EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0668

2000/668/EY: Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2000, valtiontuista, joita Italia on lain nro 549/95 nojalla myöntänyt veronhuojennuksien muodossa laivanrakennusteollisuuden yrityksille (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2448) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

OJ L 279, 1.11.2000, p. 46–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/668/oj

32000D0668

2000/668/EY: Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2000, valtiontuista, joita Italia on lain nro 549/95 nojalla myöntänyt veronhuojennuksien muodossa laivanrakennusteollisuuden yrityksille (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2448) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

Virallinen lehti nro L 279 , 01/11/2000 s. 0046 - 0048


Komission päätös,

tehty 12 päivänä heinäkuuta 2000,

valtiontuista, joita Italia on lain nro 549/95 nojalla myöntänyt veronhuojennuksien muodossa laivanrakennusteollisuuden yrityksille

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2448)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/668/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

on mainitun artiklan mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa(1) ja ottanut huomioon nämä huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

I MENETTELY

(1) Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle Italian pysyvän edustuston Euroopan unionissa 5 päivänä maaliskuuta 1996 päiväämällä kirjeellä tietyille yrityksille myönnettäviä veronhuojennuksia koskevasta laista nro 549/95 (jäljempänä "laki").

(2) Komissio on ilmoittanut Italialle 21 päivänä toukokuuta 1997 päivätyllä kirjeellä päätöksestään aloittaa komission päätöksen N:o 2496/96/EHTY 6 artiklan 5 kohdassa ja EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdassa (nyttemmin EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa) tarkoitettu menettely siltä osin kuin kyseisiä tukia sovelletaan herkillä toimialoilla, kuten teräs-, moottoriajoneuvo-, laivanrakennus- ja synteettikuituteollisuudessa.

(3) Komission päätös menettelyn aloittamisesta on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä(2). Komissio on kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa tästä toimenpiteestä.

(4) Komissio on saanut huomautuksia asianomaisilta ja toimittanut ne Italian viranomaisille 24 päivänä lokakuuta 1997 päivätyllä kirjeellä lausuntoa varten.

(5) Komissio on tehnyt 13 päivänä toukokuuta 1998 päätöksen 1999/148/EY, EHTY Italian moottoriajoneuvo-, laivanrakennus- ja synteettikuituteollisuudelle sekä EHTY:n perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluville teräsalan yrityksille laissa nro 549/95 säädettyjen veronhuojennuksien muodossa myönnetystä valtiontuesta(3). Kyseisen päätöksen 3 artiklassa komissio on määrännyt Italian toimittamaan sille kaikki tiedot, joita se tarvitsee voidakseen arvioida moottoriajoneuvo-, laivanrakennus- ja synteettikuitualojen yrityksille myönnetyn tuen soveltuvuuden yhteismarkkinoille.

(6) Italian viranomaiset ovat kyseisen päätöksen saatuaan lähettäneet asianomaisille ammattijärjestöille sekä valtiovarainministeriön paikallistoimistoille 14 päivänä syyskuuta 1998 päivätyn tiedonannon nro 218/E(4), jossa mainituilla aloilla toimivia yrityksiä pyydettiin lähettämään asiaan liittyviä tietoja teollisuusministeriölle, "jotta tämä voisi toimittaa yhteisölle kaikki mainittujen helpotusten yhteismarkkinoille soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot".

(7) Italian viranomaiset ovat tutkineet kyseiseen tiedonantoon saamansa vastaukset, ja niiden mukaan verohelpotuksia on myönnetty vain kahdelle kyseisten yhteisön sääntöjen soveltamisalaan kuuluvalle yritykselle. Nämä yritykset ovat telakat CLEMNA Soc. Coop. a R.L. (maksamattomien verojen määrä: 46249000 Italian liiraa eli noin 24000 euroa) ja C.R.N - Costruzioni Meccaniche Riparazioni Navali Srl (maksamattomien verojen määrä: 53708000 Italian liiraa eli noin 27000 euroa). Kumpikaan näistä yrityksistä (tällä välin CLEMNA Soc. Coop. a R.L. on asetettu selvitystilaan) ei ole toimittanut kyseisten helpotusten yhteismarkkinoille soveltuvuuden arvioimisen kannalta tarvittavia tietoja. Italian viranomaiset ovatkin 6 päivänä joulukuuta 1999 päivätyllä kirjeellä ilmoittaneet komissiolle, että valtiovarainministeriö voi periä maksamattomat verot yrityksiltä. Toukokuun 8 päivänä 2000 päivätyllä kirjeellä ne ilmoittivat, että ministeriö oli aloittanut menettelyn mainittujen maksamattomien verojen perimiseksi.

II YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS TUESTA

(8) Ilmoitetussa laissa säädetään investointituista, joita voidaan myöntää uudelleensijoitettuja voittoja koskevina veronhuojennuksina. Ohjelmaa sovelletaan kaikkiin tavoitteiden 1, 2 ja 5b kohdealueilla sijaitseviin yrityksiin sekä muualla Italiassa sijaitseviin pienyrityksiin. Näiksi pienyrityksiksi luetaan yritykset, joiden liikevaihto oli 12 päivänä kesäkuuta 1994 käynnissä ollutta verokautta seuraavalla verokaudella alle 5 miljardia Italian liiraa ja joissa oli tuolloin enintään 20 työntekijää.

