EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0032

2001/32/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2000, yhteisön rahoitusosuudesta kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelmalle Ranskan merentakaisissa departementeissa vuonna 2000 (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3993)

OJ L 8, 12.1.2001, p. 47–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/32(1)/oj

32001D0032

2001/32/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2000, yhteisön rahoitusosuudesta kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelmalle Ranskan merentakaisissa departementeissa vuonna 2000 (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3993)

Virallinen lehti nro L 008 , 12/01/2001 s. 0047 - 0052


Komission päätös,

tehty 20 päivänä joulukuuta 2000,

yhteisön rahoitusosuudesta kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelmalle Ranskan merentakaisissa departementeissa vuonna 2000

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3993)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2001/32/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Ranskan merentakaisten departementtien tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3763/91(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1257/1999(2), ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission päätöksessä 93/522/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 96/633/EY(4), määritellään yhteisön rahoitukseen oikeutetut kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelmiin liittyvät toimenpiteet Ranskan merentakaisissa departementeissa sekä Azoreilla ja Madeiralla.

(2) Ranskan merentakaisten departementtien erityiset kasvuolosuhteet edellyttävät erityishuomiota. Näiden alueiden kasvintuotannon ja erityisesti kasvien terveyden suojelun alalla on toteutettava tai tehostettava toimenpiteitä.

(3) Kasvien terveyden alalla toteutettavien tai tehostettavien toimenpiteiden kustannukset ovat erityisen korkeat.

(4) Ranskan toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet komissiolle toimenpideohjelman. Tässä ohjelmassa täsmennetään erityisesti sen tavoitteet, toteutettavat toimet, niiden kesto ja kustannukset, jotta yhteisö voisi osallistua niiden rahoitukseen.

(5) Yhteisön rahoitusosuus voi kattaa tukikelpoisista kustannuksista jopa 60 prosenttia, mutta tämä rahoitukseen osallistuminen ei koske banaanien suojatoimenpiteitä.

(6) Yhtenäisiin ohjelma-asiakirjoihin ohjelmakaudella 2000-2006 neuvoston asetusten (EY) N:o 1257/1999 ja (EY) N:o 1260/1999(5) sisältyvät Ranskan merentakaisissa departementeissa toteutettavat kasvinsuojelutoimet eivät voi olla samoja kuin tähän ohjelmaan kuuluvat toimet.

(7) Tähän ohjelmaan sisältyvät toimet eivät voi olla samoja kuin Euroopan yhteisön tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevaan puiteohjelmaan kuuluvat toimet.

(8) Ranskan toimittamien teknisten tietojen perusteella pysyvä kasvinsuojelukomitea on voinut eritellä tilanteen tarkasti ja kokonaisvaltaisesti.

(9) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön rahoitusosuus kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelmaan, jonka Ranska on esittänyt Ranskan merentakaisten departementtien osalta vuodeksi 2000.

2 artikla

Virallinen ohjelma sisältää kolme osaohjelmaa.

1) Osaohjelma, joka on suunniteltu Guadeloupen departementille ja joka koskee viittä toimea:

- kokeilulaitos,

- kasvinsuojelua koskeva liikkuva neuvontapalvelu ("labo vert"),

- kasveille haitallisten organismien, erityisesti Acromyrmex octospinosusin torjunta,

- maaperässä olevien taudinaiheuttajien torjunta käyttäen luonnonmukaisia lannoitteita meloniviljelmillä,

- torjunta-ainejäämät hedelmissä ja vihanneksissa.

2) Osaohjelma, joka on suunniteltu Guyanan departementille ja joka koskee kolmea toimea:

- analyysit ja hyvät maatalouskäytännöt,

- jätehuolto ja torjunta-aineiden varastointi,

- biologisten torjuntakeinojen kehittäminen.

3) Osaohjelma, joka on suunniteltu Martiniquen departementille ja joka koskee kahta toimea:

- kasvien terveyden arviointi ja analysointi,

- yhdennetyn tuholaistorjunnan kehittäminen.

