EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2793

Neuvoston asetus (EY) N:o 2793/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen soveltamiseksi

OJ L 337, 30.12.1999, p. 29–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 24 - 28
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 24 - 28
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 24 - 28
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 24 - 28
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 24 - 28
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 24 - 28
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 24 - 28
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 24 - 28
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 24 - 28
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 66 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 66 - 70
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 4 - 8

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2793/oj

31999R2793

Neuvoston asetus (EY) N:o 2793/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen soveltamiseksi

Virallinen lehti nro L 337 , 30/12/1999 s. 0029 - 0033


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2793/1999,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1999,

tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen soveltamiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Neuvosto on tehnyt Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen, jäljempänä "sopimus", ja päättänyt päätöksellä 1999/753/EY(1), että sopimus tulee väliaikaisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

2) Sopimuksessa määrättyjä tullietuuksia sovelletaan Etelä-Afrikan tasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin sopimuksen pöytäkirjan 1 mukaisesti.

3) On tarpeen vahvistaa sopimuksen tiettyjen määräysten soveltamista koskevat menettelyt.

4) Yhteisön sopimuksen mukaisesti soveltamat etuustullit olisi yleensä laskettava kyseiseen tuotteeseen sovellettavan yhteisen tullitariffin mukaisen sopimustullin perusteella; etuustullit olisi kuitenkin laskettava autonomisen tullin perusteella, jos kyseisille tuotteille ei ole määritelty sopimustullia tai autonominen tulli on sopimustullia pienempi. Tässä asetuksessa ei ole tarpeen säätää tuotteista, jotka yhteisen tullitariffin mukaan ovat tullittomia. Tulleja ei missään tapauksessa lasketa sopimusperusteisiin tai autonomisiin tariffikiintiöihin sovellettavien tullien perusteella.

5) Sopimuksessa määrätään, että tiettyjä Etelä-Afrikan tasavallasta peräisin olevia tuotteita voidaan tuoda yhteisöön tariffikiintiöiden asettamissa rajoissa alennetulla tullilla tai tullitta. Sopimuksessa yksilöidään kyseisiin tariffitoimenpiteisiin oikeutetut tuotteet, niiden määrät ja tullit. CN-koodiin ex 0406 kuuluvien tuotteiden tariffikiintiötä olisi soveliainta hallinnoida tuontilisenssien avulla, ja komission olisi huolehdittava siitä. Muita tariffikiintiöitä olisi hallinnoitava yleensä ilmoitusten vastaanottamisen mukaisessa aikajärjestyksessä tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93(2) 308 a-308 c artiklan mukaisesti.

6) Yhdistettyyn nimikkeistöön ja Taric-koodeihin tehdyt muutokset sekä yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan välisistä sopimuksista, pöytäkirjoista ja kirjeenvaihdosta johtuvat mukautukset eivät aiheuta muutoksia asiasisältöön. Yksinkertaisuuden vuoksi olisi säädettävä, että komissio voi tullikoodeksikomitean avustamana toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen soveltamiseksi menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(3) mukaisesti.

7) Petosten torjumiseksi olisi säädettävä etuuskohteluun oikeutetun yhteisöön suuntautuvan tuonnin valvomisesta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Sopimuksen mukaista etuustullia sovellettaessa "tosiasiallisesti sovellettavalla tullilla" tarkoitetaan joko

- tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87(4) liitteen I toisen osan 3 tai 4 sarakkeessa olevaa alinta tullia ottaen huomioon kyseisessä sarakkeessa mainitut soveltamisajanjaksot, tai

- monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1999 alkaen 31 päivään joulukuuta 2001 21 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2820/98(5) 2 artiklassa tarkoitettua yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) mukaista etuustullia,

sen mukaan, kumpi on alempi. Ilmaisulla "tosiasiallisesti sovellettava tulli" ei kuitenkaan tarkoiteta perustamissopimuksen 26 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 2658/87 liitteen 7 mukaisessa tariffikiintiössä sovellettavaa tullia.

2. Tämän asetuksen liitettä sovellettaessa merkinnällä "MFN" tarkoitetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I toisen osan 3 tai 4 sarakkeessa olevaa alinta suosituimmuustullia ottaen huomioon kyseisessä sarakkeessa mainitut soveltamisajanjaksot.

