EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0216

Neuvoston asetus (EY) N:o 216/2001, annettu 29 päivänä tammikuuta 2001, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttamisesta

OJ L 31, 2.2.2001, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 29 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 29 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Implisiittinen kumoaja 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/216/oj

32001R0216

Neuvoston asetus (EY) N:o 216/2001, annettu 29 päivänä tammikuuta 2001, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 031 , 02/02/2001 s. 0002 - 0004


Neuvoston asetus (EY) N:o 216/2001,

annettu 29 päivänä tammikuuta 2001,

banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Toimittajamaihin ja muihin asianomaisiin osapuoliin on luotu lukuisia ja tiiviitä yhteyksiä tavoitteena lopettaa asetuksessa (ETY) N:o 404/93(4) vahvistetun tuontimenettelyn aiheuttamat vastaväitteet sekä ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO) riitojenratkaisumenettelyn mukaisesti perustetun erityisryhmän päätelmät.

(2) Kaikkien komission esittämien vaihtoehtojen perusteella on arvioitavissa, että vahvistamalla keskipitkäksi aikaväliksi tuontimenettely, jossa sovelletaan sopivan tasoista tullia ja AKT-maista yhteisöön suuntautuvan tuonnin tullietuuskohtelua, voidaan parhaiten taata toisaalta yhteisen markkinajärjestelyn tavoitteiden toteutuminen yhteisön tuotannon ja kulutuskysynnän osalta ja toisaalta maailmankaupan sääntöjen noudattaminen, sekä estää uudet vastaväitteet.

(3) Tällainen menettely voidaan kuitenkin perustaa vasta, kun neuvottelut yhteisön kumppaneiden kanssa on käyty WTO:n menettelyjen ja erityisesti tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXVIII artiklan mukaisesti. Näiden neuvottelujen tulos on alistettava neuvoston hyväksyttäväksi, ja neuvoston on perustamissopimuksen määräysten mukaisesti myös vahvistettava sovellettava yhteinen tullitariffi.

(4) Tämän menettelyn voimaantuloon asti yhteisön hankintoja varten olisi avattava useita kaikkia alkuperiä koskevia tariffikiintiöitä, jotka järjestetään riitojenratkaisuelimen suositukset huomioon ottaen. Ensimmäiseksi on avattu 2200000 tonnin perustariffikiintiö, jossa kannettava WTO:ssa sidottu tulli on 75 euroa tonnilta. Toiseksi avatulla 353000 tonnin lisätariffikiintiöllä vastataan yhteisön vuonna 1995 tapahtuneesta laajentumisesta aiheutuneeseen kulutuksen kasvuun ja siinä kannetaan sama tulli. Yhteisön tarpeet tyydyttävien toimitusten turvaamiseksi olisi avattava kolmas 850000 tonnin autonominen tariffikiintiö, joka myös koskee kaikkia alkuperiä. Tässä viimeksi mainitussa tariffikiintiössä olisi myös määrättävä aiheellista menettelyä noudattaen mahdollisuudesta alentaa sovellettavaa tullia, jotta mahdollistettaisiin niistä kolmansista maista peräisin olevien banaanien tehokas tuonti, jotka eivät saa osakseen AKT-maista peräisin oleville banaaneille myönnettyä tullietuutta.

(5) Ottaen huomioon AKT-maille annetut sitoumukset ja tarve taata niille riittävät kilpailuedellytykset näistä maista peräisin olevien banaanien tuontiin sovellettavan etuustullin (300 euroa/tonni) olisi mahdollistettava kauppavirtojen säilyminen. Tämä johtaisi erityisesti tällaisen tuonnin tullittomuuteen kolmessa ensimmäisessä tariffikiintiössä.

(6) Komissio olisi valtuutettava aloittamaan neuvottelut sellaisten toimittajamaiden kanssa, joille banaanien vienti yhteisöön on erittäin tärkeätä. Neuvotteluissa olisi pyrittävä sopimaan kahden ensimmäisen tariffikiintiön jakamisesta. On myös syytä antaa komissiolle toimivalta antaa yksityiskohtaiset säännöt tässä asetuksessa vahvistettujen tariffikiintiöiden hallinnoinnista.

(7) Olisi annettava säännöksiä, joilla voidaan muuttaa 353000 tonnin autonomista lisätariffikiintiötä hankintataseen vahvistamisen yhteydessä todetun yhteisön kysynnän kasvamisen huomioon ottamiseksi. Sellaisten poikkeuksellisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi, jotka voivat vaikuttaa yhteisön hankintoihin, on myös syytä säätää mahdollisuudesta vahvistaa aiheellisia erityistoimenpiteitä.

(8) Tämän vuoksi olisi asetuksen (ETY) N:o 404/93 IV osasto muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 404/93 seuraavasti:

1) Korvataan 16-20 artikla seuraavasti:

" 16 artikla

1. Tätä artiklaa ja 17-20 artiklaa sovelletaan CN-koodiin ex 0803 00 19 kuuluvien tuoreiden tuotteiden tuontiin siihen asti, kun tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXVIII artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistettu yhteisen tullitariffin kyseisiä tuotteita koskeva tulli tulee voimaan, eli viimeistään 1 päivään tammikuuta 2006.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tullin voimaantuloon asti 1 kohdassa mainitut tuoreet tuotteet tuodaan 18 artiklalla avatuissa tariffikiintiöissä.

