EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1671

Neuvoston asetus (EY) N:o 1671/2000, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksen (ETY) N:o 918/83 muuttamisesta väliaikaiseksi poikkeukseksi tuotaessa tullitta olutta Suomeen

OJ L 193, 29.7.2000, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 012 P. 255 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 012 P. 255 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Implisiittinen kumoaja 32009R1186

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1671/oj

32000R1671

Neuvoston asetus (EY) N:o 1671/2000, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksen (ETY) N:o 918/83 muuttamisesta väliaikaiseksi poikkeukseksi tuotaessa tullitta olutta Suomeen

Virallinen lehti nro L 193 , 29/07/2000 s. 0011 - 0012


Neuvoston asetus (EY) N:o 1671/2000,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000,

asetuksen (ETY) N:o 918/83 muuttamisesta väliaikaiseksi poikkeukseksi tuotaessa tullitta olutta Suomeen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY(3), 26 artiklassa myönnetään Suomelle oikeus pitää muista jäsenvaltioista tullitta hankitun oluen määrällinen rajoitus 15 litrana, kuten Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjassa määrätään.

(2) Suomen olisi toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oluen tuontia kolmansista maista ei sallita edullisemmin ehdoin kuin kyseistä tuontia muista jäsenvaltioista.

(3) Yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83(4) 45 artiklassa säädetään kolmannesta maasta tulevien matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyville tavaroille myönnettävästä tuontitullittomuudesta edellyttäen, että tuonti ei ole luonteeltaan kaupallista.

(4) Asetuksen (ETY) N:o 918/83 47 artiklan mukaisesti tuontitullitta tuotavan oluen kokonaisarvo ei saa ylittää 175 euroa matkustajaa kohti. Mainitun asetuksen 47 artiklan toisen alakohdan mukaisesti jäsenvaltioilla on oikeus alentaa tämä määrä 90 euroon 15 vuotta nuorempien matkustajien osalta.

(5) Suomi on pyytänyt lupaa poiketa näistä arvoista ja oluen tullittomaan tuontiin kolmansista maista sovellettavasta määrällisestä rajoituksesta.

(6) Oluen tuonnin rajoittaminen vähintään 6 litraan on asianmukaista ottaen huomioon Suomen maantieteellinen sijainti ja raja-alueilla sijaitsevien vähittäiskauppiaiden taloudelliset vaikeudet ja huomattava tulojen menetys, joka aiheutuu kasvaneesta oluen tullittomasta tuonnista kolmansista maista.

(7) On tarpeen asettaa tälle poikkeukselle aikarajoitus matkustajien yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi kaikkialla yhteisössä siirtymäkauden jälkeen.

(8) On aiheellista pitää tämä poikkeus voimassa kaksi vuotta kauemmin kuin muista jäsenvaltioista Suomeen tuodun oluen rajoitus, jotta Suomen vähittäiskauppa sopeutuu uuteen tilanteeseen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (ETY) N:o 918/83 artikla seuraavasti:

" 47 b artikla

Poiketen siitä, mitä 47 artiklassa säädetään, Suomella on oikeus soveltaa 31 päivään joulukuuta 2005 vähintään kuuden litran määrällistä rajoitusta oluen tuontiin tullitta.".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2000.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. Parly

(1) Lausunto annettu 14. kesäkuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) Lausunto annettu 24. toukokuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/99/EY (EYVL L 8, 11.1.1997, s. 12).

(4) EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 355/94 (EYVL L 46, 18.2.1994, s. 5).

Top