3. Jollei 4 kohdasta muuta johdu, tämän asetuksen säännösten mukaisesti laskettuja lopullisia etuustulleja sovelletaan pyöristämällä ne alaspäin ensimmäiseen desimaaliin.

4. Jos etuustullit 3 kohdan mukaisesti laskettuina ovat jäljempänä esitetyn suuruisia, kyseiset etuustullit rinnastetaan tullittomuuteen:

- arvotulli on enintään 1 prosentti, tai

- paljoustulli on enintään 0,5 euroa yksittäistä euromäärää kohti.

2 artikla

1. Liitteessä lueteltujen Etelä-Afrikan tasavallasta peräisin olevien tuotteiden tullit alennetaan liitteessä vahvistetuille tasoille liitteessä yksilöityjen tariffikiintiöiden asettamissa rajoissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan soveltamista.

2. Kyseisiä tariffikiintiöitä hallinnoidaan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a-308 c artiklan mukaisesti.

3. Liitteessä esitetyt tariffikiintiöitä koskevien tullien alennukset on ilmaistu prosenttimääränä eteläafrikkalaisiin tavaroihin sopimuksen väliaikaisena voimaantulopäivänä tosiasiallisesti sovelletuista tulleista, sellaisena kuin ilmaisu määritellään 1 artiklan 1 kohdassa.

3 artikla

Komissio avaa vuotuisen tullittoman tariffikiintiön Etelä-Afrikan tasavallasta peräisin olevalle, CN-koodiin 0406 10 20, 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 10, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 90, 0406 90 01, 0406 90 21, 0406 90 50, 0406 90 69, 0406 90 78, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93 tai 0406 90 99 kuuluvalle juustolle ja juustoaineelle. Kyseisen tariffikiintiön alkuperäinen vuotuinen määrä on 5000 tonnia. Kyseiseen määrään sovelletaan 5 prosentin vuotuista kasvukerrointa. Näin saatu luku pyöristetään ylöspäin seuraavaan kokonaiseen yksikköön.

4 artikla

Ensimmäisen vuoden jälkeen 2 artiklassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä korotetaan joka vuosi liitteessä vuotuisena kasvukertoimena annetulla prosenttimäärällä. Näin saatu luku pyöristetään ylöspäin seuraavaan kokonaiseen yksikköön.

5 artikla

Komissio vahvistaa 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen yhdistetyn nimikkeistön ja Taric-koodien muutosten edellyttämät tai yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan välisistä sopimuksista, pöytäkirjoista tai kirjeenvaihdoista johtuvat tämän asetuksen muutokset ja tekniset mukautukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2-4 artiklan soveltamista.

6 artikla

1. Komissiota avustaa tullikoodeksikomitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

1. Vapaaseen liikkeeseen sopimuksen mukaisin etuustullein luovutettuja muita kuin 2 artiklassa tarkoitettuja tuotteita valvotaan. Komissio tekee jäsenvaltioita kuullen päätöksen siitä, mihin tuotteisiin kyseistä valvontaa sovelletaan.

2. Sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 d artiklaa.

3. Jäsenvaltiot ja komissio toimivat tiiviissä yhteistyössä varmistaakseen tämän toimenpiteen noudattamisen.

8 artikla

Liitteessä oleva järjestysnumeron 09.1825 mukainen tariffikiintiö avataan ensimmäistä kertaa Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan välisen viinejä ja alkoholijuomia koskevan sopimuksen tullessa voimaan.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen(6).

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1999.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. HEMILÄ

(1) EYVL L 311, 4.12.1999, s. 1.

(2) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 502/1999 (EYVL L 65, 12.3.1999, s. 1).

(3) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2261/98 (EYVL L 292, 30.10.1998, s. 1).

(5) EYVL L 357, 30.12.1998, s. 1.

(6) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee voimaantulopäivämäärän Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

LIITE

ASETUKSEN 2 ARTIKLASSA TARKOITETUT TUOTTEET

Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännössä määrätään, tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä. Jos CN-koodin edessä on "ex", etuusmenettely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

>TAULUKON PAIKKA>

Top