17 artikla

Banaanien tuonnilta yhteisöön vaaditaan tarvittaessa tuontitodistus, jonka jäsenvaltiot myöntävät hakemuksesta jokaiselle hakijalle riippumatta hakijan sijoittautumispaikasta yhteisössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 18 ja 19 artiklan täytäntöönpanemiseksi annettavien erityisten säännösten soveltamista.

Tuontitodistus on voimassa koko yhteisössä. Jollei 27 artiklan mukaisesti säädetyistä poikkeuksista muuta johdu, näiden todistusten antaminen edellyttää vakuutta, jolla taataan tuontisitoumuksen noudattaminen tämän asetuksen mukaisilla edellytyksillä todistuksen koko voimassaoloajan. Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta tämä vakuus on pidätettävä kokonaan tai osittain, jos toimea ei toteuteta tässä määräajassa tai jos se toteutetaan vain osittain.

18 artikla

1. Joka vuosi avataan 1 päivästä tammikuuta alkaen seuraavat tariffikiintiöt:

a) 2200000 nettotonnin tariffikiintiö eli 'kiintiö A',

b) 353000 nettotonnin lisätariffikiintiö eli 'kiintiö B',

c) 850000 nettotonnin autonominen tariffikiintiö eli 'kiintiö C'.

Nämä tariffikiintiöt avataan kaikista kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden tuontia varten.

Niiden Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuspuolten, joille banaanien vienti on erittäin tärkeää, kanssa tehdyn sopimuksen perusteella komissiolla on oikeus jakaa tariffikiintiöt 'A' ja 'B' toimittajamaiden kesken.

2. Tariffikiintiöissä 'A' ja 'B' tuonnista kannetaan tullia 75 euroa tonnilta.

3. Tariffikiintiössä 'C' tuonnista kannetaan tullia 300 euroa tonnilta.

Komissio voi vuoden aikana alentaa edellisessä alakohdassa vahvistettua tullia sikäli kun tämä osoittautuu tarpeelliseksi, jotta varmistettaisiin niistä kolmansista maista peräisin olevien banaanien tehokas tuonti, jotka eivät saa osakseen tämän artiklan 4 kohdassa säädettyä tullietuuskohtelua.

Tämän kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4. Tariffikiintiöissä sekä niiden ulkopuolella sovelletaan AKT-maista peräisin olevaan tuontiin etuustullia, joka on 300 euroa tonnilta.

5. Tässä artiklassa vahvistetut tullit muunnetaan kansalliseksi valuutaksi käyttämällä kyseisiin tuotteisiin yhteisessä tullitariffissa sovellettavaa kurssia.

6. Edellä 1 kohdan b alakohdassa säädettyä lisätariffikiintiötä voidaan korottaa yhteisön kysynnän kasvaessa tuotannon, kulutuksen, tuonnin ja viennin taseen perusteella.

Taseen vahvistamisessa ja tariffikiintiön korottamisessa on noudatettava 27 artiklassa säädettyä menettelyä.

7. Jos yhteisön hankintoihin vaikuttavat tuotanto- ja tuontiedellytyksiin liittyvät poikkeukselliset olosuhteet, komissio vahvistaa tarvittavat erityiset toimenpiteet 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tällaisessa tapauksessa lisätariffikiintiötä 'B' voidaan mukauttaa 6 kohdassa mainitun taseen perusteella. Erityistoimenpiteet voivat poiketa 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annetuista yksityiskohtaisista säännöistä. Niillä on voitava välttää kolmansien maiden välinen syrjintä.

8. Yhteisön ulkopuolelle jälleenvietyjä banaaneja ei lueta vastaaviin tariffikiintiöihin.

19 artikla

1. Tariffikiintiöiden hallinnointiin voidaan soveltaa perinteisten kauppavirtojen huomioon ottamiseen perustuvaa menetelmää (niin sanotun perinteiset/uudet tuojat -menettelyn mukaisesti) ja/tai muita menetelmiä.

2. Säädetyssä menetelmässä on otettava tarvittaessa huomioon tarve säilyttää yhteisön hankintojen tasapaino.

20 artikla

Komissio antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän osaston soveltamisesta 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Kyseiset yksityiskohtaiset säännöt kattavat erityisesti:

a) 18 artiklassa mainittujen tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt

b) tarvittaessa takeet tuotteiden luonteesta ja alkuperästä

c) yhteisön perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tekemistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden noudattamisen edellyttämät toimenpiteet."

2) Korvataan 29 artiklan seitsemäs luetelmakohta seuraavasti:

"- niiden alueella kaupan pidettyjen yhteisön banaanien, AKT-maista ja muista kolmansista maista peräisin olevien banaanien määristä."

3) Kumotaan liite.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2001. Komissio voi kuitenkin 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen siirtää tätä ajankohtaa enintään 1 päivään heinäkuuta 2001, jos tämä osoittautuu tarpeelliseksi tariffikiintiöjärjestelmän hoidossa toteutettujen muutosten täytäntöönpanemiseksi.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Winberg

(1) EYVL C 177 E, 27.6.2000, s. 28.

(2) Lausunto annettu 13.12.2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL C 140, 18.5.2000, s. 6.

(4) EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1257/1999 (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

Top