(9) Kyseisen lain mukaan 50 prosenttia yrityksen uudelleensijoittamasta voitosta on verovapaita. Tätä huojennusta voidaan soveltaa vain voittoihin, joilla on rahoitettu vuonna 1996 toteutettuja investointeja, jotka ylittivät viiden edeltävän vuoden aikana toteutettujen investointien keskiarvon. Tukikelpoisiksi investoinneiksi katsotaan uusien tuotantolaitosten rakentaminen, olemassa olevien laitosten laajentaminen ja uudenaikaistaminen sekä uusien tuotantohyödykkeiden hankkiminen (mukaan lukien leasingsopimuksella hankitut tuotantohyödykkeet).

III ITALIAN HUOMAUTUKSET

(10) Italian viranomaiset eivät ole esittäneet vastalauseita komission päätöksestä sen muodon eivätkä sen sisällön kannalta. Ne ovat kuitenkin toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet yhteisön sääntöjen noudattamiseksi (katso 6 kohta) ja alkaneet periä maksamattomia veroja menettelyn aloittamista koskevassa komission päätöksessä mainittujen alojen yrityksiltä.

IV ARVIOINTI TUESTA

(11) Tarkasteltavana olevat toimenpiteet ovat tuensaajayritysten kannalta tukea, koska niillä alennetaan valikoivasti sellaisia kyseisten yritysten kustannuksia, joista kilpailevat yritykset joutuvat tavallisesti vastaamaan. Lisäksi veronhuojennuksista voivat hyötyä ainoastaan tietyt yritykset, eli tavoitteiden 1, 2 ja 5b kohdealueilla sijaitsevat yritykset, laissa määritellyt pienyritykset ja pk-yritykset.

(12) Näin ollen nyt kyseessä olevat veronhuojennuksien muodossa myönnettävät tuet vääristävät yritysten välistä kilpailua ja voivat vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

(13) Kyseessä olevia yrityksiä koskevat laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä tuesta 21 päivänä joulukuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/684/ETY(5) erityissäännökset, joita on viimeksi muutettu direktiivillä 94/73/EY(6). Mainitun direktiivin voimassaoloa on jatkettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 3094/95(7) ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1904/96(8). Direktiivin 11 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on ilmoitettava ennakolta komissiolle päätöksestään soveltaa direktiivin tarkoittamiin yrityksiin yleistä tai alueellista tukiohjelmaa eivätkä ne saa ryhtyä toteuttamaan niitä ilman sen lupaa. Maaliskuun 6 päivänä 1996 annettua vähämerkityksistä tukea koskevaa komission tiedonantoa(9) ei sovelleta laivanrakennusteollisuuteen.

(14) Italian vuonna 1996 veronhuojennuksina myöntämiä tukia ei ollut ilmoitettu komissiolle eikä se ollut antanut niitä koskevaa ennakkohyväksyntää, minkä vuoksi tuet ovat sääntöjenvastaisia, kuten komissio on todennut päätöksen 1999/148/EY, EHTY 3 artiklassa.

(15) Italian viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoja, joiden perusteella olisi voitu todeta, soveltuvatko toimenpiteet yhteismarkkinoille ja ovatko ne direktiivin 90/684/EY mukaisia. Ne ovat kuitenkin aloittaneet tuen takaisinperinnän.

V PÄÄTELMÄT

(16) Edellä esitetyn nojalla komissio katsoo, että tuki, jota Italia on myöntänyt laissa nro 549/95 säädettyjen veronhuojennuksien muodossa vuoden 1996 aikana laivanrakennusteollisuudessa toimiville yrityksille CLEMNA soc. Coop. a R.L.:lle ja C.R.N - Costruzioni Meccaniche Riparazioni Navali Srl:lle, on sääntöjenvastaista, sillä siitä ei ollut ilmoitettu eikä komissio ole antanut sille ennakkohyväksyntää. Näin ollen tuki ei sovellu yhteismarkkinoille, sillä siihen ei voida soveltaa mitään direktiivissä 90/684/ETY säädetyistä poikkeuksista,

ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Valtiontuki, jota Italia on myöntänyt veronhuojennuksina CLEMNA Soc. Coop. a R.L.:lle 46249000 Italian liiran arvosta ja C.R.N - Costruzioni Meccaniche Riparazioni Navali Srl:lle 53708000 Italian liiran arvosta, ei sovellu yhteismarkkinoille.

2 artikla

1. Italian on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 1 artiklassa tarkoitetun ja tuensaajalle sääntöjenvastaisesti maksetun tuen perimiseksi takaisin.

2. Tuki on maksettava takaisin viipymättä kansallisen oikeuden menettelyjen mukaisesti, jos niissä mahdollistetaan päätöksen välitön ja tehokas täytäntöönpano. Takaisinperittävään tukeen sisällytetään korko alkaen siitä, kun tuki asetettiin tuensaajien käyttöön, tuen todelliseen takaisinperintään asti. Korko perustuu aluetukien avustusekvivalenttien laskennassa käytettyyn viitekorkoon.

3 artikla

Italian on ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta sen noudattamiseksi toteuttamansa toimenpiteet.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2000.

Komission puolesta

Pedro Solbes Mira

Komission jäsen

(1) EYVL C 268, 4.9.1997, s. 4.

(2) Katso alaviite 1.

(3) EYVL L 47, 23.2.1999, s. 6.

(4) Julkaistu Italian virallisessa lehdessä nro 216, 16.9.1998.

(5) EYVL L 380, 31.12.1990, s. 27.

(6) EYVL L 351, 31.12.1994, s. 10.

(7) EYVL L 332, 30.12.1995, s. 1.

(8) EYVL L 251, 3.10.1996, s. 5.

(9) EYVL C 68, 6.3.1996, s. 9.

Top