3 artikla

Ranskan esittämän vuoden 2000 ohjelman osalta yhteisön rahoitusosuus on 60 prosenttia päätöksessä 93/522/ETY määriteltyjen tukikelpoisten toimenpiteiden kokonaiskustannuksista mutta enintään 437772 euroa (ilman alv:a).

Ohjelman rahoitussuunnitelma, johon sisältyvät kustannukset ja niiden rahoitus, esitetään tämän päätöksen liitteessä I.

4 artikla

Ranskalle maksetaan 200000 euron ennakkomaksu.

5 artikla

Yhteisön tuki koskee Ranskan ohjelmaan kuuluviin toimiin liittyvistä tukikelpoisista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia, joita varten tarvittavat määrärahat on sidottu 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2000 väliseksi ajaksi. Kyseisiin toimiin liittyvät maksut lopetetaan viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2001, ja oikeus yhteisön rahoitukseen menetetään perusteettoman määräajan noudattamatta jättämisen takia.

Jos viimeisen maksupäivän siirtäminen myöhemmäksi on välttämätöntä, toimivaltaisten viranomaisten on esitettävä kyseinen pyyntö perusteluineen ennen viimeistä maksupäivää.

6 artikla

Ohjelman rahoittamista koskevat säännökset, yhteisön politiikan noudattamista koskevat säännökset ja tiedot, jotka Ranskan on toimitettava komissiolle, vahvistetaan liitteessä II.

7 artikla

Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluviin investointeihin liittyviin julkisiin hankintoihin sovelletaan yhteisön lainsäädäntöä.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2000.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 356, 24.12.1991, s. 1.

(2) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.

(3) EYVL L 251, 8.10.1993, s. 35.

(4) EYVL L 283, 5.11.1996, s. 58.

(5) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

LIITE I

RAHOITUSTAULUKKO VUODEKSI 2000

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

I OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

A RAHOITUSSÄÄNNÖKSET

1. Komission tarkoituksena on saada aikaan todellista yhteistyötä ohjelman täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten kanssa. Nämä viranomaiset mainitaan jäljempänä ohjelman mukaisesti.

Maksusitoumukset ja maksut

2. Ranska takaa, että kaikki yhteisön yhteisrahoittamien toimien hallintoon ja täytäntöönpanoon osallistuvat julkiset tai yksityiset elimet pitävät asianmukaista kirjanpitoa kaikista maksutapahtumista, jotta yhteisön ja kansallisten valvontaviranomaisten on helpompi valvoa kustannuksia.

3. Alkuperäinen talousarvioon sisältyvä maksusitoumus perustuu viitteelliseen rahoitussuunnitelmaan. Tämä maksusitoumus tehdään yhdeksi vuodeksi.

4. Maksusitoumus tehdään, jos komissio on tehnyt tuen hyväksymisestä päätöksen neuvoston direktiivin 2000/29/EY(1) 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

5. Ensimmäinen 200000 euron ennakko maksetaan sen jälkeen, kun maksusitoumus on tehty.

6. Maksusitoumuksen loppusumma maksetaan kahtena 118886 euron suuruisena eränä. Ensimmäinen erä maksetaan sen jälkeen, kun komissiolle on esitetty toimintaa koskeva välikertomus ja kun komissio on hyväksynyt sen. Toinen ja viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun komissiolle on esitetty toimintaa koskeva loppukertomus ja aiheutuneet kokonaiskustannukset yksityiskohtaisesti, ja kun komissio on ne hyväksynyt.

Ohjelman täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset

- Keskushallinto:

Ministere de l'Agriculture et de la Pêche Sous-direction de la Protection des Végétaux 251 rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex 15

- Paikallishallinto:

- Guadeloupe

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction de l'Agriculture et de la Forêt

Jardin Botanique

F - 97109 Basse-Terre Cedex

- Martinique

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction de l'Agriculture et de la Forêt

Jardin Desclieux

BP 642 F - 97262 Fort-de-France Cedex

- Guyana

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction de l'Agriculture et de la Forêt Cité Rebard

Route de Baduel

BP 746 F - 97305 Cayenne Cedex

7. Tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset esitetään komissiolle toimen tai osaohjelman mukaan eriteltyinä, jolloin viitteellisen rahoitussuunnitelman ja tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten suhde käy ilmi. Jos Ranskan kirjanpito perustuu atk -järjestelmään ja se on riittävä, se hyväksytään.

