EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1667

Neuvoston asetus (EY) N:o 1667/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, riisin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 3072/95 muuttamisesta

OJ L 193, 29.7.2000, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 122 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 122 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 122 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 122 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 122 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 122 - 124
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 122 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 122 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 122 - 124
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 62 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 62 - 64

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2004; Implisiittinen kumoaja 32003R1785

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1667/oj

32000R1667

Neuvoston asetus (EY) N:o 1667/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, riisin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 3072/95 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 193 , 29/07/2000 s. 0003 - 0005


Neuvoston asetus (EY) N:o 1667/2000,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000,

riisin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 3072/95 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95(4) 3 artiklan 2 kohdassa säädetään interventiohinnan kuukausittaisista korotuksista. Tämän järjestelmän tavoitteena on ottaa tietyssä määrin huomioon riisin varastoimisesta yhteisössä aiheutuvat varastointi- ja rahoituskustannukset sekä markkinoiden tarpeita vastaavan varastojen purkamisen välttämättömyys. Yhteisten markkinajärjestelyjen uudistukseen Agenda 2000:n puitteissa sovelletun lähestymistavan mukaisesti ja jotta tuottajat voivat järjestää tuotantonsa useiden vuosien ajaksi, olisi vahvistettava kuukausittaisten korotusten määrä ilman aikarajoituksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevaisuudessa mahdollisesti tarpeellisia tarkistuksia. Kun otetaan huomioon hintatason vakaus ja korkokanta, on perusteltua säilyttää kuukausittaisten korotusten määrä tämänhetkisellä tasolla.

(2) Riisintuottajien tukijärjestelmän osalta asetuksen (EY) N:o 3072/95 6 artiklassa vahvistetaan kunkin tuottajavaltion kansallinen perusviljelyala lukuun ottamatta Ranskaa ja Kreikkaa, joille määritellään kaksi perusviljelyalaa; olisi hyväksyttävä Kreikan pyyntö sisällyttää Kavalan ja Etolia-Acarnanian hallintoalueet saman perusviljelyalan piiriin, johon Thessalonikin, Serresin ja Ftiotidan hallintoalueet kuuluvat, koska riisin viljely on kaikilla näillä hallintoalueilla perinteistä viljelyä. Kunkin perusviljelyalan kokonaispinta-ala ja korvausmäärä pysyvät muuttumattomina.

(3) Asetuksen (EY) N:o 3072/95 muuttamisen yhteydessä olisi samalla lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi kumottava vanhat säännökset, jotka eivät ole ajankohtaisia.

(4) Asetuksen (EY) N:o 3072/95 täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(5) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 3072/95 seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Interventiohintaa korotetaan kuukausittain kunkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun neljän kuukauden aikana. Tällä tavalla saatu heinäkuun hinta on voimassa 31 päivään elokuuta.

Markkinointivuodesta 2000/2001 alkaen kukin kuukausittainen korotus on 2 euroa tonnilta."

2) Korvataan 6 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

"3. Korvauksen määrät vahvistetaan seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Tuotannon ohjaamiseksi paremmin, korvausten määrää voidaan lajikkeesta riippuen vaihdella korotuksilla tai alennuksilla.

Korvausmaksut maksetaan 16 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana meneillään olevan markkinointivuoden alettua.

4. Vahvistetaan jokaiselle tuottajajäsenvaltiolle kansallinen perusala. Ranskalle ja Kreikalle vahvistetaan kuitenkin kaksi perusalaa. Perusalat vahvistetaan seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>".

3) Kumotaan 20 artikla.

4) Korvataan 22 artikla seuraavasti:

" 22 artikla

1. Komissiota avustaa vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(6) 23 artiklassa perustettu viljan hallintokomitea, jäljempänä 'komitea'.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2000.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Glavany

(1) EYVL C 86 E, 24.3.2000, s. 3.

(2) Lausunto annettu 16. toukokuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL C 168, 16.6.2000, s. 17.

(4) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2072/98 (EYVL L 265, 30.9.1998, s. 4).

(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

Top