EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2796

Komission asetus (EY) N:o 2796/1999, annettu 29 päivänä joulukuuta 1999, vuoden 2000 ensimmäisellä kalenterivuosipuoliskolla sovellettavista jalostetuista tuotteista tai samassa tilassa olevista tavaroista syntyvän tullivelan hyvityskorkokannoista (sisäisen jalostuksen vapautusjärjestelmä, suspensiojärjestelmä ja väliaikainen maahantuonti)

OJ L 337, 30.12.1999, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2796/oj

31999R2796

Komission asetus (EY) N:o 2796/1999, annettu 29 päivänä joulukuuta 1999, vuoden 2000 ensimmäisellä kalenterivuosipuoliskolla sovellettavista jalostetuista tuotteista tai samassa tilassa olevista tavaroista syntyvän tullivelan hyvityskorkokannoista (sisäisen jalostuksen vapautusjärjestelmä, suspensiojärjestelmä ja väliaikainen maahantuonti)

Virallinen lehti nro L 337 , 30/12/1999 s. 0038 - 0038


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2796/1999,

annettu 29 päivänä joulukuuta 1999,

vuoden 2000 ensimmäisellä kalenterivuosipuoliskolla sovellettavista jalostetuista tuotteista tai samassa tilassa olevista tavaroista syntyvän tullivelan hyvityskorkokannoista (sisäisen jalostuksen vapautusjärjestelmä, suspensiojärjestelmä ja väliaikainen maahantuonti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 955/1999(2),

ottaa huomioon tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1662/1999(4), ja erityisesti sen 589 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 709 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2454/93 589 artiklan 4 kohdan a alakohdassa säädetään, että komissio julkaisee jalostetuista tuotteista tai samassa tilassa olevista tavaroista syntyvään tullivelkaan sovellettavat hyvityskorkokannat korvatakseen epäoikeutetun taloudellisen edun, joka on aiheutunut päivän, jona tullivelka syntyy, kun tavaraa ei ole viety yhteisön tullialueelta, siirtämisestä myöhemmäksi; hyvityskorkokannat vuoden 2000 ensimmäiselle kalenterivuosipuoliskolle vahvistetaan mainitun asetuksen säännösten mukaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 589 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 709 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut vuosittaiset hyvityskorkokannat, joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta 2000, ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä joulukuuta 1999.

Komission puolesta

Margot WALLSTRÖM

Komission jäsen

(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2) EYVL L 119, 7.5.1999, s. 1.

(3) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4) EYVL L 197, 29.7.1999, s. 25.

Top