8. Kaikki yhteisön tämän päätöksen mukaisesti myöntämän tuen maksut suoritetaan Ranskan nimeämälle viranomaiselle, joka on myös vastuussa ylimäärien palauttamisesta yhteisölle.

9. Kaikki maksusitoumukset ja maksut suoritetaan euroina.

Yhteisön tukikehykseen liittyvät rahoitussuunnitelmat ja yhteisön tuen määrät ilmaistaan euroina. Maksut suoritetaan seuraavalle tilille:

Ministère du Budget Direction de la Comptabilité Publique

Agence Comptable Centrale du Trésor

139 rue de Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 N° E 478 98 Divers

Varainhoidon valvonta

10. Komissio ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin voivat halutessaan suorittaa tarkastuksia. Ranska ja komissio toimittavat viipymättä toisilleen näiden tarkastusten tuloksia koskevat kaikki asiaankuuluvat tiedot.

11. Täytäntöönpanosta vastaava viranomainen säilyttää komission saatavilla kaikki aiheutuneita kustannuksia koskevat tositeasiakirjat kolme vuotta kyseiseen tukeen liittyvästä viimeisestä maksusta.

12. Maksuhakemuksia jättäessään Ranskan on annettava komission käyttöön kaikkien kyseisten toimenpiteiden valvontaa koskevat viralliset kertomukset.

Tuen vähentäminen, pidättäminen ja peruuttaminen

13. Ranskan on ilmoitettava, että yhteisön rahoitusta käytetään säädettyihin tarkoituksiin. Jos jonkin toimenpiteen toteutus näyttää edellyttävän ainoastaan osaa sille myönnetystä rahoitustuesta, komissio perii viipymättä takaisin saatavansa. Riitatapauksessa komissio tutkii tapausta ja pyytää Ranskaa tai muita Ranskan toimenpiteen täytäntöönpanoa varten nimeämiä viranomaisia esittämään lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa.

14. Komissio voi vähentää jollekin toimenpiteelle myönnettyä tukea tai pidättää sen, jos tutkimuksessa paljastuu sääntöjenvastaisuuksia, kuten huomattava muutos, joka vaikuttaa sellaisen toimenpiteen luonteeseen tai täytäntöönpanoedellytyksiin, jolle ei ole haettu komission hyväksyntää.

Aiheettomasti maksettujen summien takaisinperintä

15. Edellä 8 kohdassa nimetyn viranomaisen on palautettava yhteisölle kaikki aiheettomasti maksetut summat. Palauttamattomista summista voidaan periä korkoa. Jos 8 kohdassa tarkoitettu nimetty viranomainen ei jostakin syystä palauta aiheettomasti maksettua summaa yhteisölle, Ranskan on maksettava tämä summa komissiolle.

Sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen ja havaitseminen

16. Osapuolet noudattavat Ranskan laatimia sääntöjä, jotta tukiohjelmaa koskevat mahdolliset sääntöjenvastaisuudet voidaan havaita. Ranskan on huolehdittava siitä, että

- riittävät toimet toteutetaan,

- aiheettomasti maksetut summat palautetaan sääntöjenvastaisuuden havaitsemisen jälkeen,

- sääntöjenvastaisuudet pyritään ehkäisemään.

B SEURANTA JA ARVIOINTI

B.I Seurantakomitea

1. Perustaminen

Ohjelmaa varten perustetaan Ranskan ja komission edustajista koostuva toimien rahoituksesta riippumaton seurantakomitea. Sen tehtävänä on arvioida säännöllisesti ohjelman täytäntöönpanoa ja ehdottaa siihen tarvittaessa muutoksia.

2. Komitea luo omat sisäiset menettelynsä kuukauden kuluessa tämän päätöksen ilmoittamisesta Ranskalle.

3. Seurantakomitean toimivalta

Komitea

- vastaa yleisesti ohjelman tyydyttävästä etenemisestä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Komitean toimivaltaan kuuluvat ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet yhteisön antaman tuen rajoissa. Komitea valvoo, että lainsäädäntöä, myös toimien ja hankkeiden tukikelpoisuuteen liittyvää lainsäädäntöä noudatetaan.

