopeinta käytettävissään olevaa sähköistä välinettä käyttäen saalisasiakirjan allekirjoitettu jäljennös, tai jos purettu saalis on jaettu, allekirjoitetut jäljennökset. Hänen on annettava asiakirjan allekirjoitettu jäljennös myös jokaiselle, joka ottaa vastaan osan saaliista.

Komissio voi vahvistaa tämän kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

11 artikla

Yhteisön kalastusaluksen päällikön tai tämän valtuutetun edustajan on säilytettävä allekirjoitettu alkuperäinen asiakirja tai alkuperäiset asiakirjat ja lähetettävä ne viimeistään kuukauden kuluttua kalastuskauden päättymisestä lippujäsenvaltiolle.

Komissio voi vahvistaa tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

12 artikla

1. Yhteisön sen kalastusaluksen päällikön tai tämän valtuutetun edustajan, johon saalis on jälleenlaivattu, on välittömästi Dissostichus spp. -lajien aluksesta purkamisen jälkeen otettava jälleenlaivauksen suorittaneilta aluksilta saamaansa saalisasiakirjaan:

- purkamissataman tai vapaakauppavyöhykkeen sataman vastuuhenkilön allekirjoittama ja leimaama vahvistus ja

- sen henkilön allekirjoitus, joka ottaa saaliin vastaan purkamissatamassa tai vapaakauppavyöhykkeen satamassa.

2. Jos saalis jaetaan purettaessa, kyseisen aluksen päällikön tai tämän valtuutetun edustajan on esitettävä saalisasiakirjan jäljennös jokaiselle, joka ottaa vastaan osan saaliista purkamissatamassa tai vapaakauppavyöhykkeen satamassa. Aluksen päällikön tai tämän valtuutetun edustajan on kirjattava tähän asiakirjaan kyseisen henkilön vastaanottaman saaliin määrä ja alkuperä sekä otettava siihen tämän henkilön allekirjoitus.

Tässä kohdassa mainittuja saalista koskevia tietoja voidaan muuttaa yhteisössä pakollisiksi tulleiden CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden mukaisesti ja noudattaen 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

3. Kyseisen kalastusaluksen päällikön tai tämän valtuutetun edustajan on viipymättä allekirjoitettava ja toimitettava nopeinta käytettävissään olevaa sähköistä välinettä käyttäen saalisasiakirjan allekirjoitettu ja leimattu jäljennös, tai jos purettu saalis on jaettu, allekirjoitetut ja leimatut jäljennökset asiakirjat antaneelle lippuvaltiolle. Hänen on annettava asiakirjan jäljennös jokaiselle, joka ottaa vastaan osan saaliista.

Komissio voi vahvistaa tämän kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

IV LUKU

Jäsenvaltion velvollisuudet Dissostichus spp. -lajien aluksesta purkamisessa, tuonnissa, viennissä tai jälleenviennissä

13 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden alueelle tuotujen tai niiden alueelta vietyjen kaikkien Dissostichus spp. -lajien alkuperä selvitetään sekä jos nämä lajit ovat peräisin yleissopimusalueelta, se, onko nämä lajit pyydetty CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden mukaisesti.

14 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta Dissostichus spp. -lajien jokaista niiden satamassa tapahtuvaa aluksesta purkamista seuraa asianmukaisesti täytetty saalisasiakirja.

15 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että jokaista niiden alueelle tuotua Dissostichus spp. -lastia seuraa yksi tai useampi lastiin sisältyvää koko Dissostichus spp. -määrää vastaava vientiä tai jälleenvientiä varten vahvistettu saalisasiakirja.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden tulliviranomaiset tai muut toimivaltaiset viranomaiset vaativat ja tutkivat jokaista niiden alueelle tuotua Dissostichus spp. -lastia koskevat asiakirjat varmistautuakseen siitä, että niihin sisältyy yksi tai useampi vientiä tai jälleenvientiä varten vahvistettu, lastiin sisältyvää koko Dissostichus spp. -määrää vastaava saalisasiakirja. Nämä viranomaiset voivat myös tutkia minkä tahansa lastin varmistautuakseen mainitun asiakirjan tai mainittujen asiakirjojen sisältämistä tiedoista.

3. Dissostichus spp. -lajien vientiä varten vahvistetun saalisasiakirjan on täytettävä seuraavat edellytykset:

a) sen on sisällettävä kaikki liitteessä I säädetyt tiedot ja kaikki vaaditut allekirjoitukset;

b) siinä on oltava viejävaltion viranomaisen allekirjoittama ja leimaama todistus, jolla todistetaan asiakirjan sisältämien tietojen paikkansapitävyys.

16 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta jokaisen niiden alueelta jälleenviedyn Dissostichus spp. -lastin mukana on yksi tai useampi lastiin sisältyvää koko Dissostichus spp. -määrää vastaava jälleenvientiä varten vahvistettu saalisasiakirja.

Jälleenvientiä varten vahvistetun saalisasiakirjan on oltava liitteessä III esitetyn mallin mukainen ja saalisasiakirjassa on mainittava 19 artiklassa säädetyt tiedot.

V LUKU

Viejän ja tuojan velvollisuudet

17 artikla

Dissostichus spp. -lajien tuonti on kielletty, jollei erää seuraa sitä koskeva saalisasiakirja.

18 artikla

1. Jokaisen purkamisjäsenvaltiosta vietävän Dissostichus spp. -lastin osalta viejän on ilmoitettava jokaisessa saalisasiakirjassa:

a) asiakirjassa ilmoitettuun lastiin sisältyvä kunkin Dissostichus spp.-lajin määrä;

b) lastin tuojan nimi ja osoite sekä tuontipaikka;

c) nimensä ja osoitteensa,

Allekirjoitettuaan kunkin saalisasiakirjan, viejän on liitettävä siihen viejäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittama ja leimaama saalisasiakirjan vahvistus.