- määrittelee jo hyväksyttyjen ja toteutettujen hankkeiden valintaan liittyvien tietojen perusteella kantansa ohjelmassa vahvistettujen valintaperusteiden käytöstä,

- ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä ohjelman täytäntöönpanon nopeuttamiseksi siinä tapauksessa, että väliarvioinnista ja arviointi-indikaattoreista säännöllisesti saatavien tietojen perusteella ilmenee viivästyksiä,

- voi yhteisymmärryksessä komission edustajan (edustajien) kanssa mukauttaa rahoitussuunnitelmia enintään 15 prosenttia yhteisön osuudesta osaohjelmaan tai toimenpiteeseen koko ohjelmakaudella tai enintään 20 prosenttia varainhoitovuoden aikana edellyttäen, että ohjelmassa vahvistettua kokonaissummaa ei ylitetä. On huolehdittava, että ohjelman tärkeimmät tavoitteet eivät kuitenkaan vaarannu,

- antaa lausuntonsa komissiolle ehdotetuista mukautuksista,

- antaa lausuntonsa ohjelmaan sisältyvistä teknisen avun hankkeista,

- antaa lausuntonsa loppukertomuksen luonnoksesta,

- antaa säännöllisin väliajoin ja vähintään kaksi kertaa kyseisenä ajanjaksona pysyvälle kasvinsuojelukomitealle kertomuksen töiden edistymisestä ja kustannustilanteesta.

B.II Ohjelman seuranta ja arviointi sen täyäntöönpanon aikana (jatkuva seuranta ja arviointi)

1. Täytäntöönpanosta vastaava kansallinen virasto on myös vastuussa ohjelman jatkuvasta seurannasta ja arvioinnista.

2. Jatkuvalla seurannalla tarkoitetaan ohjelman täytäntöönpanon edistymistä seuraavaa tietojärjestelmää. Jatkuva seuranta koskee ohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä. Siinä käytetään apuna rahoituksellisia ja fyysisiä indikaattoreita, jotta voidaan arvioida kustakin toimenpiteestä aiheutuneiden kustannusten ja toimenpiteen toteuttamisasteen osoittavien, ennalta määriteltyjen fyysisten indikaattorien vastaavuus.

3. Ohjelman jatkuvaan arviointiin sisältyy täytäntöönpanon määrällisten tulosten analysointi toiminnallisten, oikeudellisten ja menettelytapaan liittyvien huomioiden perusteella. Tavoitteena on varmistaa toimenpiteiden ja ohjelman tavoitteiden yhdenmukaisuus.

Täytäntöönpanokertomus ja ohjelman tarkka tutkiminen

4. Ranskan on ilmoitettava komissiolle viimeistään yksi kuukausi ohjelman hyväksymisen jälkeen lopullisen täytäntöönpanokertomuksen laatimisesta ja esittämisestä vastaavan viranomaisen nimi.

Loppukertomuksessa on oltava täsmällinen arvio koko ohjelmasta (fyysisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumisaste ja saavutettu edistys) sekä arvio välittömästä taloudellisesta ja kasvinsuojelullisesta vaikutuksesta.

Toimivaltaisen viranomaisen on esitettävä tätä ohjelmaa koskeva loppukertomus komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2001, minkä jälkeen kertomus on esitettävä pysyvälle kasvinsuojelukomitealle mahdollisimman pian.

5. Komissio voi yhdessä Ranskan kanssa turvautua puolueettomaan arvioijaan, joka voi jatkuvan seurannan perusteella tehdä edellä 3 kohdassa määritellyn jatkuvan arvioinnin. Arvioija voi tehdä ehdotuksia osaohjelmien ja/tai toimenpiteiden mukauttamisesta ja hankkeiden valintaperusteiden muuttamisesta täytäntöönpanon aikana esiin tulleiden ongelmien perusteella. Arvioija antaa lausunnon toteutettavista hallinnollisista toimenpiteistä hallinnon seurannan perusteella.