2. Edellä 1 kohdassa mainittuja pyyntiä koskevia tietoja voidaan muuttaa yhteisössä pakollisiksi tulleiden CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden mukaisesti ja noudattaen 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

19 artikla

1. Jälleenviennin yhteydessä jälleenviejän on ilmoitettava:

a) kaikkien jälleenvietävien lajien tuotetyyppien nettopaino sekä sen saalisasiakirjan numero, johon kukin laji ja kukin tuote on merkitty;

b) lastin tuojan nimi ja osoite, tuontipaikka sekä viejän nimi ja osoite.

Jälleenviejän on vahvistutettava tämän jälkeen mainitut tiedot allekirjoituksin ja leimoin jälleenviejävaltion toimivaltaisella viranomaisella.

2. Edellä 1 kohdassa mainittuja tietoja voidaan muuttaa yhteisössä pakollisiksi tulleiden CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden mukaisesti ja noudattaen 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

VI LUKU

Tietojen toimittaminen

20 artikla

Lippujäsenvaltion on toimitettava 10 ja 12 artiklassa tarkoitetut jäljennökset viipymättä nopeinta käytettävissä olevaa sähköistä välinettä käyttäen CCAMLR:n sihteeristölle ja komissiolle.

Jäsenvaltioiden on toimitettava sihteeristölle viipymättä nopeinta käytettävissä olevaa sähköistä välinettä käyttäen ja jäjennöksin komissiota varten jäljennös vahvistetuista saalisasiakirjoista, jotka ne ovat antaneet vientiä tai jälleenvientiä varten, jotta nämä ovat seuraavana työpäivänä kaikkien sopimuspuolten saatavilla.

21 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle CCAMLR:n sihteeristölle lähetettäväksi sen kansallisen viranomaisen tai niiden kansallisten viranomaisten nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumerot sekä sähköpostiosoitteet, joiden tehtävänä on saalisasiakirjojen antaminen ja vahvistaminen.

22 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain viimeistään 15 päivänä syyskuuta komissiolle CCAMLR:n sihteeristölle lähetettäväksi saalisasiakirjoihin perustuvat tiedot, jotka koskevat sen alueelle tuotujen tai niiden alueelta vietyjen Dissostichus spp. -lajien alkuperää ja määrää.

VII LUKU

Loppusäännökset

23 artikla

Liitteitä I, II ja III voidaan muuttaa yhteisössä pakollisiksi tulleita CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden mukaisesti ja noudattaen 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

24 artikla

Tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan d alakohdan, 9 artiklan, 10 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan ja 12 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet annetaan 25 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Edellä 10 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 19 artiklan 2 kohdan ja 23 artiklan nojalla toteutettavat toimenpiteet annetaan 25 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

25 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 3760/92(5) 17 artiklalla perustettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

4. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

26 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Winberg

(1) EYVL C 337 E, 28.11.2000, s. 103.

(2) Lausunto annettu 28.2.2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 252, 5.9.1981, s. 26.

(4) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EYVL L 389, 31.12.1992, s. 1.

LIITE I

DISSOSTICHUS SPP. -LAJIN SAALISASIAKIRJA

Saalisasiakirjassa on oltava:

1) erityinen tunnistenumero, joka muodostuu:

i) neljän numeron sarjasta, jonka kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittavat Kansainvälisen standardoimisjärjestön (ISO) kaksinumeroista maakoodia ja kaksi seuraavaa asiakirjan antamisvuotta,

ii) kolminumeroisesta järjestysluvusta (alkaen luvusta 001), joka ilmaisee saalisasiakirjalomakkeiden antamisjärjestyksen.

2) Seuraavat tiedot:

i) saalisasiakirjalomakkeen myöntäneen viranomaisen nimi, osoite sekä puhelin- ja telekopionumero,

ii) aluksen nimi, kotisatama, kansallinen rekisterinumero, kutsutunnus ja tarvittaessa IMO:n/Lloyd'sin rekisterinumero,

iii) tapauksesta riippuen alukselle myönnetyn kalastuslisenssin tai -luvan numero,

iv) kummankin Dissostichus-lajin paino kunkin puretun tai jälleenlaivatun tuotteen tyypin mukaan, ja

a) CCAMLR:n kunkin tilastollisen suuralueen tai alueen mukaan, jos saalis on peräisin yleissopimusalueelta, ja/tai

b) FAO:n kunkin tilastollisen suuralueen tai alueen mukaan, jos saalis ei ole peräisin yleissopimusalueelta,

v) pyyntijakson päivämäärät,

vi) aluksesta purkamisen ollessa kyseessä purkamispäivämäärä ja -satama, tai jälleenlaivauksen ollessa kyseessä jälleenlaivauksen päivämäärä ja sen aluksen, johon saalis on jälleenlaivattu, nimi, lippuvaltio ja kansallinen rekisterinumero (alukselle annettu alusrekisterin sisäinen numero, kun on kysymyksessä yhteisön alus, yhteisön kalastusalusrekisteristä 30 päivänä syyskuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2090/98 5 artiklan mukaisesti), ja

vii) saaliin vastanottaneen henkilön tai henkilöiden nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero sekä kummankin lajin määrä ja vastaanotetun tuotteen tyyppi.

LIITE II

>PIC FILE= "L_2001145FI.000702.EPS">

>PIC FILE= "L_2001145FI.000801.EPS">

LIITE III

>PIC FILE= "L_2001145FI.000902.EPS">

Top