C TIEDOTTAMINEN JA JULKISUUS

Ohjelmasta vastaavan viraston on huolehdittava tämän toimen rajoissa siitä, että toimi saa riittävästi julkisuutta.

Sen on erityisesti pyrittävä

- saattamaan mahdolliset edunsaajat ja ammattijärjestöt tietoisiksi toimen tarjoamista mahdollisuuksista,

- selvittämään suurelle yleisölle yhteisön osuus ohjelmassa.

Ranka ja täytäntöönpanosta vastaava virasto neuvottelevat komission kanssa tällä alalla suunnitelluista aloitteista, mahdollisesti seurantakomitean välityksellä. Niiden on tiedotettava komissiolle säännöllisin väliajoin toteutetuista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä joko loppukertomuksen muodossa tai seurantakomitean välityksellä.

Kansallista lainsäädäntöä tietojen luottamuksellisuudesta on noudatettava.

II YHTEISÖN TOIMINTAPERIAATTEIDEN NOUDATTAMINEN

Tällä alalla sovellettavia yhteisön toimintaperiaatteita on noudatettava.

Ohjelma pannaan täytäntöön noudattaen yhteensovittamisesta ja yhteisön toimintaperiaatteiden noudattamisesta annettuja säännöksiä. Ranskan on tämän vuoksi toimitettava seuraavat tiedot.

1. Julkiset hankinnat

Lomake "julkiset hankinnat"(2) on täytettävä seuraavien hankintojen osalta:

- "tavaroista" ja "rakennusurakoista" annetuissa direktiiveissä vahvistettuja kynnyksiä suuremmat julkiset hankinnat, jotka kyseisissä direktiiveissä määritellyt hankintaviranomaiset tekevät ja jotka eivät kuulu niissä säädettyjen poikkeusten joukkoon,

- kynnyksiä pienemmät julkiset hankinnat, jos ne muodostuvat rakennusurakan osaurakoista tai yhdenmukaisista tavaroista, joiden arvo on kynnystä suurempi. "Rakennusurakalla" tarkoitetaan rakennustöiden tai teknisten töiden kokonaistulosta, jonka tarkoituksena on täyttää taloudellinen tai tekninen tehtävä.

Kynnykset ovat tämän päätöksen ilmoittamispäivänä voimassa olevat kynnykset.

2. Ympäristönsuojelu

a) Yleiset tiedot

- kyseisen alueen ympäristöön liittyvien merkittävimpien tekijöiden ja ongelmien kuvaus, johon sisältyy muun muassa ympäristön säilyttämisen kannalta tärkeiden alueiden (herkkien alueiden) kuvaus,

- kokonaiskuvaus merkittävimmistä hyödyllisistä ja haitallisista ympäristövaikutuksista, joita ohjelmalla oletetaan suunniteltujen investointien vuoksi olevan,

- niiden toimenpiteiden kuvaus, joiden tarkoituksena on estää, vähentää tai tasapainottaa vakavia haitallisia ympäristövaikutuksia,

- kertomus vastaavien ympäristöviranomaisten kanssa käydyistä neuvotteluista (ympäristöministeriön tai vastaavan lausunto) ja mahdollisesti yleinen mielipide.

b) Suunniteltujen toimenpiteiden kuvaus

Mahdollisesti merkittäviä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimenpiteiden osalta:

- menettelytavat, joita sovelletaan yksittäisten hankkeiden arvioimiseen ohjelman täytäntöönpanon aikana,

- suunnitellut järjestelyt ympäristövaikutusten valvomiseksi ohjelman täytäntöönpanon aikana, tulosten arvioimiseksi sekä haittavaikutusten poistamiseksi, vähentämiseksi tai tasapainottamiseksi.

(1) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2) Komission ilmoitus jäsenvaltioille (K(88) 2510) julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamisen valvonnasta rakennerahastoista ja rahoitusvälineillä rahoitetuissa hankkeissa ja ohjelmissa (EYVL C 22, 28.1.1989, s. 3).

Top